Quicksort

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Quicksort (česky „rychlé řazení“) je jeden z nejrychlejších běžných algoritmů řazení založených na porovnávání prvků. Jeho průměrná časová složitost je pro algoritmy této skupiny nejlepší možná (O(N log N)), v nejhorším případě (kterému se ale v praxi jde obvykle vyhnout) je však jeho časová náročnost O(N2). Další výhodou algoritmu je jeho jednoduchost.

Vymyslel jej Sir Charles Antony Richard Hoare v roce 1962.

Algoritmus[editovat | editovat zdroj]

Algoritmus v akci na několika náhodných číslech. Zvýrazněné hodnoty jsou pivoty, modré jsou menší nebo stejné a červené jsou větší

Základní myšlenkou quicksortu je rozdělení řazené posloupnosti čísel na dvě přibližně stejné části (quicksort patří mezi algoritmy typu rozděl a panuj). V jedné části jsou čísla větší a ve druhé menší, než nějaká zvolená hodnota (nazývaná pivot – anglicky „střed otáčení“). Pokud je tato hodnota zvolena dobře, jsou obě části přibližně stejně velké. Pokud budou obě části samostatně seřazeny, je seřazené i celé pole. Obě části se pak rekurzivně řadí stejným postupem, což ale neznamená, že implementace musí taky použít rekurzi.

Volba pivotu[editovat | editovat zdroj]

Největším problémem celého algoritmu je volba pivotu. Pokud se daří volit číslo blízké mediánu řazené části pole, je algoritmus skutečně velmi rychlý. V opačném případě se jeho doba běhu prodlužuje a v extrémním případě je časová složitost O(N2). Přirozenou metodou na získání pivotu se pak jeví volit za pivot medián. Hledání mediánu (a obecně k-tého prvku) v posloupnosti běží v lineárním čase vzhledem k počtu prvků, tím dostaneme složitost O(N log N) quicksortu v nejhorším případě. Nicméně tato implementace není příliš rychlá z důvodu vysokých konstant schovaných v O notaci. Proto existuje velké množství alternativních způsobů, které se snaží efektivně vybrat pivot co nejbližší mediánu. Zde je seznam některých metod:

 • První prvek – popřípadě kterákoli jiná fixní pozice. (Fixní volba prvního prvku je velmi nevýhodná na částečně seřazených množinách.)
 • Náhodný prvek – často používaná metoda. Lze dokázat, že pokud je pozice pivotu skutečně náhodná, algoritmus poběží v O(N log N). Průměr přes každá data je O(N log N), přičemž zde se průměr bere přes všechny možné volby pivotů (rozděleno rovnoměrně). Nejhorší případ zůstává O(N2), poněvač pro každá data může náhoda nebo Velmi Inteligentní Protivník vybírat soustavně nevhodného pivota, např. druhé největší číslo. Skutečně náhodná čísla generují ale pouze hardwarové generátory, které nemusí dodávat data dostatečně rychle. V praxi se používá spíše pseudonáhodný výběr.
 • Metoda mediánu tří – případně pěti či libovolné jiné konstanty. Pomocí pseudonáhodného algoritmu (používají se i fixní pozice, typicky první, prostřední a poslední) se vybere několik prvků z množiny, ze kterých se použitím některého primitivního řadicího algoritmu porovnáváním najde medián a ten je zvolen za pivot.

Ve skutečnosti, pokud bychom měli zaručeno, že volíme pivota vždycky z 98 % prvků uprostřed a ne z 1 % na některé straně, algoritmus by stále měl nejhorší asymptotickou složitost O(N log N), byť s poněkud větší konstantou v O-notaci.

Průměrná časová náročnost Quicksortu pro náhodná data je O(N log N) a při vhodné implementaci i pro libovolná data (včetně předuspořádaných). Testy ukazují, že na pseudonáhodných datech je nejrychlejší ze všech obecných řadicích algoritmů (tedy i rychlejší než Heapsort a Mergesort, které jsou formálně rychlejší). Praktické zkušenosti prvenství Quicksortu rovněž potvrzují. Rychlost Quicksortu však není zaručena pro všechny vstupy. Maximální časová náročnost O(N2) a použití rekurze Quicksort diskvalifikují v kritických aplikacích.

Kód algoritmu v jazyce Pascal[editovat | editovat zdroj]

procedure quicksort(l, r: integer);
var 
  i, j, pivot, pom: integer;
begin
  i := l; j := r;
  pivot := akt[(l + r) div 2];
  repeat
    while (i < r) and (akt[i] < pivot) do i := i + 1;
    while (j > l) and (pivot < akt[j]) do j := j - 1;
    if i <= j then 
    begin
      pom := akt[i];
      akt[i] := akt[j];
      akt[j] := pom;
      i := i + 1;
      j := j - 1;
    end;
  until i > j;
  if j > l then quicksort(l, j);
  if i < r then quicksort(i, r)
end;

Kód algoritmu v jazyce C[editovat | editovat zdroj]

void quicksort(int array[], int left_begin, int right_begin)
{
  int pivot = array[(left_begin + right_begin) / 2];
  int left_index, right_index, pom;
  left_index = left_begin;
  right_index = right_begin;
  do {
    while (array[left_index] < pivot && left_index < right_begin) 
      left_index++;
    while (array[right_index] > pivot && right_index > left_begin) 
      right_index--;
 
    if (left_index <= right_index) {
      pom = array[left_index];
      array[left_index++] = array[right_index];
      array[right_index--] = pom;
    }
  } while (left_index < right_index);
 
  if (right_index > left_begin) quicksort(array, left_begin, right_index);
  if (left_index < right_begin) quicksort(array, left_index, right_begin);
}

Vlastnosti a využití[editovat | editovat zdroj]

Jak již bylo zmíněno, tento algoritmus je ve většině běžných případů nejrychlejší, což může být při řazení rozsáhlých posloupností hlavním požadavkem. Obecně je nestabilní. Může být upraven tak, aby byl stabilní, avšak na to je potřeba dodatečná paměť, stejně jako na zásobník.

Rychlost výpočtu je většinou vynikající, avšak tento algoritmus vyžaduje více než jiné pečlivou implementaci. Zde uvedená základní rekurzivní verze algoritmu může být pro nasazení v praxi naprosto nevhodná. Je třeba si uvědomit, že zde uvedený algoritmus pouze demonstruje funkční princip quicksortu. Jde o rekurzivní algoritmus a každé rekurzivní volání spotřebovává paměť zásobníku. Možné je použít sofistikovanější výběr pivota a řadit po pivotizaci větší část sekvence nerekurzivně a pouze pro menší část použit rekurzi. To zabrání hluboké rekurzi. Achilovou patou quicksortu je jeho nejhorší případ, který nastane pokud jako pivota vybereme nejmenší prvek tříděného pole. Vzhledem k tomu, že nejde o stabilní řadicí algoritmus, má způsob volby pivota vliv na výsledek třídění[[Kategorie:Údržba:{{|Quicksort]].

Dobrá a rychlá implementace se vyhýbá rekurzi a ošetřuje si zásobník sama. Na zásobník se ukládají hranice ještě nezpracovaných částí. Důležitý trik pro zmenšení zásobníku je na zásobník uložit (pouze) tu větší část a dále, tedy dřív, zpracovávat vždy menší z rozdělených části. To zaručí, že stačí zásobník velikosti log2 N, tj. například pro miliardu prvků stačí hloubka 30 položek. Bez této optimalizace je paměť potřebná pro zásobník až lineární.

Navíc na slabším hardware (například u jednoduchých vestavěných systémů) nebo při řazení velkých polí může prostoduchá implementace quicksortu vést dokonce i k přeplnění zásobníku a pádu programu. Např. průmyslový standard MISRA C použití rekurze zakazuje. Paměť zásobníku bývá zvl. u menších vestavěných systémů velmi omezená. Problém se přitom při ladění nemusí vůbec projevit, protože množství spotřebované paměti závisí na řazených datech.

Navzdory výše zmíněným problémům jde v drtivé většině případů o nejrychlejší známý univerzální algoritmus pro řazení polí v operační paměti počítače. Tento algoritmus bývá součásti knihoven a pak jeho použití spočívá ve správném zavolání.

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]

Literatura[editovat | editovat zdroj]

Wirth, N.: Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa, Bratislava, 1989