Čínské investice v Africe

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Čínské investice v Africe představují převod dlouhodobého kapitálu za účelem financování čínských podnikatelských aktivit v Africe[1] od padesátých let 20. století, kdy začala historie novodobých čínsko-afrických diplomatických vztahů. Poskytování pomoci i ekonomických investic zakládá čínská vláda na principu rovnosti a vzájemné ekonomické výhodnosti a při tom respektuje suverenitu a nezávislost cizích vlád. Čínské pomoci a investicím nejsou kladeny žádné další politické nebo ekonomické podmínky, jako tomu bývá u pomoci ze Západu, který se snaží klást důraz například na demokracii a lidská práva.[2]

Modernizace Afriky[editovat | editovat zdroj]

Mapa Afriky

Od začátku 20. století musela většina zemí Afriky projít přechodem od koloniálního k národnímu státu. Kvůli rozvráceným ekonomikám, odlivu kvalifikovaných pracovníků, svárům mezi různorodými etniky uzavřenými v koloniálních hranicích a dalším problémům se dekolonizované země často propadaly do ozbrojených konfliktů a občanských válek. Koloniální státy nedokázaly po sobě v Africe zanechat v podstatě žádné demokratické struktury, a přesto západní svět kritizuje jejich nedostatek a nedodržováních lidských práv v současných nezávislých státech. Devadesátá léta 20. století měla být v Africe z pohledu Západu obdobím demokratizace a humanitární pomoci. Objevilo se přesvědčení, že demokratizace, ekonomický rozvoj a omezení chudoby jsou vzájemně propojeny.[3] Lokální válečné konflikty vedené na území Afriky jsou mimo jiné příčinou hladomorů. K jejich zamezení byla v některých zemích zaváděna opatření (např. v Nigeru to byl program pěstování rýže, která může být po sklizni uložena a distribuována ve špatných letech, který byl financován Čínou). Důsledkem dlouhotrvajících válečných konfliktů je také nucená migrace, která  silně oslabuje zemědělskou základnu mnoha regionů. V některých oblastech vznikly permanentní uprchlické tábory obrovských rozměrů, což má negativní vliv na obnovu ekonomiky těchto zemí. Mnoho ekonomik stále zápasí s inflací, zemědělská produkce je o hodně nižší, než by mohla být a chudoba je úzce propojena s nedostatkem potravin. Další rozvoj je však stále brzděn obrovskými zahraničními dluhy, se kterými se potýká většina afrických vlád. Problém dluhů má své kořeny v období krátce po získání nezávislosti a má ničivé účinky na ekonomiky zemí celé Afriky. Jejich dluh vůči západním vládám a bankám, Světové bance a Mezinárodnímu měnovému fondu se blíží k deseti miliardám dolarů.[4]

Stav světového hospodářství nelze označit jako krizi, ale jako situaci zrychlující se koncentrace světového bohatství v rukou relativně velmi malé části obyvatelstva, která se projevuje vysokou centralizací finančního kapitálu a neúměrně vysokou spotřebou na straně jedné, ale na opačném pólu rostoucí chudobou, krizemi zadluženosti a pokračujícím zbídačováním stále širších vrstev světové populace. Situace nejchudších zemí se stále zhoršuje.[5] Globalizace vede k přerozdělování bohatství od chudých k bohatým. Nízká technologická úroveň neumožňuje těmto zemím úspěšně se uplatňovat v mezinárodním obchodu, dochází proto k drancování přírodních i lidských zdrojů. Zvláštní postavení v rozvojových zemích mají Čína a Indie, které mají obrovský přírodní, lidský i ekonomický potenciál. U Číny byly změny odstartovány již před 25 lety.[6]

Otevírání čínské ekonomiky[editovat | editovat zdroj]

Jednou z hospodářsky nejúspěšnějších zemí světa se na začátku 21. století stala Čína.[7] Vývoj čínského hospodářství v tomto období na jednu stranu pozitivně ovlivňoval rozvojové země, ale na druhou stranu se stal hrozbou pro státy s rozvinutou ekonomikou na území Evropy, Asie i Severní Ameriky.[8] Využívání různých forem hospodářské spolupráce se zahraničím, zejména formou přímých investic v podobě zakládání společných podniků s čínským a zahraničním kapitálem, sdružených podniků v hospodářské spolupráci se zahraničím a podniků s výlučně zahraničním kapitálem se stalo jedním z opěrných bodů hospodářské reformy a politiky modernizace zemědělství, průmyslu, národní obrany a vědy a techniky.[9] Co se týká moci a vlivu, měl na konci 20. století naprostou převahu Západ. Postupně však dochází k zásadním změnám mezi civilizacemi. Ke zvyšování nárůstu moci dochází v asijských civilizacích, ze kterých se rýsuje, že to bude právě Čína, která se stane soupeřem Západu ve sféře globálního vlivu.[10]

Zahraniční investice směřující do čínské ekonomiky[editovat | editovat zdroj]

Při zabezpečování cílových záměrů hospodářské politiky Číny zpracovaných koncem sedmdesátých let 20. století byla důležitá role přisuzována přímým zahraničním investicím. Zprvu narůstal tento zájem především v očekávání, že přímé zahraniční investice dopomohou k posílení energetické základny čínské ekonomiky, zejména pak k urychlenému nalezení a exploataci jejich ropných zdrojů.[11] V letech 2002–2004 přitékalo do sekundárního sektoru Číny 70 % přímých zahraničních investic. V roce 2008 se přímé zahraniční směřující do sektoru služeb dostaly na první místo. V roce 2016 směřovaly přímé zahraniční investice převážně do výroby telekomunikačních zařízení, počítačů a jiných elektronických zařízení, do chemického průmyslu a výroby pro speciální účely.[12]

Čínské zahraniční investice směřujících do dalších zemí světa[editovat | editovat zdroj]

Postupně sílilo mezi čínskými ekonomy i politiky též povědomí toho, že přímé investice směřující jak do čínské ekonomiky, tak i odtud do dalších zemí světa, náleží k důležitým nástrojům integrování Číny do světové ekonomiky.[13] Vláda podporuje nejvýznamnější čínské firmy, aby investovaly v zahraničí. Na počátku je směrovala na Afriku, Blízký východ, jihovýchodní Asii a Latinskou Ameriku z důvodu, že tam mají šanci uspět a tam se také nachází obrovské zásoby potřebných surovin. Nejvíce čínských investic směřuje do automobilového, chemického, ICT, telekomunikačního, důlního a zpracovatelského průmyslu. Čínské investice směřují také do Evropy (především do Německa, Velké Británie a Francie). Klíčové sektory, kam investice v roce 2016 směřovaly, byly: strojírenské vybavení, ICT, dopravní služby a infrastruktura, energetika a zábavní průmysl. Přímé zahraniční investice se od roku 2001, kdy Čína vstoupila do WTO, více než zdvojnásobily.[12] Jedna z největších světových bank – Industrial and Commercial Bank of China (ICBN) získala v roce 2017 od České národní banky licenci pro zřízení své pobočky v Česku. Mezi další evropské země, ve kterých má ICBN své pobočky, patří Francie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko a Španělsko.[14]

Čínské zahraniční investice směřující do Afriky[editovat | editovat zdroj]

Železnice TAZARA – Tanzansko-zambijská železnice

Na počátku 21. století nastoupila po letech občanských válek a ozbrojených konfliktů celá řada afrických zemí cestu transformace. Jejím výsledkem je skutečnost, že mezi dvaceti nejrychleji rostoucími ekonomikami světa jich v roce 2015 bylo z Afriky. Mezi nimi například Sierra Leone, Gambie, Kongo, Etiopie či Uganda. Hlavním strategickým partnerem těchto zemí se stala Čína. Pragmatická politika Číny v Africe je založena na respektování vzájemných potřeb obou partnerů. Čína potřebuje nerostné suroviny a další zboží, africké země obvykle potřebují vybudovat infrastrukturu, zdravotnickou péči, telekomunikační sítě a řadu jiných potřebných institucí a staveb. Čína není jedinou nově nastupující mocností na africký trh. Za druhou je považována Indie.[15] V roce 2007 pořádala společnost Technology, Entertainment, Design v tanzanské Arushe konferenci, na které vystoupili přední afričtí ekonomové. Účastníci konference se shodli na tom, že Afrika nevyžaduje charitu v podobě, kterou poskytuje Západ, např. v podobě adoptování afrických dětí nebo pořádání sbírek použitých plyšových hraček, ale naopak potřebuje omezení či zastavení charity a současné rozvinutí styků, budování infrastruktury, spuštění investic a nastartování vlastních ekonomik.[16] Čína byla první zemí, která se rozhodla jiným způsobem než dobročinnou charitativní činností vypořádat s válkami, hladomorem a nákazami, které způsobují africké vymírání. Tato země začala v Africe investovat miliardy dolarů, staví tam silnice, přehrady, což je předpokladem pro rozvoj zemědělství, zpracovatelského průmyslu a tím i růst spotřeby. Čína přirozeně sleduje i své vlastní zájmy, hledá nové trhy pro své výrobky a způsoby, jak v globálním měřítku posilovat svůj vliv. Kritici údajného čínského expanzionismu by však měli brát v úvahu dějiny západního kolonialismu a jeho násilné praktiky. Dědictví západního kolonialismu se negativně projevuje dodnes, mimo jiné politicky kodifikovanou podobu globální nerovnosti, jejíž míra je v dějinách lidstva bezprecedentní.[17]

Čínské angažmá v Africe pohledem OSN[editovat | editovat zdroj]

Čínské aktivity na africkém kontinentě se zintenzivnily zejména v posledních letech v souvislosti s čínskou Iniciativou pásu a stezky, která představuje globální modernizační projekt a zároveň alternativní, inkluzivní a polycentrickou podobu globalizace. Spolupráce afrických států s Čínou se institucionalizovala v multilaterálním rámci Fóra čínsko-africké spolupráce (Forum on China-Africa Cooperation, FOCAC). Pravidelné summity nejvyšších politických představitelů vytyčují priority, oblasti, ale také zcela konkrétní projekty, které mají přinést prospěch jak čínským investorům, tak lokálním vládám a obyvatelstvu. Čínskému angažmá v Africe i platformě FOCAC v listopadu 2018 vyjádřil plnou podporu generální tajemník OSN António Guterres, podle něhož jsou uvedené aktivity ztělesněním dvou hlavních cílů OSN jako takové, a sice spravedlivé globalizace a inkluzivního rozvoje, který nebude zvýhodňovat silnější aktéry mezinárodní scény. Podle nejvyššího představitele OSN může spolupráce Afriky s Čínou přinést udržitelný rozvoj celého kontinentu a už nyní je příkladem toho, jak lze vzájemně utvářet trvalé, pozitivní hodnoty. "Společně mohou Čína a Afrika spojit svůj potenciál mírového, trvalého, spravedlivého pokroku ku prospěchu celého lidstva," prohlásil Guterres na summitu FOCAC v roce 2018.[18]

Závěr[editovat | editovat zdroj]

Afrika není chudá. Základní příčinou mnoha politických a sociálních krizí moderní Afriky je ekonomika, a to ať z důvodu nedostatku zdrojů, nebo – a to častěji – z důvodu nevyvážené distribuce těchto zdrojů a přístupu k nim. Západní vlády musí přestat nutit africké vlády k privatizaci svých ekonomik a otevírání svých trhů neférové konkurenci. Aby mohly africké vlády profitovat ze zahraničních investic, musí jim být dovoleno, aby mohly tyto investice a korporace, které obvykle investice přinášejí, právní cestou regulovat. Pokud chtějí vlády zamezit daňovým únikům, musí přestat s vytáčkami a vzchopit se k akci proti daňovým rájům.[19] [20] Poměrně volnou ruku v různých „účetních“ operacích probíhajících v globálním měřítku (tedy jakoby nad hranicemi národních států), mají globalizované finanční trhy, které nejsou pod kontrolou politiky, a které umožňují těm nejbohatším, aby se vyhýbali v daňových rájích placení daní, a zároveň umožňují velkým korporacím, aby vyváděly svoje zisky ze zemí, kde fyzicky podnikají. Globalizovaná ekonomika také umožňuje nadnárodním korporacím, aby v méně rozvinutých a regulovaných zemích beztrestně praktikovaly určité typy „vykořisťování“ a neekologických postupů, které mají v domovských západních státech zapovězeny.[21] Pokud bude umožněn africkým zemím volný a férový přístup na světové trhy, budou tyto země schopny, i když skromně, uživit své vlastní obyvatelstvo.[22]

Dne 18. 12. 2018 se sešlo ve Vídni fórum Afrika-Evropa, na kterém předseda vlády hostitelské země Sebastian Kurz vyzval, aby Evropa v Africe mnohem více investovala. Až na této konferenci konající se na konci roku 2018 byly evropské země upozorněny na to, že nestačí Africe poskytovat rozvojovou pomoc, ale je potřeba navázat i partnerské obchodní vztahy. Členské země vyzvány, aby Evropská unie nepřenechávala kontinent Číně, která v posledních letech v afrických zemích mohutně investovala.[23]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Velká ekonomická encykklopedie. Redakce prof. Milan Žák. 2. vyd. Praha: Linde, 2002. 885 s. ISBN 80-72-01-381-5. S. 346. 
 2. ČESKÁ, Tereza. Čínský drak v Africe: neokolonialismus, nebo chytré investice?. Rozvojovka 1/2017 [online]. www.rozvojovka.cz, 10.7.2017 [cit. 11.10.2017]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2017-07-23. 
 3. REID, Richard j. Dějiny moderní Afriky /od roku 1800 po současnost/. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 336 s. ISBN 978-80-247-3079-0. S. 231, 294, 297. Dále jen „Reid“. 
 4. Reid, str. 301, 302, 303.
 5. HORYNA, Břetislav. Má smrt je protest proti bídě světa. In: HRUBEC, Marek a kol. Sociální kritika v éře globalizace. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2008. 482 s. ISBN 978-80-7007-286-8. S. 38.
 6. KUNEŠOVÁ, Hana; CIBULKOVÁ, Eva, a kol. Světová ekonomika, nové jevy a perspektivy. 2. vyd. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2006. 319 s. ISBN 80-7179-455-4. S. 300. 
 7. ŽÍDEK, Libor. Dějiny světového hospodářství. 2. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009. 397 s. ISBN 978-80-7380-184-7. S. 299, 319. 
 8. HUANG, Leo. Znalost čínské obchodní etikety. Přínos pro zahraniční korporace /Bakalářská práce/. docplayer.cz [online]. Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Brno, 2015 [cit. 14.2.2018]. Dostupné online. 
 9. TOMÁŠEK, Michal. Právo zahraničních investic v Číně. 1. vyd. Praha: Academia, nakladatelství Československé akademie věd, 1990. 130 s. ISBN 80-200-0269-3. S. 118. 
 10. HUNTINGTON, Samuel P. Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu. 1. vyd. Praha: Rybka Publishers, 2001. 447 s. ISBN 80-86182-49-5. S. 85. 
 11. SEREGHYOVÁ, Jana. Vybrané institucionální a strukturální aspekty otevírání čínské ekonomiky. 1. vyd. Praha: PROFESSIONAL PUBLISHING, 2003. 72 s. ISBN 80-86419-44-4. S. 11. Dále jen „Sereghyová“. 
 12. a b Čína: Zahraniční obchod a investice. Businessinfo.cz [online]. Ministerstvo zahraničních věcí /MZV/, 2.6.2017 [cit. 17.11.2017]. Dostupné online. 
 13. Sereghyová, str. 11.
 14. ČTK. Čínská banka ICBN otevře pobočku v Česku, už získala licenci. iDnes.cz [online]. Mafra, a.s., 11.5.2017 [cit. 18.11.2017]. Dostupné online. 
 15. ZÁHOŘÍK, Jan. Afrika kontinent 21. století. www.rozvojovka.cz [online]. CZECHIA.COM, 12.3.2015 [cit. 19.11.2017]. Dostupné v archivu pořízeném dne 2015-06-01. 
 16. HORYNA, Břetislav. Má smrt je protest proti bídě světa. In: HRUBEC, Marek a kol. Sociální kritika v éře globalizace. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2008. 482 s. ISBN 978-80-7007-286-8. S. 16.
 17. HORYNA, Břetislav. Má smrt je protest proti bídě světa. In: HRUBEC, Marek a kol. Sociální kritika v éře globalizace. 1. vyd. Praha: Filosofia, 2008. 482 s. ISBN 978-80-7007-286-8. S. 17.
 18. GUTERRES, António. Secretary-General's remarks to the China-Africa Cooperation Summit [as delivered]. United Nations [online]. 3.9.2018 [cit. 25.1.2020]. Dostupné online. 
 19. DEARDEN, Nick. Afrika není chudá, to my ji okrádáme o bohatství. A2larm.cz [online]. A2, o.p.s., 1.6.2017 [cit. 29.10.2017]. Dostupné online. 
 20. DEARDEN, Nick. Africa is not poor, we are stealing its wealth. al Jazeera Media Network [online]. 24.5.2017 [cit. 29.10.2017]. Dostupné online. 
 21. PEHE, Jiří. Odkud pramení tekutý hněv. Deník Referendum [online]. Referendum, s.r.o., 19.4.2017 [cit. 19.11.2017]. Dostupné online. 
 22. PETŘÍK, Lukáš. Diletanství české vlády. Novičok se v ČR zkoumal a neexistuje jediný důvod, proč by nebylo možné ho vyrobit, říká obchodník se zbraněmi a dodává šokující fakta o imigraci směřující sem z Afriky. EUportal.cz [online]. Český portál, o.p.s., 5.4.2018 [cit. 5.4.2018]. Dostupné online. [nedostupný zdroj]
 23. ČTK. Evropská unie chce omezit vliv Číny v Africe, Kurz vyzval k investicím. Euro.cz [online]. Mladá fronta, a.s., 18.12.2018 [cit. 20.12.2018]. Dostupné online. 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • KRPEC Oldřich, HODULÁK Vladan. Evropa ve světové ekonomice. Historická perspektiva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 414 s. ISBN 978-80-210-6146-0