Šablona:Infobox - chemický prvek

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
{{{název}}}
  {{{elektronová konfigurace}}}
a znk
z
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
Obecné
Název, značka, číslo {{{název}}}, {{{značka}}}, {{{protonové číslo}}}
Chemická skupina neznámé
I V (%) S T1/2 Z E (MeV) P

{{{izotopy}}}

Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
'
«název»
  «elektronová konfigurace»
«a» «znk»
«z»
 
               
               
                                   
                                   
                                                               
                                                               
↓ Periodická tabulka ↓
«popis obrázku»

«popis obrázku»

«popis obrázku2»

«popis obrázku2»

«popis obrázku3»

«popis obrázku3»

Obecné
Název, značka, číslo «název», «znk», «z»
Cizojazyčné názvy lat. «latinsky», angl. «anglicky», něm. «německy»
Skupina, perioda, blok «skupina». skupina, «perioda». perioda, blok «blok»
Chemická skupina neznámé
Koncentrace v zemské kůře «koncentrace v zemské kůře»
Koncentrace v mořské vodě «koncentrace v mořské vodě»
Koncentrace ve vzduchu «koncentrace ve vzduchu»
Vzhled «vzhled»
Identifikace
Registrační číslo CAS
«další čísla CAS»
EC-no (EINECS/ELINCS/NLP) «číslo EINECS»
ATC skupina
PubChem
ChEBI
UN kód «UN kód»
SMILES «SMILES»
InChI «InChI»
Číslo RTECS «číslo RTECS»
Atomové vlastnosti
Relativní atomová hmotnost «relativní atomová hmotnost»
Atomový poloměr «atomový poloměr»
Kovalentní poloměr «kovalentní poloměr»
Van der Waalsův poloměr «Van der Waalsův poloměr»
Iontový poloměr «iontový poloměr»
Elektronová konfigurace «elektronová konfigurace»
Oxidační čísla «oxidační čísla»
Elektronegativita (Paulingova stupnice) «elektronegativita»
Ionizační energie
První «ionizační energie»
Druhá «ionizační energie2»
Třetí «ionizační energie3»
Čtvrtá «ionizační energie4»
Pátá «ionizační energie5»
Šestá «ionizační energie6»
Sedmá «ionizační energie7»
Osmá «ionizační energie8»
Devátá «ionizační energie9»
Desátá «ionizační energie10»
Látkové vlastnosti
Kyselost «kyselost»
Modifikace «modifikace»
Krystalická struktura «krystalická struktura»
Krystalografická soustava «krystalografická soustava»
Molární objem «molární objem»
Teplota změny modifikace «teplota změny modifikace» °C («teplota změny modifikace» K)
Teplota změny krystalografické soustavy «teplota změny soustavy» °C («teplota změny soustavy» K)
Mechanické vlastnosti
Hustota «hustota»
Skupenství «skupenství»
Tvrdost «tvrdost»
Součinitel dynamické viskozity «součinitel dynamické viskozity»
Součinitel kinematické viskozity «součinitel kinematické viskozity»
Povrchové napětí «povrchové napětí»
Tlak syté páry «tlak syté páry»
Rychlost zvuku «rychlost zvuku»
Termické vlastnosti
Tepelná vodivost «tepelná vodivost»
Součinitel délkové roztažnosti «součinitel délkové roztažnosti»
Molární atomizační entalpie «molární atomizační entalpie»
Standardní molární entropie S° «standardní molární entropie»
Spalné teplo na m3 «spalné teplo na m3»
Spalné teplo na kg «spalné teplo na kg»
Termodynamické vlastnosti
Teplota tání «teplota tání» °C («teplota tání» K)
Teplota varu «teplota varu» °C («teplota varu» K)
Teplota sublimace «teplota sublimace» °C («teplota sublimace» K)
Teplota trojného bodu T3 «teplota trojného bodu» °C («teplota trojného bodu» K)
Tlak trojného bodu p3 «tlak trojného bodu»
Kritická teplota Tk «kritická teplota» °C («kritická teplota» K)
Kritický tlak pk «kritický tlak»
Kritická hustota «kritická hustota»
Teplota přechodu do supratekutého stavu «teplota supratekutosti»
Skupenské teplo tání «skupenské teplo tání»
Specifické teplo tání «specifické teplo tání»
Skupenské teplo varu «skupenské teplo varu»
Specifické teplo varu «specifické teplo varu»
Entalpie změny modifikace ΔHα→β «entalpie změny modifikace»
Měrná tepelná kapacita «měrná tepelná kapacita»
Molární tepelná kapacita «molární tepelná kapacita»
Van der Waalsovy konstanty «Van der Waalsovy konstanty»
Elektromagnetické vlastnosti
Elektrická vodivost «elektrická vodivost»
Měrný elektrický odpor «měrný elektrický odpor»
Teplotní součinitel elektrického odporu «součinitel elektrického odporu»
Teplota přechodu do supravodivého stavu «teplota supravodivosti»
Relativní permitivita εr «relativní permitivita»
Standardní elektrodový potenciál «standardní elektrodový potenciál»
Magnetické chování «magnetické chování»
Měrná magnetická susceptibilita «měrná magnetická susceptibilita»
Index lomu «index lomu»
None spectrum visible.png
Bezpečnost
GHS02 – hořlavé látky
GHS02
GHS03 – oxidační látky
GHS03
GHS06 – toxické látky
GHS06

(viz Chemické symboly nebezpečí GHS)
H-věty «H-věty»
P-věty «P-věty»
Oxidující
Oxidující (O)
Vysoce hořlavý
Vysoce hořlavý (F)
Vysoce toxický
Vysoce toxický (T+)

(viz Chemické symboly nebezpečí)
R-věty «R-věty»
S-věty «S-věty»
NFPA 704
NFPA 704.svg
 
 
 
 


(viz NFPA 704)

Teplota vzplanutí «teplota vzplanutí» °C («teplota vzplanutí» K)
Teplota hoření «teplota hoření» °C («teplota hoření» K)
Teplota vznícení «teplota vznícení» °C («teplota vznícení» K)
Meze výbušnosti «meze výbušnosti»
Izotopy
I V (%) S T1/2 Z E (MeV) P
«a»«znk» «v» «s» je stabilní s «n» neutrony
«a»«znk» «v» «s» «t» «z» «e» «a»«znk»

«z2» «e2» «a2»«znk2»
Není-li uvedeno jinak, jsou použity
jednotky SI a STP (25 °C, 100 kPa).
«nad»
«vlevo» ≺ «znk» ≻ «vpravo»

«pod»

Infobox - chemický prvek může být použit ke stručné charakteristice chemického prvku, izotopu, nuklidu, izotonu, izobaru nebo izomeru.

Tento infobox patří pod WikiProjekt Prvky (viz další šablony a infoboxy).

Pokyny[editovat zdroj]

Všechny infoboxy chemických prvků je vhodné vyplňovat následujícím způsobem:

Použití[editovat zdroj]

Povinné parametry viz minimalistický náhled infoboxu vpravo nahoře

{{Infobox - chemický prvek
 | název = 
 | nukleonové číslo = 
 | protonové číslo = 
 | značka = 
 | elektronová konfigurace = 
 | dolní tabulka = <!-- ano -->
 | obrázek = 
 | velikost obrázku = 
 | popisek = 
 | obrázek2 = 
 | velikost obrázku2 = 
 | popisek2 = 
 | obrázek3 = 
 | velikost obrázku3 = 
 | popisek3 = 
 | latinsky = 
 | anglicky = 
 | německy = 
 | skupina = 
 | perioda = 
 | blok = 
 | chemická skupina = 
 | koncentrace v zemské kůře = &nbsp;ppm
 | koncentrace v mořské vodě = &nbsp;mg/l
 | koncentrace ve vzduchu = &nbsp;%
 | vzhled = 
 | číslo CAS = 
 | další čísla CAS = 
 | číslo EINECS = 
 | ATC skupina = 
 | PubChem = 
 | ChEBI = 
 | UN kód = 
 | SMILES = 
 | InChI = 
 | číslo RTECS = 
 | relativní atomová hmotnost = 
 | atomový poloměr = &nbsp;pm
 | kovalentní poloměr = &nbsp;pm
 | Van der Waalsův poloměr = &nbsp;pm
 | iontový poloměr = &nbsp;pm
 | oxidační čísla = 
 | elektronegativita = 
 | ionizační energie = &nbsp;kJ/mol
 | ionizační energie2 = &nbsp;kJ/mol
 | ionizační energie3 = &nbsp;kJ/mol
 | ionizační energie4 = &nbsp;kJ/mol
 | ionizační energie5 = &nbsp;kJ/mol
 | ionizační energie6 = &nbsp;kJ/mol
 | ionizační energie7 = &nbsp;kJ/mol
 | ionizační energie8 = &nbsp;kJ/mol
 | ionizační energie9 = &nbsp;kJ/mol
 | ionizační energie10 = &nbsp;kJ/mol
 | kyselost = 
 | modifikace = 
 | krystalická struktura = 
 | krystalografická soustava = 
 | molární objem = &nbsp;dm<sup>3</sup>/mol
 | teplota změny modifikace = &nbsp;°C
 | teplota změny soustavy = &nbsp;°C
 | hustota = &nbsp;g/cm<sup>3</sup>
 | skupenství = 
 | tvrdost = 
 | součinitel dynamické viskozity = &nbsp;cP
 | součinitel kinematické viskozity = &nbsp;cS
 | povrchové napětí = &nbsp;mN/m
 | tlak syté páry = &nbsp;kPa
 | rychlost zvuku = &nbsp;m/s
 | tepelná vodivost = &nbsp;W·m<sup>−1</sup>·K<sup>−1</sup>
 | součinitel délkové roztažnosti = &nbsp;K<sup>−1</sup>
 | molární atomizační entalpie = 
 | standardní molární entropie = &nbsp;J⋅K<sup>−1</sup>⋅mol<sup>−1</sup>
 | spalné teplo na m3 = &nbsp;kWh/m<sup>3</sup>
 | spalné teplo na kg = &nbsp;kWh/kg
 | teplota tání = &nbsp;°C
 | teplota varu = &nbsp;°C
 | teplota sublimace = &nbsp;°C
 | teplota trojného bodu = &nbsp;°C
 | tlak trojného bodu = &nbsp;kPa
 | kritická teplota = &nbsp;°C
 | kritický tlak = &nbsp;kPa
 | kritická hustota = &nbsp;g/cm<sup>3</sup>
 | teplota supratekutosti = &nbsp;K
 | skupenské teplo tání = &nbsp;kJ/mol
 | specifické teplo tání = 
 | skupenské teplo varu = &nbsp;kJ/mol
 | specifické teplo varu = 
 | entalpie změny modifikace = 
 | měrná tepelná kapacita = &nbsp;J·kg<sup>−1</sup>·K<sup>−1</sup>
 | molární tepelná kapacita = 
 | Van der Waalsovy konstanty = &nbsp;Pa·m<sup>6</sup>/mol<sup>2</sup>
 | elektrická vodivost = &nbsp;S/m
 | měrný elektrický odpor = &nbsp;Ω⋅m
 | součinitel elektrického odporu = &nbsp;K<sup>−1</sup>
 | teplota supravodivosti = &nbsp;K
 | relativní permitivita = 
 | standardní elektrodový potenciál = &nbsp;V
 | magnetické chování = 
 | měrná magnetická susceptibilita = &nbsp;μm<sup>3</sup>/g
 | index lomu = 
 | emisní spektrum = 
 | symboly nebezpečí GHS = 
 | H-věty = 
 | P-věty = 
 | symboly nebezpečí = 
 | R-věty = 
 | S-věty = 
 | NFPA 704 = {{NFPA 704
 | zdraví = 
 | hořlavost = 
 | reaktivita = 
 | ostatní rizika = 
}}
 | teplota vzplanutí = &nbsp;°C
 | teplota hoření = &nbsp;°C
 | teplota vznícení = &nbsp;°C
 | meze výbušnosti = 
 | izotopy = {{Infobox - chemický prvek/Stabilní izotop
 | nukleonové číslo = 
 | značka = 
 | výskyt = 
 | spin = 
 | počet neutronů = 
}}{{Infobox - chemický prvek/Nestabilní izotop
 | nukleonové číslo = 
 | značka = 
 | výskyt = 
 | spin = 
 | poločas = 
 | způsob = 
 | energie = 
 | nukleonové číslo produktu = 
 | značka produktu = 
 | způsob2 = 
 | energie2 = 
 | nukleonové číslo produktu2 = 
 | značka produktu2 = 
}} …
 | nad = 
 | vlevo = 
 | vpravo = 
 | pod = 
}}

Části infoboxu[editovat zdroj]

Související šablony[editovat zdroj]

Bez popisu.

[Upravit strojový popis šablony]

Parametry šablony

Tato šablona upřednostňuje parametry formátované v bloku.

ParametrPopisTypStav
Nebyly uvedeny žádné parametry