Právo na práci

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Právo na práci je základním sociálním lidským právem deklarovaným Všeobecnou deklarací lidských práv a zakotveným v Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Zaručuje možnost zvolit si svobodně zaměstnání za uspokojivých pracovních podmínek a za přiměřenou odměnu a právo na náležitou přípravu na povolání. Zahrnuje také právo získat práci v mezích společenských možností, případně peněžitou podporu v nezaměstnanosti. Je jedním z výchozích principů práva sociálního zabezpečení a pracovního práva.

Právo na práci - dle Listiny základních lidských práv a svobod [1][editovat | editovat zdroj]

Tato skupina práv (čl. 26 – 35) patřila k nejdiskutovanějším při přípravě Listiny, neboť vyžadují plnění ze strany státu. Poprvé se tento druh práv vyskytl ve francouzské ústavě z roku 1793.

Článek 26

(1) Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost. (2) Zákon může stanovit podmínky a omezení pro výkon určitých povolání nebo činností. (3) Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací. Občany, kteří toto právo nemohou bez své viny vykonávat, stát v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťuje; podmínky stanoví zákon. (4) Zákon může stanovit odchylnou úpravu pro cizince

Článek 28

Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky. Podrobnosti stanoví zákon.

Článek 29

(1) Ženy, mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky. (2) Mladiství a osoby zdravotně postižené mají právo na zvláštní ochranu v pracovních vztazích a na pomoc při přípravě povolání. (3) Podrobnosti stanoví zákon.[1]

Právo na zaměstnání - definice[editovat | editovat zdroj]

Právo na zaměstnání je právo fyzické osoby, která chce a může pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu, na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti.

Zákon o zaměstnanosti kromě práva na zaměstnání upravuje státní politiku zaměstnanosti, zaměstnávání osob se zdravotním postižením a cizinců a další oblasti.[2]

Právní úprava[editovat | editovat zdroj]

Právní úpravu tohoto práva najdeme v Zákonu o zaměstnanosti a to v Části 1, Hlava VI. Zní takto:

Jedná se o paragrafy 10-12.

§ 10[editovat | editovat zdroj]

Právem na zaměstnání je právo fyzické osoby, která chce a může pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu15)(dále jen "zaměstnání"), na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb za podmínek stanovených tímto zákonem.

§ 11[editovat | editovat zdroj]

Fyzická osoba má právo si sama svobodně zvolit a zabezpečit zaměstnání a vykonávat je na celém území České republiky, nebo si může zabezpečit zaměstnání v zahraničí.

§ 12[editovat | editovat zdroj]

(1) Účastníkům právních vztahů vznikajících podle tohoto zákona je zakázáno činit nabídky zaměstnání, které

a) mají diskriminační charakter,

b) nejsou v souladu s pracovněprávními nebo služebními předpisy, nebo

c) odporují dobrým mravům.

(2) Zaměstnavatel nesmí při výběru zaměstnanců vyžadovat informace týkající se národnosti, rasového nebo etnického původu, politických postojů, členství v odborových organizacích, náboženství, filozofického přesvědčení, sexuální orientace, není-li jejich vyžadování v souladu se zvláštním právním předpisem80), dále informace, které odporují dobrým mravům, a osobní údaje, které neslouží k plnění povinností zaměstnavatele stanovených zvláštním právním předpisem. Na žádost uchazeče o zaměstnání je zaměstnavatel povinen prokázat potřebnost požadovaného osobního údaje. Hlediska pro výběr zaměstnanců musí zaručovat rovné příležitosti všem fyzickým osobám ucházejícím se o zaměstnání. Ustanovení § 4 platí i zde.[3]

Zákoník práce vymezuje
Zákoník práce je součástí soukromého práva a upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Skládá se ze čtrnácti částí a postupně se (§1 až §29) věnuje vymezení pracovněprávních vztahů a zákazu diskriminace, dále (§30 až §73a) vzniku a ukončení pracovního poměru, (§74 až §77) dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr, (§78 až §100) pracovní době a době odpočinku, (§101 až §108) bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, (§109 až §150) odměňování za práci, (§151 až §190) náhradě výdajů spojených s výkonem práce, (§191 až §210) překážkám v práci, (§211 až §223) dovolené, (§224 až §247) péči o zaměstnance, (§248 až §275) náhradám škody, (§276 až §299) odborové organizaci a radě zaměstnanců, (§300 až §363) společným ustanovením jako jsou mzdová a platová práva a nakonec (§364 až §394) přechodným ustanovením. V příloze jsou pak uvedeny charakteristiky platových tříd.[4]

Rozdíl mezi právem na prácí a právem na zaměstnání[editovat | editovat zdroj]

Pojem práce v nejobecnějším pojetí může být definován jako:

„Cílevědomá lidská činnost vytvářející hodnoty.“18 Za práci v tomto smyslu můžeme označit nepřeberné množství aktivit každodenního života, jelikož smyslem většiny činností je vytvořit určitou hodnotu.

Nejvýznamnější činnosti fyzické nebo duševní, oceněné penězi a sloužící jako hlavní zdroj obživy. Pokud mluvíme o práci v tomto smyslu, můžeme mít na mysli konkrétní vykonávanou aktivitu, druh zaměstnání nebo například činnost osoby samostatně výdělečně činné. Proto důležité rozlišit právo na práci a právo na zaměstnání. Oba pojmy jsou na první pohled snadno zaměnitelné, ale ve skutečnosti má každý z nich odlišný význam. Právo na práci je jedním z ústavně zaručených práv. Řadí se mezi hospodářská, sociální a kulturní práva. Ustanovení práva na práci v Listině základních práv a svobod vychází ze závazků plynoucích ze zmíněných mezinárodních dokumentů. 

V  současné legislativě je právo na zaměstnání definováno v zákoně o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., jako právo fyzické osoby, která chce a může pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu, na zprostředkování zaměstnání, právo na rekvalifikaci a právo na podporu v nezaměstnanosti.3 Tímto konkrétním vymezením obsahu práva na zaměstnání je dána i jeho podřazenost širšímu pojetí práva na práci. Podle citované právní úpravy právo na zaměstnání je tedy jedním z důležitých nástrojů práva na práci, neboť jeho realizace spočívá v  tom, že pokud fyzické osoby, které chtějí a mohou pracovat a o práci se skutečně zajímají, zaměstnání pozbudou a nedokážou si sami najít nové, mají právo obrátit se 

zákon o zaměstnanosti byl tento zákon již mnohokrát novelizován. Jeho cílem je dosáhnout plné zaměstnanosti, zabránit nelegální práci, předcházet nezaměstnanosti a poskytnout zvláštní ochranu osobám se zdravotním znevýhodněním.21 Je pochopitelné, že zákon o zaměstnanosti není zcela samostatným a izolovaným předpisem, ale je provázán především se zákoníkem práce nebo například s antidiskriminačním zákonem. § 10 zákona o zaměstnanosti: „Právem na zaměstnání je právo fyzické osoby, která chce a může pracovat a o práci se uchází, na zaměstnání v pracovněprávním vztahu (dále jen "zaměstnání"), na zprostředkování zaměstnání a na poskytnutí dalších služeb za podmínek stanovených tímto zákonem.“ Jde tedy o právo osoby, která se rozhodla získávat prostředky své obživy závislou prací, netýká se proto osob podnikajících například podle živnostenského zákona.23 Podstatné je, že jde o právo osoby, která chce a může pracovat.[5] 

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. http://business.center.cz/business/pravo/zakony/listina-zakladnich-prav-a-svobod/hlava4.aspx [online]. .  
  2. LEGIERSKÁ, Andrea. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Problematika nezaměstnanosti mladistvých [online]. Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení: 2006.  
  3. http://zakony.centrum.cz/zakon-o-zamestnanosti/cast-1-hlava-6 [online]. .  
  4. http://zakony.centrum.cz/zakonik-prace [online]. .  
  5. ČEPELÁKOVÁ, Markéta. Právo na zaměstnání – právní úprava a její aplikace v praxi [online]. . [[PDF]Diplomová práce Právo na zaměstnání – právní úprava a ... Dostupné online.]