Pracovní úraz

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Pracovní úraz je jednou ze situací, kterou se zabývá zákoník práce. Do této situace vstupují čtyři různé strany. Nejdůležitější je zaměstnanec a zaměstnavatel, poté odbory a zástupce pro bezpečnost ochranu zdraví při práci. Pro každou z těchto stran vyplývají ze zákona různá práva a povinnosti. V případě vzniku pracovního úrazu se u zaměstnance a zaměstnavatele určuje míra splnění těchto povinností. Poté se stanoví, kdo za pracovní úraz nese zodpovědnost, a na základě zodpovězení této otázky se určuje náhrada škody.

Definice[editovat | editovat zdroj]

Pracovní úraz je podle zákoníku práce poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, ke kterému došlo za splnění několika podmínek:

1) úraz nebo smrt nastaly nezávisle na vůli zaměstnance.

2) Úraz vznikl krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů.

3) Úraz vznikl při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi.


nebo

1) Zaměstnanec utrpěl úraz (smrt) kvůli plnění pracovních úkolů.[1]


Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět.

Příklad[editovat | editovat zdroj]

Řidič tahače dostal od svého vedoucího příkaz, aby provedl doplnění jednoduché montáže kol na nápravách tahače na dvojitou montáž. Kola, která měl řidič použít, byla přes zimu umístěna v plechovém skladu. Do kol bylo potřeba doplnit vzduch na předepsaný tlak 0,2 MPa, po zimě byla totiž podhuštěna. Řidič si tedy přepravil kola k přístřešku s kompresorem. Řidič bez problémů nahustil tři kola. U posledního zjistil, že i přes to, že jej hustí, v něm není žádný tlak. Opřel tedy kolo o přístřešek kompresoru, poté si stoupl mírně bokem od kola a konec hadice kompresoru přidržoval na ventilku kola. Po krátkém čase, kdy kolo hustil tímto způsobem, došlo k výbuchu kola a řidič byl odmrštěn do volného prostoru, 15 m od místa huštění pneumatiky.[2]

Druhy pracovních úrazů[editovat | editovat zdroj]

1. Smrtelný – poškozený zaměstnanec v důsledku úrazu zemře nejpozději do 1 roku.

2. Hospitalizace delší než 5 dní – poškození na zdraví, jehož ošetření vyžaduje hospitalizaci v nemocnici delší než 5 kalendářních dní.

3. Ostatní – poškození na zdraví, kvůli němuž je poškozený v pracovní neschopnosti.[3]

Povinnosti zaměstnavatele týkající se pracovního úrazu[editovat | editovat zdroj]

(tabulka přehledu povinností zaměstnavatele)

Zaměstnavatel, u něhož k pracovnímu úrazu došlo, je povinen objasnit příčiny a okolnosti vzniku tohoto úrazu. Toto vysvětlení podává za účasti zaměstnance (je-li toho zaměstnanec schopen), svědků, odborové organizace a zástupce pro bezpečnost ochranu zdraví při práci (BOZP). Dokud tyto příčiny a okolnosti neobjasní, nesmí (vyjma vážných důvodů) měnit stav místa úrazu.[4]

Další povinnosti zaměstnavatele[editovat | editovat zdroj]

 • Vést knihu úrazů o všech úrazech (i když nebyla způsobena pracovní neschopnost).
  • Příklad knihy úrazů a zápisu do knihy úrazů tady.
 • Vyhotovit záznam o pracovních úrazech, v jejichž důsledku došlo ke smrti zaměstnance nebo k pracovní neschopnosti delší tří dny. (Jeden záznam je určen pro zaměstnance, případně pozůstalé.)
  • Příklad záznamu o pracovním úrazu tady.
 • Ohlásit úraz zasláním záznamu stanoveným orgánům (tj. oblastnímu inspektorátu a zdravotní pojišťovně; v případě smrti nebo hospitalizace delší než 5 dní i Policii ČR).[5]
 • Vytvářet preventivní opatření.[6]

Příklad pracovního úrazu s porušením povinností[editovat | editovat zdroj]

Zaměstnanec navalil výřez na upínací vozíky. Poté se z přísunového dopravníku samovolně uvolnil další výřez a svým skulením těžce zranil zaměstnance. Zaměstnanec znal pracovní a technologické postupy, byl s nimi prokazatelně seznámen. Další výřez měl zajistit klínem, což neudělal. V průběhu vyšetřování tohoto úrazu vyšlo najevo, že zaměstnavatel  dlouhodobě věděl o nedodržování stanovených pracovních postupů, toleroval je a neučinil žádná opatření k nápravě.[7]

Práva a povinnosti zaměstnance týkající se pracovního úrazu[editovat | editovat zdroj]

Práva zaměstnance:[editovat | editovat zdroj]

 • na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • na informace o rizicích jeho práce
 • na informace o opatřeních na ochranu před působením těchto rizik (informace musí být srozumitelné)
 • odmítnout výkon práce, u níž se obává, že ho bezprostředně a závažně ohrožuje na životě nebo zdraví (nejedná se pak o neplnění povinností)
 • (a povinnost) podílet se na vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí (zejména tak, jak to připraví zaměstnavatel v rámci prevence)[8]

Povinnosti zaměstnance:[editovat | editovat zdroj]

 • dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání
 • účastnit se školení od zaměstnavatele zaměřených na ochranu zdraví a bezpečnost práce
 • docházet na preventivní prohlídky, vyšetření nebo očkování stanovené zvláštními právními předpisy (formulář), (přehled lékařských prohlídek)
 • dodržovat a řídit se předpisy a pokyny zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • používat stanovené pracovní postupy, pracovní prostředky a ochranné pomůcky
 • nekonzumovat alkohol ani jiné návykové látky na pracovišti v pracovní době, ani nevstupovat na pracoviště pod jejich vlivem
 • oznamovat nadřízenému vedoucímu závady na pracovišti, které ohrožují nebo by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví pracovníků
 • bezodkladně oznamovat svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, (dovolí-li to jeho zdravotní stav), a pracovní úraz jiného zaměstnance, a spolupracovat při objasňování jeho příčin
 • podrobit se pokynu oprávněného nadřízeného o zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek (formulář) [9]

Příklad pracovního úrazu s porušením povinností[editovat | editovat zdroj]

Zaměstnanec v prostoru senážní jámy zajišťoval přísun krmení pro dojnice. Pracoval s nakladačem UNHZ 500 napojeným k traktoru Zetor 7211. Kloubové náhonové hřídeli mezi traktorem a nakladačem chyběl předepsaný kryt. Zaměstnanec chtěl zkontrolovat spojení nakladače s traktorem. Vstoupil proto do nebezpečného pracovního prostoru kloubového hřídele. V důsledku toho byl jeho oděv zachycen a natočen na nekrytý kloubový hřídel. Zaměstnanec utrpěl smrtelný pracovní úraz. Zaměstnavatel porušil svou povinnost tím, že umožnil používání nakladače bez ochranného krytu. Avšak k porušení povinností došlo i ze strany zaměstnance, protože měl jakožto odborně způsobilý pracovník závadný stav bezprostředně oznámit nadřízenému pracovníkovi, nikoli nakladač použít k práci.[10]

Práva odborové organizace týkající se pracovního úrazu[editovat | editovat zdroj]

Odborové organizace mohou kontrolovat stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u jednotlivých zaměstnavatelů. Zaměstnavatel musí odborové organizaci umožnit kontrolu:

 • ukázat, jak plní své povinnosti a vytváří podmínky pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci
 • umožnit pravidelnou kontrolu pracoviště, zařízení a osobních ochranných pomůcek
 • umožnit prověření, zda zaměstnavatel řádně vyšetřuje pracovní úrazy
 • zajistit účast při zjišťování příčin pracovního úrazu
 • umožnit účast na jednáních o otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci[11]

Zodpovědnost zaměstnavatele při úrazu[editovat | editovat zdroj]

Zaměstnanci vznikne pracovním úrazem škoda. Pokud úraz vznikl při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, odpovídá za škodu zaměstnavatel. Ten je povinen ji nahradit, i pokud dodržel předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Může se ale zodpovědnosti částečně nebo zcela zbavit.

Zcela se zodpovědnosti za náhradu škody zaměstnavatel zbaví, pokud zaměstnanec porušil předpisy nebo pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo pokud byl pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Částečně se zodpovědnosti za náhradu škody může zaměstnavatel zbavit, prokáže-li se, že zaměstnanec jednal lehkomyslně, přestože si musel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem být vědom, že si může způsobit újmu na zdraví.

Zaměstnavatel se nemůže zbavit odpovědnosti úplně ani částečně, pokud k pracovnímu úrazu došlo při odvracení škody hrozící zaměstnavateli nebo nebezpečí přímo hrozící životu nebo zdraví (pokud zaměstnanec tento stav úmyslně nevyvolal).[12]

Příklad[editovat | editovat zdroj]

Trhač pracoval na stromě (jedli) za účelem sběru šišek, chtěl přeskočit do koruny druhé jedle, která stála poblíž. Skok se mu nepovedl a druhý den byl nalezen mrtev pod stromem. Zaměstnanci nesmí skákat ze stromu na strom (a musí dodržovat i další pravidla týkající se podmínek při sběru), neboť by se mohl vystavit smrtelnému nebezpečí. Zaměstnanec se zde tedy zachoval lehkovážně.[13]

Náhrada[editovat | editovat zdroj]

Zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz, musí zaměstnavatel v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá, poskytnout náhradu za:

Odškodné a jeho druhy[editovat | editovat zdroj]

1. Ušlý zisk (= ztráta na výdělku)

 • Kompenzace za možné a prokazatelné zvýšení majetku poškozeného (např. plat)
 • Pokud byl zaměstnanec zaměstnán na dobu určitou, přísluší náhrada za ztrátu na výdělku jen do doby, kdy měl tento pracovněprávní vztah skončit.
 • Požíval-li v době pracovního úrazu zaměstnanec starobní důchod nebo invalidní důchod (pro invaliditu 3. Stupně), přísluší mu náhrada za ztrátu na výdělku po dobu, dokud nepřestal být zaměstnán z důvodů, které nesouvisí s pracovními.

2. Ztížení společenského uplatnění

 • Kompenzace za úraz s trvalými zdravotními komplikacemi, kvůli kterým má poškozený ztížené společenské začleňování.
 • Příklad: Pokud člověk kvůli znění nemůže sportovat, najít práci, mít kvalitní rodinný život apod. může získat kompenzaci. Hodnotí se s ohledem na věk.

3. Bolestné (= náhrada za bolest)

 • výše odškodného se určuje podle bodové tabulky (jeden bod = 120 Kč)
 • odškodnění za bolest způsobenou úrazem
 • odškodnění za bolest způsobenou léčením

4. Věcnou škodu

 • Náhrada za takovou majetkovou újmu, která zmenšila majetek poškozeného.

5. Náklady spojené s léčením (= účelně vynaložené náklady spojené s léčením)

Způsob a výši náhrady škody je zaměstnavatel povinen projednat bez zbytečného odkladu s odborovou organizací a se zaměstnancem.

Lhůta pro uplatnění nároku na náhradu škody[editovat | editovat zdroj]

Lhůta činí 2 roky ode dne, kdy se poškozený dozví o tom, že škoda vznikla, a kdo za ni odpovídá (ust. § 331 zákoníku práce a ust. § 106 odst. 1 občanského zákoníku).

Náhrada při způsobení smrti[editovat | editovat zdroj]

Jednorázové odškodnění ve výši 240 000 Kč[15] náleží nezaopatřenému dítěti a pozůstalému partnerovi (vdova/vdovec) nebo též rodičům zaměstnance, pokud žili ve společné domácnosti.

Rovněž je nárok na kompenzaci pohřebních nákladů.

Skončení pracovního poměru v souvislosti s pracovním úrazem[editovat | editovat zdroj]

Zaměstnavatel může dát zaměstnanci výpověď, pokud zaměstnanec podle lékařského posudku nesmí dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz. V tomto případě, dostane zaměstnanec od zaměstnavatele při skončení pracovního poměru odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku. Pokud se zaměstnavatel zcela zprostí zodpovědnosti za pracovní úraz, nemá povinnost vyplácet zaměstnanci odstupné.[16]

Příklad[editovat | editovat zdroj]

V průběhu noci spadla těžká pacientka i s lůžkem na zem. Sanitář ji chtěl zvednout. Pacientka mu chtěla pomoci, a proto se ho chytila kolem krku, čímž ho však strhla na sebe. Strhnutí bylo náhlé a sanitář kvůli němu pocítil velkou bolest v kříži a prasknutí v zádech. Kvůli silné bolesti nemohl dále pokračovat v práci. Druhý den vyhledal závodní lékařku preventivní péče, ta mu vystavila pracovní neschopnost, protože měl poškozené vazivové ústrojí páteře. Sanitář se postupně podrobil různým léčebným procedurám, ale jeho stav se nezlepšoval. Nakonec mu byl přiznán plný invalidní důchod. Zaměstnavatel s ním rozvázal pracovní poměr, protože už nemohl dále vykonávat svou práci.[17]

Odkazy[editovat | editovat zdroj]

Reference[editovat | editovat zdroj]

 1. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262#cast4
 2. http://www.bozpprofi.cz/33/typicke-pracovni-urazy-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EpelggWxrRmh1WpiHZUfg5c/?query=pracovn%ED+%FAraz&serp=1
 3. http://www.suip.cz/hlaseni-pracovnich-urazu/
 4. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262#cast4
 5. http://www.bozpinfo.cz/win/rady/otazky_odpovedi/organizace_bozp/hlaseni_pu_1_7_05.html
 6. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262#cast4
 7. http://www.bozpprofi.cz/33/typicke-pracovni-urazy-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EpelggWxrRmhnftB9NbE66M/?query=pracovn%ED+%FAraz&serp=1
 8. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262#cast4
 9. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262#cast4
 10. http://www.bozpprofi.cz/33/typicke-pracovni-urazy-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EjBX0XTPYNLzCQDUoj8biEQCD-vMUnwPlw/?query=pracovn%ED+%FAraz&serp=1
 11. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262#cast4
 12. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262#cast4
 13. http://www.bozpprofi.cz/33/typicke-pracovni-urazy-pri-praci-v-lese-a-na-pracovistich-obdobneho-charakteru-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EpelggWxrRmhBNeJKTPumsg/?query=typick%E9+pracovn%ED+%FArazy&serp=1
 14. http://flek.cz/clanky/zakonik-prace/pracovni-uraz-a-odskodneni-pracovniho-urazu
 15. http://flek.cz/clanky/zakonik-prace/pracovni-uraz-a-odskodneni-pracovniho-urazu
 16. http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-262#cast4
 17. http://www.bozpprofi.cz/33/typicke-pracovni-urazy-pri-praci-ve-zdravotnictvi-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EjBX0XTPYNLzS7K40ar_meuMB8q2Z8oGSQ/?query=typick%E9+pracovn%ED+%FArazy&serp=1

Související články[editovat | editovat zdroj]

Externí odkazy[editovat | editovat zdroj]