Esperantské předpony a přípony

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Esperanto
Jazyk
Organizace
Dějiny
Kultura
Literatura
Úhly pohledu

Toto je seznam koncovek, předpon a přípon používaných v jazyku esperanto. Slova se pak vytvoří jednoduchým pospojováním s kořeny slov. Je však třeba upozornit na to, že v esperantu se nerozlišuje striktně mezi příponami, předponami a kořeny; předpony i přípony mohou být použity i jako slovní kořeny, ze kterých se dají odvozovat nová slova.

Mluvnické koncovky[editovat | editovat zdroj]

 • -o podstatné jméno: fabriko továrna
 • -a přídavné jméno: fabrika tovární
 • -j množné číslo: fabrikoj továrny
 • -n akuzativ (4.pád): fabrikon továrnu
 • -jn množné číslo akuzativu: fabrikojn továrny
 • -e příslovce: fabrike továrně
 • -i infinitiv: fabriki vyrábět, vyrobit
 • -as přítomný čas: mi fabrikas vyrábím
 • -is minulý čas: mi fabrikis vyrobil jsem, vyráběl jsem
 • -os budoucí čas: mi fabrikos budu vyrábět, vyrobím
 • -us podmiňovací způsob: mi fabrikus vyrobil bych, vyráběl bych
 • -u rozkazovací způsob: fabriku vyrob(te)

Slovesná příčestí[editovat | editovat zdroj]

 • -ant- činné přítomné: fabrikanta vyrábějící
 • -int- činné minulé: fabrikinta vyrobivší
 • -ont- činné budoucí: fabrikonta hodlající vyrábět
 • -at- trpné přítomné: fabrikata vyráběný
 • -it- trpné minulé: fabrikita vyrobený
 • -ot- trpné budoucí: fabrikota mající být vyroben

Číslovkové přípony[editovat | editovat zdroj]

 • -on- zlomek: duono polovina, duona poloviční, duonigi rozpůlit
 • -obl- násobek: trioble třikrát (množství), triobligi ztrojnásobit
 • -foj- časový údaj: trifoje třikrát, triafoje po třetí
 • -op- hromadné: kvaropo čtveřice, pokvarope po čtveřicích

Slovotvorné předpony[editovat | editovat zdroj]

 • al- k, ke: aldono přídavek, alveturi přijet
 • ambaŭ- obou-: ambaŭmane obouručně, ambaŭflanke po obou stranách
 • antaŭ- před: antaŭurbo předměstí, antaŭvidi předvídat
 • anti- proti: antifaŝisto antifašista
 • apud- vedle: apuddoma stojící u domu
 • arki- arci-: arkiepiskopo arcibiskup, arkikanajlo arcilotr
 • bo- spřízněnost sňatkem: bopatro tchán, bofilo zeť
 • ĉe- u, při: ĉeesti zúčastnit se, ĉemane po ruce
 • ĉef- hlavní: ĉefverko veledílo, ĉefepiskopo arcibiskup
 • ĉi- tento: ĉijare letos, ĉiflanke na této straně
 • ĉirkaŭ- okolo: ĉirkaŭpreni obejmout, ĉirkaŭvojo objížďka
 • ĉiu- každo-: ĉiutage každodenně, ĉiuvespere každý večer
 • de- od: defali odpadnout, desalti seskočit
 • dis- rozptýlení: disŝiri roztrhat, disvojo rozcestí
 • du- dvoj-: dulita dvoulůžkový, duparta dvojdílný
 • dum- během: dumpaca mírový, za míru, dumviva doživotní
 • duon- polo-: duontempo poločas, duonpatro nevlastní otec, duonfermita pordo pootevřené dveře
 • egal- rovno-: egalbranĉa rovnoramenný, egalpezo rovnováha
 • ek- začátek nebo krátkodobost: ekbrili vysvitnout (slunce), zazářit (blesk)
 • eks- bývalý: eksministro bývalý ministr, exministr
 • ekster- mimo, vně: eksterurba mimoměstský
 • el- z, ven: eliri vyjít, ellerni naučit se
 • en- do, dovnitř: eniri vejít, enkonduko úvod
 • et- malo-: eturbo maloměsto, etburĝo maloměšťák
 • fi- ošklivost, opovržení: fiodoro zápach, fihomo darebák
 • fin- dokončení: finlerni doučit se, finskribi dopsat
 • for- odstranění : forporti odnést, forsendi odeslat
 • ge- oboje pohlaví: gefratoj sourozenci, gehundoj pes a fena
 • grand- velko-: grandurbo velkoměsto, grandparte většinou
 • ĝis- až do: ĝisnude donaha, ĝisatendi dočkat se
 • inter- vzájemně: interkonsenti domluvit se, dohodnout
 • ĵus- právě před chvílí: ĵusnaskito novorozeně
 • kontraŭ- proti: kontraŭdiri protiřečit, namítat
 • krom- vedlejší: krompago příplatek; kromĉaro přívěs
 • kun- spolu, dohromady: kunveno schůze, kunporti vzít s sebou
 • kvaron- čtvrt: kvaronhoro čtvrthodina, kvaronluno půlměsíc
 • kvazaŭ- zdánlivý, jakoby: kvazaŭdiri naznačit, kvazaŭedzino družka
 • laŭ- podle: laŭlonge podél, laŭvorte doslovně
 • mal- opak: malamo nenávist, maljuna starý, malfermi otevřít
 • mem- sebe: memmortigo sebevražda, memstudado samostatné studium
 • mis- nedokonalost: misuzi zneužít, mlskompreno nedorozumění
 • mult- mnoho: multjara mnohaletý, multflanka mnohostranný
 • ne- popření: negranda neveliký, nematura nedospělý
 • nov- novo-: novbakita novopečený, novedzo novomanžel
 • okon- osminový: okonfinalo osmifinále, okonnoto osminová nota
 • per- pomocí: perlabori vydělávat, perforto násilí
 • plej- nejvíc: plejparto většina, plejaĝulo nejstarší občan
 • plen- plný: plenmano hrst, plenluno úplněk
 • pli- větší: plimulto většina, plibonigi zlepšit
 • plur- více: plursenca víceznačný, plurvoĉa vícehlasný
 • plus- nad: plusvaloro nadhodnota, plusgajno nadzisk
 • po- po částech: pogranda ve velkém, pogrupe po skupinách
 • por- pro někoho: porinfana dětský, porpaca mírový
 • post- za, po: postmilita poválečný, postsekvo následek
 • pra- pra-: praavo praděd, prahomo pračlověk
 • preter- mimo, kolem: preteriri projít kolem, pretervidi přehlédnout
 • pri- o: priplori oplakat, pripensi uvážit
 • pro- kvůli, za: propeti přimlouvat se, prosit za někoho
 • pseŭdo- nepravý: pseŭdonomo pseudonym
 • re- znovu, opět: reverki přepracovat, resalti uskočit
 • retro- pozpátku: retroiri jít pozpátku
 • sat- dosyta: satdormi vyspat se, satludi vyhrát si
 • sen- bez, odstranění: senlabora bezpracný, senostigi vykostit, senkulpa nevinný
 • sia- svůj: siatempe svého času, sialoke na svém místě
 • sin- sebe: sindona obětavý, singarda opatrný
 • sub- pod, tajně: subskribo podpis, subridi smát se pod vousy
 • super- nad: superflua nadbytečný, supernatura nadpřirozený
 • sur- na: surhavi mít na sobě, surskribo nápis
 • tele- dálkový: telegvidado dálkové řízení, telestudi dálkově studovat
 • tra- skrze: trairi projít, traserĉi prohledat
 • trans- přes: transsalti přeskočit, transmara zámořský
 • tro- příliš: trodorlotita rozmazlený, troŝargita přetížený
 • tut- celo-: tutmonda celosvětový, tutlegi celé přečíst
 • unu- jedno-: unulita jednolůžkový, unuanime jednohlasně
 • vic- zástupce, náhrada: vicreĝo místokrál, vicpeco náhradní díl
 • vir- samec: virĉevalo hřebec, virbovo býk

Slovotvorné přípony[editovat | editovat zdroj]

 • -- zhoršení významu: domaĉo barabizna, skribaĉi škrábat
 • -ad- trvání: kuradi pobíhat, pafado střílení
 • -- věc: novaĵo novinka, presaĵo tiskovina
 • -am- mající rád: gastama pohostinný, muzikama hudbymilovný
 • -an- obyvatel, člen: vilaĝano vesničan, klubano člen klubu
 • -ar- souhrn: arbaro les, vortaro slovník, junularo mládež
 • -arb- strom: pomarbo jabloň, ĉerizarbo třešeň
 • -ĉj- mužské zdrobněliny: Joĉjo Pepík, paĉjo tatínek
 • -ebl- možný: videbla viditelný, trinkebla pitný
 • -ec- vlastnost: beleco krása, frateco bratrství
 • -eg- zvětšení: pordego vrata, grandega obrovský
 • -ej- dějiště: lernejo škola, kafejo kavárna
 • -em- sklon k něčemu: plorema plačtivý, dormema ospalý
 • -end- pasívní nutnost: skribenda letero dopis, který musí být napsán
 • -er- částečka: neĝero sněhová vločka, lignero tříska
 • -esk- podobný: japaneska v japonském stylu, vireska mužný
 • -estr- vedoucí: urbestro starosta města
 • -et- zmenšení: pordeto dvířka, ruĝeta načervenalý
 • -hav- opatřený něčím: flugilhava okřídlený, truhava děravý
 • -i- stát, věda: Francio Francie, diptomatio diplomacie
 • -- mužské pohlaví (neoficiální): kuracistiĉo lékař–muž
 • -id- potomek, mládě: reĝido kralevic, hundido štěně
 • -ig- učinit: varmigi ohřát, dormigi uspat
 • -- stát se: varmiĝi ohřát se, blindiĝi oslepnout
 • -ik- nauka: poetiko poetika, informadiko informatika
 • -il- nástroj: flugilo křídlo, kombilo hřeben
 • -in- ženské pohlaví: reĝino královna, hundino fena
 • -ind- hodný něčeho: laŭdinda chvályhodný
 • -ing- nástrčka: kandelingo svícen, piedingo třmen, fingringo náprstek
 • -ism- hnutí: socialismo socialismus, kubismo kubismus
 • -ist- pracovník, stoupenec: laboristo dělník, futbalisto fotbalista, komunisto komunista
 • -iv- schopnost: produktiva plodný, kreiva tvořivý
 • -iz- aplikovat: najlizi pobít hřebíčky, gluizi potřít lepidlem
 • -nj- ženské zdrobněliny: Manjo Máša, Mařenka, panjo maminka
 • -oz- bohatý něčím: sabloza písčitý, herboza travnatý
 • -plen- plný něčeho: dolorplena plný bolesti
 • -riĉ- bohatý: sabloriĉa písčitý, florriĉa květnatý
 • -tuk- šátek: tablotuko ubrus, buŝtuko ubrousek
 • -uj- nádoba, strom, země: lavujo umyvadlo, pomujo jabloň, Anglujo Anglie
 • -ul- osoba určité vlastnosti: junulo mladík, bonulo dobrák
 • -um- přípona bez určitého významu: plenumi splnit, pendumi oběsit, kolumo límec, ventumilo vějíř