Nauka a smlouvy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Svaté Písmo mormonismu

"Nauka a Smlouvy" je název knih, které mormonské církve berou jako svaté Písmo. Liší se však v počtu a pořadí některých oddílů.

V kanonizovaných Písmech Církve Ježíše Krista Svatých Posledních dnů je 138 oddílů Nauky a smluvy. Jednotlivá zjevení nenásledují vždy historicky po sobě. Dnešní vydání oficiální se v některých případech a pasážích výrazně liší od prvního vydání této knihy.

Reformní mormonská církev - Komunita Kristova - má ve své Nauce a Smlouvách 164.

Verze Církve Ježíše Krista Svatých Posledních dnů[editovat | editovat zdroj]

Latter-day Saint Scripture Quadruple Combination.jpg

Nauka a smlouvy (často označováno jako NaS nebo anglicky 'Doctrine and Covenants' - D&C) je jedna ze čtyř svatých knih uznaných Církví Ježíše Krista Svatých Posledních Dnů (pod zkratkou CJKSPD). Dále se sem počítá Bible, Kniha Mormonova - další svědectví o Ježíši Kristu a Drahocenná perla. Všechna tato čtyři díla jsou souhrnně označována jako standardní díla církve.

Na rozdíl od Bible nebyla kniha Nauka a Smlouvy překladem dávného dokumentu, ale je novodobého původu a byla dána Bohem skrze jeho vyvolené proroky pro znovuzřízení jeho svatého díla a založení království Božího na zemi v těchto dnech. Kromě více než 130 zjevení Josepha Smithe obsahuje také 1 zjevení Brighama Younga, 1 zjevení Johna Taylora, 1. oficiální deklaraci WIlforda Woodruffa, 1 zjevení Josepha F. Smithe a 2. oficiální deklaraci Spencera W. Kimballa

Pozadí vzniku[editovat | editovat zdroj]

Samotná CJKSPD představuje knihu Nauka a Smluvy jako sbírku božských zjevení a inspirovaných oznámení daných pro založení a spravování království Božího na zemi v posledních dnech. Ačkoliv většina oddílů je určena členům CJKSPD, poselství, varování a nabádání jsou k prospěchu veškerého lidstva a obsahují výzvu všem lidem kdekoli, aby naslouchali hlasu Pána Ježíše Krista, promlouvajícího k nim pro jejich časné blaho a jejich věčné spasení.

Většina zjevení v této sbírce byla přijata skrze Josepha Smitha ml., prvního proroka a presidenta CJKSPD. Další byla vydána skrze některé z jeho následníků v předsednictví. Nauky a smlouvy byly poprvé vydány v roce 1833 a členům církve byly poprvé oficiálně představeny 17. srpna 1835.

Obsah knihy[editovat | editovat zdroj]

NaS dnes obsahuje 138 oddílů. Několik počátečních oddílů se pojí se záležitostmi týkajícími se překladu a vydání Knihy Mormonovy (viz oddíly 3,5,10,17 a 19). Některé pozdější oddíly odrážejí práci proroka Josepha Smitha na přípravě inspirovaného překladu Bible, během níž bylo přijato mnoho velkých naukových oddílů (viz například oddíly 37,45,77 a 91, z nichž každý má nějaký přímý vztah k překladu Bible). V průběhu času byly z původní knihy některé oddíly odejmuty. Jako poslední byly do knihy přidány oddíly 137 a 138 v roce 1981 a od té doby je tohle podoba Nauk a smluv, kterou církev používá.

Duchovní nauky[editovat | editovat zdroj]

Ve zjeveních jsou uvedeny nauky evangelia s vysvětleními takových základních záležitostí, jako je podstata Božstva, původ člověka, reálnost Satana, účel smrtelnosti, nutnost poslušnosti, potřeba pokání, působení Svatého Ducha, obřady a úkony, osud země, věčnost manželského vztahu a věčná podstata rodiny. Podobně je ukázáno postupné odhalování administrativní struktury Církve, jako je povolávání biskupů nebo třeba zřízení dalších předsedajících úřadů a kvor. Nakonec je přidáno svědectví, které je dáno o Ježíši Kristu – jeho božskosti, majestátnosti, dokonalosti, lásce a vykupující moci. Na začátku knihy je ještě připojeno Svědectví dvanácti apoštolů a pravdivosti knihy Nauk a smluv, jejichž jména jsou: Thomas B. Marsh, David W. Patten, Brigham Young, Heber C. Kimball, Orson Hyde, William. E. McLellin, Parley P. Pratt, Luke S. Johnson, William Smith, Orson Pratt, John F. Boynton, Lyman E. Johnson

Verze Kristovy komunity[editovat | editovat zdroj]

Zakladatel Komunity Kristovy, Joseph Smith III.

Verze Kristovy komunity obsahuje 17 oddílů od syna Josepha Smithe, Josepha Smithe III. Dále 7 oddílů od jeho syna, Fredericka M. Smithe a následně ještě 15 dalších zjevení od jeho bratrů, Israela A. Smithe a W. Wallace Smithe. Kniha obsahuje také 12 dalších zjevení jejich pokračovatelů.

Komunita Kristova byla pro rané i pozdější mormony výrazná tím, že již od počátku udělovala kněžství osobám černošského původu (což bylo potvrzeno zjevením v Nauce a smlouvách z roku 1960), zatímco Církev Ježíše Krista Svatých Posledních dnů tuto možnost zavedla až v roce 1978.

Komunita Kristova také již v roce 1984 uznala právo žen ke kněžství, má několik apoštolek a oddala několik homosexuálních párů.

Počáteční zjevení[editovat | editovat zdroj]

První z přidaných oddílů není zjevení, ale deklarace o monogamii [1]. Druhým historickým oddílem je epištola Josepha Smithe III. o desátcích, která nabádala biskupy ke spravedlivému přerozdělování desátků a varovala před jejich zneužíváním k mocenskému vlivu [2]. Třetí dokument, nazývaný podle kánonu Komunity Kristovy, Oddíl 115, je záznamem povolání Williama Markse k církevní službě. Již v roce 1865 došlo ke vzniku čtvrtého dokumentu - Zjevení o kněžství pro černonchy. V tomto zjevení Joseph Smith II. zaznamenal, že bránit ve vysvěcování jakékoliv rasy je herezí, jelikož před Bohem jsou si všichni rovni [3].

Pozdější významná zjevení[editovat | editovat zdroj]

V roce 1972 přijal pravnuk Josepha Smithe Wallace W. Smith zjevení o ekologii [4]. V roce 1984 zase tentýž muž přijal zjevení, které umožnilo ženám získat kněžtví a být v vedoucích pozicích [5]. V roce 1998 byly povolané první ženy jako apoštolky Ježíše Krista [6].

Zdroje[editovat | editovat zdroj]

  • Nauka a Smlouvy Církve Ježíše Krista Svatých Posledních Dnů, Intellectual Reserve: Německo, 2010.

Reference[editovat | editovat zdroj]

V tomto článku byl použit překlad textu z článku Doctrine and Covenants na anglické Wikipedii.

  1. Deklarace o monogamii [1]
  2. Epištola Josepha Smithe III. o desátku [2]
  3. Zjevení Komunity Kristovy o kněžství pro černochy [3]
  4. Zjevení o ekologii [4]
  5. Zjevení o ženském kněžství [5]
  6. Apoštolky Komunity Kristovy 1998 [6]