Tridentská mše

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Pontifikální Mše podle misálu Jana XXIII. vedená litoměřickým biskupem Janem Baxantem

Tridentská mše je lidové označení formy mše svaté římského ritu, sloužené podle misálů vydaných za tímto účelem od roku 1570 do roku 1962. Tato vydání navazovala na mnohem starší liturgickou praxi zachycenou v misálech římské diecéze, sahající v téměř nezměněné podobě k papeži sv. Řehoři Velikému a tato podoba tzv. gregoriánská, navazuje až na prvokřesťanskou římskou liturgickou praxi. Tridentská mše představovala hlavní formu slavení mše svaté v západní církvi až do začátku 70. let 20. století, kdy byla po 2. vatikánském koncilu za pontifikátu Pavla VI. zavedena nová liturgická forma (viz mše Pavla VI.). V roce 2007 Benedikt XVI. svým motu proprio Summorum pontificum zavedl tridentskou mši jako tzv. mimořádnou, resp. starší formu (forma extraordinaria, usus antiquior) římského ritu, čímž podstatně usnadnil možnost jejího slavení, které nebylo nikdy zakázáno, avšak oficiální struktury katolické církve požadovaly pro její slavení povolení místního biskupa.[1][2]

Některé tradicionalistické skupiny (např. Kněžské bratrstvo svatého Pia X.) pohybující se na pomezí či vně římskokatolické církve odmítají reformy ritu vycházející z druhého vatikánského koncilu a pozdějších dodatečných změn a nepovažují novou formu ritu za vhodnou a přiměřenou, případně přímo zpochybňují její právoplatnost. Tridentská mše tak pro ně zůstává hlavní formou římského ritu. Kromě toho existují v samotné římskokatolické církvi různé kněžské a řeholní instituty, které si zachovaly výhradně starší formu slavení eucharistie (mezi nimi dominantní Kněžské bratrstvo svatého Petra, Institut Krista Krále a Institut Filipa Neriho).

Tridentská mše v dějinách[editovat | editovat zdroj]

Reforma Tridentského koncilu ujednotila slavení liturgie podle starších liturgických předpisů, zvláště misálu užívaného římskou kurií. Tento způsob sloužení mše vychází z Římského misálu, vydaného Piem V. roku 1570, a představoval běžně užívanou podobu římského ritu až do liturgické reformy Druhého vatikánského koncilu, a římského misálu, vydaného roku 1970 papežem Pavlem VI. I po této liturgické reformě však bylo možné ve zvláštních případech vysluhovat liturgii podle posledního předkoncilního misálu Jana XXIII. z roku 1962.

Tridentská mše se stala po druhém vatikánském koncilu předmětem tvrdých sporů mezi tzv. liberály a tradicionalisty. Tradicionalisté obvykle považují novou podobu římského ritu zavedenou koncilem a v letech po něm následujících za pokleslou a znevažující (případně dokonce neplatnou) a požadují návrat církve k tridentskému ritu (nebo alespoň možnost si vybrat).

Liberálové, kteří změny prosadili, proti tomu trvali na nové formě natolik, že prosadili i natolik rozsáhlé restrikce omezující sloužení tridentské mše (především šlo o nutnost mít k tomu výslovný souhlas biskupa), že v mnoha diecézích se stala pro věřící nepřístupná, neboť liberálně orientovaní biskupové buďto její veřejné sloužení nepovolovali, nebo je omezovali natolik, že výsledek byl téměř tentýž.

Tuto situaci do značné míry vyřešilo motu proprio Summorum pontificum papeže Benedikta XVI. z roku 2007, které prohlásilo mešní řád misálu Jana XXIII. za mimořádnou formu římského ritu, kterou za určitých podmínek smí (a někdy dokonce i má) sloužit každý kněz, aniž by musel biskupa o svolení žádat, faktem však je, že někteří liberální biskupové dekret ignorují: v březnu 2009 např. kardinál Hoyos, prefekt Kongregace pro klérus, oficiálně napomínal manilského arcibiskupa kardinála Rosalese za nepřijatelně restriktivní výklad dokumentu a upozorňoval jej, že je povinen dokument aktivně prosazovat.[3] Dalším příkladem je kanadský biskup André Rivest, který se přímo postavil proti dokumentu a tridentskou mši ve své diecézi zakázal.[4]

Průběh mše[editovat | editovat zdroj]

Původní oltář se stupni. Po II. vatikánském koncilu byly zřizovány oltáře nové, které umožňují sloužení mše čelem k lidu.

Tridentská mše svatá je sloužena výhradně v latinském jazyce. Národního jazyka je povoleno užít při čteních z Písma. Oproti pokoncilní mši celebrant (kněz, biskup) pronáší více modliteb potichu. Věřící přitom mohou text sledovat v misálku, či sami tiše rozjímat. Jak věřící, tak celebrant jsou obráceni jedním směrem, často k východu jako symbolu přicházejícího Krista, nebo směrem ke Kristu ve svatostánku. Celebrant se na věřící obrací jen v okamžicích, kdy mluví přímo k nim. Mluví-li k Bohu, stojí celebrant jako zástupce lidu před ním a všichni jsou obráceni jedním směrem. Tridentská mše svatá je taktéž bohatější na gesta (křižování, klanění, líbání oltáře, atd.) Podle způsobu slavení tridentské mše mluvíme o mši slavné, zpívané, tiché, recitované. Při slavné mši je kromě celebranta přítomen ještě jáhen a podjáhen. Koncelebrace na rozdíl od řádné formy římského ritu při tridenské mši (až na vyjímky při pontifikálních mších) povolena není.

Bohoslužba katechumenů[editovat | editovat zdroj]

První část mše se nazývá mší katechumenů, neboť je to ta část celé mše svaté, na které mohli být přítomni i katechumeni, kteří se již neúčastnili následujících částí, kde dochází k proměňování a přijímání (to však není současnou praxí, i katechumeni se mohou účastnit celé mše).

Poté, co se kněz oblékne do liturgických rouch, přistupuje k oltáři, položí na něj kalich a misál a sestoupí zpátky dolů. Dole u stupňů oltáře nejdříve vyjadřuje modlitbou svou touhu sloužit mši, vyznává své hříchy (Stupňová modlitba) a prosí Boha za jejich odpuštění. Při tom mu tiše odpovídá ministrant, který zastupuje přítomný lid. Poté následuje krátká modlitba (Introit – Vstup), s kterou kněz přistupuje k oltáři, následována další prosbou o smilování v podobě Kyrie. Následně, dovoluje-li to liturgická doba, se vzdává chvála modlitbou Gloria. Po skončení následuje modlitba, která je dle misálu určena na daný den (Orace – Modlitba). Poté kněz čte (či zpívá) výňatek z Písma, obvykle z některého apoštolského listu (Epištola). Po ní následuje část evangelia, při kterém lid stojí. Je-li na daný den předepsáno, zpívají lid se scholou a celebrantem střídavě Credo, popř. v nezpívané mši jej recituje sám celebrant.

Bohoslužba věřících[editovat | editovat zdroj]

Druhá podstatná část se nazývá bohoslužbou věřících, protože účast na ní bylo určena pouze těm, kdo Krista přijali a v jeho jménu byli pokřtěni. Nazývá se takto celá zbývající část mše svaté od offertoria přes mešní kánon až po závěrečné evangelium na jejím konci. Než se proto začalo samotné obětování, byli katechumeni z chrámu propuštěni a následně se začala modlitba věřících za obecné potřeby Církve, která však již byla od 6. století z římské liturgie vypuštěna.[5] Jako nepatrný zbytek se z nich zachovala v tomto místě jen aklamace "Dominus vobiscum" a výzva "Oremus" bez další hlasité modlitby.[6]

Obětování (Offertorium)[editovat | editovat zdroj]

Na začátku obětování kněz pozdravuje věřící slovy: „Dominus vobiscum!“ (Pán s vámi). Lid se s ním spojuje: „Et cum spiritu tuo!“ (I s duchem tvým). Zatímco chór (je-li přítomen, jinak kněz předčítá) zpívá Offertorium, které je pro každou mši jiné, odkrývá kalich s hostií a nalévá do něj víno a kapku vody. Chléb a víno následně obětuje Bohu. Žehná dary a vzývá Ducha svatého, popř. ještě kadidlem okuřuje oltář. Následně si za pomoci ministranta omývá ruce, přičemž opět prosí Boha o smilování. Poté, co dokončí modlitby a prosby o přímluvu ke světcům, obrací se k věřícím a slovy „Orate fratres ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum, Patrem omnipotentem“ (Modlete se bratři, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu, Otci všemohoucímu) je vyzývá, aby jej modlitbou podporovali. Ministrant (dle místních zvyků popř. celý lid) odpoví a následuje tzv. Secreta (Tichá modlitba), která je pro každou mši různá. Její zakončení přechází přímo do Preface (Předmluva). Celá část obětování pak končí zpěvem Sanctus.

Mešní kánon (Canon Missae)[editovat | editovat zdroj]

Mešním kánonem začíná starobylá neproměnná část mše, jejíž obsah se skládá ze slov Páně, apoštolských podání nebo z přídatků papežů. Od počátku 7. století se však již žádné změny na kánonu neděly. V řádné formě po II. vatikánském koncilu mu odpovídá 1. eucharistická modlitba (2., 3., a 4., eucharistická modlitba se zde nepoužívá).

Proměňování[editovat | editovat zdroj]

Po vzpomínce a přímluvách za všechny živé, kterým má mše svatá prospět (Memento vivorum), a ve společenství se všemi svatými pak kněz slovy Ježíše Krista, dle víry církve, proměňuje přítomné dary chleba a vína v Tělo a Krev Páně. Před proměněnou hostií pokleká a pozdvihuje ji, aby se poklonil i přítomný lid. Podobně se děje s kalichem.

Po proměňování kněz vzpomíná na mrtvé a prosí, aby taktéž on a přítomní lidé došli spásy. Po ukončení těchto modliteb přichází čas na Modlitbu Páně (Pater noster), kterou kněz pronáší sám nahlas, lid se připojuje až na poslední prosbu modlitby „sed libera nos a malo“ (ale zbav nás od zlého). Následuje prosba o smilování v podobě Agnus Dei, čímž počíná část Přijímání (Communio).

Přijímání[editovat | editovat zdroj]

Nejdříve kněz prosí o milost, aby vhodně přijímal, a poté vyjadřuje pokoru třikrát opakovanými slovy pokorného setníka z evangelia: „Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum: sed tantum dic verbo, et sanábitur anima mea.“ (Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena.) Hostii ukazuje i ministrantům a lidem, kteří taktéž třikrát opakují, přičemž se bijí v prsa, slova setníka. Při přijímání věřící poklekají u mřížky. Kněz před podáním dělá nad věřícím s hostií znamení kříže a pronáší slova: „Corpus Domini nostri Iesu Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam. Amen.“ (Tělo našeho Pána Ježíše Krista zachovej duši tvou k životu věčnému. Amen.) Věřící nic neodpovídá (na rozdíl od Mše Pavla VI., kde odpovídá Amen), pouze vkleče přijme hostii přímo do úst.

Po přijímání kněz ještě jednou děkuje Bohu za vykonanou oběť, pronáší závěrečnou modlitbu, v tiché modlitbě vzdává díky Nejsvětější Trojici a nakonec dává lidu požehnání. Mše končí závěrečným evangeliem – závěrečným pronášením začátku Janova evangelia: „In principio erat Verbum...“ (Na počátku bylo Slovo... atd.), kdy při slovech "Et Verbum Caro factum est ..." (A Slovo se stalo Tělem ...) všichni poklekají na jedno koleno. Po skončení evangelia se odpoví „Deo gratias“ (Bohu díky) a tím celá mše končí.

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

  • František CINEK: Mše svatá v bohoslužebném řádu církevního roku (I. - IV. díl), Olomouc: Lidové knihkupectví, 1931.
  • Josef FOLTYNOVSKÝ: Liturgika, 2. vydání, Olomouc: Lidové knihkupectví, 1936, 272 s.
  • Martin RAMM: Přistoupím k oltáři Božímu - Vysvětlení obřadů mše svaté podle misálu z r. 1962, Olomouc: Matice cyrilometodějská, 2007, 143 s.

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. Rádio Vaticana: Summorum Pontificum, o užívání římské liturgie, předcházející reformě z roku 1970
  2. Rádio Vaticana: List Benedikta XVI. biskupům k vydání apoštolského listu o volném užití latinského misálu z roku 1962
  3. http://summorum-pontificum.de/index.shtml
  4. Te Deum 2009/2, str. 6
  5. Přímluvy až na vyjímky (velkopáteční přímluvy) se již tak v západní liturgické rodině neodbývaly až do roku 1963, kdy na základě Sacrosanctum concilium se všeobecně obnovilo jejich užívání v tomto místě.
  6. FOLTYNOVSKÝ, Josef. Liturgika. 2. vydání. vyd. Olomouc : Lidové knihkupectví, 1936. 272 s. S. 189.  

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]