Seznam esperantských organizací

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Esperantská vlajka
Téma Esperanto
Tento článek je součástí seriálu Esperanto
Jazyk
Akademie esperanta | Gramatika | Slovníky | Esperantologie | Abeceda | Číslovky | Fundamento | lernu! | Letní škola
Organizace
UEA | TEJO | E@I | EEU | SAT | Český esperantský svaz | Česká esperantská mládež | Esperantské kluby | Katolíci
Dějiny
L. L. Zamenhof | Časová osa | Buloňská deklarace | Ido-schizma | Krize ata/ita | Neutrální Moresnet | Interhelpo | Pražský manifest | Bona Espero | Esperantské město
Esperantská kultura
Esperantská setkání | Pasporta Servo | Hudba | Rozhlas | Finvenkismus | Homaranismus | Kabei | Politika | La Espero | Stelo | Symboly | UK | IJK | Esperantista | Rodilí mluvčí | Zamenhofův den
Esperantská literatura
Autoři | Esperantské časopisy | Esperantské slovníky | PIV | Encyklopedie | KAEST
Body pohledu
Propedeutická hodnota | Srovnání s Idem | Srovnání s interlinguou | Reformy | Odpor

Mimo velkých vyjmenovaných svazů, existuje řada mezinárodních esperantských svazů, jako je mj. automobilový, nevidomých esperantistů, filatelistů, filologie, matematiků, hudebníků, ornitologů, radioamatérů, skautů, šachistů, turistů, vegetariánů, poštovních a telegrafních zaměstnanců. Většina svazů vydává svůj vlastní časopis.

Obsah

A[editovat | editovat zdroj]

I[editovat | editovat zdroj]

  • Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF) Mezinárodní železničářská esperantská federace. Jejím cílem je šířit užívání esperanta mezi železničáři, u železničářských organizací a institucí. Pořádá každoroční mezinárodní sjezdy, vydává odborné slovníky. Orgánem federace je: Internacia Fervojisto.
  • Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (Mezinárodní svaz esperantských učitelů vydává časopis Internacia Pedagogia Revuo a byl přijat do Unesca v kategorii C.
  • Internacia Scienca Asocio Esperantista. Mezinárodní vědecký svaz esperantský (ISAE). Má sekce: astronomickou, ekologickou, filologickou, geologickou, chemickou, informatickou a matematickou. Oficiálním orgánem je SCIENCA REVUO.
  • Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista (IKUE), Mezinárodní katolický svaz esperantistů, užívá esperanto v liturgii a misijní činností; spolupracuje s různými církevními organizacemi, institucemi a duchovními, aby je podnítil k užívání esperanta. Časopis: Espero Katolika. Spolupracuje a pořádá střídavě společné kongresy s Kristana Esperantista ligo (KELI), Křesťanskou ligou esperantistů. Cílem je vytvořit účinné vztahy mezi křesťany v různých zemích.

M[editovat | editovat zdroj]

  • Mondpaca Esperanto-Movado (MEM), Světové mírové esperantské hnutí. Vysoce uznávaná organizace. Pracuje pro mír a odzbrojení. Jejím orgánem je revue Paco (Mír).

S[editovat | editovat zdroj]

  • Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT) byl založen v roce 1921 v Praze při příležitosti 13. světového esperantského sjezdu. Zakladatelem byl E. Lanti. Vydává časopisy: Sennaciulo a Sennacieca Revuo. Cílem tohoto svazu je prakticky užívat esperanto pro třídní cíle světového dělnictva; usnadnit styky mezi svými členy, vyučovat a vzdělávat své členstvo. SAT je významné nakladatelství a vyšla v něm díla: Kandido od Voltaira, Komunista Manifesto od K. Marxe a B. Engelse, Fausto od Goetha v překladu N. Barthelmesse, Stato kaj Revolucio od V. I. Lenina, a vydal v několika vydáních velký slovník Plena Vortaro de Esperanto a v poslední době dílo PleneaIlustrita Vortaro de Esperanto (1400 stran). Mezi čestnými předsedy byl: H. Barbusse, Romain Rolland, Albert Einstein, Lunačarskij aj. SAT má rovněž síť delegátů, vydává vlastní ročenku a pořádá každoročně svůj světový sjezd.

T[editovat | editovat zdroj]

  • Tutmonda Esperantista Junulara Organizo (TEJO), Celosvětová espe-ranstká mládežnická organizace. Jejím orgánem je revue Kontakto a „TEJO-pago“ v revui Esperanto. Cílem je budovat solidaritu a přátelství mezi mládeží různých států.


U[editovat | editovat zdroj]

  • Universala Esperanto-Asocio (Světový esperantský svaz, nejvyšší esperantský svaz)
  • Universala Medicina Esperanto-Asocio (UMEA), Světový lékařský esperantský svaz. Cíl: šířit a užívat esperanto v lékařských kruzích. Orgánem je Medicina Internacia Revuo a v Československu vychází časopis Sano.