ArchiMate

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Základní architektura jazyka ArchiMate

ArchiMate je standardizovaný modelovací jazyk, sloužící primárně pro účely zobrazení, popisu a pro následnou analýzu podnikové architektury.[1][2] Jazyk umožňuje vizualizovat různé pohledy na daný informační či jiný podnikový systém.[3] Základní principy ArchiMate nalézáme v jazyce Unified Modeling Language.[4] Terminologie jazyka ArchiMate má velmi blízko k frameworku TOGAF.[5] Vztah ArchiMate a TOGAF lze definovat i způsobem, kdy ArchiMate dává odpověď na otázku "jak", zatímco TOGAF odpovídá na otázku "co". Na ArchiMate vlastní ochrannou známku soukromá společnost The Open Group.[6]

Základní principy jazyka ArchiMate[editovat | editovat zdroj]

ArchiMate se skládá ze dvou základních principiálních komponent (tzv. ArchiMate core):[7]

 • Vrstvy
 • Aspekty

Vrstvy[editovat | editovat zdroj]

Popisují jednotlivé části architektury. Archimate rozlišuje tyto Business vrstva, Aplikační vrstva a Technologická vrstva. Přičemž základní princip fungování je takový, že by nižší vrstva vždy měla podporovat vrstvu vyšší, tedy Technologická vrstva by měla podporovat Aplikační vrstvu a Aplikační vrstva by měla podporovat Business vrstvu.

Business vrstva[editovat | editovat zdroj]

Business vrstva jazyka ArchiMate zobrazuje produkty nabízené zákazníkům, jednotlivé podnikové procesy, či role, aktéry nebo objekty vystupující v těchto procesech.[8][9][10]

Aplikační vrstva[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o vrstvu sloužící k podpoře Business vrstvy a jde o datové a aplikační komponenty, např. ve formě aplikační služby, či datového objektu.[8][9][11]

Technologická vrstva[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o vrstvu, která slouží k podpoře Aplikační vrstvy a zabývá se technickými a infrastrukturními prvky systému. Např. softwarem, datovými toky, či servery.[8][12]

Aspekty[editovat | editovat zdroj]

Aktivní strukturální aspekt[editovat | editovat zdroj]

Aktivní strukturální aspekt (angl. Active structure aspect) zastupuje strukturální elementy, které vykonávají určité chování v daném systému. Elementy tohoto typu jsou označovány jako elementy "aktivní". Jedná se např. o role, komponenty, či hardware.[8][9][13]

Strukturální aspekt chování[editovat | editovat zdroj]

Strukturální aspekt chování (angl. Behavior Aspect) zastupuje chování aktivních strukturálních prvků. Toto chování je přiřazeno danému aktivnímu strukturálnímu prvku.[8][9][14]

Pasivní strukturální aspekt[editovat | editovat zdroj]

Pasivní strukturální aspekt (angl. Passive structure aspect) zastupuje konkrétní objekty, na které má být provedeno chování aktivního elementu. Jedná se např. o datové objekty nebo business objekty.[8][9][15]

Základní prvky jazyka ArchiMate[editovat | editovat zdroj]

V této kapitole budou popsány základní prvky jazyka ArchiMate. Základní prvky ArchiMate jsou tedy následující:[16]

 • Element - jedná se o základní prvek jazyka ArchiMate, který slouží k popisu struktury nebo chování.
 • Vazba - další důležitý prvek jazyka Archimate. Vazby definují vztahy mezi jednotlivými elementy. V praxi rozlišujeme několik druhů vazeb, např. dynamické, definující závislosti, či strukturální.
 • Atribut - atribut definuje určité vlastnosti daných elementů, či vazeb.
 • Koncept - koncept je na obecné úrovni název elementu, či vazby.
 • Vrstva - vrstva definuje úroveň abstrakce, která může být v rámci daného modelu namodelována.
 • Aspekt - aspekt popisuje charakteristiku daného elementu, z pohledu různých stakeholderů.


Vazby[editovat | editovat zdroj]

Jak již bylo řečeno v předcházející kapitole, vazby určují vztahy mezi jednotlivými elementy modelu. Rozlišujeme tyto druhy vazeb - strukturální, dynamické, definující závislosti a jiné.[17]

Strukturální vazby[editovat | editovat zdroj]

 • Realizace - entita hraje zcela zásadní úlohu při realizaci, provádění činnosti, či dosažení cílů jiné entity.[17][18]
 • Přiřazení - tento druh strukturální vazby přiřazuje určité chování jinému aktivnímu elementu.
 • Agregace - agregace podává v modelu informaci, že daný element se skládá z více jiných elementů.

Vazby definující závislost[editovat | editovat zdroj]

 • Vliv - tento typ vazby slouží k zaznamenání situace, kdy jeden element ovlivňuje druhý element a to např. k dosažení nějakého cíle.[17]
 • Přístup - pomocí této vazby lze zaznamenat situaci, kdy element typu "chování" může ovlivňovat jiný, pasivní element.
 • Serving - tato vazba slouží ke znázornění situace, kdy jeden element poskytuje službu (slouží) jinému elementu. Používá se např. v rámci architektury orientované na služby, tzv. SOA (angl. Service Oriented Architecture) kdy jeden systém poskytuje službu jinému systému.

Dynamické vazby[editovat | editovat zdroj]

 • Tok - tato vazba znázorňuje přenos mezi dvěma elementy. Může se jednat o datový přenos, informační přenos, či finanční tok.[17]
 • Přechod - tento typ vazby popisuje pořadí jednotlivých činností mezi elementy. Obecně platí, že předcházející činnost musí být ukončena, aby mohla začít následující činnost. Jedná se tedy o situaci, kdy je určitá činnost "triggerována" (spouštěna) jinou činností.

Jiné[editovat | editovat zdroj]

 • Specializace - tato vazba popisuje situaci, kdy je jeden element určitou speciální variantou jiného elementu.[17]
 • Asociace - tento druh vazby se zpravidla užívá v případech, kdy je nutné vyjádřit vztah mezi elementy a nelze použít jinou vazbu.
 • Spojení - tato vazba se užívá v případě, kdy je třeba propojit dvě vazby stejného typu. Může být typu OR (nebo) nebo AND (a zároveň). Tento typ vazby se užívá např. pro synchronizaci business procesů.

Elementy[editovat | editovat zdroj]

Elementy v business vrstvě[editovat | editovat zdroj]

 • Aktér - jedná se o element, který je schopen určitého druhu chování. Např. dodavatel, či odběratel.[19]
 • Role - popisuje úlohu, či specifickou formu chování, ke které je aktér přiřazen. Např. se může jednat o business funkci.
 • Business kolaborace - spojuje dva nebo více aktérů nebo rolí, které musí spolupracovat, aby bylo dosaženo cíle. Např. projektový tým.
 • Business interface - jde o kanál, skrze který je business služba dostupná z okolního prostředí.
 • Business proces - znázorňuje posloupnost akcí, které musí být provedeny, aby bylo dosaženo požadovaného cílového výstupu.
 • Business funkce - znázorňuje množinu chování, která je definována na základě určité oblasti, či zdroje.
 • Business interakce - představuje chování, které je společné pro více business rolí.
 • Business událost - znázorňuje změnu stavu. Např. faktura vystavena.
 • Business služba - popisuje funkcionalitu, vystavenou entitou do okolního prostředí.
 • Business objekt - zobrazuje data, informace, či hmotné předměty v dané business doméně.

Elementy v aplikační vrstvě[editovat | editovat zdroj]

 • Aplikační komponenta - zobrazuje funkcionalitu dané aplikační domény. Udržuje své chování a data a vystavuje do okolí své služby skrze rozhraní.[20]
 • Aplikační rozhraní - zobrazuje způsob distribuce určité aplikační funkcionality do okolí ostatním elementům.
 • Aplikační kolaborace - popisuje spojení dvou a více aplikačních komponent za účelem dosažení určitého cíle.
 • Aplikační interakce - znázorňuje to konkrétní chování, prováděné aplikační kolaborací.
 • Aplikační funkce - zobrazuje aplikační funkcionalitu, či chování, některé aplikační komponenty.
 • Aplikační služba - popisuje jednoznačně definované chování, které je vystaveno do okolí.
 • Aplikační proces - představuje posloupnost akcí na aplikační úrovni, které musí být provedeny pro dosažení cíle.
 • Aplikační událost - reprezentuje změnu stavu na aplikační doméně.

Elementy v technologické vrstvě[editovat | editovat zdroj]

 • Uzel- technologický uzel (nebo také node) reprezentuje fyzický, či informační zdroj, který je schopný manipulace nebo interakce s jinými fyzickými, či informačními[21] zdroji. Entita tohoto typu může představovat hardware nebo software.
 • Zařízení- jedná se o jakousi specializaci předešlého elementu, kdy zařízení (nebo také device) představuje fyzický zdroj, na kterém může být uchováván software a na kterém může být tento software spouštěn. Může se jednat o PC, či tablet.
 • Software - i zde se jedná o specializaci elementu node. Zobrazuje softwarové prostředí, ve kterém mohou být spuštěny, či ukládány artefakty.
 • Technologická kolaborace - reprezentuje agregaci dvou a více nodů, které spolu spolupracují za účelem dosažení určitého cíle. Tato forma spolupráce je zpravidla definována pomocí technologické interakce
 • Technologické rozhraní - představuje přístupový bod, ve kterém je daná technologická služba, kterou nabízí technologický node, přístupná pro okolí.
 • Cesta - znázorňuje spojení dvou a více technologických nodů, které si spolu mohou vyměňovat např. data.
 • Komunikační síť - vyobrazuje integraci dvou a více zařízení, za účelem posílání, routování, či přijímání dat.
 • Technologická funkce - popisuje chování, které může být prováděno jednotlivými technologickými nody.
 • Technologický proces - reprezentuje posloupnost akcí, které musí být vykonány nodem, v daném pořadí, pro dosažení požadovaného výstupu.
 • Technologická interakce - slouží k popisu společného chování prováděného kolaborací.
 • Technologická událost - je takové chování, které má za následek změnu stavu na technologické úrovni.
 • Technologická služba - popisuje určité chování, které je vystaveno do technologické infrastruktury. Tato služba, tedy funkcionalita technologického nodu, je dostupná prostřednictvím technologického rozhraní.
 • Technologický objekt - představuje fyzický objekt, se kterým se zachází v rámci technologické infrastruktury.
 • Technologický artifakt - je specializací technologického objektu, který představuje určitý výstup, např. zdrojový kód, nebo soubor.

Pohledy ArchiMate[editovat | editovat zdroj]

Pohled je jeden z nejdůležitějších koncpetů jazyka ArchiMate. Jedná se o konkrétní pohled na určitou část architektury nebo celou architekturu jako celek. Pohled má formu diagramu, který je tvořen elementy a vztahy mezi nimi a zakresluje se s ohledem na konkrétního stakeholdera. Dle oficiální ArchiMate 3.0.1 specifikace existují základní pohledy.[22] Některé z těchto pohledů mohou být omezeny pouze na jednu vrstvu, jiné mohou sledovat vrstev více. Základní rozdělení pohledů je do těchto 4 skupin:

 • Základní pohledy
 • Motivační pohledy
 • Strategické pohledy
 • Implementační a migrační pohledy

Základní pohledy[editovat | editovat zdroj]

Využívají koncepty ze všech tří vrstev, tedy z Aplikační, Business i Technologické vrstvy.[22][23]

 • Úvodní pohled - sleduje základní principy podnikové architektury
 • Organizační pohled - prezentuje organizační strukturu
 • Pohled spolupráce podnikových procesů - prezentuje tok klíčových business procesů podniku
 • Produktový pohled - tento pohled je zaměřen na produkt
 • Pohled spolupráce aplikací - tento pohled prezentuje informační toky mezi jednotlivými aplikacemi
 • Pohled využití aplikací - pohled zaměřen na spolupráci a využití aplikací a jejich podporu business procesů
 • Pohled implementace a nasazení - zaměřen na realizaci a implementaci aplikací v rámci infrastruktury
 • Technologický pohled - zobrazuje jak jsou aplikace podporovány hardwarovou a softwarovou infrastrukturou
 • Pohled užití technologie - tento pohled rozvíjí předešlý pohled a je zaměřen více analyticky
 • Pohled informační struktury - popisuje jak jsou informace z business vrstvy prezentována na aplikační úrovni
 • Pohled realizace služeb - pohled popisuje jak jsou realizovány business služby
 • Fyzický pohled - tento pohled sleduje vybavení, které manipuluje s daty nebo s materiálem
 • Pohled vrstev - tento pohled sleduje všechny vrstvy podniku

Motivační pohledy[editovat | editovat zdroj]

Sledují motivační koncepty napříč podnikovou architekturou[22][23]

 • Pohled zúčastněných stran - tento pohled sleduje pohled na architekturu všech zúčastněných stran
 • Pohled realizace cílů - tento pohled sleduje vztah základních cílů podniku ke specifičtějším cílům
 • Pohled požadavků - tento pohled sleduje realizaci požadavků
 • Motivační pohled - tento pohled sleduje motivační aspekty zúčastněných stran

Strategické pohledy[editovat | editovat zdroj]

Sledují strategické aspekty napříč podnikovou architekturou[22][23]

 • Strategický pohled - sleduje odpovědnosti uvnitř podnikové architektury
 • Pohled realizace výstupů - tento pohled je zaměřen na sledování základních business výstupů
 • Pohled zdrojů - tento pohled sleduje zdroje napříč podnikovou architekturou

Implementační a migrační pohledy[editovat | editovat zdroj]

Sledují změnové aspekty napříč podnikovou architekturou[22][23]

 • Projektový pohled - tento pohled je zaměřen na projektové změny
 • Migrační pohled - tento pohled sleduje přechod z existující architektury do požadované architektury
 • Implementační a migrační pohled - tento pohled sleduje programy a projekty ve vztahu k podnikové architektuře, kterou rozvíjí

Nástroje pro modelování[editovat | editovat zdroj]

V současnosti existuje celá řada nástrojů pro modelování v jazyce ArchiMate. Mezi nejznámější patří Visual Paradigm, BiZZdesign nebo Enterprise Architect.[24][25][26]

Enterprise Architect[editovat | editovat zdroj]

Jedná se o robustní a komplexní grafický nástroj pro analýzu a návrh podnikových systémů, se zaměřením na celý životní cyklus daného systému. Enterprise Architect rovněž podporuje správu systémové dokumentace a podporu při tvorbě programového kódu. V praxi je nejčastěji využíván IT analytiky, Business analytiky, Solution architekty, či Enterprise architekty.Tento nástroj je vyvíjen společností SPARX Systems.[27][28]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Archi – Open Source ArchiMate Modelling [online]. [cit. 2019-05-23]. Dostupné online. (anglicky) 
 2. ArchiMate Quick Guide. archimatetool.gitbook.io [online]. [cit. 2019-05-23]. Dostupné online. 
 3. ArchiMate® 3.0.1 Specification. pubs.opengroup.org [online]. [cit. 2019-05-18]. Dostupné online. 
 4. Archimate vs. UML – Weblog. weblog.tiagoperes.eu [online]. [cit. 2019-05-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 5. EVERNDEN, Roger. Good e-Learning Blog [online]. 2016-07-04 [cit. 2019-05-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 6. ArchiMate® 3.0.1 Specification. pubs.opengroup.org [online]. [cit. 2019-05-18]. Dostupné online. 
 7. ArchiMate - The Core Framework. archimatetool.gitbook.io [online]. [cit. 2019-05-23]. Dostupné online. 
 8. a b c d e f ArchiMate® 3.0.1 Specification. pubs.opengroup.org [online]. [cit. 2019-05-18]. Dostupné online. 
 9. a b c d e ArchiMate Resources for FREE [online]. 2018-02-09 [cit. 2019-05-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 10. ArchiMate - Business Layer. archimatetool.gitbook.io [online]. [cit. 2019-05-23]. Dostupné online. 
 11. ArchiMate - Application Layer. archimatetool.gitbook.io [online]. [cit. 2019-05-23]. Dostupné online. 
 12. ArchiMate - Technology Layer. archimatetool.gitbook.io [online]. [cit. 2019-05-23]. Dostupné online. 
 13. ArchiMate - Active Structure Elements. archimatetool.gitbook.io [online]. [cit. 2019-05-23]. Dostupné online. 
 14. ArchiMate - Behaviour Elements. archimatetool.gitbook.io [online]. [cit. 2019-05-23]. Dostupné online. 
 15. ArchiMate - Passive Structure Elements. archimatetool.gitbook.io [online]. [cit. 2019-05-23]. Dostupné online. 
 16. ArchiMate® 3.0.1 Specification. pubs.opengroup.org [online]. [cit. 2019-05-19]. Dostupné online. 
 17. a b c d e ArchiMate® 3.0.1 Specification. pubs.opengroup.org [online]. [cit. 2019-05-19]. Dostupné online. 
 18. ArchiMate - Relationships. archimatetool.gitbook.io [online]. [cit. 2019-05-23]. Dostupné online. 
 19. ArchiMate® 3.0.1 Specification. pubs.opengroup.org [online]. [cit. 2019-05-19]. Dostupné online. 
 20. ArchiMate® 3.0.1 Specification. pubs.opengroup.org [online]. [cit. 2019-05-19]. Dostupné online. 
 21. ArchiMate® 3.0.1 Specification. pubs.opengroup.org [online]. [cit. 2019-05-20]. Dostupné online. 
 22. a b c d e Full ArchiMate Viewpoints Guide (Examples Included). www.visual-paradigm.com [online]. [cit. 2019-05-20]. Dostupné online. 
 23. a b c d Views & Viewpoints 3.0 – ArchiMate Viewpoint Set – IasaGlobal [online]. [cit. 2019-05-20]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-01-01. (anglicky) 
 24. Best ArchiMate Software. www.visual-paradigm.com [online]. [cit. 2019-05-20]. Dostupné online. 
 25. BiZZdesign Enterprise Architecture and Business Process Management Software. BiZZdesign Enterprise Architecture and Business Process Management Software [online]. [cit. 2019-05-20]. Dostupné online. (anglicky) 
 26. Full Lifecycle Modeling for Business, Software and Systems | Sparx Systems. sparxsystems.com [online]. [cit. 2019-05-20]. Dostupné online. 
 27. Full Lifecycle Modeling for Business, Software and Systems | Sparx Systems. sparxsystems.com [online]. [cit. 2019-05-21]. Dostupné online. 
 28. LBMS. LBMS [online]. [cit. 2019-05-21]. Dostupné online. (česky) 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]