Dopravní značení v Česku

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Dopravní značky v Topolové ulici v Praze

Dopravní značení v Česku začalo být systematicky zaváděno v období první a druhé Československé republiky. První výstražné dopravní značky byly zavedeny v Československu od 1. listopadu 1935. V květnu 1938 byly zavedeny dopravní značky a signály pokrývající již celou škálu významů. Od 1. listopadu 1939 bylo barevné provedení výstražných dopravních značek v Protektorátu Čechy a Morava změněno do nynější podoby. Při dalších změnách (např. 1961, 1967, 1976, 1990) postupně přibývaly nové druhy značek a u některých se měnilo jejich provedení. Nynější číslování dopravních značek platí od ledna 2001, ovšem od té doby přibylo několik nových druhů značek a zařízení.

Dopravní značení v České republice je v současné době na základě zákona č. 361/2000 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, stanoveno vyhláškou ministerstva vnitra č. 30/2001 Sb. a vyhláškami, které ji novelizují (později přešla problematika do gesce ministerstva dopravy). O umístění dopravního značení rozhoduje stanoveným postupem příslušný správní orgán, v případě účelových komunikací vlastník komunikace, v rámci stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu. Zákon stanoví, že dopravní značky a dopravní zařízení musí odpovídat stanovené podobě i technickým požadavkům, které stanoví technické předpisy.

Podoba a provedení dopravního značení v České republice vychází z evropských úmluv, které však ponechávají signatářským státům jistou míru volnosti. Značky označující nebezpečí jsou trojúhelníkové podoby s červeným okrajem. Příkazové značky jsou typicky kruhové s bílými symboly na modrém podkladě, zákazové značky kruhové s černými symboly na bílém podkladě s červeným okrajem. Informativní značky jsou zpravidla pravoúhlé. Značky upravující přednost na křižovatkách mají specifický tvar. Technická norma ČSN EN 12899 (třídicí znak 01 8020) stanoví některé technické požadavky a zároveň závazně odkazuje na tzv. technické podmínky a vzorové listy schvalované bez přímé zákonné úpravy ministerstvem dopravy – ty stanoví typizované rozměry dopravních značek a stanoví, za jakých podmínek musí být značky reflexní nebo s vlastním osvětlením.

Historie značení[editovat | editovat zdroj]

Období Československa a Protektorátu[editovat | editovat zdroj]

Podrobnější informace naleznete v článku Dopravní značení v Československu.
Prvních šest druhů dopravních značek v Československu, oficiálně zavedených roku 1935

Zavádění dopravních značek předpokládala a požadovala Pařížská konvence z roku 1909 a její dodatek z roku 1926. Povinnost správ silnic umístit výstražné značky stanovil v § 68–71 zákon č. 81/1935 Sb., o jízdě motorovými vozidly. Vládním nařízením č. 203/1935 Sb. n. a z. bylo od 1. listopadu 1935 na území Československa oficiálně zavedeno prvních šest druhů výstražných značek (1. Stružka, 2. Zatáčka, 3. Křižovatka, 4. Chráněný přejezd dráhy, 5. Nechráněný přejezd dráhy a 6. Nebezpečí jiná než 1–5). Tyto značky měly již tvar rovnostranného trojúhelníku o straně 1000 mm, avšak symboly byly provedeny bíle na modrém podkladě (bez orámování). Symboly byly již podobné dnešním.

Zákon č. 82/1938 Sb. z 8. dubna 1938, o dopravních značkách pro silniční dopravu, stanovil povinnost označit do konce roku 1938 silnice dopravními značkami. Vládním nařízením č. 100/1938 Sb. n. a z. byly od května 1938 zavedeny i další druhy dopravních značek a zařízení světelné signály pro řízení dopravy.

Vládní nařízení č. 242/1939 Sb. vlády Protektorátu Čechy a Morava účinné od 1. listopadu 1939 přestalo počítat signalizační zařízení a zařízení k označení překážky nebo uzavírky mezi dopravní značky a uvedlo je samostatně.

Po druhé světové válce přinesl zásadní úpravu zákon č. 56/1950 Sb., o provozu na veřejných silnicích. Vládní nařízení č. 11/1951 Sb., jímž se provádí zákon o provozu na veřejných silnicích, v § 29 praví, že dopravní značky zavede vyhláška vyhlášená v Úředním listu. Číslo této vyhlášky a její obsah jsou dnes obtížně dohledatelné. Novou úpravu přineslo vládní nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, později ještě novelizované zákonným opatřením NS č. 13/1956 Sb. Na zmocnění tímto vládním nařízením se odvolávaly změny pravidel silničního provozu až do roku 1996 (nové zmocnění pak přinesl zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu). Obrazovou přílohu s dopravními značkami obsahovala vyhláška č. 145/1956 Ú. l., o provozu na silnicích, novelizovaná vyhláškou č. 197/1958 Ú. l. Tato vyhláška platila až do konce roku 1960. Zda a kolik vyhlášek tuto vyhlášku předcházelo, je dnes obtížné zjistit. Dopravní značky platné od 1. ledna 1961 stanovila vyhláška ministerstva vnitra ČSSR č. 141/1960 Sb. ze dne 3. září 1960, kterou se vydávají pravidla silničního provozu. Dopravní značky platné od 1. ledna 1967 stanovila vyhláška ministerstva vnitra ČSSR č. 80/1966 Sb. ze dne 20. října 1966, o pravidlech silničního provozu. Vyhláška federálního ministerstva vnitra ze dne 17. června 1971, kterou se měnila a doplňovala vyhláška č. 80/1966 Sb., zavedla s účinností od 1. července 1971 zcela nově především pravidla pro provoz na dálnicích včetně vzhledu dálničního dopravního značení. Tento zásah byl vynucen dokončováním prvního úseku dálnice D1 mezi Prahou a Mirošovicemi s plánovaným uvedením do provozu 12. července 1971. Dopravní značky platné od 1. ledna 1976 stanovila vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 100/1975 Sb. ze dne 23. července 1975, o pravidlech silničního provozu. Touto vyhláškou bylo zavedeno číslování dopravních značek pomocí písmene označujícího druh značky a za ním následujícího čísla. Písmeno odpovídá označování kapitol v předchozích vyhláškách. Zákazové a příkazové značky byly rozděleny do samostatných kapitol. Dopravní značky platné od 1. ledna 1990 stanovila vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb. ze dne 5. července 1989, o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu).

Po zániku Československa[editovat | editovat zdroj]

Až do konce ledna 2001 platila v České republice československá vyhláška č. 99/1989 Sb. Dvě nové značky a dva nové signály byly zavedeny novelou vyhlášky v roce 1997. Na konci ledna 2001 byla původní federální vyhláška nahrazena novou, českou, která pak byla několikrát novelizována.

Od 1. 10. 1997[editovat | editovat zdroj]

Vyhláška ministerstva vnitra č. 223/1997 Sb. ze dne 8. září 1997, která v Česku novelizovala původní federální vyhlášku 99/1989 Sb., zavedla s účinností od 1. října 1997 dvě nové dopravní značky: výstražnou značku A 28 „Kolona“ a informativní značku D 51 „Únikový pruh“, a světelné šipky S 5c a S 5d.

Od 31. 1. 2001[editovat | editovat zdroj]

Vyhláška ministerstva vnitra č. 30/2001 Sb., která zaváděla nový seznam dopravních značek, byla vydána opožděně, protože nový Zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. platil již od 1. ledna 2001. Informativní dopravní značky jsou rozděleny do tří skupin a přečíslovány, do samostatné skupiny jsou vyčleněny značky upravující přednost v jízdě.

Přibyly značky A 4 Pozor, kruhový objezd, nové značky A 7b a IP 2 označující zpomalovací práh, A 24 Náledí (místo dosavadní dodatkové tabulky E 6b), A 26 Mlha, A 27 Nehoda, A 28 Nebezpečná krajnice (místo dosavadní dodatkové tabulky E 6c), B 3b Zákaz vjezdu osobních automobilů, B 31 Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti a C 11 Stezka pro jezdce na zvířeti (a konec), B 33 Zákaz vjezdu motorových vozidel s přívěsem, B 34 Nejmenší vzdálenost mezi vozidly, C 12 Přikázaný jízdní pruh (a konec), C 5 Sněhové řetězy (a konec), C 13 Rozsviť světla (a konec), dopravní značky ukončující stezku pro chodce nebo pro cyklisty. Dopravní značka C 10 „Stezka pro chodce a cyklisty“ byla zavedena ve variantě označující oddělení pruhů. Nové značky IP 7 Přejezd pro cyklisty, IP 8 Tunel (a konec), IP 9 Nouzové stání, IP 13a Kryté parkoviště, IP 13d Parkoviště P+R, IP 17 Uspořádání jízdních pruhů (souběh směrů), IJ 8 Stanice technické kontroly, IJ 13 Místo pro odpočinek, IJ 15 Dopravní vysílání, oranžové směrové tabule a tabulky pro cyklisty (označení cyklotras, IS 19 – IS 21), hnědá označení kulturních, turistických a komunálních cílů návěstmi a směrovkami (IS 23 a IS 24), označení názvů ulic dopravními značkami (IS 22), IP 28 Nejvyšší dovolená rychlost (přehled rychlostí pro hraniční přechody), IP 29 Střídavé řazení (tzv. zip), Značka objíždění tramvaje (IP 23) získala dvě varianty, návěst změny směru jízdy (IS 10) má ve vyhlášce čtyři varianty místo jedné.

Změnilo se provedení směrové tabule k jinému cíli (IS 5). Na směrové tabuli pro objížďku je možno uvést číslo silnice (IS 11d). Na kilometrovníku je možno zobrazit směr k telefonu (IS 18b). Zavedena značka IS 13 Blízká návěst. Na směrových tabulích pro příjezd k dálnici nebo k silnici pro motorová vozidla je možno místo piktogramu uvést číslo komunikace; čísla komunikací byla rovněž přidána do vzorů návěstí před křižovatkou, dálkových návěstí atd. Na návěstech na rychlostních komunikacích byl zaveden nový piktogram pro výjezdy. Přidán byl vzor návěsti před křižovatkou s kruhovým objezdem (IS 9b).

Byly rozlišeny dopravní značky „Přikázaný směr jízdy zde vpravo (vlevo)“ od značek „Přikázaný směr jízdy vpravo (vlevo)“. Dopravní značka Nemocnice (IJ 2) změnila tvar ze čtvercového na obdélníkový. Značky na označníku zastávky byly „povýšeny“ na dopravní značky (IJ 4a a IJ 4b). Značka „VB“ byla nahrazena značkou Policie (IJ 1). Bylo zavedeno vyznačování čísla dálnice na červené tabulce (IS 16a a odvozené návěsti).

Mírně se změnil tvar symbolu dvojité zatáčky, nebezpečí smyku, děti, práce, nákladu znečišťujícího vodu a dalších. U modrých obdélníkových informativních značek (IJ) se bílý čtverec posunul v modrém poli excentricky nahoru. Mírně se zjednodušily názvy některých značek, některé byly přečíslovány, ale mnohým zůstalo původní označení.

Dodatková tabulka E 3a Vzdálenost změnila tvar ze čtverce na ležatý obdélník. Směrová šipka E 7 změnila tvar na širší obdélník a přibyla varianta pro směr přímo. Přibyla dodatková tabulka E 11 Bez poplatku a do obrazové části přílohy byla zařazena i dodatková tabulka E 12 Text.

Pod označením V 4 Vodicí čára je již zobrazena jen plná čára – přerušovaná část již není vodicí čarou. Změnil se tvar vodorovných směrových šipek pro odbočení a provedení předběžných šipek (V 9). Přibylo označení V 10d Parkovací pruh, změnilo se vyznačení vyhrazeného parkoviště a přibylo speciální vodorovné značení vyhrazené parkoviště pro invalidy a modře značené časově omezené stání. Přibyly nové značka V 12b Žluté zkřížené čáry, V 12e Bílá klikatá čára, V 13b Křivky, V 14 Jízdní pruh pro cyklisty, V 16 Bezpečný odstup, V 17 Trojúhelníky, V 18 Optická psychologická brzda a V 19 Prostor pro cyklisty.

Do obrazové části vyhlášky byly doplněny signály, které dříve byly jen slovně popsány: plná kruhová světla, přerušované žluté světlo, doplňková zelená šipka, střídavě blikající červená světla a signály přejezdového zabezpečovacího zařízení. Kruhové signály zakazující nebo povolující vjezd do jízdního pruhu byly nahrazeny signály ve čtvercovém návěstidle (S 8a, S 8b), doplněn byl signál S 8e Světelný kříž. Nově bylo zavedeno společné návěstidlo pro chodce a cyklisty (S 11).

Zrušena byla druhá varianta zábrany pro označení uzavírky (částečná uzavírka). Směrovací deska byla nahrazena třemi novými variantami, nově byly zavedeny (přidány do vyhlášky) vodicí desky, zvýrazňující desky a pojízdná uzavírková tabule, směrové sloupky v bílé a oranžové variantě, dopravní knoflíky, příčný práh a zařízení pro provozní informace. Do vyhlášky byla přidána policejní směrovka.

Byl zrušen starý symbol osoby těžce postižené na zdraví (černý trojúhelník ve žlutém kruhu).

Byl zrušen starý symbol osoby neslyšící - nedoslýchavé (3 černé puntíky ve žlutém kruhu).

Od 1. 5. 2004[editovat | editovat zdroj]

IP 30 Státní hranice

Novelizační vyhláškou č. 176/2004 Sb. byla zavedena nová značka IP 30 „Státní hranice“ s hvězdičkami Evropské unie.

Od 1. 7. 2006[editovat | editovat zdroj]

V souvislosti s většími změnami pravidel provozu (a zavedením bodového systému) opravila novelizační vyhláška č. 193/2006 Sb. chybné označení značky „Omezení v jízdním pruhu“ z "IP 21a" na "IP 21". Zavedeno bylo dopravní zařízení Z 5d „Vodící deska středová“ (odlišné barevné provedení od Z 5c), O 5, Označení vozidla praktického lékaře ve službě, a O 6, Vzor piktogramu upozorňujícího na povinnost používat zádržný bezpečnostní systém v některých typech autobusů. Žádná dopravní značka změněna ani zavedena nebyla.

Od 1. 1. 2007[editovat | editovat zdroj]

Novelizační vyhláška č. 507/2006 Sb. s účinností od 1. 1. 2007 zavedla a změnila několik dopravních značek v souvislosti se zavedením elektronického mýtného (IP 15c Mýtné, IP 15d Konec mýtného, IP 28a Zpoplatnění provozu, dodatkové tabulky E 11a Bez mýtného, E 11b Bez časového poplatku a mýtného, význam tabulky E 11 byl z „Bez poplatku“ změněn na „Bez časového poplatku“.

Zároveň byly zavedeny informativní značky IS 12c „Obec v jazyce národnostní menšiny“ a IS 12d „Konec obce v jazyce národnostní menšiny“.

Od 1. 7. 2008[editovat | editovat zdroj]

Novelizační vyhláška č. 202/2008 s účinností od 1. 7. 2008 zavedla dopravní značku C 15a „Zimní výbava“ a C 15b „Zimní výbava – konec“, ukládající povinnost použít na motorových vozidlech od listopadu do dubna zimní pneumatiky. Vyhláška č. 91/2009 Sb. zkrátila s účinností od 21. dubna 2009 sezónní konec platnosti značky z konce dubna na konec března.

Od 1. 1. 2009 – měření rychlosti[editovat | editovat zdroj]

Podoba značky upozorňující na měření rychlosti používaná v Praze před přijetím novely zákona

Zákon č. 480/2008 Sb., tedy novela zákona o Policii České republiky účinná od 1. ledna 2009, která opravovala a doplňovala předchozí novelu účinnou k témuž datu, zároveň novelizovala i zákon č. 361/2000 Sb. tím, že na základě pozměňovacího návrhu od bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny (jehož předsedou byl František Bublan) zavedla nové znění § 79a o měření rychlosti vozidel.[1] V odstavci 2 je popsána i dvojice nových dopravních značek: „Obecní policie může měřit rychlost výhradně v úseku určeném policií, jehož počátek je ve směru silničního provozu označen přenosnou dopravní značkou s vyobrazením kamery snímající rychlost a nápisem „MĚŘENÍ RYCHLOSTI“. Konec tohoto úseku je označen přenosnou dopravní značkou s tímto vyobrazením šikmo přeškrtnutým a nápisem „KONEC MĚŘENÍ RYCHLOSTI“.“

Ministerstvo dopravy však tyto značky nepřidalo do vyhlášky č. 30/2001 Sb., tedy nestanovilo přesněji grafickou podobu ani velikost značky.[2] Koncem února 2009, tedy téměř pět měsíců po přijetí novely a téměř dva měsíce poté, co vstoupila v platnost, ministerstvo dopravy médiím sdělilo, že prováděcí vyhlášku připravuje a že cedule podle ní budou mít rozměry metr na metr a půl.[3] Podle Deníků Bohemia se ministerstvo chystá stanovit dvě rozměrové varianty značky, 100×150 a 75×100 cm.[4] Začátkem března mluvčí ministerstva dopravy Martin Kupka oznámil, že podobu značky stanoví ministerstvo na přelomu března a dubna.[5] Praha označovala měřené úseky již před přijetím zákona.[5][6]

Nový ministr dopravy Petr Bendl pak 2. března 2009 sdělil médiím svůj návrh zrušit tyto značky, v čemž ho podpořil i ministr vnitra Ivan Langer, který v rozhovoru s iDnes údajně řekl: „Značka byla výmysl parlamentu, já to respektoval a musel se s tím smířit.“ Za nesmyslnou označili značku i ředitel městské policie v Praze Ludvík Klema („Současný stav, kdy strážníci musí značky instalovat a policie nemusí, nemá logiku.“) nebo ředitel městské policie v Lázních Bohdaneč Pavel Řehoř („Konečně někomu došlo, jak nesmyslné ty značkou jsou. V obci prostě platí padesátka. Značka, že policie kontroluje její dodržování, je zbytečná“.)[7]

Povinné používání těchto značek zrušil novelizační zákon č. 133/2011 Sb., vyhlášený v květnu 2011, s účinností od 1. srpna 2011.

Od 21. 4. 2009[editovat | editovat zdroj]

Novelizační vyhláška č. 91/2009 Sb. s účinností od 21. dubna 2009 zavedla několik dopravních značek a dopravních zařízení.

Od 14. 9. 2010[editovat | editovat zdroj]

Novelizační vyhláška č. 247/2010 Sb. s účinností od 14. září 2010 zavedla několik dopravních značek, týkajících se stání K+R a cyklistického provozu.

Od 1. 1. 2016[editovat | editovat zdroj]

20. května 2015 poslalo ministerstvo dopravy do mezirezortního připomínkového řízení návrh nové prováděcí vyhlášky k pravidlům o silničním provozu, která by měla nahradit dosavadní vyhlášku 30/2001 Sb. 31. července 2015 zveřejnilo vypořádání připomínek a verzi postoupenou Legislativní radě vlády.[8] 9. listopadu 2015 vyhláška vyšla pod číslem 294/2015 Sb., účinnosti nabývá 1. ledna 2016. Značky umístěné před účinností této vyhlášky, které svým provedením neodpovídají nové vyhlášce, pozbývají platnosti až 31. prosince 2025.

Struktura vyhlášky[editovat | editovat zdroj]

 • K nejzásadnější změně dochází ve formě zpracování vyhlášky – obrazová a textová část příloh je sloučena, takže význam a užití dopravních značek jsou uvedeny přímo u jejich vyobrazení, čísla a názvu, a související dopravní značky jsou zmiňovány svými názvy, nikoliv svými čísly.
 • Nově je zařazena příloha s doporučenými piktogramy turistických a dopravních cílů a typů vozidel a kategorií chodců.

Změny číslování[editovat | editovat zdroj]

 • V rámci informativních svislých dopravních značek je nově vyčleněna skupina zónových dopravních značek, kam jsou ze skupiny informativních značek provozních přeřazeny značky dálnice, silnice pro motorová vozidla, tunelu, zóny s dopravním omezením a pěší a obytné zóny (nově je zavedena značka „emisní zóna“), z kategorie informativních značek směrových pak značky ohraničující zastavěnou část obce.
 • U ostatních dopravních značek a dopravních zařízení je v maximální míře zachováno číslování z vyhlášky 30/2001 Sb., a to i za tu cenu, že číslování v nové vyhlášce není souvislé.
 • informativní značky IP 15c Mýtné a IP 15d Konec mýtného nově pouze jako dodatkové tabulky E 11d S mýtným a E 11c Bez mýtného
 • A 12 → A 12b Děti (v souvislosti se zavedením značky A 12a Chodci)
 • B 3a → B 3 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku (v souvislosti se zrušením značky B 3b Zákaz vjezdu osobních automobilů)
 • IP 28 Nejvyšší dovolené rychlosti ve verzi z 31. 7. 2015 přečíslována na IP 28b
 • IS 1, 2, 3 Směrové šipky: přečíslování variant, již nejsou rozlišeny podle počtu cílů, ale podle směru (přímo, vlevo nebo vpravo)
 • IS 10e Návěst doporučeného způsobu odbočení cyklistů vlevo → provedení značky změněno na černožluté a značka je uvedena jen jako možná varianta značky IS 20 Návěst před křižovatkou pro cyklisty
 • IS 16b a IS 16c Silnice I. třídy a IS S6d Silnice II. třídy sloučeny do IS 16b Číslo silnice
 • E 11 → E 11a Bez časového poplatku
 • E 11b → E 11e Bez časového poplatku a mýtného
 • Zařízení pro provozní informace: písmeno I v označeních nahrazeno skupinou ZPI
 • V 7 → V 7a Přechod pro chodce (v souvislosti se zavedením značky Místo pro přecházení)
 • V 13a → V 13 Šikmé rovnoběžné čáry (v souvislosti se zrušením značky Křivky)

Přejmenování[editovat | editovat zdroj]

 • A 4 Pozor, kruhový objezd → Křižovatka s kruhovým objezdem
 • A 7b Zpomalovací práh, A 11 Přechod pro chodce, A 21 Tunel: vypuštěno slovo „Pozor“
 • A 15 Práce → Práce na silnici
 • A 18 Padající kamení → Kamení na vozovce
 • B 19 Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody → Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit ohrožení životního prostředí
 • B 33 Zákaz vjezdu motorových vozidel s přívěsem → Zákaz vjezdu motorových vozidel s přípojným vozidlem
 • C 9a a C 10a Stezka pro chodce a cyklisty → C 9a Stezka pro chodce a cyklisty společná a C 10a Stezka pro chodce a cyklisty dělená, obdobně ukončovací značky C 9b a C 10b
 • IP 22 Změna místní úpravy → Změna organizace dopravy
 • IS 1: od značky Směrová tabule pro příjezd k dálnici odlišena varianta Směrová tabule před nájezdem na dálnici. Názvy variant značek se již neliší podle počtu cílů, ale podle směru (přímo, vlevo nebo vpravo).
 • IS 2: od značky Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla odlišena varianta Směrová tabule před nájezdem na silnici pro motorová vozidla. Názvy variant značek se již neliší podle počtu cílů, ale podle směru (přímo, vlevo nebo vpravo).
 • IS 3: Směrová tabule (s jedním cílem) a Směrová tabule (s dvěma cíli) mají nově společný název Směrová tabule s cílem, názvy varianty značek se nově liší podle směru (přímo, vlevo nebo vpravo)
 • IS 6a až IS 6g: dosavadní společný název Návěst před křižovatkou ponechán jen variantě IS 6b, do níž jsou zahrnuty obdoby dosavadních variant IS 6b a IS 6c; odlišena IS 6a Označení křižovatky, ostatní varianty byly v návrhu přejmenovány na Návěst v křižovatce, ve vydané vyhlášce pak IS6d zůstává název Návěst před křižovatkou, další jsou IS 6e Směrová návěst pro směr přímo, IS 6f a IS 6g Směrová návěst před odbočením
 • IS 7a Výjezd → Směrová návěst pro odbočení
 • IS 7b Výjezd → Směrová tabule pro výjezd
 • IS 8a Dálková návěst → Dálková návěst s šipkou
 • IS 8a Dálková návěst → Dálková návěst se vzdálenostmi
 • IS 9a Návěst před křižovatkou → Návěst před úrovňovou křižovatkou
 • IS 9b Návěst před křižovatkou → Návěst před okružní křižovatkou
 • IS 9c až IS 9e Návěst před křižovatkou → Návěst před křižovatkou s omezením
 • IS 10e Návěst doporučeného způsobu odbočení cyklistů vlevo → provedení značky změněno na černožluté a značka je uvedena jen jako možná varianta značky IS 20 Návěst před křižovatkou pro cyklisty (v návrhu z května 2015 bylo navrženo jen přejmenování na Návěst přikázaného způsobu odbočení cyklistů vlevo, nynější řešení bylo obsaženo již v návrhu z 31. července 2015 na základě připomínkového řízení)
 • IS 16a Dálnice → Číslo dálnice
 • IS 16b a IS 16c Silnice I. třídy a IS S6d Silnice II. třídy sloučeny do IS 16b Číslo silnice
 • IS 17 Silnice pro mezinárodní provoz → Číslo silnice pro mezinárodní provoz
 • IS 19 Směrová tabule pro cyklisty: názvy varianty značek se nově liší podle směru (přímo, vlevo nebo vpravo) místo dosavadního rozlišení podle počtu cílů
 • IJ 17b Truckpark → Návěst před truckparkem
 • E 5 Celková hmotnost → Největší povolená hmotnost
 • E 6 Za mokra → Za mokra (za deště)
 • E 7a Směrová šipka → Směrová šipka pro směr přímo
 • E 7b Směrová šipka → Směrová šipka pro odbočení
 • E 13 Text → Text nebo symbol
 • V 10g Časově omezené stání → Omezené stání
 • Z 4a Směrovací deska levá → Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo
 • Z 4b Směrovací deska pravá → Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo
 • Z 4c Směrovací deska středová → Směrovací deska středová
 • Z 4d Směrovací deska levá → Směrovací deska se šipkou doleva
 • Z 4e Směrovací deska pravá → Směrovací deska se šipkou doprava
 • Z 5a Vodicí deska levá → Vodicí deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo
 • Z 5b Vodicí deska pravá → Vodicí deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo
 • Z 5c Vodicí deska středová → Vodicí deska středová se šikmými pruhy
 • Z 5d Vodicí deska středová → Vodicí deska středová s vodorovnými pruhy
 • Z 11a–g Směrovací sloupek → Směrový sloupek. Odstraněn rozpor, kdy část sloupků byla označena Směrový sloupek a varianty přidané vyhláškou 91/2009 Sb. Směrovací sloupek. Dosavadní nespecifický název nahrazen rozlišením v závorce, například Směrový sloupek bílý pravý nebo Směrový sloupek červený kulatý.

Změny významu nebo použití[editovat | editovat zdroj]

 • A 13 Zvířata: možno alternativně použít i jiný určený symbol zvířete. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 294/2015, stanovící určené symboly, obsahuje v kapitole 2 (Druhy vozidel a skupiny chodců) obrázek koně ve významu „koně“ a obrázek žáby ve významu „obojživelníci“, kapitolu symbolů zvířat příloha neobsahuje.
 • A 14 Zvěř: možno alternativně použít i jiný určený symbol volně žijícího živočicha. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 294/2015, stanovící určené symboly, obsahuje v kapitole 2 (Druhy vozidel a skupiny chodců) obrázek koně ve významu „koně“ a obrázek žáby ve významu „obojživelníci“, kapitolu symbolů volně žijících živočichů příloha neobsahuje.
 • B 4 Zákaz vjezdu nákladních automobilů se v základní variantě nově vztahuje i na nákladní automobily s nejvyšší povolenou hmotností pod 3,5 tuny.
 • B 22a Zákaz předjíždění pro nákladní automobily nově zakazuje nákladním automobilům o nejvyšší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny i jakoukoliv jízdu v jiném než pravém pruhu, s výjimkou objíždění. Značka se ovšem ani nadále nevztahuje na tahače přívěsu nebo návěsu, speciální automobily ani nákladní přívěsy a návěsy.
 • C 1 Kruhový objezd: zrušena povinnost doplnit značkou Dej přednost, znovu umožněno ponechat na kruhovém objezdu přednost zprava. Poté, co se proti této změně zvedl odpor v médiích, vydalo v dubnu 2016 ministerstvo dopravy k vyhlášce metodický pokyn, ve kterém se konstatuje, že v naprosté většině případů je nezbytné umístit ke značce „Kruhový objezd“ také značky upravující přednost, protože je třeba vzít v potaz skutečnost, že přednost vozidel nacházejících se na kruhovém objezdu je širokou veřejností vnímána jako standardní a samozřejmá a navíc by se při neumístění zmiňovaných značek mohl kruhový objezd při vyšším provozu ucpávat, přičemž zákon o silničním provozu stanovuje podmínku, že značením nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Ministr dopravy Ťok k tomu uvedl: „Mrzí mě, že k takovým nejasnostem vůbec došlo. Úředníci dávali do pořádku vyhlášku k silničnímu zákonu a bohužel u některých částí vznikly nejasnosti až po uvedení do praxe.“[9]
 • C 7a Stezka pro chodce: nově umožněno využití stezky i osobou na osobním přepravníku.
 • C 8a Stezka pro cyklisty: nově umožněno využití stezky i osobou na osobním přepravníku a naopak vypuštěna možnost užití osobou na lyžích (avšak ponechány kolečkové brusle a obdobné sportovní vybavení).
 • C 15a Zimní výbava: základní varianta značky nově platí celoročně („bez ohledu na datum“), nikoliv už jen od 1. listopadu do 31. března
 • IP 20a Vyhrazený jízdní pruh: nově by měl být určen pro všechny autobusy (tedy včetně nelinkových) a pro všechna vozidla linkové dopravy (včetně těch, které nejsou autobusy)
 • IS 10e Návěst doporučeného způsobu odbočení cyklistů vlevo → provedení značky změněno na černožluté a značka je uvedena jen jako možná varianta značky IS 20 Návěst před křižovatkou pro cyklisty (podle návrhu z května 2015 měla být značka v původním provedení přejmenována na Návěst přikázaného způsobu odbočení cyklistů vlevo, v přípomínkovém řízení bylo toto řešení zavrženo)
 • E11a až E11f: význam a použití značek ohledně časového poplatku a mýtného reflektují legislativní změny
 • IS 16b a IS 16c Silnice I. třídy a IS S6d Silnice II. třídy sloučeny do IS 16b Číslo silnice. Podle návrhu z května 2015 již neměly označovat třídu silnice, na základě připomínkového řízení bylo rozlišení třídy silnice do vráceno v podobě textového komentáře k významu značky: první třída je definována číselnou řadou 1–99, druhá třída trojciferným číslem, označení silnic třetí třídy se podle tohoto komentáře na značce „zpravidla nepoužívá“.
 • IJ 4a Zastávka: nově lze značku použít pro jakoukoliv (silniční) linkovou osobní dopravu, nikoliv jen pro MHD. Není však již zmíněna možnost použití pro zastávku tramvaje nebo trolejbusu.
 • IJ 4b Zastávka: popis podoby značky nově zmiňuje možnost použití symbolu trolejbusu, ačkoliv má být značka používána jen pro „linkovou osobní dopravu“.
 • IJ 4c, d, e Zastávka autobusu, tramvaje, trolejbusu: zmizelo omezení případů použití těchto značek na „odůvodněné případy“

Změny podoby dopravních značek[editovat | editovat zdroj]

 • A 33 Pohyblivý most: zobrazení vody dvěma odstíny modré nahrazeno černými vlnovkami

Pohyblivý most (cz).svg Arrow right.svg Czech Republic road sign A 33.svg

 • A 18 Kamení na vozovce (původně Padající kamení): už nemůže být stranově obrácená

CZ-A18 Padající kamení (převrácená).jpg Small uppercase letter X.svg

 • B 4 Zákaz vjezdu nákladních automobilů – omezení celkovou hmotností se nově uvádí přímo na značce, změna významu základní varianty značky

+.svg CZ-B04 Zákaz vjezdu nákladních automobilů (12 t) (2016).jpg

 • B 17 Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez. Ve vzoru značky zvětšeno písmo.

B17cr.jpg Arrow right.svg CZ-B17 Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez (2016).jpg

 • B 27 Povinnost zastavit vozidlo: ve vyhlášce uveden jiný vzor této variantní značky

B27cr.jpg Arrow right.svg Czech Republic road sign B 27.svg

 • B 32 Jiný zákaz: ve vyhlášce uveden jiný vzor této variantní značky, zmíněny další možnosti textu. Zatímco dosud (v návaznosti na vzor z vyhlášky 99/1989 Sb. i na dosud platný vzor značky Jiný příkaz) se obvykle používal text psaný malými písmeny s počátečním písmenem velkým, nový vzor uvádí text PRŮJEZD ZAKÁZÁN celý velkými písmeny.

B32cr.jpg Arrow right.svg Czech Republic road sign B 32.svg CZ-B32 Jiný zákaz (CNG) (2016).jpg CZ-B32 Jiný zákaz (LPG) (2016).jpg

 • IP 1 Okruh: místo dosavadní „turistické značky“ použit nový symbol (à la Jupiterův prstenec). Na značce nebo dodatkové tabulce lze uvést číslo nebo název okruhu, přičemž číslování okruhů je na vzoru nově provedeno arabským číslem místo dosavadních římských čísel. Základní vzor značky je modrobílý, avšak podle doprovodného textu může být barevné provedení odlišné od vyobrazení. Vzor uvádí černobílé provedení, v návrzích vyhlášky bylo jako vzor alternativy uvedeno zelenobílé provedení. Změna směru okruhu již není ve vyhlášce uvedena jako samostatná dopravní značka, ale pro vyznačení se mají používat dodatkové tabulky v podobě směrové šipky.

IP01acr.jpg IP01bcr.jpg Arrow right.svg CZ traffic sign IP1a.svg CZ traffic sign IP1a - var PO.svg CZ-IP01a Okruh (Městský okruh na nástavci) (2016).jpg CZ traffic sign IP1b.svg

 • U značky IP 12 Vyhrazené parkoviště ani u vodorovné značky V 10e Vyhrazené parkoviště již není výslovně zmíněna možnost vyhradit parkoviště pro vozy taxislužby. U značky IJ 4a Označník zastávky tato možnost zůstává zmíněna, a chybný termín „zastávka taxislužby“ v popisu významu této varianty značky byl opraven na „stanoviště vozidel taxislužby“. Obdobně i u značky IJ 4c zastávka. Nově byla možnost nápisu TAXI zmíněna u vodorovné značky zastávky V 11a.

CZ-IP12 Vyhrazené parkoviště (taxi).jpg CZ-V10e Vyhrazené parkoviště.jpg Arrow right.svg CZ-IJ04c Zastávka autobusu (taxi).jpg CZ-IJ04a Zastávka (taxi).jpg CZ-V11a Zastávka autobusu nebo trolejbusu (stanoviště taxislužby) (2016 - verze 2015-07-31).jpg

 • IZ 1a a IZ 1b Dálnice (původně IP 14a a IP 14b) se mění z modré na zelenou a z obdélníkové na čtvercovou

IP14acr.jpg IP14bcr.jpg Arrow right.svg CZ traffic sign IZ1a.svg CZ traffic sign IZ1b.svg

 • IZ 2a a IZ 2b Silnice pro motorová vozidla (původně IP 15a a IP 15b) se mění z obdélníkové na čtvercovou

IP15acr.jpg IP15bcr.jpg Arrow right.svg CZ traffic sign IZ2a.svg CZ traffic sign IZ2b.svg

 • IZ 8a a IZ 8b (ve vyhlášce 30/2001 Sb. IP 25a a IP 25b, v květnovném návrhu vyhlášky IZ 5a a IZ 5b, v červencovém návrhu vyhlášky IS 7a a IS 7b) Zóna s dopravním omezením: nově umožněna i čtvercová varianta

+.svg CZ-IZ05a Zóna s dopravním omezením (čtvercová) (2016).jpg

 • IP 28 (nově IP 28b) Nejvyšší dovolené rychlosti a IP 28a Zpoplatnění provozu reflektují schválené změny zákonů

IP28cr.jpg CZ-IP28a Zpoplatnění provozu - 2007.jpg Arrow right.svg CZ-IP28b Nejvyšší dovolené rychlosti (2016 - verze 2015-07-31).jpg CZ-IP28a Zpoplatnění provozu (2016 - verze 2015-07-31).jpg

 • Na směrových tabulích pro příjezd k dálnici (IS 1) je symbol dálnice zelený. Nově je zmíněna i varianta, že je symbol dálnice použit na značce samostatně bez uvedení cíle.

IS01bcr.jpg Arrow right.svg CZ-IS01a Směrová tabule pro příjezd k dálnici (přímo) (2016 verze 2015-07-31).jpgArrow right.svg IS1a variantaSDalnici.png

 • Směrové tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (IS 2) mají mít nově modrý podklad místo zeleného; symbol silnice pro motorová vozidla se před nájezdem na ni použije současně s číslem této silnice

IS02acr.jpg IS02ccr.jpg Arrow right.svg CZ-IS02a Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (přímo) (2016).jpg CZ-IS02f Směrová tabule před nájezdem na silnici pro motorová vozidla (vpravo) (2016).jpg

 • vzory směrových šipek IS 1 až IS 4 jsou voleny odlišně, provedení značek zůstává v zásadě stejné, lehce se liší některé proporce

CZ-IS03d Směrová tabule (s dvěma cíli).jpg CZ-IS04d Směrová tabule (s dvěma místními cíli).jpg Arrow right.svg CZ-IS03c Směrová tabule s cílem (vpravo) (2016).jpg CZ-IS04c Směrová tabule s místním cílem (vpravo) (2016).jpg

 • návěsti IS6 až IS 7:
  • mění se grafické provedení čísla exitu (více odsazené od symbolu a už ne v podobě indexu, v některých případech bez druhého orámování)
  • zaveden nový symbol pro dálniční uzel
  • na návěsti před křižovatkou a návěsti v křižovatce se důsledněji používají čísla silnic
  • na návěsti před křižovatkou a návěsti v křižovatce se důsledněji používá číslo exitu (nástavec s označením křižovatky)
  • na návěstech v křižovatce se pro odbočující směr používá pouze barva kategorie odbočující komunikace
  • pro silnice pro motorová vozidla se používá modrý podklad místo dosavadního zeleného (i na dalších směrových značkách)

CZ-IS06a Návěst před křižovatkou.jpg CZ-IS07b Výjezd.jpg Arrow right.svg CZ-IS06a Označení křižovatky (2016).jpg CZ-IS06a Označení křižovatky (křížení dvou dálnic) (2016).jpg CZ-IS07b Výjezd (2016).jpg
CZ-IS06b Návěst před křižovatkou.jpg Arrow right.svg CZ-IS06b Návěst před křižovatkou (2016).jpg
CZ-IS06f Návěst před křižovatkou.jpg CZ-IS06g Návěst před křižovatkou.jpg CZ-IS07a Výjezd.jpg Arrow right.svg CZ-IS06f Návěst v křižovatce (2016).jpg CZ-IS06g Návěst v křižovatce (2016).jpg CZ-IS07a Návěst pro odbočení (2016).jpg

 • IS 9c až IS 9e Návěst před křižovatkou s omezením: drobné grafické změny vzorů (proporce, dotažení komunikací k okrajům značky, na IS 9e použita mírně odlišná situace atd.)

IS09ccr.jpg IS09dcr.jpg IS09ecr.jpg Arrow right.svg CZ-IS09c Návěst před křižovatkou s omezením (2016).jpg CZ-IS09d Návěst před křižovatkou s omezením (2016).jpg CZ-IS09e Návěst před křižovatkou s omezením (2016 - verze 2015-07-31).jpg

 • IS 10c Návěst změny směru jízdy: drobné grafické změny vzorů (proporce)

IS10ccr.jpg Arrow right.svg CZ-IS10c Návěst změny směru jízdy (2016).jpg

 • IS 14 Hranice územního celku: ve vzoru značky vyrovnána velikost písma obou řádků

IS14cr.jpg Arrow right.svg CZ-IS14 Hranice územního celku (2016).jpg

 • IS 16b Číslo silnice: přidána varianta značky s přerušovaným rámečkem pro vyznačení směru k dané silnici.
 • IS 18a Kilometrovník: mírná změna tvaru značky, zmenšen poměr stran obdélníku

IS18acr.jpg Arrow right.svg CZ-IS18a Kilometrovník (2016).jpg

 • IS 19 Směrové tabule pro cyklisty, IS 20 Návěst před křižovatkou pro cyklisty: provedení beze změny, ve vzorech však provedeny drobné změny textu (číslo cyklotrasy, ve verzi návrhu z května 2015 neexistující Luneč místo obce Luleč, v návrhu z července 2015 vráceno zpět)
 • IS 10e Návěst doporučeného způsobu odbočení cyklistů vlevo → IS 20 Návěst před křižovatkou pro cyklisty (varianta)

CZ-IS10e Návěst doporučeného způsobu odbočení cyklistů vlevo.jpg Arrow right.svg CZ-IS20 Návěst před křižovatkou pro cyklisty (nepřímé odbočení) (2016 - verze 2015-07-31).jpg

 • IJ 4a Zastávka: zatímco dříve měl být ve značce uveden symbol vozidla hromadné dopravy osob, nová vyhláška uvádí, že „ve značce může být uveden symbol vozidla, popřípadě logo nebo název dopravního systému nebo provozovatele linkové osobní dopravy“. Samostatně zmíněna je i nadále varianta této značky s nápisem TAXI.
 • IJ 4b Zastávka: i nové znění vyhlášky připouští více možností, co může ve značce být: zůstávají možnosti uvést ve značce nápis ZASTÁVKA nebo symbol autobusu, přibyla možnost uvést ve značce symbol trolejbusu nebo název zastávky, popřípadě logo nebo název dopravního systému nebo provozovatele linkové osobní dopravy (podle dosavadní vyhlášky bylo možno uvést ve značce „údaj o provozovateli linkové osobní dopravy“).
 • E12a Jízda cyklistů v protisměru a E 12b Vjezd cyklistů v protisměru povolen

CZ-E12 Jízda cyklistů v protisměru.jpg CZ-E12b Vjezd cyklistů v protisměru povolen.jpg Arrow right.svg CZ-E12a Jízda cyklistů v protisměru (2016 - verze 2015-07-31).jpg CZ-E12b Vjezd cyklistů v protisměru povolen (2016 - verze 2015-07-31).jpg

 • V 2a dosud mohly být mezery dvojnásobné až čtyřnásobné délky než úsečky, nově jen dvojnásobné
 • V 2b dosud mohly být úsečky stejné až čtyřnásobné délky než mezery, nově jen stejné nebo dvojnásobné
 • V 8a a V 8b Přejezd pro cyklisty, V 14 Jízdní pruh pro cyklisty: není již zmíněna možnost červeného nebo jiného zvýraznění plochy

CZ-V8b Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce (2).jpg Small uppercase letter X.svg

 • V 11a a V 11b Zastávka autobusu nebo trolejbusu, Zastávka tramvaje: v květnové verzi návrhu byly značky vyobrazeny ve žluté variantě a nebyla již zmíněna možnost bílého provedení značky; v červencové verzi návrhu naopak byly značky vyobrazeny v bílé variantě a nebyla zmíněna možnost žlutého provedení. Ani jedna z těchto změn není v důvodové zprávě zmíněna či odůvodněna.

CZ-V11a Zastávka autobusu nebo trolejbusu.jpg CZ-V11b Zastávka tramvaje.jpg Arrow right.svg CZ-V11a Zastávka autobusu nebo trolejbusu (2016 - verze 2015-07-31).jpg CZ-V11b Zastávka tramvaje (2016 - verze 2015-07-31).jpg

 • V 11a Zastávka autobusu nebo trolejbusu: nově zavedena varianta s nápisem TAXI pro stanoviště vozidel taxislužby. Tato možnost naopak již není výslovně uváděna u značky V 10e Vyhrazené parkoviště.

CZ-V10e Vyhrazené parkoviště.jpg Arrow right.svg CZ-V11a Zastávka autobusu nebo trolejbusu (stanoviště taxislužby) (2016 - verze 2015-07-31).jpg

 • Z4a až Z4e Směrovací deska, přestalo být možné bílou barvu nahradit retroreflexní žlutozelenou fluorescenční barvou
 • Z 10 Dopravní knoflíky: zrušena možnost použití zelených knoflíků pro oddělení odbočovacího nebo připojovacího pruhu nebo úseků v průpletu

CZ-Z10 Dopravní knoflíky.jpg Arrow right.svg CZ-Z10 Dopravní knoflíky (2016).jpg CZ-Z10 Dopravní knoflíky (2016), detail.jpg

Zrušené značky[editovat | editovat zdroj]

V květnové verzi návrhu byly vypuštěny i dopravní značky:

 • IP 19 Řazení v jízdních pruzích
 • E 8d a E 8e Úsek platnosti

Ty byly do červencové verze na základě připomínek opět vráceny.

V květnové i červencové verzi návrhu byly vypuštěny i dopravní značky

 • IP 31a Měření rychlosti
 • IP 31b Konec měření rychlosti

Povinnost používat tyto značky byla zrušena již zákonem č. 133/2011 Sb. s účinností od 1. srpna 2011. Ve schváleném znění vyhlášky č. 294/2015 Sb. však obě tyto značky zůstaly obsaženy.

Nové dopravní značky[editovat | editovat zdroj]

Od 21. 3. 2016[editovat | editovat zdroj]

14. ledna 2016 předložilo ministerstvo do meziresortního připomínkového řízení návrh novely nové vyhlášky. Novela má provádět změny obsažené v novele zákona o silničním provozu, která v té době byla ve sněmovně ve třetím čtení.[10] Vyhláška byla vydána v pozměněné podobě pod číslem 84/2016 Sb., s účinností od 21. března 2016.

V rámci připomínkového řízení byla vypuštěna navržená značka s piktogramovým koridorem, v popisu významu a užití značky ale je text: Plocha určená pro přejezd cyklistů přes pozemní komunikaci může být zvýrazněna určeným symbolem nebo značkou „Jízdní pruh pro cyklisty“.

Svislé dopravní značky[editovat | editovat zdroj]

Umisťování[editovat | editovat zdroj]

Vyhláška 30/2001 Sb. stanoví, že svislé dopravní značky se umísťují tak, aby byly pro účastníky provozu na pozemních komunikacích, pro které jsou určeny, včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné. Podle svého významu obvykle umísťují při pravém okraji vozovky nebo nad vozovkou; pro zdůraznění jejich významu mohou být značky umístěné při pravém okraji vozovky opakovány i při levém okraji vozovky nebo nad vozovkou. Pokud je svislá dopravní značka umístěna na chodník nebo na pozemní komunikaci pro pěší, musí splňovat technické požadavky pro užívání komunikace osobami s omezenou schopností pohybu a orientace podle vyhlášky č. 174/1994 Sb. Sloupky nebo stojany s přenosnými dopravními značkami mohou být s ohledem na charakter a rozsah dopravního opatření umístěny i na vozovce. Na dopravních značkách a jejich sloupcích, stojanech nebo konstrukcích nesmí být vyznačeno nebo umístěno nic, co nesouvisí s dopravní značkou.

Druhy a provedení[editovat | editovat zdroj]

Svislé dopravní značky mohou být:

 • stálé, umístěné na sloupcích nebo konstrukcích pevně zabudovaných do terénu,
 • přenosné, umístěné na červenobíle pruhovaných sloupcích nebo stojanech, které nejsou pevně zabudované do terénu, nebo na vozidle.
 • proměnné, zobrazené na panelech – jejich barevné provedení může být odlišné, a to tak, že podklad je tmavý a nápisy, symboly a ohraničení světlé, přičemž umístění červené barvy je shodné jako na stálých značkách. Příkazové proměnné značky mají stejné barevné provedení jako stálé. Tvary symbolů a nápisy „vycházejí“ z tvarů symbolů a nápisů stálých značek. Svislé dopravní značky upravující přednost nemohou mít formu proměnných dopravních značek.

Pro zdůraznění významu a zlepšení viditelnosti lze svislou dopravní značku umístit na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu.

Dočasná neplatnost dopravní značky nebo její části se vyjadřuje škrtnutím nebo překrytím oranžovo-černým pruhem; tímto způsobem však nemůže být vyjádřena neplatnost svislé dopravní značky upravující přednost.

Prostorové vymezení platnosti[editovat | editovat zdroj]

Svislá dopravní značka umístěná vedle vozovky nebo nad vozovkou platí pro celou vozovku v daném směru jízdy (vyhláška toto stanoví obecně, nepřipouští žádnou výjimku pro značky vztahující se na chodník, na pěší komunikaci nebo na chodce či cyklisty). Výjimkou je zákazová nebo příkazová značka umístěná nad vyznačeným jízdním pruhem, která platí jen pro jízdní pruh, nad kterým je umístěna. Další výjimkou je svislá dopravní značka upravující zastavení nebo stání, která platí jen pro tu stranu pozemní komunikace, u které je umístěna.

Zákaz, omezení nebo příkaz vyplývající ze svislé dopravní značky končí na vzdálenější hranici nejbližší křižovatky, pokud není dříve ukončen jinak. To neplatí pro značky:

 • Sněhové řetězy (C 5a)
 • Zimní výbava (C 15a)
 • Zóna s dopravním omezením (C 25a)
 • Obytná zóna (IP 26a)
 • Pěší zóna (IP 27a)

K některým zákazovým a příkazovým dopravním značkám existuje speciální ukončovací značka, kromě toho existuje B 26 Konec všech zákazů. V rámci definice významu některých dopravních značek vyhláška stanoví, že jimi je ukončena nebo přerušena platnost jiné dopravní značky nebo že jejich platnost je v některých místech přerušena. Pro některé druhy značek je ukončení platnosti stanoveno odlišně:

 • Značky upravující přednost v jízdě na křižovatce platí jen pro nejbližší křižovatku (v minulosti platila značka Hlavní silnice až k ukončovací značce, ta dosud je ve vyhlášce obsažena).
 • Platnost svislých dopravních značek vyznačujících parkoviště končí 5 metrů před nejbližší křižovatkou, pokud není dříve ukončena jinak a pokud není způsob stání vyznačen vodorovným značením. Platnost těchto značek je přerušena vjezdem na místo ležící mimo pozemní komunikaci a výjezdem z něj. Značkami parkoviště IP 11a až IP 11c, IP 11f až IP 12, IP 13b a IP 13c jsou ukončeny značky zákazu stání a zastavení B 28 a B 29. Značky zákazu stání a zastavení se ukončují navzájem, krom toho je jimi ukončena platnost většiny druhů značek označujících parkoviště.
 • Platnost značky IP 15c (Mýto) sice končí také na vzdálenější hranici nejbližší křižovatky, ale to neplatí, pokud je ve vzdálenosti do 20 metrů za křižovatkou umístěna další dopravní značka IP 15c.
 • Značky stanovující nejvyšší nebo nejnižší povolenou rychlost nebo doporučenou rychlost jsou ukončeny další značkou téhož druhu s jinou hodnotou.
 • U výstražných a informativních dopravních značek mnohdy není konec platnosti definován, lze však dodatkovou tabulkou vyznačit délka úseku nebo počet útvarů, jichž se značka týká.

Výstražné dopravní značky[editovat | editovat zdroj]

Vyobrazení Číslo a název Význam, užití a poznámky
Czech Republic road sign A 1a.svg A 1a Zatáčka vpravo Upozorňuje na směrový oblouk.
Czech Republic road sign A 1b.svg A 1b Zatáčka vlevo Upozorňuje na směrový oblouk.
Czech Republic road sign A 2a.svg A 2a Dvojitá zatáčka, první vpravo Upozorňuje na dva po sobě následující protisměrné směrové oblouky.
Czech Republic road sign A 2b.svg A 2b Dvojitá zatáčka, první vlevo Upozorňuje na dva po sobě následující protisměrné směrové oblouky.
Czech road sign A03.svg A 3 Křižovatka Upozorňuje na křižovatku, kde není přednost v jízdě upravena svislými dopravními značkami.
Czech Republic road sign A 4.svg A 4 Pozor, kruhový objezd Upozorňuje na křižovatku s kruhovým objezdem.
Czech Republic road sign A 5a.svg A 5a Nebezpečné klesání Upozorňuje na úsek, kde klesání pozemní komunikace přesahuje 10 % nebo kde místní podmínky činí klesání nebezpečným; vyznačen je skutečný sklon pozemní komunikace.
Czech Republic road sign A 5b.svg A 5b Nebezpečné stoupání Upozorňuje na úsek, kde stoupání pozemní komunikace přesahuje 10 % nebo kde místní podmínky činí stoupání nebezpečným; vyznačen je skutečný sklon pozemní komunikace.
Czech Republic road sign A 6a.svg A 6a Zúžená vozovka (z obou stran) Upozorňuje na místo, kde se oproti předcházejícímu úseku zužuje vozovka, nebo například kde se přibližuje tramvajová kolej k chodníku.
Czech Republic road sign A 6b.svg
CZ-A06b Zúžená vozovka (z jedné strany) (převrácená).jpg
A 6b Zúžená vozovka (z jedné strany) Upozorňuje na místo, kde se oproti předcházejícímu úseku zužuje vozovka, nebo například kde se přibližuje tramvajová kolej k chodníku. Symbol může být obrácen, na značce je vyznačena skutečná strana zúžení.
Czech Republic road sign A 7a.svg A 7a Nerovnost vozovky Upozorňuje na jednotlivé hrboly, výtluky, stružky nebo na úsek s nerovným povrchem vozovky.
Czech Republic road sign A 7b.svg A 7b Pozor, zpomalovací práh Upozorňuje na umělou nerovnost na vozovce.
Czech Republic road sign A 8.svg A 8 Nebezpečí smyku Upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může dojít ke smyku vozidla.
Czech Republic road sign A 9.svg A 9 Provoz v obou směrech Upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde je na rozdíl od předcházejícího úseku dočasný nebo trvalý provoz v obou směrech; značky se užívá i při ukončení směrově rozdělené pozemní komunikace.
Czech Republic road sign A 10.svg A 10 Světelné signály Upozorňuje řidiče na místo, kde je provoz na pozemní komunikaci řízen světelnými signály, které by jinak neočekával, nebo kde nejsou viditelné z dostatečné vzdálenosti.
Czech Republic road sign A 11.svg A 11 Pozor, přechod pro chodce Upozorňuje předem v obci v odůvodněných případech, například v nepřehledném úseku pozemní komunikace, a mimo obec vždy na přechod pro chodce.
Czech Republic road sign A 12.svg A 12 Děti Upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde se v její blízkosti děti často pohybují nebo shromažďují, přecházejí vozovku nebo kde hrozí zvýšené nebezpečí jejich nenadálého vběhnutí do vozovky.
Czech Republic road sign A 13.svg A 13 Zvířata Upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k častému výskytu domácích zvířat na pozemní komunikaci.
Czech Republic road sign A 14.svg A 14 Zvěř Upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k častému výskytu zvěře na pozemní komunikaci.
Czech Republic road sign A 15.svg A 15 Práce Upozorňuje na práci na pozemní komunikaci, popřípadě jejich součástech nebo příslušenstvích, která by mohla ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo při níž by mohli být provozem na pozemní komunikaci ohroženi pracovníci tuto činnost vykonávající.
Czech Republic road sign A 16.svg A 16 Boční vítr Upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde nenadálý prudký boční vítr může ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
Czech Republic road sign A 17.svg A 17 Odlétávající štěrk Upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde je na vozovce ve větší míře volný štěrk, který by mohl ohrozit bezpečnost účastníků provozu na pozemních komunikacích.
Czech Republic road sign A 18.svg
CZ-A18 Padající kamení (převrácená).jpg
A 18 Padající kamení Upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může dojít k sesuvům nebo padání kamenů na vozovku; symbol může být obrácen.
Czech Republic road sign A 19.svg A 19 Cyklisté Upozorňuje na místo, kde cyklisté vjíždějí na vozovku nebo ji přejíždějí, anebo na úsek, kde se cyklisté často vyskytují.
Czech Republic road sign A 20.svg A 20 Letadla Upozorňuje na místo, kde v malé výšce nad pozemní komunikací přelétávají letadla.
Czech Republic road sign A 21.svg A 21 Pozor, tunel Upozorňuje na tunel, kde platí pravidla provozu na pozemních komunikacích pro chování v tunelu.
Czech Republic road sign A 22.svg A 22 Jiné nebezpečí Upozorňuje na jiná nebezpečí než ta, která je možno označit příslušnou výstražnou značkou; druh nebezpečí se vyznačuje na dodatkové tabulce vhodným symbolem nebo nápisem.
Czech Republic road sign A 23.svg A 23 Kolona Upozorňuje na nebezpečí výskytu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel.
Czech Republic road sign A 24.svg A 24 Náledí Upozorňuje na úsek se zvýšeným nebezpečím častého výskytu náledí na vozovce.
Czech Republic road sign A 25.svg A 25 Tramvaj Upozorňuje, jestliže je to nutné v zájmu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména na místo, kde tramvaj křižuje směr jízdy ostatních vozidel.
Czech Republic road sign A 26.svg A 26 Mlha Upozorňuje na výskyt mlhy, případně kouře, snižujících viditelnost.
Czech Republic road sign A 27.svg A 27 Nehoda Upozorňuje na místo dopravní nehody.
Czech Republic road sign A 28.svg A 28 Nebezpečná krajnice Upozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde je nebezpečné vjet na krajnici.
Czech Republic road sign A 29.svg A 29 Železniční přejezd se závorami Upozorňuje na železniční přejezd vybavený celými nebo polovičními závorami.
Czech Republic road sign A 30.svg A 30 Železniční přejezd bez závor Upozorňuje na železniční přejezd nevybavený závorami.
Czech road sign A31a.svg A 31a Návěstní deska (240 m) Předem upozorňuje na železniční přejezd. Šikmé pruhy na značce směřují ke středu vozovky.

Nad tuto značku se umísťuje značka A 29 nebo značka A 30; pokud je však vzdálenost mezi dvěma přejezdy kratší než 240 m, umisťuje se značka označující druh přejezdu nad značku A 31b nebo A 31c.
Návěstní desky se neužívají před přejezdem tramvajové dráhy označeným značkou P 5 Dej přednost v jízdě tramvaji!

Czech road sign A31b.svg A 31b Návěstní deska (160 m) Předem upozorňuje na železniční přejezd.
A31c.svg A 31c Návěstní deska (80 m) Předem upozorňuje na železniční přejezd.

Pokud je vzdálenost od předchozího železničního přejezdu kratší než 160 metrů, umisťuje se nad tuto značku dopravní značka označující druh přejezdu, a pokud je kratší než 80 metrů, umisťuje se pod značkou druhu přejezdu dodatková tabulka E 3a označující vzdálenost k přejezdu. Je-li vzdálenost mezi dvěma přejezdy kratší než 30 metrů, je tato skupina značek pro oba přejezdy společná a pod značkou A 30 je umístěna dodatková tabulka E 1 označující počet přejezdů.
Pro označení železničního přejezdu na odbočující pozemní komunikaci se nad návěstními deskami užívá dodatkové tabulky E 7b Směrová šipka, je-li však odbočující komunikace menšího dopravního významu, umisťují se značky jen na ní a obdobně se uplatní zásady pro zkrácené vzdálenosti.
K vyznačení tvaru křížení pozemní komunikace s dráhou lze užít dodatkové tabulky E 10 Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou, umístěné nad značkou A 31c.

Czech Republic road sign A 32a.svg A 32a Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný Označuje železniční přejezd. Umísťuje se bezprostředně před železničním přejezdem.
A32b CZ.svg A 32b Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný Označuje železniční přejezd. Umísťuje se bezprostředně před železničním přejezdem.
od 21. 4. 2009:
Pohyblivý most (cz).svg
A 33 Pohyblivý most Upozorňuje na blízkost pohyblivého mostu.

Novelizační vyhláška č. 91/2009 Sb.

Značky upravující přednost[editovat | editovat zdroj]

Vyobrazení Číslo a název Význam, užití a poznámky
Czech Republic road sign P 1.svg P 1 Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací Upozorňuje na křižovatku s vedlejší pozemní komunikací mimo obec a označuje hlavní pozemní komunikaci.
CZ-P02 Hlavní pozemní komunikace.svg P 2 Hlavní pozemní komunikace Označuje hlavní pozemní komunikaci, a to zejména v obci; značky se může užít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky.
CZ-P03 Konec hlavní pozemní komunikace.svg P 3 Konec hlavní pozemní komunikace Informuje o tom, že na nejbližší křižovatce tato pozemní komunikace již není hlavní.
Czech Republic road sign P 4.svg P 4 Dej přednost v jízdě! Označuje vedlejší pozemní komunikaci; této značky se může užít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky nebo na místě, kde se řidiči přikazuje, opakuje nebo zdůrazňuje povinnost dát přednost v jízdě.
P05 CZ.svg P 5 Dej přednost v jízdě tramvaji! Užívá na místě, kde je ve sporných nebo jiných případech nutno přikázat nebo zdůraznit řidiči, že má dát přednost v jízdě tramvaji.
P06 CZ.svg P 6 Stůj, dej přednost v jízdě! Označuje vedlejší pozemní komunikaci; značky se může užít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky, kde se řidiči přikazuje, opakuje nebo zdůrazňuje povinnost dát přednost v jízdě a kde je řidič povinen zastavit vozidlo; značky se užívá též před železničním přejezdem v případě, kdy je nutno přikázat řidiči zastavení vozidla.
P07 CZ.svg P 7 Přednost protijedoucích vozidel Přikazuje řidiči dát přednost v jízdě protijedoucímu vozidlu v případě, kdy se protijedoucí vozidla nemohou bezpečně vyhnout.
P08 CZ.svg P 8 Přednost před protijedoucími vozidly Stanoví přednost před protijedoucím vozidlem v případě, kdy se protijedoucí vozidla nemohou bezpečně vyhnout.

Zákazové dopravní značky[editovat | editovat zdroj]

Vyobrazení Číslo a název Význam, užití a poznámky
B01cr.svg B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)
B02cr.jpg B 2 Zákaz vjezdu všech vozidel Zakazuje vjezd v protisměru do jednosměrné pozemní komunikace.
B03acr.jpg B 3a Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíku
B03bcr.jpg B 3b Zákaz vjezdu osobních automobilů
B04cr.jpg B 4 Zákaz vjezdu nákladních automobilů Platí pro nákladní automobily i pro tahače přívěsu nebo návěsu a speciální automobily o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, neplatí však pro obytné automobily.
B05cr.jpg B 5 Zákaz vjezdu autobusů
B06cr.jpg B 6 Zákaz vjezdu traktorů Platí i pro jednonápravové traktory, motorové ruční vozíky a pracovní stroje samojízdné.
B07cr.jpg B 7 Zákaz vjezdu motocyklů
B08cr.jpg B 8 Zákaz vjezdu jízdních kol
B09cr.jpg B 9 Zákaz vjezdu potahových vozidel
B10cr.jpg B 10 Zákaz vjezdu ručních vozíků Zakazuje vjezd ručním vozíkům o celkové šířce větší než 600 mm.
B11cr.jpg B 11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidel
B12cr.jpg B 12 Zákaz vjezdu vyznačených vozidel Zakazuje vjezd vozidlům druhů vyznačených symboly ze značek B 3b až B 10, B 17 až B 19 a B 33; umístění symbolů může být libovolné, přičemž jedno pole (výseč), zpravidla levé nebo horní, může zůstat neobsazené.
B13cr.jpg B 13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez U jízdní soupravy se vztahuje na jednotlivá vozidla soupravy.

Je-li značka doplněna dodatkovou tabulkou E 12 Text s nápisem „Jediné vozidlo … t“, smí do takto označeného úseku vjet vozidlo, jehož okamžitá hmotnost, a jde-li o soupravu, okamžitá hmotnost všech vozidel soupravy, sice přesahuje údaj na značce, nikoliv však údaj na tabulce.

B14cr.jpg B 14 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez
B15cr.jpg B 15 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mez Rozhodující je okamžitá šířka vozidla včetně nákladu.
B16cr.jpg B 16 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mez Rozhodující je okamžitá výška vozidla včetně nákladu.
B17cr.jpg B 17 Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez Rozhodující je okamžitá délka vozidla nebo soupravy včetně nákladu.
B18cr.jpg B 18 Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad Zakazuje vjezd vozidlům přepravujícím výbušniny, snadno hořlavý nebo jinak nebezpečný náklad a označeným podle zvláštních předpisů (technické přílohy k Evropské dohodě ADR o silniční přepravě nebezpečných věcí)
B19cr.jpg B 19 Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody Zakazuje vjezd vozidlům přepravujícím ropu nebo ropné materiály nebo jiné látky, které by mohly způsobit znečištění vody; množství a popřípadě i povaha nákladu mohou být uvedeny na dodatkové tabulce.
B20acr.jpg B 20a Nejvyšší dovolená rychlost Zakazuje řidiči překročit rychlost v kilometrech za hodinu vyjádřenou číslem na značce; značka ukončuje platnost předcházející značky B 20a s jiným údajem.
B20bcr.jpg B 20b Konec nejvyšší dovolené rychlosti Ukončuje platnost značky B 20a
B21acr.jpg B 21a Zákaz předjíždění Zakazuje řidiči předjíždět motorové vozidlo vlevo; motocykl bez postranního vozíku lze předjíždět. Značka ukončuje platnost značky B 22a.
B21bcr.jpg B 21b Konec zákazu předjíždění Ukončuje platnost značky B 21a.
B22acr.jpg B 22a Zákaz předjíždění pro nákladní automobily Zakazuje řidiči nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3500 kg předjíždět motorové vozidlo vlevo; motocykl bez postranního vozíku lze předjíždět. Značka ukončuje platnost značky B 21a.
B22bcr.jpg B 22b Konec zákazu předjíždění pro nákladní automobily Ukončuje platnost značky B 22a.
B23acr.jpg B 23a Zákaz zvukových výstražných znamení
B23bcr.jpg B 23b Konec zákazu zvukových výstražných znamení Ukončuje platnost značky B 23a.
B24acz.jpg B 24a Zákaz odbočování vpravo
B24bcz.jpg B 24b Zákaz odbočování vlevo
B25cr.jpg B 25 Zákaz otáčení
B26cr.jpg B 26 Konec všech zákazů Ukončuje platnost všech značek vyjadřujících zákazy nebo omezení pro jedoucí vozidla.
B27cr.jpg B 27 Povinnost zastavit vozidlo Zakazuje řidiči pokračovat v jízdě bez zastavení vozidla na hraničním přechodu.

Ve spodní části značky se uvádí překlad nápisu CLO v jazyce sousedního státu.

Czech Republic road sign B 27.svg
CZ-B27 Povinnost zastavit vozidlo (stop policie).jpg
Je-li na této značce místo nápisu CLO nápis STOP, značka zakazuje pokračovat v jízdě bez zastavení vozidla na místě uvedeném ve spodní části značky, například POLICIE nebo KONTROLA.
B28cr.jpg B 28 Zákaz zastavení Na značce může být v dolní části červeného kruhu vyznačena doba, po kterou zákaz platí.

Značka ukončuje platnost značky B 29 a značek IP 11a až IP 11c, IP 11f až IP 12, IP 13b a IP 13c.

B29cr.jpg B 29 Zákaz stání Na značce může být v dolní části červeného kruhu vyznačena doba, po kterou zákaz platí.

Značka ukončuje platnost značky B 28 a značek IP 11a až IP 11c, IP 11f až IP 12, IP 13b a IP 13c.

B30cr.jpg B 30 Zákaz vstupu chodců
B31cr.jpg B 31 Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířeti Zákaz platí i pro vstup osoby vedoucí takové zvíře.
B32cr.jpg B 32 Jiný zákaz Stanoví jiný zákaz než ten, který je možno vyznačit jinou značkou. Zákaz je vyjádřen nápisem na značce.
B32cr.jpg
Užije-li se nápisu SMOG, je zakázána jízda pro určená vozidla v území, pro které byla vyhlášena smogová situace podle zvláštního právního předpisu.
Czech Republic road sign B 32.svg
Užije-li se nápisu „Průjezd zakázán“, nesmí řidič projet takto označeným úsekem, aniž by jízdu přerušil, například za účelem naložení nebo složení nákladu.
B33cr.jpg B 33 Zákaz vjezdu motorových vozidel s přívěsem Zákaz platí i pro motorová vozidla s návěsem.
B34cr.jpg B 34 Nejmenší vzdálenost mezi vozidly Zakazuje řidiči motorového vozidla jízdu za motorovým vozidlem jedoucím před ním ve vzdálenosti menší než vyznačené na značce.

Příkazové dopravní značky[editovat | editovat zdroj]

Vyobrazení Číslo a název Význam, užití a poznámky
C01cr.jpg C 1 Kruhový objezd Přikazuje jízdu po křižovatce s kruhovým objezdem ve směru šipek na značce zobrazených. Značka je vždy doplněna značkou P 4 (Dej přednost v jízdě!) nebo P 6 (Stůj, dej přednost v jízdě!).
C02acr.jpg C 2a Přikázaný směr jízdy přímo Přikazuje jízdu směrem, kterým šipka ukazuje.
C02bcr.jpg C 2b Přikázaný směr jízdy vpravo Přikazuje jízdu směrem, kterým šipka ukazuje.
C02ccr.jpg C 2c Přikázaný směr jízdy vlevo Přikazuje jízdu směrem, kterým šipka ukazuje.
C02dcr.jpg C 2d Přikázaný směr jízdy přímo a vpravo Přikazuje jízdu směrem, kterým šipky ukazují.
C02ecr.jpg C 2e Přikázaný směr jízdy přímo a vlevo Přikazuje jízdu směrem, kterým šipky ukazují.
C02fcr.jpg C 2f Přikázaný směr jízdy vpravo a vlevo Přikazuje jízdu směrem, kterým šipky ukazují.
C03acr.jpg C 3a Přikázaný směr jízdy zde vpravo Přikazuje jízdu ve směru, kterým šipka ukazuje, bezprostředně před nebo za značkou.
C03bcr.jpg C 3b Přikázaný směr jízdy zde vlevo Přikazuje jízdu ve směru, kterým šipka ukazuje, bezprostředně před nebo za značkou.
C04acr.jpg C 4a Přikázaný směr objíždění vpravo Přikazuje objíždět ostrůvek, překážku apod. ve směru vyznačeném šipkou.
C04bcr.jpg C 4b Přikázaný směr objíždění vlevo Přikazuje objíždět ostrůvek, překážku apod. ve směru vyznačeném šipkou.
C04ccr.jpg C 4c Přikázaný směr objíždění vpravo a vlevo Přikazuje objíždět ostrůvek, překážku apod. ve směru vyznačeném šipkami.
C05acr.jpg C 5a Sněhové řetězy Přikazuje řidiči motorového vozidla o třech a více kolech pokračovat v jízdě až po nasazení sněhových (protiskluzových) řetězů na nejméně dvě hnací kola; to neplatí pro vozidla vybavená pneumatikami s protiskluzovými hroty.
C05bcr.jpg C 5b Sněhové řetězy – konec Ukončuje platnost značky C 5a.
C06acr.jpg C 6a Nejnižší dovolená rychlost Přikazuje řidiči jet nejméně rychlostí v kilometrech za hodinu vyjádřenou číslem na značce. To neplatí, pokud by takovou rychlost vylučovaly provozní podmínky, například intenzita provozu, překážka provozu, nebo pokud by taková rychlost ohrožovala bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, například za mlhy nebo jiných nepříznivých povětrnostních podmínek.

Ukončuje platnost předchozí značky C 6a s jiným údajem.

C06bcr.jpg C 6b Konec nejnižší dovolené rychlosti Ukončuje platnost značky C6a.
C07acr.jpg C 7a Stezka pro chodce Přikazuje chodcům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Jiným účastníkům provozu na pozemních komunikacích, než pro které je tento pruh nebo stezka určena, je jejich užívání zakázáno.

Značka ukončuje platnost značek C 8a, C 9a a C 10a.

C07bcr.jpg C 7b Konec stezky pro chodce Ukončuje platnost značky C 7a.
C08acr.jpg C 8a Stezka pro cyklisty Přikazuje cyklistům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky.

Pruhu nebo stezky smí užít i osoba vedoucí jízdní kolo.
Jiným účastníkům provozu na pozemních komunikacích, než pro které je tento pruh nebo stezka určena, je jejich užívání zakázáno.
Pruh nebo stezku pro cyklisty lze v jejím průběhu rovněž vyznačit barevně odlišeným povrchem nebo odlišným provedením povrchu.

C08bcr.jpg C 8b Konec stezky pro cyklisty Ukončuje platnost značky C 8a.
C09acr.jpg C 9a Stezka pro chodce a cyklisty Přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru takto označeného společného pruhu nebo stezky. Chodci a cyklisté se nesmějí navzájem ohrozit.

Značka ukončuje platnost značek C 7a, C 8a a C 10a.

C09bcr.jpg C 9b Konec stezky pro chodce a cyklisty Ukončuje platnost značky C 9a.
C10acr.jpg C 10a Stezka pro chodce a cyklisty Přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru vyznačeného samostatného pruhu nebo stezky a označuje jejich situování. Chodci a cyklisté smějí sousedního pruhu užít jen při obcházení nebo objíždění překážky.

Značka ukončuje platnost značek C 7a, C 8a a C 9a.

C10bcr.jpg C 10b Konec stezky pro chodce a cyklisty Ukončuje platnost značky C 10a.
C11acr.jpg C 11a Stezka pro jezdce na zvířeti Přikazuje jezdcům na zvířeti užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Pruhu nebo stezky smí užít i osoba vedoucí takové zvíře. Jiným účastníkům provozu na pozemních komunikacích, než pro které je tento pruh nebo stezka určena, je jejich užívání zakázáno.
C11bcr.jpg C 11b Konec stezky pro jezdce na zvířeti Ukončuje platnost značky C 11a.
C12acr.jpg C 12a Přikázaný jízdní pruh Přikazuje řidiči vyznačeného druhu vozidla užít v daném směru takto označený jízdní pruh. Na takto označený jízdní pruh smí řidiči ostatních druhů vozidel vjet jen při objíždění, odbočování, otáčení nebo vjíždění na pozemní komunikaci nebo vyjíždění z ní, přitom nesmí dojít k ohrožení ani omezení řidiče vozidla, pro který je jízdní pruh označen.

V případě přikázaného jízdního pruhu pro druh vozidla nebo pro určitý účel se do modrého pole vyznačí příslušný symbol vozidla nebo vhodný nápis.

C12bcr.jpg C 12b Konec přikázaného jízdního pruhu Ukončuje platnost značky C 12a.
C13acr.jpg C 13a Rozsviť světla Ukládá řidiči rozsvítit světla stanovená pro vozidlo jedoucí za snížené viditelnosti.
C13bcr.jpg C 13b Rozsviť světla – konec Ukončuje platnost značky C 13a. Tím není dotčena povinnost užít stanovené osvětlení vozidla vyplývající z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
C14acr.jpg C 14a Jiný příkaz Ukládá jiný příkaz než ten, který je možno uložit jinou značkou.

Příkaz je vyjádřen nápisem na značce, například „Přejdi na druhou stranu“.

C14bcr.jpg C 14b Konec jiného příkazu Ukončuje platnost značky C 14a (pravidla však nespecifikují, zda pouze značku se shodným textem příkazu).
od 1. 7. 2008:
CZ-C15a Zimní výbava.png
C 15a Zimní výbava Přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N v období od 1. listopadu do 31. března pokračovat v jízdě jen za použití zimních pneumatik, a to u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm na všech kolech a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 6 mm na všech hnacích kolech. Použití zimních pneumatik může být nahrazeno použitím sněhových řetězů. Pod značkou může být umístěna dodatková tabulka E 12 s uvedením odlišné úpravy doby platnosti.

Novelizační vyhláška č. 202/2008 Sb.

od 1. 7. 2008:
CZ-C15b Zimní výbava - konec.png
C 15b Zimní výbava – konec Ukončuje platnost značky C 15a.

Novelizační vyhláška č. 202/2008 Sb.

Informativní dopravní značky[editovat | editovat zdroj]

Informativní dopravní značky provozní[editovat | editovat zdroj]

Vyobrazení Číslo a název Význam, užití a poznámky
IP01acr.jpg IP 1a Okruh Označuje okruh zřízený pro objíždění obce nebo její části.

Je-li zřízeno více okruhů, označují se ve spodní části značky římskými číslicemi postupně od středu obce.
Podpůrně se užívá i pruhů stejné barvy na sloupech veřejného osvětlení apod.
Symbol této značky může být na dálnici a silnici pro motorová vozidla nahrazen textem s názvem okruhu provedeným černým písmem na bílém podkladu a umístěným nad příslušnou návěstí.

IP01bcr.jpg IP 1b Změna směru okruhu Význam a použití jako IP 1a.
IP02cr.jpg IP 2 Zpomalovací práh Informuje o místu umělé nerovnosti na vozovce.
IP03cr.jpg IP 3 Podchod nebo nadchod
IP04acr.jpg IP 4a Jednosměrný provoz Označuje jednosměrnou pozemní komunikaci, která se v protisměru zpravidla označuje značkou B2.
IP04bcr.jpg IP 4b Jednosměrný provoz. Označuje jednosměrnou pozemní komunikaci, která se v protisměru zpravidla označuje značkou B2.
IP05cr.jpg IP 5 Doporučená rychlost Vyjadřuje číslem uvedeným na značce doporučenou rychlost v kilometrech za hodinu.

Ukončuje platnost předchozí značky IP 5 s jiným údajem na značce.

IP06cr.jpg IP 6 Přechod pro chodce Označuje přechod pro chodce vyznačený značkou V 7 zejména tam, kde by jej řidič jinak neočekával, například mimo křižovatku.
IP07cr.jpg IP 7 Přejezd pro cyklisty Označuje přejezd pro cyklisty vyznačený značkou V 8 zejména tam, kde by jej řidič jinak neočekával.
IP08acr.jpg IP 8a Tunel Označuje blízkost vjezdu do tunelu, kde platí zvláštní pravidla provozu na pozemních komunikacích pro chování v tunelu.
IP08bcr.jpg IP 8b Konec tunelu Označuje místo, kde končí platnost zvláštních pravidel provozu na pozemních komunikacích pro chování v tunelu.
IP09cr.jpg IP 9 Nouzové stání Označuje místo (plochu) vyhrazené pro nouzové stání vozidla.

Pokud je místo vybaveno hláskou tísňového volání, doplňuje se značka nápisem SOS.

IP10acr.jpg IP 10a Slepá pozemní komunikace Označuje pozemní komunikaci, která dále končí nebo po které nelze dále pokračovat v jízdě.
CZ-IP10b Návěst před slepou pozemní komunikací.jpg IP 10b Návěst před slepou pozemní komunikací Označuje pozemní komunikaci, která dále končí nebo po které nelze dále pokračovat v jízdě.
IP11acr.jpg IP 11a Parkoviště Označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.
IP11bcr.jpg IP 11b Parkoviště (kolmé nebo šikmé stání) Označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.

Symbol ve spodní části značky vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti; může být obrácen nebo vyznačen na dodatkové tabulce. Poloha vozidla musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem.

IP11ccr.jpg IP 11c Parkoviště (podélné stání) Označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.

Symbol ve spodní části značky vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti; může být obrácen nebo vyznačen na dodatkové tabulce. Poloha vozidla musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem.

IP11dcr.jpg IP 11d Parkoviště (stání na chodníku kolmé nebo šikmé) Označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.

Symbol ve spodní části značky vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti; může být obrácen nebo vyznačen na dodatkové tabulce. Poloha vozidla musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem.
Nesmí zde zastavit ani stát vozidlo o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík ani pracovní stroj samojízdný.

IP11ecr.jpg IP 11e Parkoviště (stání na chodníku podélné) Označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.

Symbol ve spodní části značky vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti; může být obrácen nebo vyznačen na dodatkové tabulce. Poloha vozidla musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem.
Nesmí zde zastavit ani stát vozidlo o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík ani pracovní stroj samojízdný.

IP11fcr.jpg IP 11f Parkoviště (částečné stání na chodníku kolmé nebo šikmé) Označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.

Symbol ve spodní části značky vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti; může být obrácen nebo vyznačen na dodatkové tabulce. Poloha vozidla musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem.
Nesmí zde zastavit ani stát vozidlo o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík ani pracovní stroj samojízdný.

IP11gcr.jpg IP 11g Parkoviště (částečné stání na chodníku podélné) Označuje místo, kde je dovoleno zastavení a stání.

Symbol ve spodní části značky vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti; může být obrácen nebo vyznačen na dodatkové tabulce. Poloha vozidla musí odpovídat poloze vyjádřené symbolem.
Nesmí zde zastavit ani stát vozidlo o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, jednonápravový traktor, motorový ruční vozík ani pracovní stroj samojízdný.

IP12cr.jpg IP 12 Vyhrazené parkoviště Údaje o tom, pro koho je parkoviště vyhrazeno, například název organizace, státní poznávací značka, symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku, a popřípadě v jaké době, jsou uvedeny na dodatkové tabulce. Tyto údaje mohou být uvedeny i na značce místo nápisu, například „RÉSERVÉ“, „TAXI“, „BUS“.
CZ-IP12 Vyhrazené parkoviště (bus).jpg CZ-IP12 Vyhrazené parkoviště (taxi).jpg
CZ-IP12 Vyhrazené parkoviště (vozík).jpg
Je-li na značce symbol zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku, je vždy doplněna vodorovnou dopravní značkou V 10f.

Mimo dobu, po kterou je parkoviště vyhrazeno, smějí na takto označeném místě zastavit a stát i řidiči jiných vozidel, pokud to není jinak zakázáno.
Případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách č. IP 11b až č. IP 11g.

IP13acr.jpg IP 13a Kryté parkoviště Informuje o krytém parkovišti nebo parkovací garáži.

Případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách IP 11b až IP 11g.

IP13bcr.jpg IP 13b Parkoviště s parkovacím kotoučem Označuje parkoviště, na kterém řidič musí při začátku stání umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání, kterou nesmí až do odjezdu měnit.

Případný stanovený způsob stání se vyznačuje obdobně jako na značkách IP 11b až IP 11g.

IP13ccr.jpg IP 13c Parkoviště s parkovacím automatem Označuje placené parkoviště. Řidič se musí řídit údaji na značce, dodatkové tabulce nebo na parkovacím automatu (hodinách).
IP13dcr.jpg IP 13d Parkoviště P + R Označuje parkoviště, ze kterého lze pokračovat v jízdě prostředkem hromadné dopravy osob.
od 14. 9. 2010:
CZ-IP13e Parkoviště K + R.jpg
IP 13e Parkoviště K + R Označuje parkoviště, na kterém lze zastavit za účelem vystoupení a nastoupení osob, které dále využívají prostředek hromadné dopravy osob.

Novelizační vyhláška č. 247/2010 Sb.

IP14acr.jpg IP 14a Dálnice Označuje dálnici, jejíž užití je zpoplatněno mýtným a časovým poplatkem podle zvláštního právního předpisu, jestliže z jejího doplnění dodatkovou tabulkou E 11, E 11a nebo E 11b nevyplývá jinak.
IP14bcr.jpg IP 14b Konec dálnice Ukončuje platnost značky č. IP 14a.
IP15acr.jpg IP 15a Silnice pro motorová vozidla Označuje silnici pro motorová vozidla, jejíž užití je zpoplatněno mýtným a časovým poplatkem, jestliže z jejího doplnění dodatkovou tabulkou E 11, E 11a nebo E 11b nevyplývá jinak.
IP15bcr.jpg IP 15b Konec silnice pro motorová vozidla Ukončuje platnost značky IP 15a.
od 1. 1. 2007:
CZ-IP15c Mýtné - 2007.jpg
IP 15c Mýtné Označuje úsek pozemní komunikace zpoplatněný mýtným a je zpravidla doplněna značkou IS 16b nebo IS 16c (chyba textu vyhlášky). Neužívá se na dálnici a silnici pro motorová vozidla. Symbol mýtného vyobrazený na této značce lze užít také samostatně na informativních značkách směrových jako informaci o tom, že při jízdě vyznačeným směrem bude užita pozemní komunikace zpoplatněná mýtným.

Novelizační vyhláška č. 507/2006 Sb.

od 1. 1. 2007:
CZ-IP15d Konec mýtného - 2007.jpg
IP 15d Konec mýtného Ukončuje platnost značky IP 15c.

Novelizační vyhláška č. 507/2006 Sb.

IP16cr.jpg IP 16 Uspořádání jízdních pruhů Vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Lze na ní vyznačit i jízdní pruhy v protisměru.

Ukončuje platnost značek IP 20a (vyhrazený pruh), IP 21 (omezení v jízdním pruhu) a IS 10d (návěst změny směru jízdy s omezením}.

IP17cr.jpg IP 17 Uspořádání jízdních pruhů Vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Též vyznačuje, který z jízdních pruhů je průběžný.

Na značce může být vyznačeno omezení nebo výstraha pro jednotlivý pruh obdobně jako na značce IP 21.
Ukončuje platnost značek IP 20a (vyhrazený pruh), IP 21 (omezení v jízdním pruhu) a IS 10d (návěst změny směru jízdy s omezením}.

IP18acr.jpg IP 18a Zvýšení počtu jízdních pruhů Vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů.

Na značce může být vyznačeno omezení nebo výstraha pro jednotlivý pruh obdobně jako na značce IP 21.
Ukončuje platnost značek IP 20a (vyhrazený pruh), IP 21 (omezení v jízdním pruhu) a IS 10d (návěst změny směru jízdy s omezením}.

IP18bcr.jpg IP 18b Snížení počtu jízdních pruhů Vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Též vyznačuje, který z jízdních pruhů je průběžný.

Na značce může být vyznačeno omezení nebo výstraha pro jednotlivý pruh obdobně jako na značce IP 21.
Ukončuje platnost značek IP 20a (vyhrazený pruh), IP 21 (omezení v jízdním pruhu) a IS 10d (návěst změny směru jízdy s omezením}.

IP18ccr.jpg IP 18c Jízdní pruh pro pomalá vozidla Vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Zároveň vyznačuje přídatný jízdní pruh na dálnici a silnici pro motorová vozidla určený zejména pro motorová vozidla, která v takto označeném úseku nedosáhnou vyšší rychlosti než 60 km/h.

Na značce může být vyznačeno omezení nebo výstraha pro jednotlivý pruh obdobně jako na značce IP 21.
Ukončuje platnost značek IP 20a (vyhrazený pruh), IP 21 (omezení v jízdním pruhu) a IS 10d (návěst změny směru jízdy s omezením}.

IP19cr.jpg IP 19 Řadicí pruhy Vyznačuje způsob řazení do jízdních pruhů před křižovatkou nebo místem odbočení a stanovený směr jízdy.

Na značce lze v odůvodněných případech užít i symbol příslušné informativní značky za předpokladu, že příslušný řadicí pruh je určen k příjezdu pouze k tomuto cíli. Užitím symbolu z dodatkové tabulky E 12c (povolený směr jízdy cyklistů) lze stanovit odlišný způsob řazení cyklistů v jízdních pruzích. Na značce může být vyznačeno omezení nebo výstraha pro jednotlivý pruh obdobně jako na značce IP 21.
Ukončuje platnost značek IP 20a (vyhrazený jízdní pruh) a IP 21 (omezení v jízdním pruhu).

IP20acr.jpg IP 20a Vyhrazený jízdní pruh Vyznačuje jízdní pruh vyhrazený pro autobusy městské hromadné dopravy osob nebo trolejbusy a jeho situování ve vztahu k ostatním jízdním pruhům. Na značce lze vyznačit i jízdní pruhy v protisměru.

Tento jízdní pruh je současně na pozemní komunikaci vyznačen vodorovnými značkami, zejména V 1a nebo V 2a a nápisem BUS, v prostoru křižovatky se vyznačuje jen vodorovnými značkami.
Ve spodní části značky lze vyznačit dobu, po kterou je jízdní pruh vyhrazen.
V případě vyhrazeného jízdního pruhu pro jiný druh vozidla nebo pro určitý účel se do modrého pole vyznačí příslušný symbol vozidla nebo vhodný nápis.

IP20bcr.jpg IP 20b Konec vyhrazeného jízdního pruhu Ukončuje platnost značky IP 20a.
IP21acr.jpg IP 21 Omezení v jízdním pruhu (do 30. 6. 2006 chybně označeno jako IP 21a) Vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů a vyjadřuje pro příslušný jízdní pruh omezení, případně nebezpečí vyplývající z užitého symbolu příslušné svislé dopravní značky. Je-li na značce užito symbolu zákazové nebo příkazové značky, končí platnost omezení na vzdálenější hranici nejbližší křižovatky, pokud není dříve ukončeno jinak.
IP22cr.jpg IP 22 Změna místní úpravy Upozorňuje vhodným nápisem a symbolem na změnu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, změnu v organizaci dopravy, neobvyklé stavební uspořádání pozemní komunikace apod.
IP23acr.jpg IP 23a Objíždění tramvaje Označuje místo, kde lze objíždět vlevo tramvaj, která stojí v zastávce.
IP23bcr.jpg IP 23b Objíždění tramvaje (jízda podél tramvaje vlevo) Vyznačuje úsek pozemní komunikace, kde je povolena jízda podél tramvaje vlevo.
IP24cr.jpg IP 24 Únikový pruh Informuje o únikovém pruhu, kde lze v případě nouze, například při sníženém účinku brzd, zastavit vozidlo pomocnými prostředky, například protisvahem, hrubým štěrkovým povrchem.
IP25acr.jpg IP 25a Zóna s dopravním omezením Označuje oblast (část obce apod.), kde platí nebezpečí, zákaz nebo omezení vyplývající z užitých symbolů značky nebo značek, pokud místní úpravou provozu na pozemních komunikacích uvnitř oblasti není stanoveno jinak. Dopravní omezení týkající se jen určitých vozidel, doby apod. se vyznačuje ve spodní části značek vhodným nápisem nebo symbolem.
IP25bcr.jpg IP 25b Konec zóny s dopravním omezením
IP26acr.jpg IP 26a Obytná zóna
IP26bcr.jpg IP 26b Konec obytné zóny Může být též umístěna vlevo při výjezdu z obytné zóny z opačné strany značky IP 26a.
IP27acr.jpg IP 27a Pěší zóna Označují oblast, například část obce, určenou především pro chodce. Ve spodní části značek se vyznačuje vhodným nápisem nebo symbolem, kterým vozidlům je vjezd do této oblasti povolen a popřípadě v jaké době.
IP27bcr.jpg IP 27b Konec pěší zóny Může být umístěna vlevo při výjezdu z pěší zóny z opačné strany značky IP 27a.
IP28cr.jpg IP 28 Nejvyšší dovolené rychlosti Informuje o vybraných nejvyšších dovolených rychlostech jízdy v obci, mimo obec, na dálnici a silnici pro motorová vozidla. Užívá se zejména u hraničních přechodů.
od 1. 1. 2007:
CZ-IP28a Zpoplatnění provozu - 2007.jpg
IP 28a Zpoplatnění provozu Informuje o povinnosti uhradit za stanovených podmínek mýtné nebo časový poplatek.

Text na značce se uvádí zpravidla v jazyce sousedního státu a anglicky.
Novelizační vyhláška č. 507/2006 Sb.

IP29cr.jpg IP 29 Střídavé řazení Označuje (zdůrazňuje) místo, kde při souběžné jízdě platí střídavé řazení do jízdního proudu průběžného pruhu; její symbol může být obrácen.
od 1. 5. 2004: CZ-IP30 Státní hranice - 2004.jpg IP 30 Státní hranice Označuje státní hranici při vstupu do České republiky.

Při výstupu z České republiky se uvede značka upozorňující na vstup do dalšího členského státu Evropské unie s názvem tohoto státu v jeho jazyce.
Pod značkou může být umístěna dodatková tabulka E 3a s údajem o vzdálenosti státní hranice.
Novelizační vyhláška č. 176/2004 Sb.

od 1. 1. 2009 definována jen slovním popisem;
od 21. 4. 2009:
CZ-IP31a Měření rychlosti.jpg
IP 31a Měření rychlosti Označuje začátek úseku měření rychlosti jízdy obecní policií.

Novelizační vyhláška č. 91/2009 Sb.

Zákon č. 480/2008 Sb., tedy novela zákona o Policii České republiky účinná od 1. 1. 2009, která opravovala a doplňovala předchozí novelu účinnou k témuž datu, zároveň novelizovala i zákon č. 361/2000 Sb. tím, že na základě pozměňovacího návrhu od bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny zavedla nové znění § 79a o měření rychlosti vozidel. V odstavci 2 byla slovně popsána i dvojice nových dopravních značek: „Obecní policie může měřit rychlost výhradně v úseku určeném policií, jehož počátek je ve směru silničního provozu označen přenosnou dopravní značkou s vyobrazením kamery snímající rychlost a nápisem „MĚŘENÍ RYCHLOSTI“. Konec tohoto úseku je označen přenosnou dopravní značkou s tímto vyobrazením šikmo přeškrtnutým a nápisem „KONEC MĚŘENÍ RYCHLOSTI“.“
Ministerstvo dopravy však tyto značky včas nepřidalo do vyhlášky č. 30/2001 Sb., tedy nestanovilo přesněji grafickou podobu ani velikost značky – to se stalo až novelou č. 91/2009 Sb. s účinností od 21. 4. 2009. Ještě než tato vyhláška nabyla účinnosti, nový ministr dopravy Petr Bendl s podporou ministra vnitra Ivana Langera 2. března 2009 oznámil, že hodlá tyto značky jakožto nesmyslný „výmysl parlamentu“ zase zrušit.
Povinné používání těchto značek zrušil novelizační zákon č. 133/2011 Sb., vyhlášený v květnu 2011, s účinností od 1. srpna 2011, podoba značek však ve vyhlášce 30/2001 Sb. zůstala i poté.

od 1. 1. 2009 definována jen slovním popisem;
od 21. 4. 2009:
CZ-IP31b Konec měření rychlosti.jpg
IP 31b Konec měření rychlosti Označuje konec úseku měření rychlosti jízdy obecní policií.

Novelizační vyhláška č. 91/2009 Sb. O historii značky pojednává pasáž u předchozí značky.

Informativní dopravní značky směrové[editovat | editovat zdroj]

Vyobrazení Číslo a název Význam, užití a poznámky
IS01acr.jpg IS 1a Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s jedním cílem) Informuje o směru a případně i vzdálenosti k vyznačeným cílům s využitím dálnice.

Náhradou za cíl (cíle) lze na značce uvést číslo dálnice.
Před křižovatkou s dálnicí se v rámečku uvádí její číslo.

IS01bcr.jpg IS 1b Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s dvěma cíli) Význam a použití obdobné jako IS 1a.
IS01ccr.jpg IS 1c Směrová tabule pro příjezd k dálnici (s jedním cílem) Význam a použití obdobné jako IS 1a.
IS01dcr.jpg IS 1d Směrová tabule pro příjezd k dálnici (se dvěma cíli) Význam a použití obdobné jako IS 1a.
IS02acr.jpg IS 2a Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s jedním cílem). Informuje o směru a případně i vzdálenosti k vyznačeným cílům s využitím silnice pro motorová vozidla.

Náhradou za cíl (cíle) lze na značce uvést číslo silnice pro motorová vozidla.
Před křižovatkou se silnicí pro motrová vozidla se v rámečku uvádí její číslo.

IS02bcr.jpg IS 2b Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s dvěma cíli) Význam a použití obdobné jako IS 2a.
IS02ccr.jpg IS 2c Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s jedním cílem) Význam a použití obdobné jako IS 2a.
IS02dcr.jpg IS 2d Směrová tabule pro příjezd k silnici pro motorová vozidla (s dvěma cíli) Význam a použití obdobné jako IS 2a.
IS03acr.jpg IS 3a Směrová tabule (s jedním cílem) Informuje o směru a zpravidla i vzdálenosti v kilometrech k vyznačeným cílům.

Číslo silnice I. nebo II. třídy se uvádí v rámečku.

IS03bcr.jpg IS 3b Směrová tabule (s dvěma cíli) Význam a použití obdobné jako IS 3a.
IS03ccr.jpg IS 3c Směrová tabule (s jedním cílem) Význam a použití obdobné jako IS 3a.
IS03dcr.jpg IS 3d Směrová tabule (s dvěma cíli) Význam a použití obdobné jako IS 3a.
IS04acr.jpg IS 4a Směrová tabule (s jedním místním cílem) Informuje o směru a popřípadě o vzdálenosti k části obce.
IS04bcr.jpg IS 4b Směrová tabule (s dvěma místními cíli) Informuje o směru a popřípadě o vzdálenosti k části obce.
IS04ccr.jpg IS 4c Směrová tabule (s jedním místním cílem) Informuje o směru a popřípadě o vzdálenosti k části obce.
IS04dcr.jpg IS 4d Směrová tabule (s dvěma místními cíli) Informuje o směru a popřípadě o vzdálenosti k části obce.
IS05cr.jpg IS 5 Směrová tabule k jinému cíli Informuje vhodným nápisem nebo symbolem o směru, popřípadě o vzdálenosti k jinému cíli než obci nebo její části. Jiný cíl je zejména dopravně přístupný veřejný objekt, který se nepovažuje za místní cíl a pokud pro něj není určena jiná dopravní značka; za jiný cíl se považují zejména Letiště, Nádraží, Výstaviště, Průmyslová zóna, Nákupní zóna.
CZ-IS06a Návěst před křižovatkou.jpg IS 6a Návěst před křižovatkou Informuje na dálnici a silnici pro motorová vozidla o vzdálenosti k nejbližší křižovatce a o číslu výjezdu (odbočení) z křižovatky. Číslo odpovídá staničení křižovatky. Symbolu této značky se užívá nad každou následující návěstí před touto křižovatkou uvádějící cíle ve směru odbočení.
CZ-IS06b Návěst před křižovatkou.jpg IS 6b Návěst před křižovatkou Informuje na dálnici a silnici pro motorová vozidla o směru k vyznačeným cílům.
CZ-IS06c Návěst před křižovatkou.jpg IS 6c Návěst před křižovatkou Informuje na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla o směru k vyznačenému cíli (cílům) a o počtu a uspořádání jízdních pruhů. Při užití na jiné pozemní komunikaci je podklad v barvě modré a symbol a číslo křižovatky nemusí být uvedeny.
CZ-IS06d Návěst před křižovatkou.jpg IS 6d Návěst před křižovatkou Informuje na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla o směru k vyznačenému cíli (cílům) a o počtu a uspořádání jízdních pruhů. Při užití na jiné pozemní komunikaci je podklad v barvě modré a symbol a číslo křižovatky nemusí být uvedeny.
CZ-IS06e Návěst před křižovatkou.jpg IS 6e Návěst před křižovatkou Informuje na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla o cílech a počtu jízdních pruhů ve směru přímo. Při užití na jiné pozemní komunikaci je podklad v barvě modré. Při umístění nad vozovkou šipky současně vyjadřují způsob řazení před křižovatkou.
CZ-IS06f Návěst před křižovatkou.jpg IS 6f Návěst před křižovatkou Informuje na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla o cílech a počtu jízdních pruhů ve směru odbočení. Při užití na jiné pozemní komunikaci je podklad v barvě modré a symbol a číslo křižovatky nemusí být uvedeny. Při umístění nad vozovkou šipky současně vyjadřují způsob řazení před křižovatkou.
CZ-IS06g Návěst před křižovatkou.jpg IS 6g Návěst před křižovatkou Informuje na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla o cílech a počtu jízdních pruhů ve směru odbočení. Při užití na jiné pozemní komunikaci je podklad v barvě modré a symbol a číslo křižovatky nemusí být uvedeny. Při umístění nad vozovkou šipky současně vyjadřují způsob řazení před křižovatkou.
CZ-IS07a Výjezd.jpg IS 7a Výjezd Informuje o cíli (cílech) ve směru odbočení. Při odbočení na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla je podklad v barvě zelené; v případě odbočení na jinou pozemní komunikaci je podklad v barvě modré, pokud je na značce uveden pouze kulturní, turistický nebo komunální cíl, je podklad v barvě hnědé; v případě, že je na značce uveden pouze místní nebo jiný cíl, je podklad v barvě bílé, šipka a nápis v barvě černé.
CZ-IS07b Výjezd.jpg IS 7b Výjezd Informuje o číslu výjezdu (odbočení) z dálnice nebo silnice pro motorová vozidla na jinou pozemní komunikaci. Barevné provedení je obdobné jako u IS 7a.
CZ-IS08a Dálková návěst.jpg IS 8a Dálková návěst Informuje o cílech a o směru nebo vzdálenosti k uvedeným cílům v kilometrech. Na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla je podklad v barvě zelené, při užití na jiné pozemní komunikaci je podklad v barvě modré.
CZ-IS08b Dálková návěst.jpg IS 8b Dálková návěst Význam a barevné provedení obdobné jako u IS 8a.
IS09acr.jpg IS 9a Návěst před křižovatkou Informuje o směru k vyznačeným cílům z nejbližší křižovatky, případně i o vzdálenosti k ní a o vedení hlavní a vedlejší pozemní komunikace.
IS09bcr.jpg IS 9b Návěst před křižovatkou Informuje o směru k vyznačeným cílům z nejbližší křižovatky, případně i o vzdálenosti k ní a o vedení hlavní a vedlejší pozemní komunikace.
IS09ccr.jpg IS 9c Návěst před křižovatkou Informuje o omezení provozu nebo o nebezpečí za nejbližší křižovatkou.
IS09dcr.jpg IS 9d Návěst před křižovatkou Informuje o omezení provozu nebo o nebezpečí za nejbližší křižovatkou a o směru objíždění.
IS09ecr.jpg IS 9e Návěst před křižovatkou Informuje o křižovatce, na které je zakázáno odbočovat vlevo, a o směru objíždění.
IS10acr.jpg IS 10a Návěst změny směru jízdy Informuje zejména o změně směru jízdy na pozemní komunikaci nebo o způsobu průjezdu místa na pozemní komunikaci, případně o vzdálenosti k takovému místu, a vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Symbol šipky může být obrácen.
IS10bcr.jpg IS 10b Návěst změny směru jízdy Informuje zejména o změně směru jízdy na pozemní komunikaci nebo o způsobu průjezdu místa na pozemní komunikaci, případně o vzdálenosti k takovému místu, a vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Symbol šipky může být obrácen.
IS10ccr.jpg IS 10c Návěst změny směru jízdy Informuje zejména o změně směru jízdy na pozemní komunikaci nebo o způsobu průjezdu místa na pozemní komunikaci, zejména o změně směru jízdy před trvalou překážkou, případně o vzdálenosti k takovému místu, a vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Symbol šipky může být obrácen.
CZ-IS10d Návěst změny směru jízdy s omezením.jpg IS 10d Návěst změny směru jízdy s omezením Informuje zejména o změně směru jízdy na pozemní komunikaci nebo o způsobu průjezdu místa na pozemní komunikaci, případně informuje též o vzdálenosti k takovému místu, a vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů a současně vyznačuje omezení platné pro příslušný jízdní pruh. Symbol šipky může být obrácen.
od 14. 9. 2010:
CZ-IS10e Návěst doporučeného způsobu odbočení cyklistů vlevo.jpg
IS 10e Návěst doporučeného způsobu odbočení cyklistů vlevo Informuje zejména o změně směru jízdy na pozemní komunikaci nebo o způsobu průjezdu místa na pozemní komunikaci, případně o vzdálenosti k takovému místu, a vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Symbol šipky může být obrácen. Vyznačuje doporučený způsob odbočení cyklistů vlevo příčným přejetím nebo převedením jízdního kola.

Novelizační vyhláška č. 247/2010 Sb.

IS11acr.jpg IS 11a Návěst před objížďkou Informuje o uzavírce nebo omezení na pozemní komunikaci. Na značce se podle povahy uzavírky vyznačuje symbol příslušné zákazové značky. Lze uvést i délku objížďky a případně další doplňující údaje.
IS11bcr.jpg IS 11b Směrová tabule pro vyznačení objížďky Vyznačuje směr a průběh objížďky, značek lze užít obdobně i k vyznačení odklonové trasy.
IS11ccr.jpg IS 11c Směrová tabule pro vyznačení objížďky Vyznačuje směr a průběh objížďky, značek lze užít obdobně i k vyznačení odklonové trasy.
IS11dcr.jpg IS 11d Směrová tabule pro vyznačení objížďky Vyznačuje směr a průběh objížďky, značek lze užít obdobně i k vyznačení odklonové trasy. Na značce se uvádí číslo dálnice nebo silnice, pro kterou je objížďka vyznačena.
IS12acr.jpg IS 12a Obec Označuje začátek obce a informuje o jejím názvu. Značka ukončuje platnost značky B 20a (nejvyšší dovolená rychlost) a úsek pozemní komunikace zpoplatněný mýtným.
IS12bcr.jpg IS 12b Konec obce Označuje konec obce. Značka ukončuje platnost značky IS 12a a značky B 20a.
od 1. 1. 2007 do 21. 10. 2009:
CZ-IS12c Obec v jazyce národnostní menšiny - 2007.jpg
od 21. 4. 2009:
CZ-IS12c Obec v jazyce národnostní menšiny (2009).jpg
IS 12c Obec v jazyce národnostní menšiny Za podmínek stanovených zákonem o obcích se umísťuje pod dopravní značkou IS 12a a informuje o názvu obce v jazyce národnostní menšiny.

První verze dle novelizační vyhlášky č. 507/2006 Sb., druhá verze a lhůta pro nahrazení první verze dle novelizační vyhlášky č. 91/2009 Sb.

od 1. 1. 2007 do 21. 10. 2009:
CZ-IS12d Konec obce v jazyce národnostní menšiny - 2007.jpg
od 21. 4. 2009:
CZ-IS12d Konec obce v jazyce národnostní menšiny (2009).jpg
IS 12d Konec obce v jazyce národnostní menšiny Za podmínek stanovených zákonem o obcích se umísťuje pod dopravní značkou IS 12b.

První verze dle novelizační vyhlášky č. 507/2006 Sb., druhá verze a lhůta pro nahrazení první verze dle novelizační vyhlášky č. 91/2009 Sb.

IS13cr.jpg IS 13 Blízká návěst Informuje o nejbližším cíli a o vzdálenosti v kilometrech k němu. Umísťuje se zpravidla po levé straně pozemní komunikace z opačné strany značky IS 12a (obec).
IS14cr.jpg IS 14 Hranice územního celku Označuje hranici příslušného katastrálního území (sic) územního celku, například kraje, okresu. Značka nesmí být doplněna dalším textem nebo znakem městské části, obce, okresu nebo kraje.
IS15acr.jpg IS 15a Jiný název Informuje například o názvu řeky, pohoří, přírodní rezervace, části obce.
IS15bcr.jpg IS 15b Jiný název Na značce se například uvádí název a délka tunelu nebo mostu.
CZ traffic sign IS16a - D5.svg IS 16a Dálnice Informuje o číslu příslušné pozemní komunikace. Může být provedena i ve tvaru šipky.
SilniceI4.svg IS 16b Silnice I. třídy Informuje o číslu příslušné pozemní komunikace. Může být provedena i ve tvaru šipky.
SilniceI57.svg IS 16c Silnice I. třídy Informuje o číslu příslušné pozemní komunikace. Může být provedena i ve tvaru šipky.
SilniceII302.svg IS 16d Silnice II. třídy Informuje o číslu příslušné pozemní komunikace. Může být provedena i ve tvaru šipky.
CZ traffic sign IS17 - E50.svg IS 17 Silnice pro mezinárodní provoz Informuje o číslu příslušné pozemní komunikace. Může být provedena i ve tvaru šipky.
IS18acr.jpg IS 18a Kilometrovník Označuje staničení, tj. vzdálenost od počátku pozemní komunikace. Značka může být doplněna tabulkou se symbolem čísla dálnice nebo silnice a případně s označením strany směrově rozdělené pozemní komunikace.
IS18bcr.jpg IS 18b Kilometrovník Označuje staničení, tj. vzdálenost od počátku pozemní komunikace. Na značce se šipkou vyznačuje směr k nejbližší hlásce tísňového volání. Značka může být doplněna tabulkou se symbolem čísla dálnice nebo silnice a případně s označením strany směrově rozdělené pozemní komunikace.
CZ-IS19a Směrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem).jpg IS 19a Směrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem) Informuje o směru a případně i o vzdálenosti v kilometrech k vyznačeným cílům a o číslu, případně jiném označení, cyklistické trasy anebo o konci cyklistické trasy. V místech, kde vedou dvě nebo více cyklistických tras po společné pozemní komunikaci, lze zobrazit čísla, případně jiná označení cyklistických tras na jedné, společné dopravní značce.
IS19bcr.jpg IS 19b Směrová tabule pro cyklisty (s dvěma cíli) Význam a provedení obdobné jako u IS 19a.
IS19ccr.jpg IS 19c Směrová tabule pro cyklisty (s jedním cílem) Význam a provedení obdobné jako u IS 19a.
IS19dcr.jpg IS 19d Směrová tabule pro cyklisty (s dvěma cíli) Význam a provedení obdobné jako u IS 19a.
IS20cr.jpg IS 20 Návěst před křižovatkou pro cyklisty Význam a provedení obdobné jako u IS 19a.
IS21acr.jpg IS 21a Směrová tabulka pro cyklisty Význam a provedení obdobné jako u IS 19a.
IS21bcr.jpg IS 21b Směrová tabulka pro cyklisty Význam a provedení obdobné jako u IS 19a.
CZ-IS21c Směrová tabulka pro cyklisty.jpg IS 21c Směrová tabulka pro cyklisty Význam a provedení obdobné jako u IS 19a.
od 14. 9. 2010:
CZ-IS21d Konec cyklistické trasy.jpg
IS 21d Konec cyklistické trasy Význam a provedení obdobné jako u IS 19a.

Novelizační vyhláška č. 247/2010 Sb.

CZ-IS22a Označení názvu ulice.jpg IS 22a Označení názvu ulice Informuje o názvu a průběhu vyznačené ulice, případně i o směru k ní.
CZ-IS22b Označení názvu ulice.jpg IS 22b Označení názvu ulice Informuje o názvu a průběhu vyznačené ulice, případně i o směru k ní.
CZ-IS22c Označení názvu ulice.jpg IS 22c Označení názvu ulice Informuje o názvu a průběhu vyznačené ulice, případně i o směru k ní.
CZ-IS22d Označení názvu ulice.jpg IS 22d Označení názvu ulice Informuje o názvu a průběhu vyznačené ulice, případně i o směru k ní.
CZ-IS22e Označení názvu ulice.jpg IS 22e Označení názvu ulice Informuje o názvu a průběhu vyznačené ulice, případně i o směru k ní.
CZ-IS22f Označení názvu ulice.jpg IS 22f Označení názvu ulice Informuje o názvu a průběhu vyznačené ulice, případně i o směru k ní.
IS23cr.jpg IS 23 Kulturní nebo turistický cíl – návěst Informuje o významném kulturním nebo turistickém cíli nebo oblasti. Na značce lze užít vhodný symbol nebo siluetu konkrétního cíle.
IS24acr.jpg IS 24a Kulturní nebo turistický cíl Informuje o směru a případně i o vzdálenosti k vyznačenému turistickému nebo kulturnímu cíli. Značka může být doplněna vhodným symbolem.
IS24b.jpg IS 24b Kulturní nebo turistický cíl Informuje o směru a případně i o vzdálenosti k vyznačenému turistickému nebo kulturnímu cíli. Značka může být doplněna vhodným symbolem.
CZ-IS24c Komunální cíl.jpg IS 24c Komunální cíl Informuje o směru a případně i o vzdálenosti k vyznačenému komunálnímu cíli. Značka může být doplněna vhodným symbolem.

Informativní dopravní značky jiné[editovat | editovat zdroj]

Vyobrazení Číslo a název Význam, užití a poznámky
IJ01cr.jpg IJ 1 Policie Označuje nejbližší služebnu Policie České republiky.
IJ02cr.jpg IJ 2 Nemocnice Označuje nejbližší Nemocnici.
IJ03cr.jpg IJ 3 První pomoc Označuje nejbližší místo s možností poskytnutí První pomoci.
IJ04acr.jpg IJ 4a Zastávka Značka je umístěna zejména na označníku a označuje zastávku pro vozidla městské hromadné dopravy a v případě, že je společná se zastávkou linkové osobní dopravy, i zastávku linkové osobní dopravy, je-li ve značce uveden symbol vozidla hromadné dopravy osob.


CZ-IJ04a Zastávka (autobus).jpg CZ-IJ04a Zastávka (tramvaj).jpg CZ-IJ04a Zastávka (trolejbus).jpg CZ-IJ04a Zastávka (autobus a tramvaj).jpg CZ-IJ04a Zastávka (autobus a trolejbus).jpg CZ-IJ04a Zastávka (tramvaj a trolejbus).jpg

CZ-IJ04a Zastávka (autobus, tramvaj, trolejbus).jpg
CZ-IJ04a Zastávka (taxi).jpg
Je-li ve značce uveden nápis TAXI, je zastávka určena pouze pro vozidla taxislužby.

Na sloupku označníku zastávky lze umístit další doplňující dopravní informace, například jízdní řády, čísla linek.

IJ04bcr.jpg IJ 4b Zastávka Značka je umístěna zejména na označníku a označuje zastávku pro vozidla linkové osobní dopravy.

V značce se může uvést nápis ZASTÁVKA nebo symbol autobusu, popřípadě údaj o provozovateli linkové osobní dopravy.
CZ-IJ04b Zastávka (autobus).jpg CZ-IJ04b Zastávka (nápis zastávka).jpg Zastávka.jpg Zastávka autobus.jpg ČSAD smalt.jpg Bratronice (KL), označení zastávky.jpg Hronov, nádraží, označník zastávky, terč.jpg
Na sloupku označníku zastávky lze umístit další doplňující dopravní informace, například jízdní řády, čísla linek.

IJ04ccr.jpg
CZ-IJ04c Zastávka autobusu (taxi).jpg
IJ 4c Zastávka autobusu Označuje v odůvodněných případech začátek zastávky autobusu.

Je-li užit místo symbolu autobusu nápis TAXI, označuje značka začátek zastávky vozidel taxislužby.
Značka přerušuje platnost značek B 28 a B 29 (zákaz zastavení a stání) a IP 11a až IP 13c (parkoviště).

IJ04dcr.jpg IJ 4d Zastávka tramvaje Označuje v odůvodněných případech začátek zastávky tramvaje.

Pro označení společné zastávky tramvaje a autobusu nebo trolejbusu se užívá jedné značky s odpovídajícími symboly.
CZ-IJ04d Zastávka tramvaje (tramvaj a autobus).jpg CZ-IJ04d Zastávka tramvaje (tramvaj a trolejbus).jpg CZ-IJ04d Zastávka tramvaje (tramvaj, autobus a trolejbus).jpg
Značka přerušuje platnost značek B 28 a B 29 (zákaz zastavení a stání) a IP 11a až IP 13c (parkoviště).

IJ04ecr.jpg IJ 4e Zastávka trolejbusu Označuje v odůvodněných případech začátek zastávky trolejbusu.

Pro označení společné zastávky trolejbusu a autobusu nebo tramvaje se užívá jedné značky s odpovídajícími symboly.
CZ-IJ04e Zastávka trolejbusu (autobus a trolejbus).jpg CZ-IJ04d Zastávka tramvaje (tramvaj a trolejbus).jpg CZ-IJ04d Zastávka tramvaje (tramvaj, autobus a trolejbus).jpg
Značka přerušuje platnost značek B 28 a B 29 (zákaz zastavení a stání) a IP 11a až IP 13c (parkoviště).

IJ05cr.jpg IJ 5 Informace
IJ06cz.jpg IJ 6 Telefon
IJ07cr.jpg IJ 7 Čerpací stanice
IJ08cr.jpg IJ 8 Opravna
IJ09cr.jpg IJ 9 Stanice technické kontroly
IJ10cr.jpg IJ 10 Hotel nebo motel
IJ11acr.jpg IJ 11a Restaurace
IJ11bcr.jpg IJ 11b Občerstvení
IJ12cr.jpg IJ 12 WC
IJ13cr.jpg IJ 13 Místo pro odpočinek
IJ14acr.jpg IJ 14a Tábořiště pro stany
IJ14bcr.jpg IJ 14b Tábořiště pro obytné přívěsy
IJ14ccr.jpg IJ 14c Tábořiště pro stany a pro obytné přívěsy
IJ15cr.jpg IJ 15 Dopravní vysílání Na značce se uvádí rozhlasová stanice s celoplošným dopravním vysíláním.
od 21. 4. 2009:
CZ-IJ16 Silniční kaple.jpg
IJ 16 Silniční kaple Novelizační vyhláška č. 91/2009 Sb.
od 21. 4. 2009:
CZ-IJ17a Truckpark.jpg
IJ 17a Truckpark Informuje na dálnici a silnici pro motorová vozidla o nejbližší křižovatce, v jejíž blízkosti se nachází komplexní obslužné zařízení pro nákladní vozidla.

Novelizační vyhláška č. 91/2009 Sb.

od 21. 4. 2009:
CZ-IJ17b Truckpark.jpg
IJ 17b Truckpark Informuje o vzdálenosti ke komplexnímu obslužnému zařízení pro nákladní vozidla.

Novelizační vyhláška č. 91/2009 Sb.

Dodatkové tabulky[editovat | editovat zdroj]

Vyobrazení Číslo a název Význam, užití a poznámky
CZ-E01 Počet.jpg E 1 Počet
CZ-E02a Tvar křižovatky.jpg E 2a Tvar křižovatky Vyznačuje skutečný tvar křižovatky.
CZ-E02b Tvar křižovatky.jpg E 2b Tvar křižovatky Vyznačuje skutečný tvar křižovatky a hlavní a vedlejší pozemní komunikaci.
CZ-E02c Tvar křižovatky.jpg E 2c Tvar křižovatky Vyznačuje skutečný tvar křižovatky a hlavní a vedlejší pozemní komunikaci.
CZ-E02d Tvar dvou křižovatek.jpg E 2d Tvar dvou křižovatek Vyznačuje skutečný tvar křižovatky a hlavní a vedlejší pozemní komunikaci pro dvě křižovatky po sobě následující.
CZ-E03a Vzdálenost.jpg E 3a Vzdálenost Vyznačuje vzdálenost k místu, od kterého platí značka, pod níž je tabulka umístěna.
CZ-E03b Vzdálenost.jpg E 3b Vzdálenost Vyznačuje vzdálenost k místu, od kterého platí značka, pod níž je tabulka umístěna.

Značka P 4 (Dej přednost v jízdě!), pod kterou je tato tabulka umístěna, je předběžnou značkou k značce P 6 (Stůj, dej přednost v jízdě!).

CZ-E04 Délka úseku.jpg E 4 Délka úseku Vyznačuje délku úseku, pro který platí značka, pod níž je tabulka umístěna.
CZ-E05 Celková hmotnost.jpg E 5 Celková hmotnost Je-li umístěna pod zákazovou nebo příkazovou značkou, omezuje platnost zákazu nebo příkazu na vozidlo, jehož celková hmotnost přesahuje údaj uvedený na tabulce. U jízdní soupravy rozhoduje součet celkových hmotností vozidel soupravy.
CZ-E06 Za mokra.jpg E 6 Za mokra Omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na podmínky mokré vozovky.
CZ-E07a Směrová šipka.jpg E 7a Směrová šipka Vyznačuje směr k místu, ke kterému se vztahuje značka, pod kterou je tabulka umístěna.
CZ-E07b Směrová šipka.jpg E 7b Směrová šipka Vyznačuje směr k místu, ke kterému se vztahuje značka, pod kterou je tabulka umístěna.
CZ-E08a Začátek úseku.jpg E 8a Začátek úseku Vyznačuje úsek, pro který platí značka, pod níž je tabulka umístěna.
CZ-E08b Průběh úseku.jpg E 8b Průběh úseku Vyznačuje úsek, pro který platí značka, pod níž je tabulka umístěna.
CZ-E08c Konec úseku.jpg E 8c Konec úseku Vyznačuje úsek, pro který platí značka, pod níž je tabulka umístěna.
CZ-E08d Úsek platnosti.jpg E 8d Úsek platnosti Vyznačuje úsek, pro který platí značka, pod níž je tabulka umístěna.
CZ-E08e Úsek platnosti.jpg E 8e Úsek platnosti Vyznačuje úsek, pro který platí značka, pod níž je tabulka umístěna.
CZ-E09 Druh vozidla.jpg E 9 Druh vozidla Omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vyznačený druh vozidla. Užívají se zejména příslušné symboly ze zákazových značek.
CZ-E10 Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou.jpg E 10 Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou Užívá se zejména v případě ostrého úhlu křížení.
CZ-E11 Bez časového poplatku - 2007.jpg do 31. 12. 2006:
E 11 Bez poplatku

od 1. 1. 2007:
E 11 Bez časového poplatku

Užívá se spolu se značkou IP 14a nebo IP 15a a označuje úsek dálnice nebo silnice pro motorová vozidla, jehož užití není zpoplatněno časovým poplatkem.

Konec takového úseku se označuje příslušnou značkou IP 14a nebo IP 15a bez této tabulky.
Změna názvu značky: novelizační vyhláška č. 507/2006 Sb.

od 1. 1. 2007:
CZ-E11a Bez mýtného - 2007.jpg
E 11a Bez mýtného Užívá spolu se značkou IP 14a nebo IP 15a a označuje úsek dálnice nebo silnice pro motorová vozidla, jehož užití není zpoplatněno mýtným.

Konec takového úseku se označuje příslušnou značkou IP 14a nebo IP 15a bez této tabulky.
Novelizační vyhláška č. 507/2006 Sb.

od 1. 1. 2007:
CZ-E11b Bez časového poplatku a mýtného - 2007.jpg
E 11b Bez časového poplatku a mýtného Užívá se spolu se značkou IP 14a nebo IP 15a a označuje úsek dálnice nebo silnice pro motorová vozidla, jehož užití není zpoplatněno časovým poplatkem ani mýtným.

Konec takového úseku se označuje příslušnou značkou IP 14a nebo IP 15a bez této tabulky.
Novelizační vyhláška č. 507/2006 Sb.

od 21. 4. 2009:
CZ-E12 Jízda cyklistů v protisměru.jpg
od 21. 4. 2009 do 13. 9. 2010:
E 12 Jízda cyklistů v protisměru

od 14. 9. 2010:
E 12a Jízda cyklistů v protisměru

Je-li umístěna pod dopravní značkou IP 4a nebo IP 4b (jednosměrný provoz), upozorňuje řidiče, že v protisměru je povolena jízda cyklistů.

Novelizační vyhláška č. 91/2009 Sb., číslo značky změněno novelizační vyhláškou č. 247/2010 Sb.

od 14. 9. 2010:
CZ-E12b Vjezd cyklistů v protisměru povolen.jpg
E 12b Vjezd cyklistů v protisměru povolen Je-li umístěna pod dopravní značkou B 2, povoluje vjezd cyklistů v protisměru do jednosměrné pozemní komunikace.

Novelizační vyhláška č. 247/2010 Sb.

od 14. 9. 2010:
CZ-E12c Povolený směr jízdy cyklistů.jpg
E 12c Povolený směr jízdy cyklistů Za použití odpovídajících směrových šipek vyznačuje možný směr jízdy cyklistů.

Novelizační vyhláška č. 247/2010 Sb.

CZ-E12 Text.jpg do 20. 4. 2009:
E 12 Text
od 21. 4. 2009:
E 13 Text
Omezuje nebo doplňuje platnost značky, pod kterou je umístěna, vhodným nápisem, případně symbolem.

Tabulka s nápisem JEN ZÁSOBOVÁNÍ omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou a na vozidla s označením O 1, pro tato vozidla neplatí značka, pod kterou je umístěna dodatková tabulka s nápisem MIMO ZÁSOBOVÁNÍ.
Tabulka s nápisem JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vozidla vyjmenovaná jako zásobování a dále na vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž; pro tato vozidla neplatí značka, pod kterou je umístěna dodatková tabulka s nápisem MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY.
Přečíslována novelizační vyhláškou č. 91/2009 Sb.

Vodorovné dopravní značky[editovat | editovat zdroj]

Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny na pozemní komunikaci. Rozlišují se stálé a přechodné. Stálé svou barvou odpovídají vzoru v příloze vyhlášky. Přechodné vodorovné dopravní značky vyjadřující čáry nebo šipky nebo označující přechody pro chodce nebo jízdní pruhy pro cyklisty jsou vyznačeny žlutou nebo oranžovou barvou. Dočasná neplatnost vodorovných dopravních značek se vyznačuje přeškrtnutím žlutými souvislými čarami.

Vodorovné dopravní značky se rozdělují na

 • podélné čáry (V 1a až V 4),
 • příčné čáry (V 5 až V 8)
 • šipky (V 9a až V 9c)
 • označení stání a parkovišť (V 10a až V 10g). Užívají se k vyznačení dovoleného zastavení a stání a případně stanovení způsobu stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace; při stání nesmí vozidlo svým obrysem nebo nákladem přesahovat do vozovky vyznačenou plochu.
 • označení zastávek a zákazů zastavení a stání (V 11 až V 12d). Tyto vodorovné dopravní značky přerušují platnost svislých dopravních značek parkoviště (IP 11a až IP 11c, IP 11f až IP 12, IP 13b, IP 13c a IP 25a se symboly těchto značek).
 • ostatní vodorovné dopravní značky (V 12e až V 19)
Vyobrazení Číslo a název Význam, užití a poznámky
CZ-V01a Podélná čára souvislá.jpg V 1a Podélná čára souvislá Jsou-li značkou odděleny jízdní pruhy s protisměrným provozem, musí řidič jet vpravo od této značky. Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.

Na stezce pro chodce a cyklisty označené značkou C 10a se této čáry rovněž užívá pro oddělení pruhu pro chodce a pruhu pro cyklisty.

CZ-V01b Dvojitá podélná čára souvislá.jpg V 1b Dvojitá podélná čára souvislá Jsou-li značkou odděleny jízdní pruhy s protisměrným provozem, musí řidič jet vpravo od této značky. Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění.
CZ-V02a Podélná čára přerušovaná.jpg V 2a Podélná čára přerušovaná Mezery jsou dvojnásobné až čtyřnásobné délky než úsečky.

Vyznačuje zejména jízdní pruhy, smí se přejíždět při dodržení příslušných ustanovení vyplývajících z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

CZ-V02b Podélná čára přerušovaná.jpg V 2b Podélná čára přerušovaná Úsečky jsou stejné až čtyřnásobné délky než délka mezer.

Vyznačuje jízdní pruhy a předchází značce V 1a (souvislé čáře) nebo upozorňuje na nebezpečná místa (zatáčku, křižovatku apod.). Může být doplněna značkou V 9b (předběžné šipky).
Smí se přejíždět při dodržení příslušných ustanovení vyplývajících z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

CZ-V02c Dvojitá podélná čára přerušovaná.jpg V 2c Dvojitá podélná čára přerušovaná Vyznačuje jízdní pruh užívaný střídavě pro jeden i druhý směr jízdy. Není-li jízdní pruh takto užíván, má stejný význam jako značky V 2a nebo V 2b.
CZ-V03 Podélná čára souvislá doplněná čárou přerušovanou.jpg V 3 Podélná čára souvislá doplněná čárou přerušovanou Jsou-li značkou odděleny jízdní pruhy s protisměrným provozem, platí pro řidiče význam jen pravé čáry z této dvojice čar.

Jsou-li touto značkou vyznačeny jízdní pruhy v jednom směru jízdy, platí pro řidiče význam čáry bližší.

CZ-V04 Vodicí čára.jpg V 4 Vodicí čára Vyznačuje okraj vozovky.
CZ-V05 Příčná čára souvislá.jpg V 5 Příčná čára souvislá Vyznačuje hranici křižovatky. Lze ji užít i pro vyznačení místa pro zastavení vozidla v prostoru křižovatky.
CZ-V06a Příčná čára souvislá se symbolem Dej přednost v jízdě.jpg V 6a Příčná čára souvislá se symbolem „Dej přednost v jízdě!“ Vyznačuje hranici křižovatky. Lze ji užít i pro vyznačení místa pro zastavení vozidla v prostoru křižovatky.
CZ-V06b Příčná čára souvislá s nápisem STOP.jpg V 6b Příčná čára souvislá s nápisem STOP. Vyznačuje hranici křižovatky. Vyznačuje místo, kde je řidič povinen zastavit vozidlo na příkaz značky P 6 (Stůj, dej přednost v jízdě!).
CZ-V07 Přechod pro chodce.jpg V 7 Přechod pro chodce Vyznačuje místo určené pro přecházení chodců přes pozemní komunikaci.

Podle předpisů o podmínkách pro bezbariérové užívání staveb se značka doplňuje hmatovými prvky pro osoby se zrakovým postižením.
Přechodná změna místní úpravy provozu může být provedena též obrysem značky V 7.
Přes pozemní komunikaci, po které je veden provoz tramvají, lze značku vyznačit, jen pokud je provoz na takovém místě řízen světelnými signály; výjimečně a ve zvlášť odůvodněných případech lze značku vyznačit i bez splnění podmínky řízení provozu světelnými signály; vždy však musí být na pozemní komunikaci, po které je veden provoz tramvají, doplněna z obou stran nápisy „! POZOR TRAM !“.
Přerušuje platnost značky B 29 (zákaz stání), značek parkoviště IP 11a až IP 11c, IP 11f až IP 12, IP 13b, IP 13c a IP 25a se symboly těchto značek.

CZ-V08 Přejezd pro cyklisty.jpg do 13. 9. 2010:
V 8 Přejezd pro cyklisty
od 14. 9. 2010:
V 8a Přejezd pro cyklisty
Vyznačuje plochu, která je určena pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci.

Plocha může být barevně odlišena červenou barvou nebo jiným způsobem.
Přerušuje platnost značky B 29 (zákaz stání), značek parkoviště IP 11a až IP 11c, IP 11f až IP 12, IP 13b, IP 13c a IP 25a se symboly těchto značek.
Číslo značky změněno novelizační vyhláškou č. 247/2010 Sb.

od 14. 9. 2010:
CZ-V8b Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce.jpg
V 8b Přejezd pro cyklisty přimknutý k přechodu pro chodce Označuje přejezd bezprostředně sousedící s přechodem pro chodce, provedení plochy a význam jsou obdobné jako u samostatného přejezdu.

Novelizační vyhláška č. 247/2010 Sb.

CZ-V09a Směrové šipky.jpg V 9a Směrové šipky Vyznačují způsob řazení do jízdních pruhů před křižovatkou nebo místem odbočení a stanovený směr jízdy. Šipky lze užít i k potvrzení jinak stanoveného směru jízdy.

Přechodná úprava provozu může být provedena pouze obrysem značky V 9a.

CZ-V09b Předběžné šipky.jpg V 9b Předběžné šipky Vyznačují blížící se přechod podélné čáry přerušované v čáru souvislou.
CZ-V09c Předběžné šipky.jpg V 9c Předběžné šipky Vyznačují blížící se ukončení jízdního pruhu.
CZ-V10a Stání podélné.jpg V 10a Stání podélné.
CZ-V10b Stání kolmé.jpg V 10b Stání kolmé.
CZ-V10c Stání šikmé.jpg V 10c Stání šikmé.
CZ-V10d Parkovací pruh.jpg V 10d Parkovací pruh
CZ-V10e Vyhrazené parkoviště.jpg V 10e Vyhrazené parkoviště Na značce lze vhodným nápisem, například nápisem TAXI, vyznačit, pro koho je parkoviště vyhrazeno.
CZ-V10f Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou.jpg V 10f Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou Na ploše vyznačené touto značkou smí zastavit a stát pouze vozidlo označené parkovacím průkazem označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Vodorovná značka je vždy doplněna svislou značkou IP 12 „Vyhrazené parkoviště“ se symbolem zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku.
CZ-V10g Časově omezené stání.jpg V 10g Časově omezené stání Vyznačuje úsek, kde je dovoleno stání za podmínek stanovených svislou dopravní značkou. Řidič se musí řídit údaji na příslušné svislé dopravní značce nebo dodatkové tabulce.
CZ-V11a Zastávka autobusu nebo trolejbusu.jpg V 11a Zastávka autobusu nebo trolejbusu Může být provedena i v bílé barvě.

Vyznačuje prostor zastávky uvedených vozidel.
Přerušuje platnost dopravní značky B 28 (zákaz stání).

CZ-V11b Zastávka tramvaje.jpg V 11b Zastávka tramvaje Může být provedena i v bílé barvě.

Vyznačuje prostor zastávky tramvají.
Vyhláška nezmiňuje, jak se má řešit značení společné zastávky pro tramvaje a autobusy nebo trolejbusy. Přerušuje platnost dopravní značky B 28 (zákaz stání).

CZ-V12a Žlutá klikatá čára.jpg V 12a Žlutá klikatá čára Vyznačuje plochu, kde je zakázáno stání; při vyznačení plochy pro účely zásobování může být doplněna nápisy ZAS.
CZ-V12b Žluté zkřížené čáry.jpg V 12b Žluté zkřížené čáry Vyznačují plochu, na kterou řidič nesmí vjet, pokud je za touto plochou taková dopravní situace, že by byl nucen zastavit vozidlo na vyznačené ploše.

Značka přerušuje platnost svislých dopravních značek B 28 a B 29 (zákaz zastavení a stání).

CZ-V12c Zákaz zastavení.jpg V 12c Zákaz zastavení Značka může být vyznačena i na obrubníku vedle vozovky.

Vyznačuje úsek, kde je zakázáno zastavení a stání.
Přerušuje platnost svislé dopravní značky B 29 (zákaz stání).

CZ-V12d Zákaz stání.jpg V 12d Zákaz stání Značka může být vyznačena i na obrubníku vedle vozovky.

Vyznačuje úsek, kde je zakázáno stání.

CZ-V12e Bílá klikatá čára.jpg V 12e Bílá klikatá čára Předem upozorňuje na místo vyžadující zvýšenou opatrnost.
CZ-V13a Šikmé rovnoběžné čáry.jpg V 13a Šikmé rovnoběžné čáry Vyznačují plochu, do které je zakázáno vjíždět nebo nad ni nákladem zasahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci; přitom nesmějí být ohroženi ostatní účastníci provozu na pozemních komunikacích.
CZ-V13b Křivky.jpg V 13b Křivky Význam je shodný jako u V 13a.
CZ-V14 Jízdní pruh pro cyklisty.jpg V 14 Jízdní pruh pro cyklisty Vyznačuje pruh nebo stezku pro cyklisty. Šipka současně vyznačuje i stanovený směr jízdy.

Pruh nebo stezku lze v jejím průběhu rovněž vyznačit barevně odlišeným povrchem, například červenou barvou nebo odlišným provedením povrchu. Šipka a symbol jízdního kola jsou provedeny v bílé barvě.

CZ-V15 Nápis na vozovce.jpg V 15 Nápis na vozovce Vyjadřuje různé doplňující údaje, například BUS, TRAM, PRAHA, STOP, ŠKOLA, užít lze i vhodné symboly.
CZ-V16 Bezpečný odstup.jpg V 16 Bezpečný odstup Vyznačuje doporučenou vzdálenost pro vozidla jedoucí za sebou za příznivých dopravních a povětrnostních podmínek.
CZ-V17 Trojúhelníky.jpg V 17 Trojúhelníky Vyznačují nájezd na umělou nerovnost na vozovce, např. zpomalovací práh vytvořený stavební úpravou.
CZ-V18 Optická psychologická brzda.jpg V 18 Optická psychologická brzda Opticky, popřípadě i akusticky vede řidiče ke snížení rychlosti vozidla.
CZ-V19 Prostor pro cyklisty.jpg V 19 Prostor pro cyklisty Vyznačuje prostor určený pro cyklisty čekající na světelný signál „volno“.
od 14. 9. 2010:
CZ-V20 Piktogramový koridor pro cyklisty.jpg
V 20 Piktogramový koridor pro cyklisty Vyznačuje prostor a směr jízdy cyklistů a řidiče motorových vozidel upozorňuje, že se nacházejí na pozemní komunikaci se zvýšeným provozem cyklistů.

Novelizační vyhláška č. 247/2010 Sb.

Dopravní zařízení[editovat | editovat zdroj]

Vyobrazení Číslo a název Význam, užití a poznámky
CZ-Z01 Dopravní kužel.jpg Z 1 Dopravní kužel Dopravní kužely umístěné v řadě za sebou mají shodný význam jako značka V 1a (podélná čára souvislá), a to i tehdy, jsou-li umístěny na přerušované čáře. Mohou též vymezovat plochu, do které je zakázáno vjíždět.
CZ-Z02 Zábrana pro označení uzavírky.jpg Z 2 Zábrana pro označení uzavírky Vyznačuje uzavírku vozovky. Zábrany se užívá i k vyznačení (ohrazení) pracoviště.
CZ-Z03 Vodicí tabule.jpg Z 3 Vodicí tabule Usměrňuje provoz ve směru šipek a označuje zejména nebezpečnou zatáčku.

Může být i v provedení jedné šipky.
Pokud je nutno na nebezpečnou zatáčku zvlášť upozornit, může být bílá barva nahrazena retroreflexní žlutozelenou fluorescenční barvou.

CZ-Z04a Směrovací deska levá.jpg Z 4a Směrovací deska levá Usměrňuje provoz ve směru sklonu šikmých pruhů.

V odůvodněných případech může být bílá barva nahrazena retroreflexní žlutozelenou fluorescenční barvou.

CZ-Z04b Směrovací deska pravá.jpg Z 4b Směrovací deska pravá Usměrňuje provoz ve směru sklonu šikmých pruhů.

V odůvodněných případech může být bílá barva nahrazena retroreflexní žlutozelenou fluorescenční barvou.

CZ-Z04c Směrovací deska středová.jpg Z 4c Směrovací deska středová Usměrňuje provoz ve směru sklonu šikmých pruhů.

V odůvodněných případech může být bílá barva nahrazena retroreflexní žlutozelenou fluorescenční barvou.

od 21. 4. 2009:
CZ-Z04d Směrovací deska levá.jpg
Z 4d Směrovací deska levá Usměrňuje provoz ve směru šipky.

V odůvodněných případech může být bílá barva nahrazena retroreflexní žlutozelenou fluorescenční barvou.
Novelizační vyhláška č. 91/2009 Sb.

od 21. 4. 2009:
CZ-Z04e Směrovací deska pravá.jpg
Z 4e Směrovací deska pravá Usměrňuje provoz ve směru šipky.

V odůvodněných případech může být bílá barva nahrazena retroreflexní žlutozelenou fluorescenční barvou.
Novelizační vyhláška č. 91/2009 Sb.

CZ-Z05a Vodicí deska levá.jpg Z 5a Vodicí deska levá Usměrňuje provoz ve směru sklonu šikmých pruhů.
CZ-Z05b Vodicí deska pravá.jpg Z 5b Vodicí deska pravá Usměrňuje provoz ve směru sklonu šikmých pruhů.
CZ-Z05c Vodicí deska středová.jpg Z 5c Vodicí deska středová Usměrňuje provoz ve směru sklonu šikmých pruhů.
od 1. 7. 2006:
CZ-Z05d Vodicí deska středová - 2006.jpg
Z 5d Vodicí deska středová Odděluje jízdní pruhy a plní funkci podélné čáry souvislé.

Novelizační vyhláška č. 193/2006 Sb.

CZ-Z06a Velká zvýrazňující deska.jpg Z 6a Velká zvýrazňující deska Zvýrazňuje nebo nahrazuje podélnou čáru souvislou zpravidla přechodného vodorovného dopravního značení.
CZ-Z06b Malá zvýrazňující deska.jpg Z 6b Malá zvýrazňující deska Zvýrazňuje nebo nahrazuje podélnou čáru souvislou zpravidla přechodného vodorovného dopravního značení.
CZ-Z07 Pojízdná uzavírková tabule.jpg Z 7 Pojízdná uzavírková tabule Označuje krátkodobě zejména překážky provozu na pozemních komunikacích, uzavření jízdního pruhu nebo práce na pozemní komunikaci.
CZ-Z08a Zastavovací terč (pro policisty).svg Z 8a Zastavovací terč (pro policisty)
CZ-Z08b Zastavovací terč (pro jiné osoby).jpg Z 8b Zastavovací terč (pro jiné osoby)
CZ-Z08c Směrovka.jpg Z 8c Směrovka
CZ-Z09 Žluté a černé pruhy.jpg Z 9 Žluté a černé pruhy Označují trvalou překážku na pozemní komunikaci, například pilíř.
CZ-Z10 Dopravní knoflíky.jpg Z 10 Dopravní knoflíky
Dopravní knoflík (Pražský okruh, exit 3).jpg
Doplňují nebo zvýrazňují vodorovné dopravní značky.

Dopravní knoflíky doplňující podélnou čáru přerušovanou nebo vodicí čáru jsou barvy bílé, na mostech a úsecích se zvýšeným nebezpečím častého výskytu náledí lze užít i knoflíky barvy modré.
K doplnění podélné čáry přerušované oddělující průběžný pruh od odbočovacího nebo připojovacího pruhu nebo k doplnění podélné čáry přerušované v oblasti průpletového úseku lze užít knoflíky barvy zelené.
K vyjádření podélné čáry přechodného vodorovného dopravního značení lze užít sestavy dopravních knoflíků barvy žluté nebo oranžové.

CZ-Z11a Směrový sloupek.jpg Z 11a Směrový sloupek Užívá se vlevo ve směru jízdy.
CZ-Z11b Směrový sloupek.jpg Z 11b Směrový sloupek Užívá se vpravo ve směru jízdy.
CZ-Z11c Směrový sloupek.jpg Z 11c Směrový sloupek Užívá se vlevo ve směru jízdy, lze jej užít v místě připojení účelové pozemní komunikace. Může být nahrazen sloupkem Z 11g s kruhovým průřezem.
CZ-Z11d Směrový sloupek.jpg Z 11d Směrový sloupek Užívá se vpravo ve směru jízdy, lze jej užít v místě připojení účelové pozemní komunikace. Může být nahrazen sloupkem Z 11g s kruhovým průřezem.
od 21. 4. 2009:
CZ-Z11e Směrovací sloupek.jpg
Z 11e Směrovací sloupek Užívá se vlevo ve směru jízdy, lze jej užít na mostech a úsecích se zvýšeným nebezpečím náledí.

Novelizační vyhláška č. 91/2009 Sb.

od 21. 4. 2009:
CZ-Z11f Směrovací sloupek.jpg
Z 11f Směrovací sloupek Užívá se vpravo ve směru jízdy, lze jej užít na mostech a úsecích se zvýšeným nebezpečím náledí.

Novelizační vyhláška č. 91/2009 Sb.

od 21. 4. 2009:
CZ-Z11g Směrovací sloupek.jpg
Z 11g Směrovací sloupek S kruhovým průřezem. Mohou jím být nahrazeny sloupky Z 11c a Z 11g v místě připojení účelové komunikace.

Novelizační vyhláška č. 91/2009 Sb.

CZ-Z12 Krátký příčný práh.jpg Z 12 Krátký příčný práh Vytváří krátkou umělou nerovnost na vozovce (zpomalovací práh). Je zpravidla označen žlutočernými pruhy.

Dalšími dopravními zařízeními uvedenými ve vyhlášce, avšak v příloze nezobrazenými a nečíslovanými, jsou:

Vyobrazení Název Význam, užití a poznámky
Směrový sloupek na mostě, boční pohled.jpg odrazky které se umisťují v barvě oranžové vpravo a v barvě bílé vlevo ve směru jízdy
Čtyřkoly, zrcadla, v pozadí Lštění.jpg odrazové zrcadlo
Schodiště z křižovatky V křovinách - Srázná k ulici U družstva Práce.jpg zábradlí
Praha, Jinonice, podzim a svodidlo.jpg svodidla
Hradčanská a okolí 0027.JPG vodicí stěna
DOD metro Motol, Kukulova ulice.jpg vodicí práh
Rašínovo nábřeží, podélné prahy u Jiráskova náměstí (01).jpg vodicí obrubník
Strakonická, Anpralldämpfer Vecu-Stop.jpg tlumiče nárazu
Řevničov, radar.JPG zařízení pro dopravně bezpečnostní a dopravně výchovné informace
jiná dopravně bezpečnostní zařízení

Ve vyhlášce 99/1989 Sb. byl mezi dopravními zařízením jmenovaný ještě světelný výstražný majáček. Ve vyhlášce 30/2001 Sb. však již jako dopravní zařízení uveden není.

Zařízení pro provozní informace[editovat | editovat zdroj]

Vyobrazení Číslo a název Význam, užití a poznámky
CZ-I01 Nápisy.jpg I 1 Nápisy Uvádějí aktuální údaje, které jsou pro bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích významné, například nehoda, smog, doba jízdy k významnému cíli.
CZ-I02 Obsaditelnost parkoviště.jpg I 2 Obsaditelnost parkoviště Uvádí aktuální údaj o obsazenosti parkoviště, např. volno, obsazeno nebo číselný údaj vyjadřující počet volných míst na parkovišti. Zařízení může být použito i k usměrňování provozu na záchytné parkoviště.
CZ-I03 Teploměr.jpg I 3 Teploměr Uvádí aktuální teplotu vzduchu, popřípadě vozovky.

Technické požadavky[editovat | editovat zdroj]

Technické požadavky na dopravní značení byly upraveny nejprve přímo v právních předpisech, později v ČSN 01 8020. Pro svislé dopravní značení je nyní stanoví ČSN EN 12899-1, převzatá evropská norma s českým národním dodatkem. Zákon o silničním provozu stanoví závaznost těchto technických norem. Rozměrové, retroreflexní, barevné i technické vlastnosti umisťovaných dopravních značek mají být ověřeny certifikací. Technická norma dále závazně odkazuje na technické podmínky a vzorové listy schvalované ministerstvem dopravy. Konkrétně

 • TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
 • TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích
 • TP 108 Zásady pro orientační značení na cyklistických trasách
 • TP 117 Zásady pro informačně-orientační značení na pozemních komunikacích
 • TP 100 Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích
 • TP 141 Zásady pro systémy proměnného dopravního značení a zařízení pro proměnné informace na pozemních komunikacích
 • TP 118 Systém hodnocení reflexních dopravních značek
 • TP 143 Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek

Rozměry[editovat | editovat zdroj]

Vzorové listy VL 6.1 a VL 6.2 staveb pozemních komunikací, schválené odborem pozemních komunikací Ministerstva dopravy a spojů 9. 7. 2001 s účinností od 1. 8. 2001, upravují jednotné provedení svislých a vodorovných dopravních značek do detailů, nad rámec obecně závazných právních předpisů a české státní normy, která na ně odkazuje. Předchozí vzorové listy byly vydány 20. 12. 1999. Základní tvary a barvy značek a jejich symbolů stanoví vyhláška, přesné barevné odstíny a požadavky na světelně technické vlastnosti značek a typ písma stanoví ČSN. Vzorové listy stanoví v bodě 6.103 tabulku základních tvarů a rozměrů svislých dopravních značek včetně přípustných tolerancí, s tím, že pro jednotlivé druhy dopravních značek mohou být na jejich vzorovém listě stanoveny odchylky. Vzorové listy stanoví rovněž standardní výšky písma a přípustné poměry komprese (zúžení) a další typografické zásady.

Velikost (mm) Trojúhelník Kruh Čtverec Obdélník Osmiúhelník
zmenšená 700 500 --- --- ---
základní 900 700 500 500 × 700 700
zvětšená 1250 900 750 1000 × 1400 nebo 1000 × 1500 900

Zásady pro volbu velikosti dopravní značky i zásady pro umisťování dopravních značek (které by však podle zákona měla stanovit prováděcí vyhláška) stanoví Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, které vydalo Centrum dopravního výzkumu a schválilo ministerstvo dopravy jako tzv. technické podmínky TP 65 s účinností od 1. 12. 2002.[11]

Pro téměř všechny značky jsou stanoveny rozměry základní velikosti, pro většinu značek i zvětšená velikost a pro některé trojúhelníkové a kruhové i zmenšená. Zvětšená velikost je (podle čl. 3.4.4. TP 65) určena pro dálnice, pro místní komunikace I. třídy a pro ucelené tahy dalších dopravně významných komunikací, zejména směrově rozdělených; na ostatních komunikacích jen v odůvodněných případech, například při umístění nad vozovku nebo ve zvlášť nebezpečných místech. Značky základní velikosti se umisťují na silnicích I. a II. třídy, na dopravně významnějších silnicích III. třídy a dopravně význmnějších místních nebo účelových komunikacích. Značky zmenšené velikosti se umisťují na dopravně méně významných silnicích III. třídy nebo místních či účelových komunikacích. Značky přikazující dát přednost v jízdě nemají zmenšenou velikost. Značky upravující stání mohou být zmenšené i na silnicích I. a II. třídy.

Pro dopravní značky zastávky (IJa a IJb) byly původně stanoveny rozměry 500 mm, ale po upozornění na nesoulad s rozměry uvedenými v příloze ČSN 73 6425 byly dodatečnými vzorovými listy povoleny i kruhový rozměr 400 mm a čtvercový rozměr 410 mm, shodně s tehdejším zněním ČSN pro zastávky.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Jiří Šťastný: Poslanci strážníkům: Rychlost měřte, ale s cedulí Pozor, radar, idnes.cz, 3. 10. 2008
 2. Jiří Smetana: Strážníci v Brně stále neměří rychlost. Nemají značku, idnes.cz, rubrika Brno, 31. 1. 2009
 3. Dagmar Humpolíková: Cedule měření rychlosti se strážníkům do aut nevejdou, 27. 2. 2009, idnes.cz, rubrika Brno
 4. Bendl chce zrušit značku „měření rychlosti“, 2. 3. 2009
 5. a b Jan Vaca: Řidiči jsou od ledna bez dozoru, hned zrychlili, idnes.cz, 2. 3. 2009
 6. Strážníci měří rychlost jen v Praze. Ve zbytku Česka radary z ulic mizí, tn.cz, 6. 1. 2009
 7. Značky o měření rychlosti jsem nikdy nechtěl, tvrdí ministr vnitra Langer, idnes.cz, 3. 3. 2009, autoři pei (Pavel Eichler, idnes.cz) jp (Jakub Pokorný, MF Dnes)
 8. Návrh nové vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, Ministerstvo dopravy, 20. 5. 2015
 9. Řidiči se nemusí „kruháčů“ bát, přednost zůstává nezměněná, BUSportál.cz, 12. 4. 2016, pepvy
 10. Návrh novely vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ODok, vláda ČR, 14. 1. 2016
 11. Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, 2. vydání, Centrum dopravního výzkumu, 2002, ISBN 80-86502-04-X

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]