Výbor regionů

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Výbor regionů v Bruselu

Výbor regionů je konzultativní orgán Evropské unie, který se skládá ze zástupců regionálních a místních samosprávných celků, kteří mají buď volený mandát nebo jsou odpovědní volenému shromáždění. Je tvořen maximálně 350 členy (v současné době 344, 12 z Česka). Členy vybírá Rada Evropské unie na funkční období pěti let. Svoji činnost zahájil v březnu 1994. Byl zřízen Maastrichtskou smlouvou a páruje tak starší Hospodářský a sociální výbor, který je druhým poradním orgánem Unie. Sídlí v Bruselu. Smlouva z Nice požaduje, aby členové výboru byli do budoucna voleni obyvateli jednotlivých regionů (ne dosazováni Radou) a aby dostali větší politickou zodpovědnost.

Evropský parlament, Rada nebo Evropská komise konzultují Výbor regionů v případech, které stanoví zakládací Smlouvy Evropské unie, a ve všech ostatních případech, v nichž to některý z těchto orgánů považuje za vhodné. Výbor může vydat stanovisko z vlastního podnětu.

Právní úprava[editovat | editovat zdroj]

Výbor regionů je upraven zejména čl. 13/4 Smlouvy o Evropské unii a čl. 305 až 307 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Prohlášení o poslání[editovat | editovat zdroj]

Výbor regionů je shromážděním EU regionálních a místních zástupců.

Jsme politické shromáždění volených regionálních a místních zástupců občanů ve službách evropské integrace. Naše politická legitimita nás opravňuje k tomu, abychom na institucionální úrovni zastupovali všechna území, regiony, města a obce Evropské unie.

Naším posláním je zapojit regionální a místní orgány do evropského rozhodovacího procesu a vytvořit tak podmínky pro větší účast občanů.

Naše politická činnost se zakládá na přesvědčení, že spolupráce mezi evropskou, národní, regionální a místní úrovní je nezbytná k budování stále širší a solidárnější Unie evropských národů a k řešení výzev globalizace. Proto spolupracujeme s Evropskou komisí, Evropským parlamentem, Radou Evropské unie, ale také s institucemi různých úrovní veřejné moci v členských státech s hlavním cílem prosazovat víceúrovňovou správu.

Hlasujeme o politických doporučeních k evropským strategiím a účastníme se přípravy právních předpisů Společenství. Již v raných fázích jejich vzniku navrhujeme přístupy a politické směry, které využívají zkušeností a odborných znalostí regionálních a místních orgánů, jež jsou nejčastěji pověřeny jejich prováděním.

Chceme, aby Evropa „jednotná v rozmanitosti“ mohla v globalizovaném světě plně těžit ze své územní, kulturní a jazykové rozmanitosti, která představuje její sílu, její bohatství a je zárukou identity jejích občanů. Podílíme se na realizaci evropské demokracie a občanství i propagaci těchto hodnot a přispíváme k uplatňování základních práv menšin a k jejich ochraně.

Dohlížíme na respektování zásad subsidiarity a proporcionality, aby se evropská rozhodnutí přijímala i prováděla co nejblíže občanům a na co nejvhodnější úrovni. Díky své činnosti jsme zárukou větší efektivity a blízkosti při uskutečňování společných politik.

Zasazujeme se o harmonický a udržitelný rozvoj na celém území. Ve jménu zásad rovnosti a solidarity hájíme cíle hospodářské, sociální a územní soudržnosti Evropské unie.

Požadujeme samosprávné postavení regionálních a místních orgánů včetně práva disponovat přidělenými finančními prostředky tak, aby mohly plnit své povinnosti. Prosazujeme tím zásady a mechanismy řádné správy a stimulujeme proces decentralizace.

Prosazujeme spolupráci mezi regionálními a místními orgány členských států, ale i spolupráci s kandidátskými zeměmi, potenciálními kandidátskými zeměmi, sousedními státy a třetími zeměmi, a to v rámci strategie rozšiřování, politiky sousedství a rozvojové politiky.

Zakládáme platformy a sítě, pořádáme fóra usnadňující spolupráci a výměnu zkušeností mezi regiony, městy a obcemi a rozvíjíme partnerství s jejich sdruženími.

Jsme vyslanci Evropy v regionech, městech a obcích a zároveň jejich mluvčími v diskusích na evropské úrovni. Vedeme přímý dialog se spoluobčany o úspěších Evropské unie i o výzvách budoucnosti a pomáháme vysvětlovat, jak se uskutečňují politiky Unie a jaké výsledky na úrovni územní samosprávy přinášejí.

Budujme Evropu prostřednictvím vzájemné partnerské spolupráce!


Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]