Dozorčí rada

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Dozorčí rada je kolektivní orgán právnické osoby, který má převážně kontrolní pravomoci vůči orgánu, který subjekt řídí či který má obchodní vedení. Podle českého práva se zřizuje zejména u kapitálových obchodních společností (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným) a dále u různých jiných subjektů, pokud tak určuje zvláštní zákon nebo zakladatelský dokument (např. státní podnik, veřejná výzkumná instituce, zájmové sdružení právnických osob, nadace, nadační fond apod.).

Dozorčí rada akciové společnosti[editovat | editovat zdroj]

V akciové společnosti s dualistickým systémem vnitřní struktury[1] se podle zákona o obchodních korporacích (do konce roku 2013 podle obchodního zákoníku) dozorčí rada povinně zřizuje jako kontrolní orgán. Neurčí-li stanovy jinak, má dozorčí rada 3 členy, kteří si ze svého středu volí předsedu. Členy dozorčí rady volí valná hromada na funkční období určené stanovami; neobsahují-li stanovy nebo smlouva o výkonu funkce délku funkčního období, je funkční období člena dozorčí rady 3 roky. V původní úpravě podle Obchodního zákoníku, platného do konce roku 2013, museli alespoň třetinu členů dozorčí rady ve společnosti s více než 50 zaměstnanci volit zaměstnanci, zákon o obchodních korporacích již od 1. 1. 2014 počítá s obsazováním dozorčí rady pouze valnou hromadou. Členství v dozorčí radě je neslučitelné s funkcí člena představenstva, likvidátora, nuceného správce, vedoucího odštěpného závodu, prokuristy a všech dalších osob oprávněných podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem akciové společnosti. Pro členy dozorčí rady platí zákaz konkurence.[2]

Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnost společnosti. Její členové jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, kontrolují řádné vedení účetních zápisů a zda je uskutečňovaná podnikatelská či jiná činnost v souladu s právními předpisy a stanovami. Dále dozorčí rada přezkoumává účetní závěrky a návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty, po přezkoumání předkládá své vyjádření valné hromadě. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady, kterou musí seznámit s výsledky své kontrolní činnosti. V případě, že společnost nemá zvolené [představenstvo] nebo zvolené představenstvo dlouhodobě nesvolává valnou hromadu, svolá ji dozorčí rada; ta svolá valnou hromadu také tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti.[3] Pro řízení před soudem nebo jinými orgány, která jsou vedena proti členovi představenstva, dozorčí rada určí svého člena, který zastupuje společnost.[4]

Dozorčí rada společnosti s ručením omezeným[editovat | editovat zdroj]

Ve společnosti s ručením omezeným je podle zákona o obchodních korporacích dozorčí rada fakultativním orgánem, zřizuje se pouze tehdy, pokud to stanoví společenská smlouva.[5] Dozorčí rada je volena valnou hromadou[6] a dohlíží na činnost jednatelů. Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí jednatele. Členové dozorčí rady jsou také oprávněni účastnit se valné hromady a pokud to vyžadují zájmy společnosti, tak ji i svolat. Kontrolní působnost dozorčí rady je jinak obdobná jako u akciové společnost, obdobná jsou i oprávnění a povinnosti členů dozorčí rady.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Zákon č. 90/2012 Sb. ze dne 25. ledna 2012, o obchodních korporacích, § 396. [cit. 2014-01-01]. Dostupné online.
  2. § 451 zákona o obchodních korporacích
  3. § 404 zákona o obchodních korporacích
  4. § 447 odst. 4 zákona o obchodních korporacích
  5. § 201 zákona o obchodních korporacích
  6. § 190 odst. 2 písm. c) zákona o obchodních korporacích

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • Štenglová, I., Havel, B., Cileček, F., Kuhn, P., Šuk, P.: Zákon o obchodních korporacích. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2013, 1008 s.
  • Dědič, J., Štenglová, I., Kříž, R., Čech, P.: Akciové společnosti. 7., přepracované vydání. Praha : C. H. Beck, 2012, 697 s.