ArchiMate

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Proces pojistné události popsaný v ArchiMate. Archimate umožňuje modelování v různých vrstvách.

ArchiMate představuje nový přístup k podnikání a k informační architektuře. Je to otevřený a nezávislý modelovací jazyk pro podnikovou architekturu, který umožňuje popis, analýzu a vizualizaci architektury mezi obchodními doménami bezpochybným způsobem.[1] Stejně jako co klasická architektura ve stavebnictví popisuje různé aspekty výstavby a využití budovy, ArchiMate nabízí společný jazyk pro popis konstrukce a operací podnikových procesů, organizačních struktur, informačních toků, IT systémů a technické infrastruktury. Tento poznatek pomáhá zúčastněným stranám navrhnout, posoudit, a oznámit důsledky rozhodnutí a změn v rámci oblasti nebo mezi těmito oblastmi podnikání.

Definice ArchiMate[editovat | editovat zdroj]

V roce 2004 byl ArchiMate vyvinut v Holandsku, pracovní skupinou na Institutu Telematika za spolupráci s nizozemskou vládou, průmyslem a akademickou obcí. V roce 2008 bylo vlastnictví a péče o ArchiMate převedeno na organizaci The Open Group, kde se o jeho vývoj stará oddělení ArchiMate fórum.[2] The Open Group je organizace a technologicky neutrální průmyslový konsorcium s, v současné době, více než čtyři sta členských organizací. Byla založena v roce 1996, kdy se X / Open spojil s Open Software Foundation. The Open Group zahrnuje širokou škálu IT firem, stejně jako vládní agentury, například Capgemini, Fujitsu, Oracle, Hitachi, HP, Orbus Software, IBM, Kingdee, NEC, SAP, americké ministerstvo obrany, NASA a další. Poskytované služby zahrnují strategie, řízení, inovace a výzkum, normy, certifikace a vývoj testů.[3]

V únoru 2009, byl zveřejněn ArchiMate standard Archimate® 1.0 a byl oficiálně přijat jako technická norma. V únoru 2012, skupina The Open Group vydala aktualizaci a novinky ke standardu a tím vytvořili novou technickou normu Archimate® 2.0, která obsahuje některé drobné vylepšení od verze 1.0, a přidány jsou také dvě rozšíření: rozšíření „Motivace (angl. Motivation extension)“ a rozšíření „Implementace a migrace (angl. Implementation and Migration extension).“ ArchiMate nabízí mnohem komplexnější integrovaný přístup k výstavbě, provozu a údržbě architektury podnikových systémů. Hlavním cílem je překonat rozdíly mezi jednotlivými architektonickými doménami, které obvykle existují v podnikových systémech, např. mezi doménami obchodních procesů, technické a aplikační architektury.[4]

I když připomíná na jazyk UML (Unified Modeling Language), zápis ArchiMate je mnohem jednodušší a intuitivnější, jak je v současnosti používán UML 2.0. Přesto, je dostatečně expresivní jazyk a umožňuje modelování na všech úrovních, stejně jako různé aspekty organizace.[5]

Vyvinutá je široká škála softwarových nástrojů, které podporují ArchiMate jazyk (BiZZdesign, IDS Scheer, Casewise, Telelogic, a další). Klíčovým úkolem ve vývoji obecného metamodelu podnikové architektury je najít rovnováhu mezi specifičností jazyka pro jednotlivé domény architektury, a velmi obecným souborem architektonických konceptů, který odráží pohled systémů jako jednoduchý soubor propojených entit. Koncepce může být popsána na různých úrovních specializace.[5]

Konstrukce jazyka ArchiMate začala ze sady relativně obecných pojmů. Tyto pojmy byly potom specializovány na aplikaci v různých vrstvách architektury. Nejdůležitější omezení designu jazyka je to, že musí být co nejjednodušší, ale použitelný na většinu modelovacích úloh, které by podniková architektura potřebovala.[6] Nejdůležitější konstrukční omezení na jazyku, je to, že byl výslovně navržen tak, aby bylo co nejmenší, ale stále použitelné pro většinu podnikové architektury modelování úloh. Mnoho jiných jazyků, včetně UML 2.0, se snaží pokrýt co nejvíce požadavků různých uživatelů. Za účelem snadného učení a používání ArchiMate je omezen na pojmy, které jsou dostatečné pro modelování přibližně 80 % praktických příkladů.[7]

Struktura jazyka ArchiMate[editovat | editovat zdroj]

Strukturu jazyka ArchiMate lze rozdělit do tří skupin:[8]

 • Prvky aktivní struktury (angl. Active structure)
 • Prvky chování (angl. Behaviour)
 • Prvky pasivních struktur (angl. Pasive structure)

Aktivní prvky struktury jsou podnikatelské subjekty, aplikační komponenty a zařízení, které zobrazují aktuální chování, tj. „subjekty“ aktivity. Pak je chování nebo dynamický aspekt. Aktivní prvky struktury jsou přiřazeny k prvkům chování a tím ukazují, kdo nebo co způsobuje chování. Pasivní prvky struktury jsou objekty, na kterých se provádí chování. V oblasti IT organizací, na které je jazyk zaměřen, tyto objekty jsou obvykle informační nebo datové objekty, ale také to mohou byt i fyzické objekty. Tyto tři aspekty – aktivní struktura, chování, a pasivní struktura – byly inspirovány přirozeným jazykem, který ve větě má předmět (aktivní struktura), sloveso (chování), a objekt (pasivní struktura).[7]

Jazyk ArchiMate rozlišuje tři úrovně (nebo vrstvy) architektury, a to podnikovou nebo business vrstvu, aplikační a technologickou úroveň, zároveň odlišuje vnější (angl. external view) a vnitřní pohled (angl. internal view) do systému. Architektonické úrovně mohou být rozděleny do dvou úrovní, a to:

 • úroveň služeb – tzv. externí služby poskytované vrstvou dává své vnější prostředí a používají se ve vyšších vrstvách architektury,
 • prováděcí úroveň – tzv. interní služby (používané v každé vrstvě) a komponenty a vztahy mezi nimi[8]

Business vrstva[editovat | editovat zdroj]

Business vrstva (angl. Business Layer) poskytuje produkty a služby externím zákazníkům. Tyto služby a produkty jsou realizovány podnikovými procesy a provádí je hráč. Obrázek č. 3 poukazuje metamodel Business vrstvy v ArchiMate.[7] Dva typy elementů se rozlišují. První druh jsou elementy aktivní struktury, které jsou subjekty (např. podnikatelské subjekty nebo obchodní role) a provádějí chování, jako je například podnikový proces nebo funkce. Business aktéři (hráči) mohou být fyzické osoby (např. zákazníci nebo zaměstnanci), ale i skupiny lidí (organizační jednotky) a zdroje, které mají trvalé (nebo alespoň dlouhodobé) postavení v rámci organizace. Typickými příklady jsou tato oddělení a obchodní jednotky. Druhy typ jsou elementy pasivní struktury (podnikatelské objekty), které jsou manipulované chováním, jako jsou podnikové procesy nebo funkce. Pasivní subjekty (entity) představují důležité pojmy, ve kterých podnik uvažuje o doméně.[8]

Business hráč (angl. Business actor) je centrálním prvkem v aktivní struktury a může být popsán jako aktivní entita, která provozuje „chování.“ Business aktér může být individuem (např. zákazník nebo zaměstnanec), ale i skupinou lidí, nebo podnikových jednotek (např. oddělení). Business role (angl. Business role). Každý hráč může mít několik různých rolí, každá role může také přesazená různými podnikatelskými subjekty. Jedno oddělení v rámci organizace se obvykle skládá z různých stálých rolí (obvykle se střídají aktéři, kteří vykonávají tyto funkce, role v odděleních se ale nemění). ArchiMate notace díky prvkům Business spolupráci (angl. Business collaboration) kombinuje role, které nemají trvalé postavení v organizaci. Element Obchodní spolupráce je zaměřena především na určité dočasné interakce, na řadu interakcí mezi aplikacemi.[7]

Aktivní struktura se dále skládá z:

 • Business rozhraní (angl. Business interface) je přístupový bod, ve kterém je byznys služba zpřístupněna svému prostředí. Stejná služba může být nabízena prostřednictvím několika rozhraní (např. Email, telefon nebo internet). Většina modelovacích jazyků koncept byznys rozhraní nepoužívá (na rozdíl od aplikačního modelování, kde je koncept rozhraní běžný).
 • Lokace (angl. Location). Element lokace byl přidán v modernizaci technické normy na Archimate® 2.0 a je určen k modelování distribuovaných strukturních prvků. Ukazuje závislost strukturního elementu na určité místo. Nepřímo, lokace může být přiřazena k elementu chování, a tím indikovat kde se chování uskutečňuje.[6]

Elementy pasivní struktury tvoří následující prvky:[7]

 • Business objekt (angl. Business Object) představuje významné entity, které jsou důležité z obchodního hlediska. Objekty jsou pasivní prvky v tom smyslu, že neiniciují, ale realizují obchodní procesy.
 • Reprezentace (angl. Reprezentation) – prezentační forma informací, kterou uchovává business objekt. Pokud vezmeme dokument jako objekt, pak jako možné prvky prezentace mohou být HTML, PDF, grafika atd.
 • Smlouva (angl. Contract) – formální nebo neformální specifikace dohody, která stanovuje práva a povinnosti spojené s výrobkem.
 • Produkt (angl Product) – kolekce služeb a smluv, které určují vlastnosti, práva a požadavky na jejich použití. Nabízí se jako celek interním nebo externím zákazníkům
 • Hodnota (angl. Value) – reprezentuje relativní cenu, využití nebo důležitost byznys služby nebo produktu z pohledu interního nebo externího zákazníka.
 • Význam (angl. Meaning) – odborné znalostí obchodního objektu nebo jeho reprezentace v závislosti na kontextu.

Jak již bylo uvedeno v první kapitole, pojem služby hraje ústřední roli v rámci ArchiMate, služba je tzv. jedničkou funkcionality v Archimate, které daný subjekt poskytuje v jeho prostředí. Business služba (angl. Business services) je prvkem chování a může být reprezentován jako koherentní součást funkcionality, která nabízí přidanou hodnotu pro své okolí, bez ohledu na to, jak je tato funkcionalita realizovaná.[4] Lze se oprávněně domnívat, že jsou obchodní služby realizovány dalšími prvky chování. Tyto prvky jsou následující:[8]

 • Podnikový proces (angl. Business Process) – tok činností s alespoň jedním počátečním bodem, který vede k jasně definovaným výstupům.
 • Business funkce (angl. Business function) – poskytuje funkce, které mohou být užitečné pro jeden nebo více podnikových procesů.
 • Business interakce (angl. Business interaction) – chování, které se uskuteční za účasti dvou nebo více obchodních aplikací.
 • Business událost (angl. Business event) – něco, co se děje mimo prostředí a ovlivňuje business proces, business funkci nebo interakci. Business událost se v modelování nejčastěji vyskytuje jako prvek, který ovládá prvky chování.

Aplikační vrstva[editovat | editovat zdroj]

Aplikační vrstva (angl. Application Layer) podporuje podnikovou vrstvu službami, jako jsou softwarové aplikace. Nejdůležitějším elementem aplikační vrstvy je aplikační komponenta (angl. Application component). Aplikační komponenta je samostatnou součástí systému, která zapouzdřuje jeho obsah a se sadou rozhraní a umožňuje jeho funkcionalitu. Spolupráci mezi aplikačními komponentami popisuje prvek Application collaboration (angl. Application Collaboration), který lze definovat jako soubor aplikačních komponent provádějících aplikační interakce. Tento koncept byl inspirovaný kolaborací z jazyka UML. Aplikační rozhraní (angl. Application interface) je přístupový bod, jehož prostřednictvím je aplikační služba dostupná pro použití uživatelem nebo jiným aplikačním komponentám. Rozhraní se používá pro popis funkcionality aplikačních komponentů. Element aplikační rozhraní může být použit pro modelování rozhraní mezi aplikacemi, které nabízejí interní aplikační služby nebo pro popis rozhraní mezi aplikacemi a byznysem (uživatelské rozhraní), které nabízejí externí aplikační služby. V aplikační úrovni jsou definovány i elementy pasivní struktury. Datový objekt (angl. Data object) je konzistentní a nezávislý (soběstačný) informační prvek vhodný pro automatizované zpracování. Používá se podobným způsobem jako třída v jazyce UML.[8]

Prvky chování aplikační vrstvy mohou být popsány podobným způsobem, jako jsou popsány prvky chování podnikové vrstvy. Aplikační služby (angl. Application services) mohou být také rozděleny na vnější a vnitřní služby. Aplikační služby z vnějšího prostředí poskytuje jednu nebo více komponent aplikací. Aplikační služby vystavené prostředí aplikačního software, který je postaven vnitřní chování aplikací nezbytné pro dosažení jednoho nebo více aplikačních služeb. Kolektivní chování dvou nebo více částí aplikace zobrazuje prvky aplikace interakcí.[7]

Technologická vrstva[editovat | editovat zdroj]

Technologická vrstva (angl. Technology Layer) poskytuje služby v oblasti infrastruktury (např. zpracování, skladování dat nebo komunikační služby) potřebné k běhu aplikací a ten se realizuje na počítači a za pomoci komunikačního hardwaru a systémového softwaru.[7] Ke konstrukčním prvkům, které se používají v této vrstvě, se řadí:[8]

 • Uzel (angl. Node) – jedná se o aktivní prvky pro zpracování, které zpracovávají procesní artefakty, ty jsou reprezentace komponent a datových objektů. Uzly se, například, používají k modelování databázových serverů, aplikačních serverů, nebo klientských stanic.
 • Infrastrukturní rozhraní (angl. Interface Infrastructure) – je to přístupový bod, jehož prostřednictvím jsou služby infrastruktury nabízeny uzlem dostupné jiným uzlům nebo aplikačním komponentám.
 • Zařízení (angl. Device) je definováno jako hardwarový prostředek, na kterém mohou být artefakty uloženy nebo nasazeny pro zpracování. Zařízení je specializací uzlu, který reprezentuje fyzický zdroj se schopností zpracování úloh a dat. Tento element je nejčastěji používán pro modelování hardwarových systémů, mezi které patří např. PC nebo směrovače. Zařízení mohou být kompozitní, tj. skládat se z dílčích zařízení.
 • Systémový software (angl. System Software) je specializovaná forma uzlu, která je použita k modelování programového prostředí (angl. Software environment), na kterých běží artefakty. Jsou to např. operační systémy a aplikační server JEE, databázový systém aj. Obvykle, systémový software, v kombinaci se zařízením, které představuje hardwarové zařízení, vytváří rodičovský uzel.
 • Komunikační cesta (Angl. Communication Path) představuje spojení mezi dvěma nebo více uzly, přes které si tyto uzly vyměňují údaje. Komunikační kanál je použit pro modelování logických komunikačních vztahů mezi uzly. Komunikační cesta je realizována jedním nebo více sítěmi, které představují fyzické komunikační spojení. Komunikační vlastnosti (např, bandwidth, latence) komunikačních cest jsou agregované z těchto základních sítí.
 • Network (angl. Network) je prostředkem komunikace mezi dvěma nebo více zařízeními. Představuje fyzickou komunikační infrastrukturu. Nejjednodušší síť je přímým spojením mezi dvěma zařízeními. Typicky spojuje několik komunikačních cest.
 • Artefakt (angl. Artefakt) je fyzickou částí informací, která je použita nebo vytvořená v procesu vývoje softwaru, nebo jde o nasazení a provoz systému. Je to znázorněno v podobě souboru, datového objektu nebo komponenty aplikace.
Zobrazení modelu ArchiMate Architectural Framework.

Pohledy ArchiMate[editovat | editovat zdroj]

Základní pojmy jazyka ArchiMate (Lankhorst, 2013).

Pohled (hledisko, angl. viewpoint), v nástroji ArchiMate je výběr vhodných podmnožin ArchiMate konceptů a jejich vztahů, které byly vyvinuty na základě praktických zkušeností a prezentuje jeho architekturu prostřednictvím různých schémat.[7] Některé z těchto pohledů mají rozsah omezen jen na jednu vrstvu. Jako příklad můžeme uvést: pohled podnikové funkce a podnikové procesy, které poukazují na dva důležité pohledy na podnikové chování; pohled organizace ukazuje strukturu společnosti ve smyslu jejího oddělení, vkladů, atd. Pohled informační struktury popisuje použité informace a údaje, pohled aplikační struktury, chování a spolupráce zobrazuje aplikace, komponenty a jejich vzájemné vztahy; pohled infrastruktury zobrazuje strukturu a platformu, která je základem pro informační systém té společnosti (např. síťová zařízení a systémový software). Některé pohledy mohou být propojeny několika vrstvami a / nebo zobrazeními; Pohled kolegu a produktu spojuje podnikový systém s okolím; Pohled použití aplikaci propojuje aplikace a jejich používání, např. v podnikových procesech; Pohled pořadí ukazuje způsob, jakým jsou aplikace mapovány na základní infrastruktuře.[7]

Pro prezentaci architektury podnikového systému ze všech možných pohledů, přístroj ArchiMate uvádí 27 základních pohledů, které jsou vyvinuty na základě praktických zkušeností:

 • Úvodní pohled (angl. Introductory viewpoint),
 • Organizační pohled (angl. Organization viewpoint),
 • Pohled spolupráce aktérů (angl. Actor Co-operation Viewpoint),
 • Pohled podnikových funkcí (angl. Business Function viewpoint),
 • Pohled podnikových procesů (angl. Business Process viewpoint),
 • Pohled spolupráce podnikových procesů (angl. Business Process Co-operation viewpoint),
 • Pohled produktů (angl. Product viewpoint),
 • Pohled chování aplikací (angl. Application Behavior viewpoint),
 • Pohled spolupráce aplikací (angl. Application Co-operation viewpoint),
 • Pohled struktury aplikací (angl. Application Structure viewpoint),
 • Pohled využití aplikací (angl. Application Usage viewpoint),
 • Pohled infrastruktury (angl. Infrastructure viewpoint),
 • Pohled využití infrastruktury (angl. Infrastructure Usage viewpoint),
 • Pohled implementace a nasazení (angl. Implementation and Deployment viewpoint),
 • Pohled informační struktury (angl. Information Structure viewpoint),
 • Pohled realizace služeb (angl. Service Realization viewpoint),
 • Pohled vrstev (angl. Layered viewpoint),
 • Integrovaný pohled (angl. Landscape Map viewpoint),
 • Pohled zúčastněných stran (angl. Stakeholder viewpoint),
 • Pohled realizace cílů (angl. Goal Realization viewpoint),
 • Pohled přispívání k cíli (angl. Goal Contribution viewpoint),
 • Pohled zásad (angl. Principles viewpoint),
 • Pohled realizace požadavků (angl. Requirements Realization viewpoint),
 • Pohled motivace (angl. Motivatin viewpoint),
 • Projektový pohled (angl. Project viewpoint),
 • Pohled migrace (angl. Migration viewpoint),
 • Pohled implementace a migrace (angl. Implementation and Migration viewpoint)

S celou řadou softwarových nástrojů, které podporují ArchiMate jazyk, velmi snadno umíme vytvořit vlastní aspekt, v závislosti na přání zúčastněných stran a specifika podnikového systému společnosti.

Nástroje ArchiMate[editovat | editovat zdroj]

Existuje několik nástrojů jazyka ArchiMate, které si zde, v této kapitole, alespoň v základních obrysech představíme. Nejprve popíšeme Enterprise Architect. Jedná se o silný a robustní modelovací nástroj sloužící k modelování, vyvinutý společností Sparx. Enterprise Architect umožňuje generování kódu pro různé programovací jazyky, modelování dat, týmovou spolupráci. Jeden ze široké škály přístupných modelovacích jazyků je i ArchiMate. Enterprise Architect není bezplatný, existují různé typy licencí a také ta edukační se platí.[9]

Dalším nástrojem je BIZZdesign Architect. Nástroj Architect je nezávislým specializovaným softwarovým nástrojem k modelování v jazyce Archimate. Vyvinula ho společnost BiZZdesign, která nabízí široké spektrum softwarových řešení a školení pro správu podnikových systémů. Nástroj je možné používat na operačních systémech Microsoft Windows.[10]

Kromě základní funkce modelování v jazyce ArchiMate, Architect také nabízí některé pokročilé funkce, které konkurenční nástroje nenabízejí.

Nástroj Architect také umožňuje:[10]

 • Modelování produktů, služeb, podnikových funkcí, aplikací, infrastruktury a dat, s modelovacím jazykem ArchiMate,
 • Vytváření široké škály pohledů,
 • Analýza dopadu změn a možnost definování vlastních analýz,
 • Vizualizace změn v architektuře v čase (tzv. Roadmapping),
 • Zveřejnění architektury ve formátu, který je čitelný internetovým prohlížečem,
 • Import a export dat pomocí standardů, jako je XMI, XML, Excel, Visio,
 • Podpora více uživatelů,
 • Modelování a vizualizace podnikové architektury s jinými přístupy (TOGAF, Zachman, Tapschott, DYA® a IAF).

Na druhé straně se však tento nástroj pojí s určitými slabými stránkami. Především se jedná o zpoplatněný nástroj s drahou licencí. Navíc funguje pouze na operačním systému Windows. Již byla ze strany BiZZdesign zrušena podpora, přičemž existují levnější konkurenční softwary podobného typu. V neposlední řadě se zmíníme o posledním nástroji Archi. Ten představuje samostatný nástroj, který je speciálně vyvinut pro jazyk ArchiMate. Je to Open source řešení, které je psané v jazyce Java, což znamená, že není závislé na platformě a může se používat na operačních systémech Windows, Mac OS X a Linux. Vyvíjen je na Univerzitě Boston, v rámci Institutu pro edukační kybernetiku a financovala ho organizace JISC (Joint Information Systems Committee).[1]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. a b BEAUVOIR, Phil. Archi | Open Source ArchiMate Modelling Tool. www.archimatetool.com [online]. [cit. 2018-06-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. ANDREW,, Josey,. ArchiMate® 3.0.1 : a pocket guide. Fourth edition. vyd. Zaltbommel: [s.n.] 1 online resource s. Dostupné online. ISBN 9789401802321, ISBN 9401802327. 
 3. Subject Areas | The Open Group. www.opengroup.org [online]. [cit. 2018-06-13]. Dostupné online. (anglicky) 
 4. a b Enterprise architecture at work : modelling, communication, and analysis. Berlin: Springer 1 online resource (xviii, 334 pages) s. Dostupné online. ISBN 3540243712, ISBN 9783540243717. 
 5. a b GROUP., Open. ArchiMate 1.0 specification. 1st ed. vyd. Zaltbommel: Van Haren Pub XVIII, 140 p. s. Dostupné online. ISBN 9789087535025, ISBN 9087535023. 
 6. a b Advances in government enterprise architecture. Hershey, PA: Information Science Reference 1 online resource (xxvi, 474 pages) s. Dostupné online. ISBN 9781605660691, ISBN 1605660698. 
 7. a b c d e f g h i GROUP., The Open. ArchiMate 2.0 specification : Open Group Standard. 1st ed. vyd. Zaltbommel: Van Haren Publishing XX, 194 p. s. Dostupné online. ISBN 9789087536923, ISBN 9087536925. 
 8. a b c d e f ANDREW,, Josey,. ArchiMate® 3.0.1 : a pocket guide. Fourth edition. vyd. Zaltbommel: [s.n.] 1 online resource s. Dostupné online. ISBN 9789401802321, ISBN 9401802327. 
 9. Enterprise Architect - UML Design Tools and UML CASE tools for software development. sparxsystems.com [online]. [cit. 2018-06-13]. Dostupné online. 
 10. a b Business Process Management - BiZZdesign Enterprise Architecture and Business Process Management Software. BiZZdesign Enterprise Architecture and Business Process Management Software. Dostupné online [cit. 2018-06-13]. (anglicky) 

Další čtení[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]