Afroamerická angličtina

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie
Skočit na: Navigace, Hledání
Afroamerická angličtina
(African American Vernacular English)
Rozšíření: zejm. USA, Kanada

Počet mluvčích:

není znám

Klasifikace:

Písmo: latinka
Postavení
Regulátor: není
Úřední jazyk: není
Kódy
ISO 639-1: není
ISO 639-2: není
SIL: není
Wikipedie
není

African American Vernacular English (AAVE) je variantou americké angličtiny, používanou zejména černošskou populací žijící na území USA a Kanady. Tento dialekt je též znám pod názvy black English či Ebonics. Evropské bělošské populaci je znám hlavně díky jeho rozšíření v hudebních žánrech jako je např. hip hop nebo jeho popularizovaných variantách, mezi něž patří ghetto talk či gangsta slang.

Výslovnost[editovat | editovat zdroj]

Afroamerická výslovnost se odlišuje od spisovné americké angličtiny v následujících bodech:

 • Skupina /aɪ/ se vyslovuje jako /aː/. Toto však funguje pouze tehdy, když je skupina vyslovena dlouze, výslovnost proto vypadá následovně: high /haː/, fly /flaː/, diamond /daːmənd/, survivor /səva:və/, ale life /laɪf/, bite /baɪt/, Mike /maɪk/, write /ɹaɪt/.
 • Skupina /ɔɪ/ se vyslovuje jako /ɔ:/, např. boil /bɔ:l/.
 • Dochází k větší zvukové asimilaci, např. rib /ɹɪp/.
 • Samohlásky a, e a i jsou obecně otevřenější. Slabiky en a in jsou často od sebe nerozlišitelné.
 • Je zde tendence "šidit" výslovnost dentálních frikativ, tj. /θ/ a /ð/.
  • /ð/ se často vysloví jako /d/, což se může projevit i v pravopise (da, dat, dis).
  • /θ/ můžeme nahradit obrovskou škálou hlásek, nejčastěji se však vysloví tak, že umístíme jazyk mezi zuby, avšak nevyslovíme stejný zvuk jako u spisovné angličtiny (což je sykavka podobná s), ale klasické české /t/. V psaném textu se toto může zdůraznit zdvojeným "t", např. nothingnuttin.
  • /θ/ můžeme na konci slova vyslovit i jako /t/ nebo /f/, /ð/ zase jako /d/ nebo /v/.
 • Některé souhlásky na konci slova se nevyslovují: hand /hæn/, plant /plæn/, rest /ɹɛs/. Toto je nepatrný rozdíl, avšak může se stát i komplikovanějším:
  • Slovo test vyslovíme jako tess. Slovo tests se proto vysloví jako tesses, neboť v singuláru končí na sykavku.
  • Někdy může být výslovnost matoucí, např. ask = ass, grasp = grass. Z toho důvodu dochází k prohození souhlásek tak, aby ta "nevyslovená" zůstala uprostřed slova, a tudíž se vyslovila, askax, graspgraps.
  • Může se vypustit i více souhlásek najednou, např. slovo find bychom mohli vyslovit jako fan ve francouzštině, tedy /fãː/.
 • Velké množství mluvčích má problémy s výslovností písemene "r", která je v AAVE víceméně individuální. Asi nejčastější z nich je specifický zvuk, který může znít podobně jako "w". Největší problémy činí vyslovit skupinu "thr" (např. three, through), kde se může "r" vyslovit i jako v češtině, nebo dokonce úplně vypustit.
 • Koncovka -ing se vyslovuje jako /ɪn/.
 • Podobně jako v britské angličtině se vypouští neznělé "r". Protože na tento jev však americká angličtina není zvyklá (v AmE se písmeno "r" musí vždy vyslovit), přepisuje se koncovka -er jako -a, např. betta, playa, gangsta apod. Dlouhé /ɜːɹ/ se však vyslovuje vždy, slovo girl se proto vyslovuje stejně jako v AmE.
 • Písmeno "t" se v AmE za určitých okolností vysloví jako tzv. fast D (např. city /sɪɾi/), v AAVE však může přejít i do klasického D, tedy /sɪdi/.
 • Písmeno "t" a písmena mu příbuzná mohou vyvolat ráz, tedy getting /gɛʔɪn/.
 • Na rozhraní souhlásky a palatální aproximanty /j/ může dojít k vsunutí /ʃ/ i tam, kde je to spisovně nepřirozené, např. knock you /nɑkʃə/.
 • Koncovka -or /ɔːɹ/ může být vyslovena jako /oʊ/, např. door /doʊ/, four /foʊ/.

Gramatika[editovat | editovat zdroj]

Afroamerická gramatika je obecně jednodušší a nelze v ní udělat obecná pravidla, přesto však platí několik zásaditostí:

 • Skladba slovesných časů:
Čas Skladba Příklad Poznámka
Přítomný Po + be + sloveso s -ing I be catching it. Sloveso be se může skloňovat, neskloňovat nebo úplně vypustit.
V koncovce -ing se většinou nepíše a nevylovuje koncové g.
Používá se i obdoba přítomného času prostého, často se však neodlišuje 3. os. sg., např. he work, he don't stay apod.
1. okamžitý budoucí Po + be + a-infinitiv I'm a-catch it. Symbolizuje něco, co se chystá stát za malou chvíli. Odpovídá vazbě be about to.
Tvar I'm a-X se často přepisuje jako Imma X a pak se používá výhradně pro zájmeno I.
2. okamžitý budoucí Po + be + a-gonna + infinitiv I'm a-gonna catch it. Nepříliš používaný čas.
Neurčitý budoucí Po + be + gonna + infinitiv I('m) gonna catch it. Sloveso be se použít nemusí.
Tvar gonna je častěji zkracován na gon.
Okamžitý minulý Po + do + infinitiv I do catch it. Symbolizuje, že činnost již začala v minulosti.
Předpřítomný Po + been + sloveso s -ing I been catching it. Obdoba předpřítomného času průběhového.
Minulý různá I caught it.
I did catch it.
I done catch it.

I done caught it.

AAVE má velice bohatou škálu minulých časů.
Předminulý Po + been + příčestí I been caught it. Nejedná se o pravé plusquamperfektum. Čas spíše naznačuje, že se činnost odehrála před dlouhou dobou.
 • Sloveso to be se může použít mnohými způsoby:
  • Spisovné tvary – These players are good.
  • Plurál lze zanedbat – These players is good.
  • Sloveso lze nečasovat – These players be good.
  • Sloveso lze vynechat – These players good.
  • Sloveso lze používat jako klasické významové sloveso – Who do you be? He don't be a player.
 • Příslovce where ve významu kde je následováno předložkou atWhere they at?
 • Zájmeno these se může nahradit zájmenem themWhere them players at?
 • Zápor lze univerzálně tvořit slovesem ain'tHe ain't here. I ain't done it. I ain't gotta do it.
 • Funguje dvojitý zápor – You ain't gotta do nothin. I ain't no killer. I ain't got no money.
 • Záporka ain't se může v některých případech vysunout na začátek věty (obzvlášť jde-li o vazbu there is/are) – Ain't nothin good enough for me.
 • Vazba there is/are se může nahradit vazbou it be. Záporem je it ain't. – It be seven players here. Ain't no players here.
 • Při tvorbě otázky se nemusí prohazovat podmět s přísudkem – Why them players ain't here?

Ukázka afroamerické gramatiky[editovat | editovat zdroj]

2Pac & Snoop Dogg – 2 of Amerikaz Most Wanted

Text Spisovná gramatika
Ain't nuttin but a gangsta party. There is nothing but a gangster party.
Ahh shit, you done fucked up now. Ahh s**t, you've just f***ed up.
You done put two of America's most... You've put two of America's most...

Wiz Khalifa – Work Hard Play Hard

Text Spisovná gramatika
And niggas gon hate but that's no prob. N****s are going to hate but that's no problem.
So hey, fuck em, don't need nuttin from em. So hey, f*** them, I need nothing from them.
Some niggas talkin but the shit they claimin don't mean nuttin. Some n****s are talking but what they claim means nothing.

Koncovka -izzle[editovat | editovat zdroj]

Koncovka -izzle (anglicky -izzle suffix) je prostředek gangsta slangu sloužící k ozvláštnění mluvy a ke zmatení bílých posluchačů používaný zejména rapperem Snoopem Doggy Doggem. Z gramatického hlediska se ve skutečnosti nejedná o koncovku, nýbrž o příponu. Přípona -izzle se přidá na konec slova, často na úkor některých hlásek, nebo dokonce slabik. Slovo s -izzle sufixem by nemělo mít více než dvě slabiky.

Příklady:

-izzle Význam
nizzle nigga
bizzle bitch
fizzle female, fuck
shizzle sure
fo shizzle for sure
dizzle drink
shiznit shit