Ústav mezinárodních vztahů

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Ústav mezinárodních vztahů
Logo
Logo
Sídlo Praha
Oficiální web www.ustavmezinarodnichvztahu.cz/en/
Některá data mohou pocházet z datové položky.

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. (ÚMV) je veřejná výzkumná instituce, jež provádí základní a aplikovaný vědecký výzkum v oblasti mezinárodních vztahů. Jejím ředitelem je Prof. Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D., důležitými prvky samosprávné organizační struktury jsou též Rada ÚMV a Dozorčí rada.

Předchůdcem ÚMV byl Ústav pro mezinárodní politiku a ekonomii (ÚMPE), jenž byl na začátku období normalizace v roce 1970 zrušen kvůli aktivitám zaměstnanců během pražského jara. Po sametové revoluci roku 1989 Ústav mezinárodních vztahů prošel radikálními změnami. V roce 2007 byl ÚMV transformován na veřejnou výzkumnou instituci, odkdy je financován prostřednictvím grantů a nadací.

Ústav od roku 1970 sídlí v ulici Nerudova č. 3 v Praze. Budovu může navštívit i veřejnost - využívají se služby specializované knihovny, studovna a sály při pořádání akcí.

Historie a současnost[editovat | editovat zdroj]

Předchůdcem ÚMV byl Ústav pro mezinárodní politiku a ekonomii (ÚMPE), založený Ministerstvem zahraničních věcí Československé republiky v roce 1957. Ústav sídlil od svého založení roku 1957 do roku 1970 v Lobkovickém paláci.

Logo čtvrtletníku Mezinárodní vztahy.

Rok po založení, roku 1968, vyšlo první vydání čtvrtletníku Mezinárodní vztahy.

Během pražského jara se pracovníci ústavu aktivně zapojili do reformního procesu, v důsledku čehož byl ÚMPE na začátku období normalizace v r. 1970 zrušen a reformně smýšlející pracovníci propuštěni.

Jako náhradu za ÚMPE zřídilo Ministerstvo zahraničních věcí ještě v témže roce Ústav mezinárodních vztahů (ÚMV). Novým sídlem ústavu se stala historická budova v Nerudově ulici č. 3 v Praze na Malé Straně. Společenské uvolnění 2. poloviny 60. let bylo vystřídáno silným ideologickým vlivem na činnost ústavu. I přes tato omezení se však ÚMV snažil zůstávat v kontaktu se zahraničím, včetně západních zemí. Významnou roli v této době začala hrát knihovna ÚMV, která díky těmto kontaktům získávala knihy a jiné informační materiály, které v tehdejším Československu nebyly nikde jinde k dispozici.

Po sametové revoluci roku 1989 Ústav mezinárodních vztahů prošel radikálními změnami. Spolu s částečnou výměnou a příchodem nových pracovníků se odehrálo i zásadní přesměrování výzkumných aktivit a programů. V průběhu následujících let se ÚMV rozrostl o další dvě složky - nově vytvořenou Diplomatickou akademii a Rozvojové středisko.

Logo pololetníku Perspectives.

S obsahovými změnami byl nadále vydáván čtvrtletník Mezinárodní vztahy a nově publikován i anglický odborný pololetník Perspectives. Posléze do portfolia svých periodik převzal ÚMV také populárně-zaměřený měsíčník Mezinárodní politika.

V roce 2007 byl ÚMV v souladu s příslušným zákonem transformován na veřejnou výzkumnou instituci. Zároveň byly do organizace Ústavu zavedeny samosprávné prvky v podobě volené Rady ÚMV. K 1. 1. 2007 byla z ÚMV vyčleněna Diplomatická akademie, která se stala přímou součástí Ministerstva zahraničních věcí.

Ústav mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Malá Strana

Došlo též ke změně financování, které je od této doby mnohem více závislé na výsledcích práce zaměstnanců ústavu - ústav je výrazně podporován skrze grantový systém pro projekty v oblasti zahraniční politiky od zahraničních i tuzemských subjektů (např. Grantovou agenturou České republiky) i nejrůznějšími nadacemi (např. německá Nadace Konrada Adenauera nebo americká PEW Charitable Trust).[1] Tyto prostředky umožňují realizaci výzkumné činnosti pracovníků ústavu i nabízená stipendia pro podporu mladých vědců buď formou stálých výzkumných projektů, nebo ve formě nejrůznějších stáží. V neposlední řadě ústav nabízí ve spolupráci s Metropolitní univerzitou Praha doktorské studium v oboru Mezinárodní vztahy a evropská studia jak v češtině,[2] tak v angličtině[3]

V současnosti je Ústav mezinárodních vztahů řazen mezi významné instituce v oboru mezinárodních vztahů, jak v ČR, tak i v evropském kontextu, například dle nezávislého hodnocení z University of Pennsylvania.[4] Zřizovatelem je Ministerstvo zahraničních věcí ČR, ovšem pracovníci ÚMV dle Etického kodexu a interních pravidel nezastávají jeden konkrétní názorový či politický proud. Témata, jimiž se zabývají, si svobodně vybírají, přičemž je interním či externím způsobem vyhodnocována vědecká hodnota a přínos pro daný obor.[5]

Aktivity[editovat | editovat zdroj]

Aktivity ÚMV jsou financovány z rozpočtu na vědu, výzkum a inovace České republiky, z příspěvků Ministerstva zahraničních věcí ČR, domácích a zahraničních projektů, prodeje publikací. Ústav mezinárodních vztahů vytváří spojnici mezi akademickým světem, veřejností a mezinárodně-politickou praxí a ve své činnosti sleduje:

 • zajišťování aktivit spojených s výzkumem oboru mezinárodních vztahů,
 • usilování o zvyšování kvality a prestiže české vědy,
 • napomáhání při formulaci a provádění zahraniční politiky České republiky,
 • spolupráce se zahraničními i domácími univerzitami, výzkumnými institucemi a think-tanky a jejich sítěmi, s orgány veřejné správy, institucemi Evropské unie a diplomatickými zastoupeními; vzdělávací činnost ve společném programu doktorského studia s Metropolitní univerzitou Praha a formou studentských stáží,
 • organizace mezinárodních konferencí, seminářů, expertních diskusí, prezentací, propagace výzkumu na sociálních sítích a v médiích, veřejná vystoupení 
 • vydávání a distribuce knih, odborných časopisů, policy paperů a policy briefů vlastním nakladatelstvím      

Veřejné akce[editovat | editovat zdroj]

Ústav pořádá akce nejen pro akademickou obec, ale i pro širokou veřejnost. Od roku 2009 na půdě Černínského paláce ústav každoročně pořádá českou konferenci Sympozium o zahraniční politice[6] k příležitosti vydání své výroční publikace hodnotící zahraniční politiku. Od roku 2010 po ukončení mandátu prezidenta Obamy se na MZV odehrávala prestižní mezinárodní konference s názvem Pražská agenda[7], kterou Ústav ve spolupráci s partnerskými institucemi organizoval. Následovnicí této konference je tzv. Prague Insecurity Conference, která se soustředí na netradiční témata současné debaty o bezpečnosti a jejích rámcích. Nejvýznamější a zároveň nějvětší konferencí, kterou Ústav ve spolupráci s organizací Europeum a partnery organizuje je Prague European summit.[8]

Publikační činnost[editovat | editovat zdroj]

Ústav v současnosti vydává tištěně dvě periodika zaměřená na mezinárodní politiku Mezinárodní vztahy – čtvrtletně, New Perspectives – půlročně, v anglickém jazyce), ÚMV se dále aktivně podílí na publikaci impaktovaného časopisu Journal of International Relations and Development. ÚMV je také dlouhodobě partnerem časopisu The Europe’s World. V neposlední řadě ústav uveřejňuje knižní publikace (monografie, studijní sešity, konferenční sborníky, soubory dokumentů, informační materiály), jak např. knihu Česká zahraniční politika v roce 2012: Analýza ÚMV. Časopis Mezinárodní politika je on-line ke stažení na stránkách ÚMV.

Časopis Mezinárodní vztahy mají mezi českými i dalšími středoevropskými výzkumníky renomé prestižní platformy, nabízející velmi kvalitní výstupy vědecké práce. Nemalou měrou k tomu přispívá i kvalitní a poměrně přísné recenzní řízení s dlouholetou tradicí.

Časopis New Perspectives s podtitulem Interdisciplinary Journal of Central & East European Politics and International Relations je anglickojazyčný recenzovaný odborný časopis ÚMV. Odborné zaměření New Perspectives je primárně na interdisciplinární výzkum politických otázek střední a východní Evropy. Časopis je zaměřen na politiku a mezinárodní vztahy ve střední a východní Evropě v jejich široké definici a k této problematice přistupuje z mezioborové perspektivy. Repertoár klíčových disciplín, kterými jsou mezinárodní vztahy, bezpečnostní studia a mezinárodní politická ekonomie, se tak rozšířil také o témata zabývající se politickou sociologií, antropologií, historií či politickou a sociální geografií.

Časopis zároveň výrazně rozšířil svoji redakční radu, která nyní zahrnuje přes 70 výzkumníků světové úrovně z relevantních vědeckých oborů ze střední Evropy i zemí mimo tento region. V minulém roce byly otištěny články od světově uznávaných odborníků v oboru mezinárodních vztahů (např. Roland Bleiker a Mark Galeotti) nebo historické sociologie (Derek Sayer). 

Přehled vydaných publikací (za rok 2016)[editovat | editovat zdroj]

Vydány byly celkem 4 knihy (1 200 kusů) s ISBN, 6 časopisů (2 600 kusů) a 3 účelové tisky (560 kusů). Kromě publikování knih výrazně narostl počet zpracovávaných policy paperů a jazykových redakcí textů pro konferenční servis, jak v českém, tak v anglickém jazyce.

 • Česká zahraniční politika v roce 2015. Analýza ÚMV (ed. Michal Kořan)
 • Íránská jaderná dohoda a širší mezinárodní souvislosti  (Miroslav Tůma)
 • Proměny konceptu humanitární intervence: od Rwandy po Libyi (Šárka Kolmašová)
 • The Small State Facing an Asymmetric Environment: A Reconsideration of the Identity? The Slovenian Experience (Uroš Svete, Damijan Guštin, Janja Vuga, Rok Zupančič, Jelena Juvan)

Knihovna[editovat | editovat zdroj]

 • Knihovna poskytuje informační, knihovnické, výpůjční, bibliografické i rešeršní služby.
 • Spolupracuje s řadou českých, ale zejména zahraničních odborných knihoven a informačních institucí.
 • Je členem Evropské informační sítě mezinárodních vztahů a regionálních studií (EINIRAS).
 • K 31. 12. 2016 obsahovala elektronická databáze knihovny více než 84 000 záznamů jednotlivých informačních pramenů. Knižní fond obsahoval 55 945 záznamů monografií, sborníků a ročenek. Během roku bylo do fondu knihovny zařazeno 446 nových titulů.
 • Knižní fond obsahuje 397 titulů periodik. Plné texty řady dalších odborných časopisů jsou dostupné v rámci kupovaných databází (EBSCO, JSTOR, ProQuest).
 • Knihovna je zapojena do tří projektů, jejichž nositeli jsou Národní knihovna ČR (NK ČR) a Centrum informačních a knihovnických služeb VŠE (CIKS VŠE).
 • Knihovna spravuje tzv. Jednotnou informační bránu pro mezinárodní vztahy (IReL), která umožňuje vyhledávání v 52 prohledatelných licencovaných i volných elektronických zdrojích.   

Jednotná informační brána pro mezinárodní vztahy (IReL) zároveň obsahuje odkazy na plné texty publikací vydaných ústavem, na vybrané zahraniční a české odborné plnotextové a bibliografické zdroje, odkazy na relevantní webové stránky včetně Euro‑Tezauru (European-Thesaurus on International Relations and Area Studies) přístupného v 9 jazycích. Brána evidovala v průběhu roku 1 912 návštěv uživatelů, kteří si prohlédli 5 912 stránek a ve Vyhledávači položili 21 860 dotazů

Výzkum[editovat | editovat zdroj]

Hlavní činností ústavu je výzkum mezinárodních vztahů prováděný výzkumným oddělením. ÚMV provádí základní a aplikovaný výzkum, hlavní pozornost je věnována oblasti evropské integrace se specifickým zaměřením na zájmy a působení České republiky v Evropské unii, na mezinárodní bezpečnost s důrazem na roli ČR v mezinárodních bezpečnostních vztazích a v neposlední řadě na oblast rozvoje vybraných strategických regionů. Především v těchto oblastech jako jsou např.: Evropská integrace, Mezinárodní bezpečnost, Zahraniční politika, Globální otázky nebo Teritoriální studia.

Evropská integrace[editovat | editovat zdroj]

Cílem je sledovat vývoj procesu evropské integrace a role České republiky v tomto procesu, konkrétně zejména

 • budoucnost EU,
 • institucionální strukturu EU a reformy,
 • rozšiřování EU,
 • budování společné zahraniční a bezpečnostní politiky,
 • ekonomické sbližování zemí střední a východní Evropy v rámci EU,
 • obchodní a měnovou politiku,
 • evropskou politiku malých států,
 • politiku životního prostředí,
 • spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitra.

Bezpečnostní politika[editovat | editovat zdroj]

Cílem je rozvoj schopností České republiky pružně reagovat na bezpečnostní výzvy nové éry. To zahrnuje zejména problematiku

 • budování Společné evropské bezpečnostní a obranné politiky,
 • současnosti a budoucnosti transatlantických vztahů,
 • mezinárodního zločinu a dalších nevojenských dimenzí bezpečnosti,
 • širších souvislostí reformy českých ozbrojených sil, včetně akviziční problematiky,
 • mírových operací, a to včetně komplexních misí, které zahrnují zvládání krizí, postkonfliktní stabilizaci a rozvoj,
 • vztahů mezi médii a státním sektorem v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky,
 • problematiku terorismu.

Výzkumná centra[editovat | editovat zdroj]

Ústav mezinárodních vztahů se zaměřuje na celý výzkumny cyklus od identifikace témat základního výzkumu, přes hledání teoretických a empirických poznatků, až po jejich uplatnění ve výzkumných centrech:

 • Centrum evropské bezpečnosti - Nejedná se o centrum čistě bezpečnostní, ani o centrum čistě zaměřené na evropskou integraci. Místo toho CES poskytuje komplexní pohled na bezpečnost v Evropě, bezpečnost Evropy a roli EU a jejích členů jakožto bezpečnostních aktérů
 • Centrum mezinárodního práva - Hlavní důraz je kladen na některé oblasti, jež odrážejí jak výzkumný profil členů centra, tak dlouhodobé priority české zahraniční politiky. Jedná se hlavě o: mezinárodní právo lidských práv, mezinárodní humanitární právo, mezinárodní trestní právo, boj proti terorismu, otázky spojené s použitím síly v mezinárodních vztazích a mezinárodní organizace.
 • Centrum vztahů EU-Asie - Podrobnější a hlubší reflexe sbližování Evropy s asijským kontinentem jako aktuální globalizační jev.
 • Centrum energetické politiky - Primárním cílem CEP je průběžně monitorovat a analyzovat vnější dimenzi energetické politiky a bezpečnosti EU vůči stávajícím a potenciálním dodavatelům v regionu Blízkého východu a severní Afriky (MENA), subsaharské Afriky, vybraných zemí Asie, Severní Ameriky a Latinské Ameriky.

Vývoj v konkrétních zemích a regionů světa[editovat | editovat zdroj]

Cílem je sledování a analýza vývoje zejména v těch zemích a regionech, které tematicky pokrývají výzkumní pracovníci ÚMV. V současnosti se jedná zejména o

 • Německo, Francii,
 • střední Evropu a země Visegrádské skupiny,
 • USA,
 • Rusko a postsovětský prostor,
 • Blízký východ a severní Afriku,
 • jihovýchodní Asii a Čínu,
 • Skandinávii,
 • Balkán.

Výzkumníci[editovat | editovat zdroj]

Prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D., je od roku 2013 ředitelem ÚMV, kde předešlých devět let zastával funkci zástupce ředitele. Odborně se zaměřuje na českou zahraniční politiku, evropskou integraci, ruskou zahraniční politiku, politické vztahy v postsovětském prostoru a náboženství v mezinárodních vztazích.

Přednáší na Vysoké škole ekonomické (VŠE) a na Metropolitní univerzitě v Praze. Předsedá řadě odborných komisí a organizací, jako Akademické radě Diplomatické akademie MZV ČR, International Political Science Association (IPSA) a je zástupcem Ústavu mezinárodních vztahů v Trans European Policy Studies Association.

Mgr. Jan Kovář, Ph.D., je od roku 2016 výzkumný pracovník v ÚMV se zaměřením na evropskou integraci, vnitřní bezpečnost a politiku Evropské unie.

V současnosti zároveň vyučuje na Metropolitní univerzitě v Praze, a pracuje jako recenzent pro odborné časopisy, například Politics in Central Europe a Journal of Contemporary European Research.

Ing. Vít Beneš, PhD., je od roku 2005 výzkumným pracovníkem ÚMV, kde také od roku 2009 působí jako šéfredaktor časopisu Mezinárodní vztahy. Odborně se zaměřuje na evropskou integraci, rozšiřování EU, vztahy Turecka a EU, a teorie mezinárodních vztahů. V minulosti působil jako externí vyučující na Metropolitní univerzitě v Praze, Vysoké škole ekonomické, Univerzitě Karlově a na Institut für Politische Wissenschaft na Ruprecht-Karls-Universität v Heidelbergu.

Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA, je výzkumnou pracovnicí specializující se na mezinárodní právo obecně, především však humanitární a trestní právo, lidská práva a mezinárodní sankce. Od roku 2016 je také koordinátorkou Centra mezinárodního práva ÚMV. Ve svých článcích a publikacích se zabývá lidskoprávním rozměrem zahraniční politiky a humanitárním právem.

Organizační struktura[editovat | editovat zdroj]

Hlavní organizační struktura Ústavu mezinárodních vztahů se skládá z ředitele, rady a dozorčí rady. Dále je součástí ÚMV i Komise pro pracovní záležitosti a Etická komise.

Ředitel[editovat | editovat zdroj]

Petr Kratochvíl, ředitel ústavu

Je statutárním orgánem ÚMV a rozhoduje o všech věcech ÚMV, které nejsou zákonem svěřeny do působnosti zřizovatele nebo ostatních dvou orgánů. Ředitel ÚMV je jmenován ministrem zahraničních věcí ČR na základě návrhu Rady ÚMV.

Současným ředitelem je od května 2013 Prof. Ing. Mgr. Petr Kratochvíl, Ph.D.

Ředitelé ústavu od jeho založení[zdroj?]
Jméno Funkční období
Soják, VladimírVladimír Soják 1957-00-00 1957 – 1966
Šnejdárek, AntonínAntonín Šnejdárek 1966-00-00 1966 – 1969
Nikl, MiroslavMiroslav Nikl 1969-00-00 1969 – 1971
Sedlák, JaromírJaromír Sedlák 1971-00-00 1971 – 1976
Bušniak, JánJán Bušniak 1976-00-00 1976
Kurka, KarelKarel Kurka 1976-00-00 1976 – 1981
Hrůza, MiloslavMiloslav Hrůza 1981-00-00 1981 – 1982
Pudlák, JánJán Pudlák 1982-00-00 1982 – 1986
Handl, LuděkLuděk Handl 1986-00-00 1986
Pudlák, JánJán Pudlák 1986-00-00 1986 – leden 1989
Dvořák, LadislavLadislav Dvořák leden 1989 – únor 1989
Handl, LuděkLuděk Handl únor 1989 – květen 1989
Čebiš, VladimírVladimír Čebiš květen 1989 – říjen 1989
Spáčil, DušanDušan Spáčil listopad 1989 – březen 1990
Kotyk, VáclavVáclav Kotyk březen 1990 – duben 1991
Valenta, JiříJiří Valenta květen 1991 – březen 1993
Jeřábková, VěraVěra Jeřábková březen 1993 – jaro 1994
Pick, OttoOtto Pick jaro 1994 – leden 1998
Šedivý, JiříJiří Šedivý březen 1998 - září 2004
Drulák, PetrPetr Drulák září 2004 - květen 2013
Kratochvíl, PetrPetr Kratochvíl od května 2013

Rada ÚMV[editovat | editovat zdroj]

Rada ÚMV navrhuje ke jmenování ředitele ÚMV, stanovuje směry činnosti ÚMV, schvaluje rozpočet, vnitřní předpisy, výroční zprávy, projednává návrhy výzkumných záměrů aj.

Radu ÚMV volí vědečtí pracovníci ústavu, a to jak ze svých řad (interní členové), tak z řad odborníků z jiných právnických osob, organizačních složek státu zabývajících se výzkumem a uživatelů výsledků výzkumu (externí členové).

Současná Rada ÚMV byla zvolena 1. března 2017 a má následující složení (I=interní člen/ka, E=externí člen/ka):

Doc. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, E.MA., Ph.D. (I)

Doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D. (E)

Dr. Anna Durnová, Ph.D (E)

Mgr. Jakub Dürr (E)

Ing. Vít Beneš, PhD. (I)

Jakub Eberle, Ph.D. (I)

Prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D. (I)

Tomáš Profant, Ph.D. (I)

Dr. Jan Růžička (E)

Dr. Benjamin Tallis (I)

Doc. Ph.D. Ing. Štěpánka Zemanová (E)

Dozorčí rada ÚMV[editovat | editovat zdroj]

Organizační struktura ústavu

K jejím pravomocím a úkolům patří zejména dohled nad činností a hospodařením ÚMV, dohled nad nakládáním s majetkem ÚMV, příprava návrhů jednacího řádu dozorčí rady a jeho změn, dále právo navrhnout odvolání ředitele, právo vyjádřit se k návrhu rozpočtu ÚMV, ke způsobu jeho hospodaření, k návrhům změn zřizovací listiny, k návrhu na sloučení, splynutí nebo rozdělení ÚMV, k návrhům výzkumných záměrů, k návrhu výroční zprávy.

Současná Dozorčí rada má od r. 2017 následující složení:

Předseda rady: JUDr. Petr Gajdušek, LL.M., M.St., Státní tajemník, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Místopředsedkyně rady: Mgr. et Mgr. Linda Flanderová, zástupkyně ředitele ÚMV pro služby

Další členky a členové:

Mgr. Šárka Kosíková, personalistka Ústavu mezinárodních vztahů

Mgr. David Král, ředitel Odboru politického plánování (OPP), Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Ing. Josef Kreuter, CSc., bývalý diplomat

Ing. Eva Matyášová, hlavní ekonomka Ústavu mezinárodních vztahů

Ing. Miloslav Stašek, Náměstek pro řízení sekce provozně-ekonomické, Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Výzkumné oddělení[editovat | editovat zdroj]

Výzkumné oddělení se věnuje hlavní činnosti ÚMV. Vedoucím výzkumného oddělení je Ing. Ondřej Horký-Hlucháň, Ph.D.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. Výroční zpráva za rok 2012 [online] 19-04-2013, [cit. 22-12-2013] dostupné online. (čeština)
 2. Mezinárodní vztahy a evropská studia, doktorské studium, Metropolitní univerzita Praha. [online]. cit. 4-1-2014]. dostupné online. (čeština)
 3. International Relations and European Studies,doktorské studium, Metropolitní univerzita Praha. [online]. cit. 4-1-2014]. dostupné online. (angličtina)
 4. Think Tanks and Civil Societies Program, University of Pennsylvania, 2012 Global Go To Think Tank [online]. 24-01-2013, [cit. 23-12-2013]. dostupné online. (angličtina)
 5. Rozličnost zaměření výzkumných pracovníků je možné najít na webu ÚMV.
 6. Sympozium o zahraniční politice. Archiv. [online]. [cit. 6-1-2014]. dostupné online. (čeština)
 7. Mezinárodní konference Pražská agenda. Archiv. [online]. [cit. 6-1-2014]. dostupné online. (angličtina)
 8. WWW.ITECHS.CZ, Prague European Summit | www.granetarts.cz |. Prague European Summit. www.praguesummit.eu [online]. [cit. 2018-02-15]. Dostupné online. (anglicky) 

Literatura[editovat | editovat zdroj]

 • Petr Drulák, Petr Kratochvíl a kol. 2007. 50 let českého výzkumu mezinárodních vztahů: od ÚMPE k ÚMV. Praha: Nakladatelství ÚMV. ISBN 978-80-86506-64-7

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]