Filozofická fakulta Jihočeské univerzity

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Filozofická fakulta
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Universitas Bohemiae Meridionalis Budovicensis, Facultas Philosophica
Budova Rektorátu JU a Filozofické fakulty JU
Vedení fakulty
Děkanprof. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.
Proděkanprof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.
ProděkanPhDr. Pavel Král, Ph.D.
ProděkanMgr. David Skalický, Ph.D.
Proděkanprof. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.
Předsedkyně ASMgr. Veronika Faktorová, Ph.D.
TajemniceIng. Iva Hondlíková
Statistické údaje
Ústavy8
Centra3
Základní informace
Barva
     
Datum založení1. leden 2006
Kontaktní údaje
AdresaFilozofická fakulta
Branišovská 31a
370 05 České Budějovice
Telefon+420 387 774 801
DIČCZ60076658
Souřadnice
Oficiální web
https://www.ff.jcu.cz/

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity je jedna z osmi fakult Jihočeské univerzity. Založena byla v roce 2006.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích byla zřízena k 1. lednu 2006. Jejím krystalizačním jádrem se stal Historický ústav JU, který existoval od roku 2003 jako samostatné vědecké a pedagogické pracoviště v rámci univerzity. K němu se v první fázi přičlenila část Katedry bohemistiky Pedagogické fakulty JU. Na nově zřízenou fakultu byly převedeny akreditace všech studijních oborů Historického ústavu JU a neučitelských studijních oborů, jejichž studenty připravovala Katedra bohemistiky PF JU.

Součástmi fakulty jsou Archeologický ústav, Historický ústav, Ústav archivnictví a pomocných věd historických, Ústav bohemistiky, Ústav věd o umění a kultuře, Ústav romanistiky, Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky a Ústav anglistiky.

Na fakultě lze studovat v historických a filologických oborech a v oborech estetika a dějiny umění, a to v bakalářském, magisterském a doktorském stupni. Na některých ústavech fakulty lze konat i rigorózní řízení (udělení titulu PhDr.) nebo habilitační řízení (udělení titulu doc.).

Na fakultě existují dva vědecké týmy zaměřující se na dějiny novější české literatury v nadnárodních kontextech a dějiny společnosti českých zemí v raném novověku. Pracovníci Filozofické fakulty JU pravidelně publikují své studie v domácích i zahraničních časopisech a sbornících a jsou autory řady monografií. Historický ústav FF JU vydává vlastní ediční řady Opera historica, Monographia historica a Prameny k českým dějinám v 16.–18. století.

Vědecké a pedagogické kontakty orientované především na středoevropský prostor, ale i na Francii, Itálii či USA, umožňují nemalému počtu studentů absolvovat část studia v zahraničí.

Vedení fakulty[editovat | editovat zdroj]

Děkan: prof. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D.

Proděkani:

 • Proděkan pro vědu a výzkum: prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.
 • Proděkan pro zahraniční vztahy a rozvoj: PhDr. Pavel Král, Ph.D.
 • Proděkan pro studium: Mgr. David Skalický, Ph.D.
 • Proděkan pro akreditace a řízení kvality: prof. PhDr. Jan Radimský, Ph.D

Tajemnice fakulty: Ing. Iva Hondlíková

Předsedkyně AS FF JU: Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D.

Ústavy fakulty[editovat | editovat zdroj]

Archeologický ústav[editovat | editovat zdroj]

Archeologický ústav FF JU je moderním pracovištěm, které se zabývá širokou škálou témat od pravěku do 20. století. Řadu projektů provádí v jižních Čechách, jako např. výzkumy zaměřené na vztahy mezi lovecko-sběračskými a zemědělskými komunitami na počátku mladší doby kamenné, na studium osídlení z doby bronzové na Bechyňsku, na výzkum středověkého hradu Karlova Hrádku u Purkarce nebo na archeologii konce II. světové války.

Archeologický ústav FF JU působí i v zahraničí, např. při letních archeologických školách v Makedonii, při výzkumech zaniklých vesnic v Senegalu a jinde. Při všech výzkumných projektech i ve výuce úzce spolupracuje s řadou dalších vědních disciplín, především pak se specialisty na přírodní vědy, jako např. s archeobotaniky, archeozoology, antropology apod. Úzké propojení archeologie a přírodních věd je jedním z hlavních rysů tohoto pracoviště, které nemá jinde v České republice obdoby. Díky výborným laboratorním podmínkám provádí i celou řadu specializovaných analýz, např. kovových předmětů i organických materiálů. Dalším zaměřením Archeologického ústavu FF JU je provádění nedestruktivních průzkumů, např. za pomoci geofyzikálních metod. Díky odbornému zaměření i nadstandardnímu vybavení a laboratorním možnostem spolupracujeme s řadou dalších institucí na jak na terénních archeologických výzkumech, tak při zpracování, laboratorním ošetření i vyhodnocení získaných dat a nálezů.[1]

Ředitel ústavu: doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.

Historický ústav[editovat | editovat zdroj]

Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích je plně akreditované vědecko-pedagogické pracoviště s rozsáhlou sítí mezinárodních vědeckých kontaktů, jemuž byla roku 2018 udělena institucionální akreditace na deset let. Zajišťuje vysokoškolské vzdělání v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu Historie a Učitelství dějepisu pro střední školy. Historický ústav uskutečňuje také doktorský studijní program České dějiny a má oprávnění provádět habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru České dějiny.[2]

Ředitel ústavu: prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.

Ústav anglistiky[editovat | editovat zdroj]

Ústav anglistiky byl založen 1. září 2010 a v současné době nabízí studium anglického jazyka, literatury i učitelství angličtiny v bakalářském i magisterském studiu. V kombinaci s francouzštinou a španělštinou nabízí také navazující magisterské studium překladatelství.

Ústav anglistiky svým studentům nabízí možnost volit z široké škály povinně volitelných a volitelných předmětů, od kurzů lingvistických přes překladatelské a kulturně historické až po literární. Ústav studentům nabízí i praktickou průpravu: spolupracuje s několika českými nakladatelstvími, Českým centrem v Londýně, Generálním konzulátem v Manchesteru nebo Birminghamskou univerzitou. Naši absolventi nacházejí uplatnění všude tam, kde je výhodou kreativní myšlení a vynikající znalost angličtiny.[3]

Ředitel ústavu: doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.

Ústav archivnictví a pomocných věd historických[editovat | editovat zdroj]

Ústav archivnictví a pomocných věd historických vznikl k 1. dubnu 2006.

Je vědecko-pedagogickým pracovištěm, které zajišťuje vzdělání nejprve v tříletém jednooborovém nebo dvouoborovém bakalářském studiu Archivnictví, jehož absolventi mohou dále pokračovat v navazujícím dvouletém magisterském studijním oboru, po jeho dokončení lze absolvovat i rigorózní řízení. Od roku 2012 ústav nabízí také doktorské studium oboru Pomocné vědy historické. Ústav archivnictví a PVH FF JU je jedním z celkem čtyř pracovišť v České republice, která zmíněné navazující a doktorské studium umožňují. Studium oboru Archivnictví, který je možno volit i v kombinaci s dalšími obory, přitom probíhá ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Třeboni a poskytuje hluboký vhled nejen do široké problematiky samotného archivnictví, ale i tzv. pomocných věd historických, dějin správy a historie obecně, čímž vytváří všestranné předpoklady pro její zvládnutí a následně široké uplatnění nejen v archivech, spisovnách, státní správě a samosprávě, ale i v dalších příbuzných institucích (muzea, knihovny především s historickými fondy, ústavy památkové péče, antikvariáty, apod.). Ústav spolupracuje s různými domácími i zahraničními archivními a historickými pracovišti, od roku 2012 je členem prestižní mezinárodní organizace ICARUS (International Centre for Archival Research). Pracovníci ústavu se vědecky zaměřují především na dějiny raného novověku a novověku, a to zvláště problematiku kulturních a náboženských dějin, pomocné vědy historické, dějiny správy, ego-dokumenty či ediční zpřístupňování historických pramenů.[4]

Ředitelka ústavu: doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc.

Ústav bohemistiky[editovat | editovat zdroj]

Ústav bohemistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity je na základě svých vědeckých výsledků považován za prestižní bohemistické pracoviště. Personální zázemí ústavu garantuje svým studentům kvalitní vzdělání ve vyučovaných oborech. Na Ústavu bohemistiky lze studovat bakalářský a navazující studijní program Bohemistika, bakalářský a navazující studijní program Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy a doktorský studijní program Teorie a dějiny novější české literatury. Pracoviště podporuje své studenty ve studentských aktivitách a umožňuje jim podílet se na významných vědeckých úkolech ÚBO FF JU. Nabízí jim také možnost strávit část studia v zahraničí na některé z partnerských univerzit ÚBO FF JU (Glasgow, Vídeň, Drážďany, Berlín, Opole, Krakov, Padova, Sofie…)

Ústav bohemistiky má právo konat i rigorózní zkoušky v oboru český jazyk a literatura, ve spolupráci s PF JU se podílí na přípravě učitelů českého jazyka a literatury pro ZŠ. Ústav bohemistiky nabízí také možnost studovat češtinu pro cizince (czech language for foreign students).[5]

Ředitel ústavu: prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky[editovat | editovat zdroj]

Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky se profiluje jakožto pracoviště orientované ve své pedagogické i vědecké činnosti na areál, který představuje Česká republika a německy mluvící země. Ústav má dva akreditované bakalářské neučitelské studijní programy: jednooborový interdisciplinární studijní program Česko-německá areálová studia a germanistický volně kombinovatelný studijní program Německý jazyk a literatura. Pro absolventy těchto bakalářských studijních programů a programů příbuzných je určen neučitelský volně kombinovatelný navazující magisterský studijní program Česko-německá areálová studia. Program svým obsahem reaguje na založení Evropského regionu Dunaj – Vltava, studenti jsou již během svého studia cíleně připravováni na profesní působení v tomto areálu.

Všechny studijní programy nabízejí studentům rovněž četné zahraniční mobility v německy mluvících zemích i jinde (programy ERASMUS+, Sprach- und Sommerkurse, DAAD-Studienstipendien). Jejich cílem je umožnit studentům zvýšit jazykové a komunikační dovednosti, potvrdit interkulturní kompetence, prakticky aplikovat teoretické poznatky získané během studia a prohloubit osobní přeshraniční kontakty.[6]

Ředitelka ústavu: prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.

Ústav romanistiky[editovat | editovat zdroj]

Ústav romanistiky Filozofické fakulty JU vznikl 1. 9. 2007 transformací Katedry romanistiky, která od roku 1991 působila na Pedagogické fakultě JU.

Ústav romanistiky nabízí studium v bakalářských a magisterských studijních programech francouzské, italské a španělské filologie a v doktorském programu Románské jazyky. Na ústavu je též možno studovat navazující magisterský program Učitelství pro střední školy v oborových specializacích pro všechny tři zmíněné jazyky. Kromě tradičně koncipovaných filologických oborů nabízí ústav i obory aplikované, zaměřené na evropský a mezinárodní obchod. V rámci bakalářského a magisterského studia nabízíme také možnost získání dvojí diplomy.[7]

Ředitel ústavu: prof. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.

Ústav věd o umění a kultuře[editovat | editovat zdroj]

Ústav věd o umění a kultuře zajišťuje výuku bakalářských studijních programů Dějiny umění, Estetika a Kulturní studia a navazujících magisterských studijních programů Dějiny a filozofie umění, Dějiny umění a vizuální studia a Kulturální studia. Ústav věd o umění a kultuře je nejmladším ústavem FF JU, jeho historie je ale dynamická. Vznikl v roce 2016 sloučením Ústavu kulturálních studií (byl založen v roce 2015) a Ústavu estetiky a dějin umění (byl zřízen v roce 2006, v roce 2008 byl rozdělen na Ústav estetiky a na Ústav dějin umění a v roce 2013 byly oba ústavy opět sloučeny do Ústavu estetiky a dějin umění).[8]

Ředitel ústavu: prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc.

Studijní programy[editovat | editovat zdroj]

Bakalářské studium[editovat | editovat zdroj]

 • Anglický jazyk a literatura
 • Archeologie
 • Archivnictví
 • Bohemistika
 • Česko-německá areálová studia
 • Dějiny umění
 • Estetika
 • Francouzský jazyk a literatura
 • Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod
 • Historie
 • Italský jazyk a kultura
 • Kulturní studia
 • Německý jazyk a literatura
 • Španělský jazyk a literatura
 • Španělský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod
 • Učitelské obory se zaměření na vzdělání na středních školách
  • Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
  • Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
  • Dějepis se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
  • Francouzský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
  • Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy
  • Španělský jazyk se zaměřením na vzdělávání pro střední školy

Navazující magisterské studium[editovat | editovat zdroj]

 • Anglická a americká literatura
 • Archeologie
 • Archivnictví
 • Bohemistika
 • Česko-německá areálová studia
 • Dějiny umění a vizuální studia
 • Historie
 • Kulturální studia
 • Románská filologie
  • Francouzská filologie
  • Italská filologie
  • Španělská filologie
 • Překladatelské studijní programy
  • Překladatelství anglického jazyka - překladatelství francouzského jazyka
  • Překladatelství anglického jazyka - překladatelství italského jazyka
  • Překladatelství anglického jazyka - překladatelství německého jazyka
  • Překladatelství anglického jazyka - překladatelství španělského jazyka
 • Učitelské obory se zaměření na vzdělání na středních školách
  • Anglický jazyk a literatura
  • Český jazyk a literatura
  • Dějepis
  • Francouzský jazyk a literatura
  • Německý jazyk a literatura
  • Španělský jazyk a literatura

Doktorské studium[editovat | editovat zdroj]

 • Archeologie / Archeology
 • České dějiny
 • Pomocné vědy historické
 • Románské jazyky
 • Teorie a dějiny novější české literatury / Theory and History of Modern Czech Literature

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Archeologický ústav - Filozofická fakulta JU. www.ff.jcu.cz [online]. [cit. 2022-08-29]. Dostupné online. 
 2. Historický ústav - Filozofická fakulta JU. www.ff.jcu.cz [online]. [cit. 2022-08-29]. Dostupné online. 
 3. Ústav anglistiky - Filozofická fakulta JU. www.ff.jcu.cz [online]. [cit. 2022-08-29]. Dostupné online. 
 4. Ústav archivnictví a pomocných věd historických - Filozofická fakulta JU. www.ff.jcu.cz [online]. [cit. 2022-08-29]. Dostupné online. 
 5. Ústav bohemistiky - Filozofická fakulta JU. www.ff.jcu.cz [online]. [cit. 2022-08-29]. Dostupné online. 
 6. Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky - Filozofická fakulta JU. www.ff.jcu.cz [online]. [cit. 2022-08-29]. Dostupné online. 
 7. Ústav romanistiky - Filozofická fakulta JU. www.ff.jcu.cz [online]. [cit. 2022-08-29]. Dostupné online. 
 8. Ústav věd o umění a kultuře - Filozofická fakulta JU. www.ff.jcu.cz [online]. [cit. 2022-08-29]. Dostupné online. 

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]