Přeskočit na obsah

Genderová lingvistika

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Genderová lingvistika[1] (viz gender[2] jako sociální konstrukt) – je jako součást sociolingvistiky jazykovědnou disciplínou vycházející z feministické lingvistiky[3] (někdy se oba názvy zaměňují), jejíž vznik a rozvoj spadá do druhé poloviny 20. století. V západní Evropě a USA vznikla během 60.–70. let; v české lingvistice vznikají první články pod hlavičkou feministické a genderové lingvistiky až v 90. letech 20. století, přestože již ve 30. letech vycházely články o tématech[4][5], kterým se později začala věnovat genderová lingvistika. Během této doby prodělal tento vědecký obor relativně bouřlivý vývoj – na svém počátku, tedy v době, kdy se feministická lingvistika zaměřovala na výzkum rozdílů v jazyce mužů a žen a byla ještě značně esencialistická, byla nejprve ovlivněna Bernsteinovou teorií jazykových kódů, kdy byl ženám přiřazen kód omezený a mužům kód rozvinutý. Druhá vlna, odpovídající cca 80. letům 20. století, byla ve znamení teorie dvou kultur známé pod heslem Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše. Toto období předpokládalo, že ženy a muži žijí v rozdílných světech, a proto tedy mluví rozdílným jazykem. V 90. letech přechází genderová lingvistika na teorii doing gender vycházející ze sociálního konstruktivismu, která zdůrazňuje dělání (či performativitu) genderu v interakci.

Genderová lingvistika se zabývá vztahem jednotlivých genderů a jazyka – jedná se zejména o jazykem zprostředkované hierarchizace genderů (např. slabé pohlaví označující ženy vs. racionální a silní muži), vlivy jazyka na genderové stereotypy, jakým způsobem jsou v jazyce zakotveny mužské a ženské role (např. žena jako strážkyně rodinného krbu vs. tvrdě pracující muž mimo domov), a jaký to má dopad na role obou pohlaví ve společnosti či výzkumem jazyka jednotlivých genderů.

Jedny z prvních českých článků publikovaly Jana Hoffmannová[6] a Světla Čmejrková[7], ve kterých je feministická lingvistika neprávem odmítána[8]. Světla Čmejrková však postupně v dalších publikacích dochází až k přijetí genderové lingvistiky. Za přední českou genderovou lingvistku je ovšem považována Jana Valdrová publikující ustavičně o genderových tématech od roku 1997. Nověji se českou genderovou lingvistikou zabývá také Vít Kolek na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Vybraná témata genderové lingvistiky[editovat | editovat zdroj]

Genericky užívané maskulinum[editovat | editovat zdroj]

Genderová lingvistika upozorňuje na problematiku nadužívání generického maskulina[9] (používání mužského rodu v případě, když se má jednat o obě pohlaví, např. Vědci významně pokročili v hledání univerzální krevní skupiny), které odhaluje jako zneviditelňování žen a tudíž jako prostředek hierarchizace genderů. Genderově specifický tvar (tedy např. vědci jako čistě mužská skupina) je totiž formálně identický s generickým tvarem, který by měl zastupovat rovnou měrou jak muže, tak i ženy.  Výsledky psycholingvistických výzkumů však dokazují, že generické maskulinum vyvolává spíše (někdy dokonce výhradně) představu muže,[10][11] což má praktické důsledky např. ve volbě povolání a podílu jednotlivých pohlaví v nich, hodnocení prestiže ženského a mužského výkonu atd. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k vypracování prostředků genderově vyváženého vyjadřování[12], což bylo i podpořeno a vyžadováno Doporučením Rady Evropy (4) 90[13]. Zahraniční a české výzkumy rovněž dokazují,[14] že užíváním genderově vyvážených variant se aktivují představy muže i ženy, což vede k rovnému zacházení s oběma gendery v jazyce.

Alternativy generického maskulina – genderově vyvážený jazyk[editovat | editovat zdroj]

Každý jazyk nabízí určité prostředky, které mohou sloužit jako alternativy diskriminačního generického maskulina. V českém jazyce se výzkumem alternativ genericky užívaného maskulina zabývá zejména Jana Valdrová v příručce MŠMT Kultura genderově vyváženého vyjadřování[15] a dalších publikacích.

Za základní alternativu lze považovat společné jmenování ženské a mužské formy (např. vědkyně a vědci, nebo v opačném pořadí vědci a vědkyně). Často lze užít zkrácené formy prostřednictvím lomítka, např. student/ka. V případě jednotného čísla se užívá pro označování žen přechýlené formy,[16] tudíž např. Ona je uznávaná psycholožka místo pseudogenerické formy Ona je uznávaný psycholog. Tímto způsobem, který rovněž podporuje Ústav pro jazyk český,[17] lze zvýšit odborný přínos žen, který se v případě nadužívání generického maskulina ztrácí. Za další možnost lze považovat označení abstrahující od biologického rodu, jako např. osoba, odborná síla, tým, personál či podstatná jména zakončená na -stvo a -ctvo (např. žactvo). Velmi vhodná jsou rovněž přídavná jména slovesná, která jsou mnohdy neutrální, např. studující, kupující. Mnohdy lze maskulinum vynechat (např. opatření pro handicapované místo opatření pro handicapované spoluobčany). Užívání genderově vyvážených označení vyžaduje např. zákon č. 167/1999 Sb. o inzerci.[18]

Přechylování ženských příjmení[editovat | editovat zdroj]

Ohledně přechylování ženských příjmení se genderová lingvistika zabývá otázkou, zda je nutné přechylovat ženská příjmení, a to jak cizinek, tak Češek. Co se týká cizinek, považuje genderová lingvistika přechylování jejich příjmení za vpád do jejich osobnosti a identity, neboť přechylováním dochází ke změně tohoto příjmení. Bylo dokázáno, že nic nebrání užívání nepřechýlených forem příjmení. Česká nepřechýlená příjmení se vyskytují stále častěji (např. Emma Smetana, Karolína Hošek aj.), lze je však dle zákona č. 165/2004 Sb. nechat nepřechýlená pouze, pokud se jedná o a) cizinku, b) občanku, která má nebo bude mít trvalý pobyt v cizině, c) občanku, jejíž manžel je cizinec, d) občanku, která je jiné než české národnosti.[19]

Akceptování genderově senzitivního jazyka[editovat | editovat zdroj]

V české genderové lingvistice jsou publikována četná ponaučení a plány k zavádění genderově citlivého jazyka. O reakcích české společnosti na tyto záměry však není (na veřejnosti) nic známo.[20] Např. v Německu bylo ve 3. dekádě 21. století na toto téma provedeno několik průzkumů veřejného mínění. Zprávy institucí různého politického zaměření se shodují v tom, že více než polovina občanů (ze všech společenských vrstev) je proti zavádění genderově senzitivního jazyka např. v médiích z více než 70 % a v soukromém životě z 80 %.[21][22][23]

Vybrané publikace české genderové lingvistiky[editovat | editovat zdroj]

 • Valdrová, Jana (2022): Genderově neutrální jména: současný stav a perspektivy. In: Gender a výzkum / Gender and Research, 23 (2), str. 21–39.[24]
 • Kolek, Vít (2022): Způsoby označování osob z hlediska ne/binarity genderu: kvantitativní sonda do titulních stran vybraných českých periodik. In: Gender a výzkum / Gender and Research, 23 (2), str. 62–81.[25]
 • Kolek, Vít (2022): Nonbinary Czech language: characteristics and discourse. In: Gender and Language, 16 (3), str. 265–285.[26]
 • Kolek, Vít / Valdrová, Jana (2020): Czech gender linguistics: Topics, attitudes, perspectives. In: Slovenščina 2.0.: empirical, applied and interdisciplinary research, 8 (1), str. 35–65.[27]
 • Valdrová, Jana (2018): Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit. Praha: SLON. 462 s. ISBN 978-80-7419-261-6.
 • Kolek, Vít / Valdrová, Jana (2017): Die tschechische sprachwissenschaftliche Geschlechterforschung im Spiegel der bohemistischen Fachzeitschriften Naše řeč und Slovo a slovesnost. In: Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie 91 (2017), str. 147–165.
 • Smetáčková, Irena (2016): Femininní a maskulinní označení: vliv na hodnocení prestiže. In: Gender, rovné příležitosti, výzkum 17, č. 2, str. 81–92.
 • Valdrová, Jana (2016): Typological Differences between Languages as an Argument against Gender-fair Language Use?. In: Jusová, I./J. Šiklová (eds.). Czech Feminism. Perspectives on Gender in East Central Europe. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, str. 270–283.
 • Kolek, Vít (2016): Überprüfung der Gültigkeit des generischen Maskulinums im Deutschen und im Tschechischen mittels Assoziationsexperimenten. Olomouc: Univerzita Palackého.[28]
 • Valdrová, Jana (2015): Angela Merkelová, Elfriede Jelinek(ová) und Barbara Coudenhoveová- Kalergiová: Zum gegenwärtigen tschechischen Umgang mit weiblichen Familiennamen. In: P. Anreiter, P. – E. Mairhofer – C. Posch (eds.). Argumenta. Festschrift für Manfred Kienpointner zum 60. Geburtstag. Wien: praesens Verlag, str. 537–547.
 • Valdrová, Jana/Knotková-Čapková, Blanka/Paclíková, Pavla (2010): Kultura genderově vyváženého projevu. MŠMT, Praha. Elektronická monografie in: www.msmt.cz. 80 stran.
 • Valdrová, Jana (2008): “Žena a vědec? To mi nejde dohromady.” Testy generického maskulina v českém jazyce. In: Naše řeč 91, č. 1, str. 26–38.
 • Čmejrková, Světla (2008): Jak rozumíme kategorii rodu? Kdy je Češka Čech?. In: Slavia - časopis pro slovanskou filologii 77, č. 1–3, str. 41–53.[29]
 • Valdrová, Jana (2005): Jak jazyk zabíjí image odbornice. In: Gender / rovné příležitosti / výzkum. Ročník 6, č. 2, str. 1–3.[30]
 • Valdrová, Jana (2001): Novinové titulky z hlediska genderu. In: Naše řeč 84, č. 2, str. 90–96.[31]
 • Valdrová, Jana (1998): Kontrastivní genderová lingvistika: téma zviditelnění ženy v současném německém a českém jazyce. Disertační práce. Brno: FF MU.
 • Valdrová, Jana (1997): K české genderové lingvistice. In: Naše řeč 80, č. 2, str. 87–91.[32]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. GENDEROVÁ LINGVISTIKA | Nový encyklopedický slovník češtiny. www.czechency.org [online]. [cit. 2018-02-19]. Dostupné online. 
 2. GENDER | Nový encyklopedický slovník češtiny. www.czechency.org [online]. [cit. 2018-02-19]. Dostupné online. 
 3. FEMINISTICKÁ LINGVISTIKA | Nový encyklopedický slovník češtiny. www.czechency.org [online]. [cit. 2018-02-25]. Dostupné online. 
 4. NASEREC@UJC.CAS.CZ, redakce Naše řeč, ÚJČ AV ČR, v. v. i. -. Naše řeč – Ženský vyslanec. nase-rec.ujc.cas.cz [online]. [cit. 2018-02-18]. Dostupné online. 
 5. OBERPFALZER, František. Přechylování jmen jako výraz rozdílu v pohlaví, I.. nase-rec.ujc.cas.cz [online]. [cit. 2018-02-18]. Dostupné online. 
 6. NASEREC@UJC.CAS.CZ, redakce Naše řeč, ÚJČ AV ČR, v. v. i. -. Naše řeč – Feministická lingvistika?. nase-rec.ujc.cas.cz [online]. [cit. 2018-02-18]. Dostupné online. 
 7. SLOVO@UJC.CAS.CZ, redakce Slovo a slovesnost, ÚJČ AV ČR, v. v. i. -. Slovo a slovesnost – Žena v jazyce. sas.ujc.cas.cz [online]. [cit. 2018-02-18]. Dostupné online. 
 8. KOLEK, Vít; VALDROVÁ, Jana. Die tschechische sprachwissenschaftliche Geschlechterforschung im Spiegel der bohemistischen Fachzeitschriften Naše řeč und Slovo a slovesnost. Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie. Roč. 2017, čís. 91, s. 147–165. 
 9. GENERICKÉ MASKULINUM | Nový encyklopedický slovník češtiny. www.czechency.org [online]. [cit. 2018-02-19]. Dostupné online. 
 10. VALDROVÁ, Jana. „Žena a vědec? To mi nejde dohromady.“ Testy generického maskulina v českém jazyce. Naše řeč [online]. [cit. 2018-02-18]. Dostupné online. 
 11. KOLEK, Vít. Überprüfung der Gültigkeit des generischen Maskulinums im Deutschen und im Tschechischen mittels Assoziationsexperimenten. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016. Dostupné online. 
 12. GENDEROVĚ VYVÁŽENÉ VYJADŘOVÁNÍ | Nový encyklopedický slovník češtiny. www.czechency.org [online]. [cit. 2018-02-19]. Dostupné online. 
 13. Recommendation of the Committee of ministers č. R (90) 4 ze dne 21.2.1990, Elimination of sexism from language. [PDF, cit. 2021-05-08]. Dostupné online. (anglicky)
 14. VALDROVÁ, Jana. „Žena a vědec? To mi nejde dohromady.“ Testy generického maskulina v českém jazyce. nase-rec.ujc.cas.cz [online]. [cit. 2018-02-18]. Dostupné online. 
 15. VALDROVÁ, Jana; KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, Blanka; PACLÍKOVÁ, Pavla. Kultura genderově vyváženého vyjadřování [online]. MŠMT: 2010. Dostupné online. 
 16. PŘECHYLOVÁNÍ | Nový encyklopedický slovník češtiny. www.czechency.org [online]. [cit. 2018-02-19]. Dostupné online. 
 17. Internetová jazyková příručka. prirucka.ujc.cas.cz [online]. 2004- [cit. 2018-02-18]. Dostupné online. 
 18. http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=3274
 19. http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=4361
 20. Genderově senzitivní komunikace [online]. ČVUT, 2022-01-27 [cit. 2023-08-17]. Dostupné online. (čes) 
 21. MDRfragt: Deutliche Mehrheit lehnt Gendersprache ab [online]. MDR, 2021-07-22 [cit. 2023-08-17]. Dostupné online. (německy) 
 22. WDR-Umfrage zeigt: Mehrheit lehnt Gendern ab [online]. MDR, 2023-02-07 [cit. 2023-08-17]. Dostupné online. (německy) 
 23. Fast drei Viertel der Deutschen vom Gendern generv [online]. Stern, 2023-07-18 [cit. 2023-08-17]. Dostupné online. (německy) 
 24. VALDROVÁ, Jana. Gender neutral proper names: current situation and perspectives. Gender a výzkum / Gender and Research. 2023-01-22, roč. 23, čís. 2, s. 21–39. Dostupné online [cit. 2023-02-19]. DOI 10.13060/gav.2022.014.  Dostupné také v PDF.
 25. KOLEK, Vít. Person reference and gender (non-)Binarity: A quantitative survey of the front pages of Czech periodicals. Gender a výzkum / Gender and Research. 2023-01-22, roč. 23, čís. 2, s. 62–81. Dostupné online [cit. 2023-02-19]. DOI 10.13060/gav.2022.013.  Dostupné také v PDF.
 26. KOLEK, Vít. Nonbinary Czech language: Characteristics and discourse. Gender and Language. 2022-11-18, roč. 16, čís. 3, s. 265–285. Dostupné online [cit. 2023-02-19]. ISSN 1747-633X. DOI 10.1558/genl.20657.  Dostupné také na ResearchGate.
 27. KOLEK, Vít; VALDROVÁ, Jana. Czech gender linguistics: Topics, attitudes, perspectives. Slovenščina 2.0: empirical, applied and interdisciplinary research. 2020-08-06, roč. 8, čís. 1, s. 35–65. Dostupné online [cit. 2023-02-19]. ISSN 2335-2736. DOI 10.4312/slo2.0.2020.1.35-65. (anglicky) 
 28. KOLEK, Vít. Überprüfung der Gültigkeit des generischen Maskulinums im Deutschen und im Tschechischen mittels Assoziationsexperimenten. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016. Dostupné online. 
 29. ČMEJRKOVÁ, Světla. Jak rozumíme kategorii gramatického rodu? Kdy je Češka Čech?. Slavia - časopis pro slovanskou filologii. 2008, roč. LXXVII, čís. 1+3, s. 41–54. Dostupné online [cit. 2018-02-18]. ISSN 0037-6736. (Czech) 
 30. VALDROVÁ, Jana. Jak jazyk zabíjí image odbornice. Gender, rovné příležitosti, výzkum. Roč. 6, čís. 2/2005, s. 1–3. Dostupné v archivu pořízeném dne 2018-01-09.  Archivováno 9. 1. 2018 na Wayback Machine.
 31. VALDROVÁ, Jana. Novinové titulky z hlediska genderu. nase-rec.ujc.cas.cz [online]. [cit. 2018-02-18]. Dostupné online. 
 32. VALDROVÁ, Jana. K české genderové lingvistice. nase-rec.ujc.cas.cz [online]. [cit. 2018-02-18]. Dostupné online. 

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]