Živnostenský úřad

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Rozdělení živnostenských úřadů[editovat | editovat zdroj]

 1. obecní živnostenské úřady (kterými jsou odbory obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a na území hl. m. Prahy živnostenské odbory úřadů městských částí určených Statutem hl. m. Prahy
 2. krajské živnostenské úřady (kterými jsou odbory krajských úřadů a na území hl. m. Prahy živnostenský odbor Magistrátu hl. m. Prahy
 3. Živnostenský úřad České republiky (do doby zřízení vykonává jeho působnost Ministerstvo průmyslu a obchodu)

Působnost živnostenských úřadů[editovat | editovat zdroj]

Obecní živnostenský úřad[editovat | editovat zdroj]

Vykonává činnosti:

 • v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů), např.
  • přijímá ohlášení živností a žádosti o koncesi (živnostenské oprávnění)
  • vydává výpisy z živnostenského rejstříku, vydává rozhodnutí o tom, že ohlašovatel nesplnil podmínky pro vznik živnostenského oprávnění, o udělení nebo zamítnutí koncese
  • rozhodnuje o zrušení živnostenského oprávnění (na žádost podnikatele, sankčně, nastanou-li překážky provozování živnosti)
  • je provozovatelem živnostenského rejstříku (zapisuje do něj údaje)
  • plní funkci centrálního registračního místa:
   • přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení podle zákona o správě daní a předpisů od osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění
   • přijímá oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění
   • přijímá oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním pojišťovnám od fyzických osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění
  • provádí živnostenskou kontrolu (podle živnostenského zákona)
  • kontroluje dodržování povinností při značení lihu a nakládání s lihem podle zákona upravujícího povinné značení lihu, pokud porušení těchto povinností zjistí při výkonu své jiné působnosti
  • kontroluje dodržování povinností při značení tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně
  • kontroluje dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků podle zákona upravujícího spotřební daně
 • provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 9 až 13, § 14a až 16 a § 18 zákona o ochraně spotřebitele (z.č. 634/1992 Sb.) v oblasti obchodu a služeb
 • provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
 • ukládá pokuty za porušení povinností uvedených ve výše uvedených zákonech
 • dohlíží na plnění povinností (týkají-li se tyto povinnosti provozovatele cestovní kanceláře nebo provozovatele cestovní agentury)
  • provozovatele letiště a leteckého dopravce týkajících se dodržování práv osob se zdravotním postižením a osob s omezenou schopností pohybu a orientace podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství,
  • leteckého dopravce týkajících se informování cestujících v letecké dopravě podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství
 • ukládá podnikateli provozujícímu cestovní agenturu nebo cestovní kancelář zákaz protiprávního jednání při provozování těchto živností, které porušuje nebo může porušit společný zájem spotřebitelů, a kterého se dopustil na území Evropských společenství nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor
 • projednává správní delikty podle § 52 odst. 6 zákona o drahách (z.č. 266/1994 Sb.), dopustí-li se deliktu provozovatel cestovní kanceláře nebo provozovatel cestovní agentury

Krajský živnostenský úřad[editovat | editovat zdroj]

Vykonává činnosti:

 • vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost, a to včetně výkonu funkce centrálních registračních míst a jednotných kontaktních míst, vůči obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu; obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu může nařídit provedení živnostenské kontroly
 • rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů 6) ve svém správním obvodu
 • spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími
 • je oprávněn vyžadovat od ústředních správních úřadů potřebná stanoviska a vyjádření
 • je provozovatelem živnostenského rejstříku,
 • plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy (např. dle § 7 odst. 1 písm. g) zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy je krajský živnostenský úřad orgánem příslušným k výkonu dozoru nad dodržováním tohoto zákona)

Živnostenský úřad České republiky[editovat | editovat zdroj]

Vykonává činnosti:

 • zpracovává koncepce v oblasti živnostenského podnikání
 • vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči krajským živnostenským úřadům; může nařídit živnostenským úřadům provedení živnostenské kontroly
 • v zákonem stanovených případech rozhoduje jako správní orgán první instance
 • rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím krajských živnostenských úřadů
 • je správcem živnostenského rejstříku
 • spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími
 • je oprávněn vyžadovat od ústředních správních úřadů potřebná stanoviska a vyjádření
 • plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]