Nauka a smlouvy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání

Nauka a smlouvy (často označováno jako NaS nebo anglicky 'Doctrine and Covenants' - D&C) je jedna ze čtyř svatých knih uznaných Církví Ježíše Krista Svatých Posledních Dnů (pod zkratkou CJKSPD). Dále se sem počítá Bible, Kniha Mormonova - další svědectví o Ježíši Kristu a Drahocenná perla. Všechna tato čtyři díla jsou souhrnně označována jako standardní díla církve.

Na rozdíl od Bible nebyla kniha Nauka a Smlouvy překladem dávného dokumentu, ale je novodobého původu a byla dána Bohem skrze jeho vyvolené proroky pro znovuzřízení jeho svatého díla a založení království Božího na zemi v těchto dnech.


Shrnutí

Samotná CJKSPD představuje knihu Nauka a Smluvy jako sbírku božských zjevení a inspirovaných oznámení daných pro založení a spravování království Božího na zemi v posledních dnech. Ačkoliv většina oddílů je určena členům CJKSPD, poselství, varování a nabádání jsou k prospěchu veškerého lidstva a obsahují výzvu všem lidem kdekoli, aby naslouchali hlasu Pána Ježíše Krista, promlouvajícího k nim pro jejich časné blaho a jejich věčné spasení.

Většina zjevení v této sbírce byla přijata skrze Josepha Smitha ml., prvního proroka a presidenta CJKSPD. Další byla vydána skrze některé z jeho následníků v předsednictví. Nauky a smlouvy byly poprvé vydány v roce 1833 a členům církve byly poprvé oficiálně představeny 17. srpna 1835.


Obsah knihy

NaS dnes obsahuje 138 oddílů. Několik počátečních oddílů se pojí se záležitostmi týkajícími se překladu a vydání Knihy Mormonovy (viz oddíly 3,5,10,17 a 19). Některé pozdější oddíly odrážejí práci proroka Josepha Smitha na přípravě inspirovaného překladu Bible, během níž bylo přijato mnoho velkých naukových oddílů (viz například oddíly 37,45,77 a 91, z nichž každý má nějaký přímý vztah k překladu Bible). V průběhu času byly z původní knihy některé oddíly odejmuty. Jako poslední byly do knihy přidány oddíly 137 a 138 v roce 1981 a od té doby je tohle podoba Nauk a smluv, kterou církev používá.

Ve zjeveních jsou uvedeny nauky evangelia s vysvětleními takových základních záležitostí, jako je podstata Božstva, původ člověka, reálnost Satana, účel smrtelnosti, nutnost poslušnosti, potřeba pokání, působení Svatého Ducha, obřady a úkony, osud země, věčnost manželského vztahu a věčná podstata rodiny. Podobně je ukázáno postupné odhalování administrativní struktury Církve, jako je povolávání biskupů nebo třeba zřízení dalších předsedajících úřadů a kvor. Nakonec je přidáno svědectví, které je dáno o Ježíši Kristu – jeho božskosti, majestátnosti, dokonalosti, lásce a vykupující moci. Na začátku knihy je ještě připojeno Svědectví dvanácti apoštolů a pravdivosti knihy Nauk a smluv, jejichž jména jsou:

Thomas B. Marsh

David W. Patten

Brigham Young

Heber C. Kimball

Orson Hyde

Wm. E. McLellin

Parley P. Pratt

Luke S. Johnson

William Smith

Orson Pratt

John F. Boynton

Lyman E. Johnson


Ukázka ze 4 oddílu Nauky a smlouvy:'

1–4, Udatná služba přináší Pánovým služebníkům spasení; 5–6, Božské vlastnosti je uschopňují ke službě; 7, O věci Boží je nutné usilovati.

1 NYNÍ, vizte, podivuhodné dílo brzy vyjde mezi děti lidské.

2 Tudíž, ó vy, kteří vstupujete do služby Boží, hleďte, abyste mu sloužili celým svým srdcem, mocí, myslí a silou, abyste posledního dne mohli státi před Bohem bez úhony.

3 Tudíž, máte-li touhu sloužiti Bohu, jste k tomuto dílu povoláni;

4 Neboť vizte, pole je již bílé ke žni; a hle, ten, jenž se rozmachuje srpem svým v síle své, ten ukládá do zásoby, takže nezahyne, ale přinese spasení duši své;

5 A víra, naděje, pravá láska a láska, s okem upřeným na slávu Boží, uschopňují ho pro toto dílo.

6 Pamatujte na víru, ctnost, poznání, zdrženlivost, trpělivost, bratrskou laskavost, zbožnost, pravou lásku, pokoru, píli.

7 Proste, a obdržíte; klepejte, a bude vám otevřeno. Amen.


Zdroje:


Nauka a Smlouvy Církve Ježíše Krista Svatých Posledních Dnů, Intellectual Reserve: Německo, 2010.

http://www.cirkev-jezise-krista.cz/

The Doctrine and Covenants at Wikisource (LDS Church version).