České předpony

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Předpony v češtině patří mezi základní prostředky slovotvorby, kdy se přidáním předpony odvozuje nové slovo od původního výrazu. Používají se i kumulativně, kdy se vkládá více předpon k jednomu základu společně. Užívají se pravé předpony, předpony vytvořené z předložek a předpony cizího původu. Při užití se mohou obměňovat prodlužováním samohlásek (kvantifikací) a vkládáním -e- (vokalizací).

Užívají se zejména u sloves, méně u jmen a příslovcí.

Slovesné předpony[editovat | editovat zdroj]

U českých sloves jsou předpony hlavním slovotvorným prostředkem. Slouží ke změně významu a obvykle i změně nedokonavého vidu na dokonavý. V češtině se vyskytuje následujících 20 slovesných předpon:[1]

základní
tvar
vokalizovaná
varianta
dlouhá
varianta
odpovídající
předložka
do-   dů- do
na-   ná- na
nad- nade-   nad
o-     o
ob- obe-   ob
od- ode-   od
po-   pů- po
pod- pode-   pod
pro-   prů- pro
pře-     přes
před- přede-   před
při-   pří- při
roz- roze-    
s- se-   s
u-   ú- u
v- ve-   v
vy-   vý-  
vz- vze-    
z- ze-   z
za-   zá- za

Zcela zvláštní postavení má záporná předpona ne-, která popírá význam základního slovesa.

Předpony dle původu[editovat | editovat zdroj]

Předpony vlastní nejsou homonymní (stejné svým tvarem) s předložkami: roz-, vy- a vz-.

Předpony nevlastní, též předložkové, jsou všechny ostatní výše jmenované. Někdy mají stejný význam jako předložky nebo je jejich význam velmi blízký. U mnoha sloves se však význam předpony a předložky liší.

Má-li předpona slovesa význam blízký předložce, bývá zpravidla možné použít obou v jedné větě: dojet do cíle, přejít přes most, zalézt za skříň.

Předpony cizí (viz dále) se obvykle připojují ke slovesům cizího původu. Slovesa s těmito předponami jsou obvykle přejímána jako celek a povědomí o jejich stavbě bývá oslabené. Tyto předpony nemají vidovou funkci jako předpony domácího původu.

Vokalizace předpon[editovat | editovat zdroj]

Podobně jako u předložek se pro usnadnění výslovnosti mezi předponu a sloveso vkládá -e-. Děje se tak především tehdy, pokud by se na švu předpony a kořene slovesa setkaly stejné či podobně tvořené souhlásky nebo by vznikly obtížně vyslovitelné souhláskové skupiny: sesadit, zesílit, podepsat, zeptat se, rozebrat.

Nejedná se však o striktní pravidlo, ale spíše o tendenci. Existují slovesa, u nichž se -e- nevkládá: poddávkovat, poddolovat, odtrhnout.

Dloužení samohlásek[editovat | editovat zdroj]

Při odvozování sloves předponami od jiných sloves mívá předpona krátkou (případně žádnou) samohlásku. Slovesné předpony však často přecházejí i na odvozená slova náležející k jiným slovním druhům. U podstatných jmen, která mají významovou souvislost se slovesy, se obvykle dlouží samohláska některých předpon (viz přehled výše). Zároveň s tím také dochází ke změnám v kořenech slov a často také ke zkrácení kořenové samohlásky: vyrobit/vyrábět – roba, robek; vyjmout/vyjímat – jimka; zakázat – kaz; prokázat – průkaz; přivést – přívod. U takto vytvořených podstatných jmen obvykle neexistuje protějšek bez předpony (např. *roba, *robek, *jimka, *vod). Přepona s dlouhou samohláskou přechází i na odvozená přídavná jména a příslovce: robní, jimečný, jimečně.

Přepona se nedlouží při odvozovaní podstatných jmen slovesných: prodloužit – prodloužení, vyjmout – vyjmutí.

Pokud se od podstatného jména odvozuje sloveso, předpona se nekrátí: průměr – průměrovat.

Vidová funkce[editovat | editovat zdroj]

Předpony českých sloves mají pravidelně tzv. perfektivizační funkci. To znamená, že připojení předpony k nedokonavému slovesu (imperfektivu) obvykle změní jeho vid a vytvoří z něj dokonavé sloveso (perfektivum), např. končit (nedok.) – dokončit (dok.).

Výjimkou jsou slovesa s dlouhou variantou předpony, která zůstávají nedokonavá: vidět, ležet, ležet. Vid také nemění záporová předpona ne-: nevidět, nedělat. Předpona po- ve významu budoucího času rovněž neperfektivizuje: pojedu, jdu, ponesu, pokvete.

Pokud předpona zároveň mění základní význam slovesa, lze k takto vytvořeným dokonavým slovesům druhotně pomocí přípon vytvořit slovesa nedokonavá (tzv. sekundární imperfektiva): ukončit (dok.) – ukončovat (nedok.), dopsat (dok.) – dopisovat (nedok.), předělat (dok.) – předělávat (nedok.).

V souboru předpon, se kterými lze základní sloveso spojit, bývá obvykle jedna (často z-, s-, u-, na-), která slouží pouze k vytvoření dokonavého slovesa, ale nemění význam. Hovoříme o čistě vidové funkci. Od takto vytvořeného dokonavého slovesa již nelze druhotně vytvořit sloveso nedokonavé. Příklady: zčervenat, skončit, napsat, udělat.

Lexikálně modifikační funkce[editovat | editovat zdroj]

Většina předpon mění (modifikuje) význam základního slovesa. U sloves vyjadřující pohyb obvykle jde o vyjádření prostorového zaměření děje a často ve smyslu stejně znějící předložky, např. odnést (= nést směrem od někoho/něčeho). U jiných sloves mohou být tyto rysy v přeneseném smyslu (metafora). Modifikace slovesného významu někdy přechází v mutaci, kdy odvozené sloveso pojmenovává nový děj, u něhož je základní sloveso pouze průvodní okolností, např. prohrát (= hrou ztratit)

Způsobové funkce[editovat | editovat zdroj]

Význam některých předpon spočívá ve vyjádření množství nebo časového průběhu či fázi děje, např. přibrzdit (neúplná míra děje), přikoupit (dodatečný průběh děje), dokončit (závěrečná fáze děje).

Hodnoticí funkce[editovat | editovat zdroj]

Předpony mohou také vyjadřovat uspokojení z děje (zaplavat si) či jiné subjektivní stanovisko k průběhu děje (odříkat, vynadívat se).

Pořadí předpon[editovat | editovat zdroj]

Má-li sloveso více než jednu předponu, jde obvykle o kombinaci předpon lexikálně modifikačních a způsobových, přičemž lexikálně modifikační předpona je připojena blíže základu: předvybrat, poodnášet, doroznášet. Pokud je sloveso v záporu, stojí předpona ne- vždy na začátku slova: nepoodcházet, nevyhazovat.

Pořadí předpon se zachovává i v odvozených slovech: předvýběr.

Ostatní české předpony[editovat | editovat zdroj]

 • bez-
 • bůhví-
 • čertví-
 • čtvrti-
 • kdoví-
 • kolem-
 • krom-
 • lec-
 • leda-
 • lži-
 • málo-
 • mezi-
 • mimo-
 • místo-
 • ně-
 • ne-, ni-
 • nej-
 • nevím-
 • okolo-
 • pa-
 • polo-
 • pra-
 • pro-
 • proti-
 • přes-
 • roz-
 • skoro-
 • sotva-
 • sou-
 • spolu-
 • vele-
 • vně-
 • znovu-[2]

Předpony cizího původu[editovat | editovat zdroj]

Cizím původem se rozumí původ v jiných jazycích, zejména klasických, tj. latiny a klasické řečtiny. Předpony končící na -n- před b- a p- ho mění na -m-. Specifické postavení mají předpony, užívané u fyzikálních veličin k vyjádření násobků jednotek. Tyto předpony jsou uvedeny v samostatném článku Předpona soustavy SI. Některé z nich se užívají i u jiných slov: nanotechnologie, megaburger.

 • a-, an-
 • ab-
 • ad-
 • alo-
 • amfi-
 • ana-
 • ante-
 • anti-
 • arci-
 • archi-
 • bi-
 • de-
 • di-
 • dia-
 • dis-
 • dys-
 • en-
 • epi-
 • ex-
 • extra-
 • hemi-
 • hepta-
 • hetero-
 • hexa-
 • homo-
 • hyper-
 • hypo-
 • i-, ir-
 • in-, im-
 • infra-
 • inter-
 • intra-
 • iso-
 • ko-
 • kon-, kom-
 • kontra-
 • kvadro-
 • kvazi-, quasi-
 • makro-
 • maxi-
 • meta-
 • mezzo-
 • midi-
 • mikro-
 • mini-
 • neo-
 • non-
 • para-
 • pento-
 • per-
 • peri-
 • post-
 • pre-
 • pro-
 • proto-
 • pseudo-
 • re-
 • retro-
 • semi-
 • sub-
 • super-
 • supra-
 • sur-
 • sy-
 • syn-, sym-
 • tetra-
 • trans-
 • tri-
 • ultra-
 • vice-[2]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. UHER, František. Slovesné předpony. Brno: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 1987. S. 27–28. 
 2. a b Podle ČERMÁK, František. Jazyk a jazykověda. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0154-0. S. 190–194. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Kolektiv autorů Ústavu českého jazyka Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Příruční mluvnice češtiny. 2., opravené vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008. ISBN 978-80-7106-980-5. S. 197–214. 
 • ŠTÍCHA, František, a kol. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. ISBN 978-80-200-2205-9. S. 241–271.