Česká stratigrafická komise

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Česká stratigrafická komise je nezávislou odbornou rozhodčí komisí pro otázky stratigrafie pod patronací České geologické služby – základního pracoviště pro regionálně geologický výzkum s celostátní působností. Jejím nadřízeným orgánem je Český národní geologický komitét (ČNGK).

Status komise vychází z „International stratigraphic guide“ (Salvador, 1994). Jejím posláním je dohlížet na respektování mezinárodního stratigrafického kódu a stratigrafického členění. Tam, kde regionální geologické zvláštnosti českého území nedovolují použití mezinárodního stratigrafického členění, komise dohlíží na správné použití regionálního stratigrafického členění.

Založení[editovat | editovat zdroj]

Má mnoholetou historii v minulosti spojenou především s jménem profesora Iva Chlupáče. Na zasedáních v listopadu a prosinci 2009 byla její činnost opět obnovena. Posílena o nové členy se jejich počet zvýšil na dvacetdva. Funkce předsedy se ujal M. Bubík a funkce tajemníka P. Štorch. Podle zprávy z 11. 1. 2011 měla mít meziresortní složení a nadále má pracovat pod patronací České geologické služby. Jejím nejbližším úkolem bylo sestavení české chronostratigrafické škály, která měla vycházet z tehdy aktuální mezinárodní chronostratigrafické škály ICS a zároveň z lokálních chronostratigrafických škál pro regionálně geologické jednotky, kde je korelace s mezinárodními chronostratigrafickými jednotkami obtížná.

Seznam členů[editovat | editovat zdroj]

Česká stratigrafické komise, stav po volbách 15. prosince 2009.

jméno organizace
1. Bubík Miroslav, RNDr., CSc. (předseda) ČGS Brno
2. Budil Petr, RNDr., CSc. ČGS Praha
3. Cajz Vladimír, RNDr. CSc. GÚ AVČR
4. Čech Stanislav, RNDr. ČGS Praha
5. Fatka Oldřich, Doc., RNDr., CSc. UK
6. Frýda Jiří, Doc., RNDr., PhD. ČGS Praha, ČZU
7. Hladil Jindřich, Doc., RNDr., DrSc. GÚ AVČR
8. Ivanov Martin, Mgr., Dr. MU
9. Kadlec Jaroslav, RNDr., Dr. GÚ AVČR
10. Kachlík Václav, Doc., RNDr., CSc. UK
11. Kalvoda Jiří, Prof., RNDr. CSc. MU
12. Košťák Martin, Doc., Dr. UK
13. Kvaček Zlatko, Prof., RNDr., DrSc. UK
14. Nývlt Daniel, Mgr., Ph.D. ČGS Brno
15. Opluštil Stanislav, Doc., RNDr., Dr. UK
16. Skupien Petr, Ing., Ph.D. VŠB
17. Štorch Petr, RNDr., DrSc. (tajemník) GÚ AVČR
18. Teodoridis Vasilis, RNDr., PhD. UK
19. Tomanová Petrová Pavla, Mgr., PhD. ČGS Brno
20. Lehotský Tomáš, Mgr., PhD. UP

Pracovní skupiny[editovat | editovat zdroj]

Na zasedání v únoru 2012 byl komisí odhlasován nový efektivnější model fungování komise prostřednictvím sedmi pracovních skupin. Jejich vedoucí byli voleni členy příslušných pracovních skupin a při hlasování o usneseních komise zastupují svou pracovní skupinu. Své titulární členy delegují tyto pracovní skupiny:

 • Pracovní skupina pro kvartér
 • Pracovní skupina pro terciér
 • Pracovní skupina pro křídu
 • Pracovní skupina pro trias-juru
 • Pracovní skupina pro perm-karbon
 • Pracovní skupina pro kambrium-devon
 • Pracovní skupina pro prekambrium

Činnost[editovat | editovat zdroj]

Hlavním úkolem komise bylo:

 • Změna statusu a stanov komise v zájmu jejího efektivnějšího fungování.
 • Příprava webové stránky komise pod portálem České geologické služby, která bude poskytovat aktuální informace o komisi a stratigrafii.
 • Vytvoření tvaroslovné tabulky českých jmen chronostratigrafických jednotek.
 • Vytvoření České chronostratigrafické tabulky.

Komise se scházela nejméně jedenkrát do roka.

 • Zápis z 15.12.2009.
 • Zpráva z České stratigrafické komise 11.1 2010.
 • Zápis ze 6.5.5010.
 • Zápis z 23.6.2011.
 • Předběžná verze české chronostratigrafické tabulky. Byla prezentována na kongresu České a Slovenské geologické společnosti v Monínci v září 2011.
 • Konečná verze České chronostrafické tabulky zveřejněna 21.2.2013.
 • Zápis z 22.2.2012
 • Zastavení činnosti České stratigrafické komise 3.4.2013.

Webová stránka[editovat | editovat zdroj]

Byla založena v roce 2010 za účelem modernějšího fungování komise, snazší komunikace mezi členy a účinného informování veřejnosti. Je hostující stránkou na portálu České geologické služby. V prvních letech byla přístupná pouze členům komise po přihlášení. Konečným impulsem k úplnému zveřejnění stránky se stalo dokončení České chronostratigrafické tabulky, na které komise pracovala od roku 2010

Tvaroslovná tabulka českých jmen chronostratigrafických jednotek[editovat | editovat zdroj]

Na počátku vytváření nové chronostrafické tabulky byla zvažována možnost vybavit jména stupňů příponou –ian (–ien) obdobně jak je tomu v angličtině. Převládl však názor na zachování české tradice a používání kratších tvarů jmen bez přípon. Ohýbání některých jmen v češtině je totiž velmi problematické. Bylo nutné vytvořit zcela novou tvaroslovnou tabulku, která by osvětlila etymologii jmen, navrhla výslovnost, způsob skloňování a tvorbu adjektiv. Podobná tabulka dosud neexistovala a jejím cílem je usnadnit použití jmen chronostratigrafických jednotek v českých textech. Byla zveřejněna spolu s novou chronostratickou tabulkou 21. února 2013.

http://www.geology.cz/stratigraphy/tabulka

Česká chronostratigrafická tabulka[editovat | editovat zdroj]

Komise na ní pracovala od roku 2010. Nahrazuje do té doby používanou českou stratigrafickou tabulku sestavenou Ivo Chlupáčem (2000; Věstník ČGS,75, 4). Vzhledem k novým výsledkům v chronostratigrafii byla v roce 2010 již neaktuální. Předběžná verze české chronostratigrafické tabulky byla prezentována na kongresu České a Slovenské geologické společnosti v Monínci v září 2011. Finální úpravy byly projednány a odhlasovány na zasedání komise v únoru 2012. Mezitím se však objevila nová stratigrafická tabulka zveřejněná Mezinárodní stratigrafickou komisí (ICS), která přinesla řadu změn v numerickém stáří hranic a nový stupeň v kambriu. Aktualizace tabulky byla dokončena koncem roku 2012 a je k dispozici veřejnosti od 21. února 2013. Nachází se na této webové stránce:

http://www.geology.cz/stratigraphy/tabulka/CZ-CHRONOSTRAT_2012.pdf

Zastavení činnosti[editovat | editovat zdroj]

V prosinci 2012 vypršelo funkční období předsedy i všech členů komise ve smyslu platných pravidel. Mnozí z členů pociťovali určitou únavu, zaneprázdněnost povinnostmi v domovských institucích a několik jich rezignovalo na členství v komisi. Nezbylo než oznámit přerušení činnosti komise ke dni 3.4.2013, přičemž nebyl stanoven termín obnovení činnosti. Výsledkem práce komise jsou české stratigrafické tabulky, které poslouží jako východisko pro další práci následovníků.

Další vývoj[editovat | editovat zdroj]

Zástupcem geologických organizací na území České republiky pro Mezinárodní unii geologických věd (International Union of Geological Sciences, IUGS) je Český národní geologický komitét (ČNGK). Ten se od roku 2015 snaží činnost České stratigrafické komise znovu obnovit. Svědčí o tom zápisy z jeho schůzí a výročních zpráv, které jsou dohledatelné na jeho webových stránkách.

Výroční zpráva o činnosti Českého národního geologického komitétu (ČNGK) v roce 2015 k činnosti České stratigrafické komise uvádí: Příznivá zpráva přišla z České stratigrafické komise (ČSK). Díky snaze prof. J. Frýdy (člen ČNGK) a dr.P. Štorcha se zdá, že po dvouletém období nečinnosti dojde k obnovení aktivity uvedené komise, jejímž nadřízeným orgánem je ČNGK.

Zápis ze schůze Českého národního geologického komitétu (ČNGK) konané v Praze 25.1.2016 uvádí:

V průběhu roku 2015 byly vedeny diskuze v rámci geologické komunity o oživení činnosti České stratigrafické komise, z nichž vzešel návrh na obsazení postu předsedy dr. P. Štorchem a návrh členů komise. Všichni navržení se sejdou na jednání 28.1.2016, na kterém bude řádně zvoleno vedení komise.

Zápis ze schůze Českého národního geologického komitétu (ČNGK) konané v Praze 13.12.2016 uvádí:

28.1. 2016 se uskutečnila ustavující schůzce České stratigrafické komise, na které bylo formálně zvoleno vedení komise. Na leden 2017 je plánována výroční schůze, kde by se obnovení činnosti mělo iniciovat. ČNGK bude proto v následujícím roce věnovat aktivitě České stratigrafické komisi větší pozornost.

Výroční zpráva o činnosti Českého národního geologického komitétu (ČNGK) za rok 2016 uvádí:

ČNGK v roce 2016 vyvíjel aktivitu o „znovuoživení“ činnosti České stratigrafické komise. Bohužel však v průběhu roku nebylo dosaženo významnějšího pokroku. Tento úkol proto zůstává v programu aktivit na rok 2017.

Zápis ze schůze Českého národního geologického komitétu (ČNGK) konané v Praze 12.12.2017 uvádí: J. Kadlec informoval o obnovení činnosti Stratigrafické komise – byl zvolen nový předseda (Mgr. Tomáš Kumpan, Ph.D. z MUNI).

Další informace na webových stránkách ČNGK zatím nejsou.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Související stránky[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]