Business Process Model and Notation

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Příklad BPMN modelu

Business Process Model and Notation (BPMN) je soubor principů a pravidel, který slouží pro grafické znázorňování podnikových procesů pomocí procesních diagramů. Jinými slovy lze říci, že jde o standard pro modelování podnikových procesů. [1], [2]

BPMN je v oblasti procesního modelování vyvíjen od roku 2005. Po několika verzích se od roku 2011 prosazuje verze BPMN 2.0. V současné době je dokumentace BPMN tak dobře rozpracována, že se začínají vytvářet paterny, na jejichž základě se řeší standardní situace, které mohou nastávat během procesního řízení.

Základní informace o BPMN[editovat | editovat zdroj]

Business Process Model and Notation (BPMN) je notací pro modelování podnikových procesů, která poskytuje grafické znázornění pro specifikaci podnikových procesů z procesního diagramu (BPD). [3] Procesní diagram je založen na flowchart technologii, která je velmi podobná diagramu aktivit z Unified Modeling Language (UML). [4] V praxi je tedy diagram tvořen jakýmsi tokem aktivit, které se dějí za určitých okolností a v určitém pořadí. V tomto toku mohou také být velmi stručně, avšak přehledně, zaneseny i různé vnější okolnosti, které nemusí být součástí daných podnikových procesů, ale přesto modelované podnikové procesy přímo ovlivňují. Oproti již zmíněnému diagramu aktivit z UML pak BPMN přináší o něco lepší a přehlednější záznam právě takových vnějších aktivit, které mají přímý vliv na podnikové procesy, včetně časové dimenze.

Účelem BPMN je podpora procesního řízení, čehož mohou využít jak analytici, vývojáři tak vlastníci podnikových procesů. BPMN poskytuje notaci, která je jednoduchá a intuitivní pro vlastníky procesu, ale zároveň je schopna vyjádřit komplexitu daných procesů. BPMN od verze 2 podporuje automatizaci procesů, tzv. workflow management, za tím účelem bylo do jazyka implementována řada "programátorských" rozšíření, např. subprocesy pro ošetřování výjimek nebo rozlišování typů cyklů a paralelního zpracování, které pomohly zpřesnit zápis. Důraz na přesnost a výstižnost jazyka ale snížil jeho srozumitelnost pro neškolené čtenáře (typicky business vlastníky procesů).

Primárním cílem BPMN je poskytovat standardizovaný zápis ve snadno srozumitelné podobě pro všechny zainteresované osoby v organizaci. Mezi tyto zainteresované osoby patří podnikoví analytici, kteří vytvářejí a zdokonalují podnikové procesy, dále techničtí vývojáři zodpovědní za jejich implementaci a podnikoví manažeři, kteří je monitorují a řídí. BPMN tedy slouží jako společný jazyk, který překonává komunikační propast mezi návrhy podnikových procesů a následnou implementací.

BPMN je nerozšířenějším jazykem používaným pro popis procesů. I když existuje více standardů pro modelování podnikových procesů. [5], BPMN se stal de facto standardem, na který postupně přecházejí modelovací nástroje i aplikace podporující automatizaci procesů (exekuční stroje).

Historie a vývoj BPMN[editovat | editovat zdroj]

Specifikace BPMN 1.0 byla vyvinuta institutem BPMI (Business Process Management Institute). BPMI se v květnu 2004 sloučil s organizací OMG (Object Management Group). BPMN bylo následně vyvíjeno pod vedením OMG a během roku 2005 byla vypracována verze, kterou OMG přijalo jako standard v únoru 2006. Z této verze byla v červnu 2007 dokončena verze BPMN 1.1. O rok později v červnu 2008 byla vydána verze BPMN 1.2. Poslední aktuální verze BPMN 2.0 byla dokončena v červnu 2010 a jako oficiální specifikace byla vydána v lednu 2011. [6] Současný význam zkratky BPMN (Business Process Model and Notation) platí od verze 2; název první verze měl význam Business Process Modelling Notation. Změna významu názvu vystihuje i změnu v koncepci celého „jazyka“.

BPMN 2.0[editovat | editovat zdroj]

BPMN 2.0 si klade za cíl být jedinou notací pro tvorbu modelů podnikových procesů. Nový formát zachovává vlastnosti z předešlých verzí a díky tomu standard může zůstat pod značkou BPMN. Základními rysy BPMN 2.0 jsou:

 • Za pomocí sjednocení definice podnikových procesů BPMN a metamodelu BPDM se snaží vytvořit jednotný konzistentní jazyk
 • Pro zachování sémantické integrity byla povolena výměna modelů podnikových procesů a jejich rozložení mezi nástroji pro tvorbu procesních diagramů
 • Vlastnosti BPMN umožňují zorganizovat model tak, aby se mohl vytvořit nezávislý (samotný) nebo integrovaný model
 • Podporuje zobrazení a výměnu odlišných pohledů na procesní model, čímž umožňuje vlastníkovi procesu zaměřit se na slabá místa
 • BPMN poskytuje XML schémata sloužící pro transformaci modelů, na základě kterých rozšiřuje vlastnosti BPMN směrem k podnikovému modelovaní a podpoře rozhodování.

BPMN prvky[editovat | editovat zdroj]

Pomocí notace BPMN lze modelovat pouze podnikové procesy. Tvorba diagramů, které jsou neprocesního charakteru, jsou mimo rozsah jazyka BPMN. Jako příklad takových modelů lze uvést organizační strukturu, funkční členění a datové modelování. [7] Přestože BPMN ukazuje toky dat (zprávy) a asociace artefaktů k činnostem, nelze ho považovat za DataFlow diagram (DFD).

Jednotlivé prvky[editovat | editovat zdroj]

Pomocí BPMN vznikají jednoduché diagramy, které se skládají z omezeného počtu grafických prvků. Díky tomu je pro vlastníky procesů, vývojáře a analytiky snadné porozumět procesním tokům i samotným procesům. BPMN se rozděluje na čtyři základní kategorie, viz níže. Tyto čtyři kategorie usnadňují tvorbu jednoduchých diagramů podnikových procesů a také umožňují tvorbu nových druhů tokových objektů a artefaktů, které přispívají k lepší srozumitelnosti diagramů.

Flow objects – Tokové objekty
 • Events – Události
 • Activities – Aktivity / Činnosti
 • Gateways – Brány

Základní schéma uspořádání takových objektů by v jakékoliv části diagramu mělo být stejné: událost -> aktivita -> brána. Nikdy by nemělo docházet k situacím, kdy je přímo za sebou více událostí či aktivit. Pro paralelní či sériové řazení vícera událostí a aktivit se tak používají brány.

Connecting objects – Spojovací objekty
 • Sequence flow – Sekvenční tok
 • Message flow – Tok zpráv
 • Association – Asociace
Swim lanes – Plavecké dráhy (Kontexty)
 • Pool – Bazény (Kontext)
 • Lane – Dráhy (Oddíly kontextu)
Artifacts – Artefakty
 • Data object – Datové Objekty
 • Group – Skupiny
 • Annotation – Anotace

Tokové objekty[editovat | editovat zdroj]

Tokové objekty jsou hlavními grafickými prvky, které definují chování podnikových procesů. Lze rozlišovat tři základní skupiny prvků : události, aktivity a brány.

Události
Události BPMN 2.0

Události jsou znázorňovány kruhem a představují děj, který má přímý vliv na chod podnikových procesů. V kruhu se mohou zobrazovat různé ikony, které představují různé události například obálka představující zprávu nebo hodiny představující čas. Události lze také charakterizovat jako "catching", například přijetí zprávy spustí proces nebo je také lze charakterizovat jako "throwing", například odesláni zprávy o dokončení ukončí proces. Události v BPMN 2.0 se rozlišují na počáteční a konečné. Prakticky každá aktivita musí být vyvolána nějakou událostí, respektive každá aktivita je reakcí na nějakou událost. Pokud aktivita má vyvolat jinou aktivitu, musí aktivita napřed vyvolat nějakou událost a tato následně vyvolá aktivitu druhou.

 • Start event – Počáteční událost
Představuje spouštěč procesů, je zobrazována kruhem s jednoduchým okrajem. Muže být typu "catch" a poté se zobrazuje s vloženou ikonou (hodiny, obálka, seznam). Existují tyto počáteční událostí: none(bacis), timer, signal, parallel multiple, multiple, error, conditional, compensation.
 • End event – Konečná událost
Představuje výsledek aktivity či celého procesu. Je označován kruhem s tučným okrajem. Může být typu "throw", což je znázorněno vložením tučné ikony. Opět lze rozlišit několik typů: none(basic), terminate, signal, multiple, escalation, error, compensation, cancel.
Aktivity

Tyto prvky představují činnosti, které se odehrávají uvnitř procesu. [8] Zobrazují se pomocí obdélníku se zaoblenými rohy. Rozlišují se tyto aktivity: podproces a úloha.

Aktivita
 • Sub-process – Podproces
Používá se pro skrytí dalších úrovní podnikových procesů, u částí procesu, u kterých nechceme, aby byly v dané úrovni znázorněny. Podproces se označuje znaménkem plus u spodního okraje obdélníku se zaoblenými rohy. Po kliknutí na znaménko plus se zobrazí všechny části skrytého podprocesu. Podproces má vlastní počáteční i konečnou událost a sekvenční toky přicházející z vyšší úrovně procesu nesmí překročit hranice.
 • Task – Úlohy
Jde o druh podprocesu, ve kterém se nahlíží na všechny zahrnuté činnosti jako na celek, tudíž je dále nedělitelný. Aby bylo dosaženo cíle, musí být všechny zahrnuté činnosti dokončeny, a pokud některá zahrnutá činnost z nějakého důvodu není dokončena, musí být všechny činnosti provedeny znovu. Úlohy se znázorňují na rozdíl od podprocesů dvojitým okrajem.
Brány,[9][8]
Brány umožňují větvení a slučování toků nebo procesů v závislosti na uvedených podmínkách. Znázorňují se pomocí kosočtverce. Brány se dají rozdělit na další typy. Níže jsou uvedeny vybrané typy.
Brána
 • Exclusive – Exkluzivní
Exkluzivní brána vytváří několik cest toku procesu, ale podmínkou je, že tok procesu proběhne pouze jednou z možných cest.
 • Inclusive – Inkluzivní
Použití inkluzivních bran je vhodné tam, kde tok procesu může projít přes bránu více než jednou cestou. Po projití brány se většinou všechny cesty opět sloučí do jedné.
 • Complex – Komplexní
Komplexní bránu lze využít v případě, kdy nelze použít předchozí druhy bran a kde dochází k dělení cest v několika branách.
 • Parallel – Paralelní
Tento typ bran se používá v případě, kdy tok procesu proudí více cestami najednou
 • EventBased – Založené na události
Všechny EventBased brány fungují dle svých dalších přívlastků vesměs stejně jako výše uvedené typy. Tyto brány však navíc přímo vyvolávají nějakou událost, která je tak následně součástí podnikových procesů.

Spojovací objekty[editovat | editovat zdroj]

Spojovací objekty spojují tokové objekty, dělí se na tři typy: sekvenční tok, tok zpráv a asociace.

Spojovací objekty
Pomocí sekvenčního toku znázorňujeme posloupnost procesních toků. Zdrojem a cílem je vždy aktivita, událost nebo brána. Sekvenční tok nesmí přesahovat hranice bazénu ani podprocesu. Sekvenční tok je znázorňován plnou čarou, která je zakončena šipkou ve směru běhu procesu. Sekvenční tok může mít také na začátku zobrazen kosočtverec, který zobrazuje podmíněný tok z činnosti, pokud je sekvenční tok zobrazen se zpětným lomítkem, označuje to standardní tok, který směřuje od rozhodování nebo od činnosti s podmíněnými toky.
Tok zpráv nám říká, jaké zprávy proudí přes hranice bazénů, lze ho využít pro komunikaci v rámci dvou a více bazénů, tudíž ho nelze použít k propojení činností uvnitř jednoho bazénu. Tok zpráv se znázorňuje přerušovanou linií, která má na počátku kruh a na konci šipku ukazující směr běhu procesu.
Používá se pro připojení artefaktů nebo textu k tokovým objektům. Asociace je znázorněna tečkovanou čárou a pomocí otevřené šipky může ukazovat směr. Šipka směrem k artefaktu představuje výsledek, směrem od artefaktu představuje vstup. Asociace bez šipky nemá daný směr a je většinou spojena se sekvenčním tokem nebo tokem zpráv (toky již samy ukazují směr).
Plavecké dráhy

Plavecké dráhy / Kontexty[editovat | editovat zdroj]

Plavecké dráhy (také pojmenováno jako kontexty) slouží k organizovaní a kategorizaci činností. Lze rozlišit dva typy: bazén a dráhu.

Datové objekty
 • Pool – Bazén (Kontext)
Bazén je hlavním prvkem procesu a odděluje různé části organizace. Bazén má jednu nebo více drah, jako skutečný bazén a může být tzv. otevřený, kdy ukazuje vnitřní detaily (zobrazuje se jako obdélník s dráhami) nebo jako tzv. zhroucený, kdy naopak skrývá detaily (zobrazuje se jako prázdný obdélník - bez drah). V diagramu může být umístěn na šířku nebo na výšku.
 • Lane – Dráha (Oddíl kontextu)
Dráhy se využívají k organizaci a kategorizaci činností uvnitř bazénu na základě funkcí nebo rolí, jde o podmnožinu bazénu. Jsou zobrazovány jako obdélníky kopírující šířku bazénu. Dráhy obsahují tokové objekty spojené s dalšími objekty a artefakty.

Artefakty[editovat | editovat zdroj]

Artefakty umožňují vývojářům přidat další informace do modelu, díky tomu je model čitelnější. Lze využít třech předdefinovaných artefaktů:

 • Data objects – Datové objekty
Skupiny
Datové objekty ukazují, která data jsou nezbytná pro vykonání dané činnosti.
Anotace
Skupiny se využívají k seskupení různých aktivit, bez vlivu na samotný tok diagramu a mohou překračovat hranice bazénu. Prvek se znázorňuje obdélníkem se zaoblenými rohy a přerušovaným okrajem.
 • Annotation – Anotace
Anotace celému diagramu dodávají srozumitelnost a přehlednost

Typy BPMN modelů[editovat | editovat zdroj]

Modelování podnikových procesů se používá ke sdílení různorodých informací mezi různými uživateli. BPMN je navrženo tak, aby pokrylo široký rozsah použití a umožňuje modelování "end-to-end" procesů, což umožňuje uživateli diagramu rozlišit sekce BPMN diagramu. Existují tři základní typy podmodelů "end-to-end" BPMN modelů. Soukromé (interní) podnikové procesy, abstraktní (veřejné) procesy a spolupracující (globální) procesy :

Soukromé (vnitřní) podnikové procesy
Soukromé podnikové procesy představují vnitřní procesy organizace, které jsou obvykle nazývány workflow nebo BPM procesy. Pokud jsou v modelu využity prvky Swimmlines, tak soukromý podnikový proces bude obsažen v rámci jednoho bazénu. Sekvenční tok procesu je tudíž také obsažen v bazénu a nesmí překročit jeho hranice. Tok zpráv (Message Flow) může překročit hranice bazénu, a tím znázorňuje vzájemné působení mezi jednotlivými podnikovými procesy.
Abstraktní (veřejné) procesy
Tyto procesy představují vzájemné působení mezi soukromými podnikovými procesy a ostatními procesy nebo účastníky. Pouze ty činnosti, které komunikují mimo soukromé podnikové procesy, jsou zahrnuty do abstraktních procesů, ostatní vnitřní činnosti podnikových procesů nejsou zahrnuty v abstraktním procesu. Pomocí sekvenčních zpráv komunikuje abstraktní model s vnějším světem. Abstraktní procesy jsou obsaženy v bazénu a mohou být modelovány samostatně nebo v rámci většího diagramu BPMN, kde je zobrazena komunikace mezi činnostmi abstraktního procesu a dalšími objekty pomocí toku zpráv. Pokud je abstraktní proces ve stejném diagramu jako jemu odpovídající vnitřní podnikový proces, pak činnosti pro oba společné mohou být spojeny.
Spolupracující (globální) procesy
Spolupracující procesy zobrazují vzájemné působení mezi dvěma a více podnikovými entitami. Toto vzájemné působení je definováno jako sled činností, které představují výměnu zpráv mezi zúčastněnými objekty. Spolupracující procesy mohou být zahrnuty v bazénu a interakce odlišných podnikových objektů jsou zobrazeny jako dráhy uvnitř bazénu, v této situaci každá dráha představuje dva subjekty a směr pohybu mezi nimi. Objekty také lze zobrazit, jako dva a více abstraktních procesů, které komunikují pomocí toku zpráv. Tyto procesy mohou být modelovány jednotlivě nebo v rámci většího BPMN diagramu, kde je zobrazeno spojení mezi činnostmi spolupracujících procesů a dalšími objekty. Pokud je spolupracující proces ve stejném diagramu jako jemu odpovídající vnitřní podnikový proces, pak činností pro oba společné mohou být opět spojeny.

V rámci kombinací těchto tří podmodelů mohou být vytvářeny další typy diagramů, které mohou být modelovány pomocí jazyka BPMN. Viz níže :

 • Soukromý proces činností na vysoké úrovni(High-level)
 • Podrobný soukromý podnikový proces
 • "Tak jak je" nebo starý podnikový proces
 • "Tak jak bude" nebo nový podnikový proces
 • Podrobný soukromý podnikový proces se vzájemným působením s vnějšími objekty (nebo “Black Box” procesy)
 • Dva nebo více spolupracujících podrobných vnitřních podnikový procesů
 • Podrobný vnitřní podnikový proces se vztahem k abstraktnímu procesu
 • Podrobný vnitřní podnikový proces se vztahem k spolupracujícímu procesu
 • Dva nebo více abstraktních procesů
 • Abstraktní proces se vztahem k spolupracujícímu procesu
 • Samostatný spolupracující proces (například ebXML, BPSS nebo RosettaNet)
 • Dva a více podrobných soukromých podnikových procesů spolupracující skrze jejich abstraktní procesy a/nebo spolupracující procesy

BPMN je navrženo tak, aby bylo možné vytvořit výše zmíněné diagramy. Nicméně je důležité brát v potaz, že použití příliš mnoha typů podmodelů dohromady, jako například tři a více soukromých procesů propojených mezi sebou tokem zpráv, může působit pro někoho nesrozumitelně a nepřehledně. Proto se doporučuje, aby se tvůrce modelů zaměřil na účel procesního diagramu a podle toho zvolil vhodný typ podmodelu a v případě potřeby jejich kombinace.

Základní paterny a ukázky struktury BPMN[editovat | editovat zdroj]

BPMN cyklus[editovat | editovat zdroj]

Špatné řešení cyklu v BPMN

Cyklus a jeho tvorba je při modelování podnikových procesů častým úkolem.

Správné řešení cyklu v BMPN

V uvedeném příkladu je demonstrováno, že i při používání cyklů je potřeba stále dbát zlatého pravidla tvorby BPMN (událost -> aktivita -> brána). Pokud bychom cyklus realizovali tak, jak je uvedeno ve špatném řešení, nejen, že by navazovala aktivita na aktivitu (task 4 sám na sebe), ale ještě bychom zamezili aktualizaci parametrů pro podmínku brány mezi tasky 4 a 5. Tato aktualizace je vytvořena právě jako událost, na níž reaguje task 4.

Nástroje pro tvorbu BPMN[editovat | editovat zdroj]

Nástrojů pro tvorbu BPMN modelů existuje velké množství, některé jsou zdarma a pro některé je potřeba koupit licenci. Samozřejmě, že většina nástrojů umí daleko více modelů, než jen vytvářet BPMN. Jako další vlastnosti lze uvést tyto: tvorba dynamických diagramů, tvorba statických diagramů, generování dokumentace, verzování, generování kódu atd.

Popis vybraných nástrojů[editovat | editovat zdroj]

 • Visual Paradigm (placené)
Nástroj pro modelování všech aktuálních modelovacích standardů pro modelování podnikových procesů vyvíjený Hong Kong Institute of Vocational Education[14]. Díky rozsáhlé paletě modelovacích nástrojů a podporovaných standardů se jedná o jeden z nejvíce rozšířených nástrojů. Vizuálně se prostředí nástroje drží současných trendů. I když je nástroj placený, jeho podpora akademické obce v mnoha státech světa jej aktuálně staví do pozice jednoho z největších konkurentů nástrojů od silných vývojářských společností.
 • Visio (placené)
Aplikace Visio pochází od firmy Microsoft a lze ji nejenom použít k popisu obchodních procesů a systémů. Dané procesy lze navrhovat, dokumentovat, vizualizovat, analyzovat, a to vše pomocí diagramů, kterými jsou například vývojové diagramy obchodních procesů, síťové diagramy, diagramy pracovních postupů, databázové modely a softwarová schémata. [15]
 • Oracle Designer (placené)
Aplikace Oracle designer je produktem firmy Oracle Corp a je obsažena v balíku produktů Oracle Internet Developer Suite. Primárním úkolem nástroje Oracle designer je vývoj aplikace založené na relační databázi. Tento nástroj lze nejlépe využít při tvorbě webových a klient-server aplikací založených na databázi. Veškeré vytvořené informace si aplikace ukládá do databáze Oracle a pro funkčnost aplikace je nutné mít tuto databázi nainstalovanou. Vlastní modely a analýzy Oracle designeru jsou zaměřeny na strukturovaný návrh informačního systému. [16]
 • Power designer (placené)
Aplikace Power Designer je poměrně rozšířený nástroj a pochází od společnosti Sybase. Hlavní využití této aplikace spočívá v tvorbě nepřeberného množství modelů, jakými jsou projektování databází, projektování obchodních modelů atd. Dále lze aplikaci využít při přímém generování databází nebo zdrojových kódu v různých programovacích jazycích. Pomocí tohoto nástroje lze také využít podpory např. reverzního inženýrství, XML vývoje, znovupoužitelnost objektů, atd. [17]
 • ARPO BPMN++ Modeler (zdarma, placené)
ARPO BPMN++ Modeler je BPA nástroj s centrální repository, který je vyvíjen od roku 2006 společností KLUG Solutions k podpoře Business Process Managementu. ARPO (Advanced Repository of Process Oriented information) umožňuje modelovat a vytěžovat procesy organizace s využitím obecně uznávaných notací modelování (EPC, eEPC, VAC, BPMN). Jako datový sklad lze využívat několik typů databází: Microsoft Access,  SQL Server Express, MS SQL server nebo Oracle.  
 • TIBCO Business Studio (zdarma zkušební verze)
TIBCO Business Studio ™ je založené na standardech pro modelování business procesů. Obsahuje vývojové prostředí, které umožňuje obchodním a IT odborníkům spolupracovat na modelu, vývoji a nasazení aplikací pro obchodní procesy. Obchodní odborníci mohou rychle modelovat obchodní procesy, různé formy uživatelských rozhraní, obchodní objekty (data) a organizační struktury. Procesní modely lze simulovat a na základě toho pochopit jejich chování a vliv na podnikání. Primárním zaměřením TIBCO Business Studio je příprava procesů pro automatizaci. [18]
 • BizAgi Process Modeler (zdarma, placené)
Software pro modelování Buisness procesů, je vhodný pro začátečníky, kteří nemají s BPMN notací žádné zkušenosti. Firma BizAgi zdarma nabízí video tutorial - jak začít s BPMN. Omezením bezplatné je nedostatečná podpora týmové spolupráce, jako je verzování, řízení projektu atd. Placené služby podporují spolupráci, publikaci a především exekuci (vykonávání) procesů a řízení činnosti vč. task managemetu.
 • Enterprise Architect[19]
Software primárně určený pro modelování v UML nabízí možnosti modelovat i v řadě dalších jazyků včetně BPMN. Výhodou nástroje je poměrně nízká cena a dobré možnosti spolupráce na modelování. Nevýhodou je silné zaměření na UML a podporu vývoje software, takže nástroj není vhodný pro začátečníky a lidi z oblastí mimo IT. Úroveň grafického výstupu nedosahuje možností některých jiných nástrojů.

Další software[editovat | editovat zdroj]

Příklady diagramu BPMN[editovat | editovat zdroj]

Související články[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Business Process Model and Notation na anglické Wikipedii.

 1. Business Process Model and Notation (BPMN) [online]. Object Management Group, Inc., 2011-01-03 [cit. 2012-06-13]. [dále jen Referenční příručka ver. 2.0]. Dostupné online. (ENG) 
 2. Základní informace BPMN [online]. ronnieweb.net [cit. 2012-06-13]. [dále jen ronnieweb.net]. Dostupné online. (cz) 
 3. An XML Representation for Crew Procedures, Richard C. Simpson (2004), Final Report NASA Faculty Fellowship Program (Johnson Space Center)
 4. Process Modeling Notations and Workflow Patterns Archivováno 6. 7. 2010 na Wayback Machine, paper by Stephen A. White of IBM Corporation (2006)
 5. Business Process Modeling FAQ [online]. [cit. 2011-03-29]. Dostupné online. (anglicky) 
 6. Stephen A. White PhD, International Business Machines, and Conrad Bock, National Institute of Standards and Technology, USA. BPMN 2.0 Handbook. 3640-B3 North Federal Highway #421 Lighthouse Point FL 33064 USA: Future Strategies Inc., 2012. Dostupné online. ISBN 978-0-9849764-1-6. Kapitola The Origins of BPMN, s. 17. (ENG) 
 7. OMG. BPMN Working Draft [online]. [cit. 2012-05-01]. Dostupné online. (anglicky) [nedostupný zdroj]
 8. a b c d e f ronnieweb.net
 9. Referenční příručka ver. 2.0, str.29
 10. a b Referenční příručka ver. 2.0, str.29
 11. Referenční příručka ver. 2.0, str.34
 12. Referenční příručka ver. 2.0, str.35
 13. Referenční příručka ver. 2.0, str.30
 14. Department of Information & Communications Technology. tyict2.vtc.edu.hk [online]. [cit. 2016-06-12]. Dostupné online. 
 15. Použití CASE pro řízení IS/ICT firmy [online]. 2011-5-23 [cit. 2012-06-13]. S. 13. [dále jen Použití CASE pro řízení IS/ICT firmy]. Dostupné online. (CZ) 
 16. Použití CASE pro řízení IS/ICT firmy, str. 14
 17. Použití CASE pro řízení IS/ICT firmy, str. 15
 18. TIBCO Business Studio [online]. TIBCO Software Inc, 2000-2012 [cit. 2012-06-13]. Dostupné online. (ENG) 
 19. http://www.sparxsystems.com.au/
 20. https://www.blueworkslive.com/#!gettingStarted:overview
 21. http://www.activemodeler.com/AvantageFoundation
 22. BPMN process modeling & free modeling tool. www.ariscommunity.com [online]. [cit. 2017-01-14]. Dostupné online. 
 23. Flowchart Maker & Online Diagram Software. www.draw.io [online]. [cit. 2018-02-15]. Dostupné online. 

Zajímavé odkazy[editovat | editovat zdroj]