Filosofie Pythonu

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Programovací jazyk Python byl navržen s velkým důrazem na produktivitu programátorů. Hlavní principy, které při návrhu jazyka prosazuje Guido van Rossum (tvůrce Pythonu), stručně shrnul dlouholetý pythonýr Tim Peters do podoby Zen of Python – 20 aforismů, z nichž bylo zapsáno pouze 19:

The Zen of Python, by Tim Peters Volný překlad
Beautiful is better than ugly. Krásný je lepší než ošklivý.
Explicit is better than implicit. Explicitní je lepší než implicitní.
Simple is better than complex. Jednoduchý je lepší než složitý.
Complex is better than complicated. Složitý je lepší než komplikovaný.
Flat is better than nested. Plochý je lepší než zanořený.
Sparse is better than dense. Řídký je lepší než hustý.
Readability counts. Na čitelnosti záleží.
Special cases aren't special enough to break the rules. Zvláštní případy nejsou dost zvláštní na to, aby ospravedlnily porušení pravidel.
Although practicality beats purity. Ačkoliv praktičnost vyhrává nad čistotou.
Errors should never pass silently. Chyby by nikdy neměly projít potichu.
Unless explicitly silenced. Pokud nejsou záměrně zamlčeny.
In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess. Pokud se setkáš s nejednoznačností, odolej pokušení odhadovat.
There should be one—and preferably only one—obvious way to do it. Měl by existovat jeden — a pokud možno pouze jeden — zřejmý způsob jak to udělat.
Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch. Ačkoliv tento způsob nemusí být hned zřejmý, pokud nejsi Holanďan.
Now is better than never. Teď je lepší než nikdy.
Although never is often better than right now. Ačkoliv nikdy je často lepší než právě teď.
If the implementation is hard to explain, it's a bad idea. Pokud lze implementaci vysvětlit jen s obtížemi, jde o špatnou myšlenku.
If the implementation is easy to explain, it may be a good idea. Pokud lze implementaci vysvětlit snadno, mohla by to být dobrá myšlenka.
Namespaces are one honking great idea — let's do more of those! Jmenné prostory jsou jednou z velkých myšlenek — jen víc takových!

Anglický originál textu se vypíše, pokud v interaktivním režimu uživatel zadá příkaz >>> import this. Podobným legráckám a nečekaným věcem umístěným do programů se říká velikonoční vajíčko.